Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1885

theorie en de prnctijk leert dat jaarlyka rele meoscbenleTens daaraan opgeofferd worden Hoeveel mo i e kost het dan ook niet mansobappeo te inden die in die ellendige booten plaats irillen nemen Üe heeren hebben mg en hoiiderd andereu rerinoord rermoord herhaal ik Zeg dit den Minister ran Marine Vraag hem of hy geen dag tgd vinden kan om tioh eens te orerluigen van de waarheid tan hetgeen ik u eg en of hg dan tg n iuiloed wilouirenden om de Maatschappg tot redding Tan sohipbreakelingen Ie bewegen booten Ie gebruiken waarbg ig die uitgaan om bet leren ran anderen ie redden het niet zelf Terlieten En zoo Zgne Exoellentie daaraan niets doen kan of wil wend a dan tot den Minister ran Justitie eu rraag of het recht lulke gruwelen gedoogen kan En zoo dos besluit de rerdronken matroos de Minister van Justitie er niets aan doet begeef u dan naar den Koning en rraag of Z M gedoogen kan dat wa nwgaheid speelt met measchenlerens Indien geen rerbeteriug komi zegt de matroos is t ia de branding in de reddingboot niet gewaagd Het eerste twintigtal dagen ran de maand Juli was nog al afwisselend uu te koud eu dan te warm het laatste elftal dagen te koud Toch was de gemiddelde temperatuur 0 31 graden boren de normale In de eerste rgf en de laatste elf dagen was l de wind noordelyk of oostelijk de orerige dagen meesi west eu matig in kracht De barometer bleef tussohen 759 2 den 19 eu 773 7 den 22 eu was met uilzonderiog ran den 17 18 en 19 te hoog zoodat hij gemiddeld 4 7 boren den normalen toestand bleef Begeu riel er in deze maand al zeer weinig slechts 5 2 mM 72 mM minder dan er rolgens 36 jarige waarnemingen ralt zoodat nu wel het minimum voor de maanden Juli bereikt zal zyu Ce grootste boereelfaeid 183 5 mM in Juli 1865 afgetapt geeft eeo waarlgk niet gering verschil ran 178 3 met deze maand De verdamping daarentegen was zeer groot want r werd 175 7 mM water in den dampkring opgenomen zoodat we eea rerlies ran 17 0 5 hadden vooral den 10 verdampte er veel 7 9 mM Geen enkele dag die geheel helder was kwamer voor meest was het zwaar bewolkt betrokkenen somber Slechts één onweder kwam er inUtrecht voor op den 11 wat ieer goed stemtmet de hooge barometerstaoden eo de noordelgkeen oostelijke winden die gedurende deze maand heerschten D Dinsdag jl had in de Nederlandsche afdeeling der tentoonstelling Ie Antwerpen het volgende voorval plaats Reeds eenige malen bod de heer Hansma de veriegenwoordiger in het Paviljoen van den boek handel bespeurd dat boeken van kleine waarde ontvreemd werden Ofschoon altgd Ier plaatse pretent is het feilelyk onmogelyk zulke roovergen gtheel en al te beletten immers terwijl de heer Hansma bezig is een of meer bezoekers te woord te staan die bepaalde inlichtingen verlangen kan een ander gemakkelijk zich met een klein boekwerk uit de voeten maken te meer daar vele bezoekers met kosteloos uitgereikte drukwerken catalogi enz in de baud loopeo Dinsdag ou ontbrak een werk van meer aanbelang Terstond besloot de heer Hansma een onderzoek in het werk ie stellen waarby de Nederlandscbe roilitaireD ter Tenloonstelling aanwezig behulpzaa m waren En jawel in de macbine galerg zat een jougraensch rustig zyu hart op te halen aan de grïllustreerde uitgave der gedichten van den Sclioolmeesler I Dat de jeugdige spitsboef spoedig achter slot engrendel gebracht werd spreekt vanzelf Hy kwamvaak de étalage rao den boekhandel bezoeken enlal dus Wfl ook de rroegere ontvreemdingen opzyoe rekening hebben N v d Boekk De Antwerpsche tentoonstelling heeft tot een klacht wegens mishandeling geleid Eenige weken geleden liep een Engelschman de koopman Berton met een vriend door de zalen t lijkt naar niemendal zonde van de reis zeide hij met het oog op de half voltooide expositie Eensklaps kwam zekere heer Van der Velde met de kreet ik zal je leereu schimpen achter zgn uitstalling voor den dag vloog op den Engelschman tue en ranselde hem onder algemeencn bijval der exposanten ongemakkelijk af Voor t gerecht gebracht beweerde Van der Velde dat de Nederlandsclie afdeeling goed in orde is en ly a liuncn goederen algemeen de aandacht trekken Zijn vaderlaodslieveuil gemoed was gekrenkt door deu schimp en men kan iemand toch niet voor vaderlandsliefde straffen De Engelschman ver i klaarde dat by lich in acht dagen niet had kunnen bewegen wegens de slagen die hy had ontvangen Ën dan zegt men nog voegde hy er by dat die Hollanders zulk eeo kalm en vreedzaam volk zyn Het hof veroordeelde Van der Velde lot 8 dageu gevangenisstraf De veroordeelde vroeg vergunning de straf te mogen ondergaan na afloop der tentoonstelling daar hg toch de vreemdelingen moest ontvangen en begroeten Aan zijn verzoek is gehoor gegeven onder aanmaning echter van voortaan de begroeting eenigszins anders in Ie richten dan tegenover den heer Berton was geschied Parketvloeren die evenals vloerkleedeo opgenomen en verlegd kunnen worden zijn tegeuwourdig in Amerika een goed handelsartikel Voor de vervaardiging van zulke vloereu gebruikt men grof doek waarop de stukken hout evenals bg vaste parketvloeren in patronen naar verkiezing worden opgeIgmJ De uit de meest verschillende hontsoorten bestaande platen en reepen worden dan glad geschaafd eu op dezelfde wys behandeld als vaste parketvloeren eu kunnen op gelgke wys gewreven geschrobd geolied eu gewast worden als deze en i hebben dit op de vaste voor dat zy vervoerbaar zyn en by verhuizing in een ander rertrek opnieuw te gebruiken zyn By groole opperrlakien of by lange smalle wordan tot betere bevestiging der slakken hout smalle klampen tegen deu onderkant van het doek gelgmd en met korte spykers of houlsohroereu met het hout verbonden Tien jaar geleden waren de Amerikaantche Levensvcrzekeriugmaatschappijen zeer ongerust over de gevolgen eeuer levensverzekering vau ongeveer f 260 000 die door sommige barer was gesloten met een zekeren kapitein CoTvocorosses uit Conoec ticat Men had bet lijk van den kapitein by eene spoorwegbaan gevonden met een ontladen pistool en een open beroofden reiszak naast zich De maalschappgen beweerden dal de kapileiu diep in de schulden slak en hg dezen zelfmoord verzonnen had om hier den schijn van moord te geven ten einde zyu gezin een aanmerkelijk fortuin na te lalen Wy meenen oua Ie herinneren dat erfgenamenvoor eene geringe som transigeerden Doch zietbier welk incident zich ou voordoet Een Amerikaansch kapitein zegt op het eiland Honolutn eenDeenschen matroos te hebben aangetroffen die bekende zelf den kapitein Colvocorotses vermoord tehebben om hem te berooveu Wat zullen de erfgenamen ouder deze imstandigbeid doen En kande transacl ie de tien jaar geleden gesloten werd niet worden aangetast P Ferib Paul Vasili de bakende schrijver uit de Reaie Nouvelle brengt de lezers van dat tydschrift na hen eerst op zgne byzondere wijze het beeld te hebben geteekeud van de Koningin van Engeland van zeer nabij in kennis met den tweeden persoon in het vereenigd Koninkryk den Prins Van Wales Velen zgn meer of minder met het leven van deu Prins Van Wales bekend althans voor zoover dat zgne openbare handelingen belrefi maar zeer weinigen weten iets aangaande zijn intieme leven tenzij zy behooreu tot zyne allernaaste omgeving Ook dien sluier heft de ons onbekende schrijver op i Zoo Voorkomend en galant tegenover de sohoone sekse als Engelands aanstaande Koning is geen zijner laodgenooteu HÜ Vasili denken aan Hendrik den Vijfden door Shakespeare in een zyner werken zoo metsterlgk geteekeud Hg bondt van bet boulevard leven van geestige gesprekken en is zelden verlegen om een geestig gezegde met een gekruid wederwoord terng te kaatsen Buiten allen twgfel ia de Prins Van Wales de meest volmaakte edelman van bet vereenigd Koninkrgk zgne hoffelijkheid is volmaakt En hg moge de pretentie hebben van de eerste edelman van gansch Europa Ie zgn niemand kan in hem euvel duiden dat hg die pretentie te ver drgft In zijn kleeding vertoont de Prins steeds een vereeniging van fijnen smaak en grooteo eenvoud Iedereen die hem spreekt verkrygt door zyne even grondige als welwillende wgze om de zaak waarren sprake is te behandelen den indruk dat hij in de byzondere gunst van deu Prins deelt Deze heeft dan ook den slag om iedereen roor zich in Ie nemen Een rolkoiheu gemis vau hoogmoed eu laatdunkendheid onderscheidt hem van elk zyner even hoog geplaatste tgdgenooteii Zyn vrienden verzekeren dat de Prins in gezelschappen nimmer eenigen nadruk legt op zgne hooge posiiie hoewel zg zelf natuurlgk wel zorg dragen die positie nimmer uil het oog te verliezen Ten bewyze boe bij nimmer bij auderen het gemis van behoorlgken lact kan dulden te meer daar hij die zelf in het volmaakte bezit herinnert de schrijver aan een der vorstelyke stalmeesters die zich op zekeren avond stilletjes bad verwijderd en ter ruste begeven ter wijl de Prins nog aan het biljarten was Deze laatste liet hem ongestoord zijn gang gaan lot dal hy berekende dat de stalmeesler zich nu geheel had ontkleed en te bed had begeven Toen liet hy hem onmiddellyk bg zich ombieden Hoewel niet haatdragend is hij zonder genade jegens allen die in bun werk voor hem te kort schieten Dagelgks brengt de Prins eenige uren in een olnb door tegenover zgn paleis gelegen Al wat iport is trekt hem aan tn vei maakt hem Hy zelf is dan ook een der beste schutters van de wereld op wieu de benaming van virtuoos op het geweer volkomen toepasselgk is Een zeer scherp vernuft een belder verstand en eene uitgebreide kennis van alle mogelyke dingen kunnen natuurlgk niet anders dan het gezelschap van den Prins op boogen prijs doen stellen en toch zegt Vasili het moge zeer vreemd schijnen vond ik op den langen duur en zonder iets van alles wat ik reeds schreef terug te nemen in zyn dagelgkschen omgang en in zgne schitterende gaven eenige eentonightid Wat al ie volmaakt is laat voor surprisei geen plaats meer en sluit de afwisseling wat in den regel zoo bekoort geheel hutten Den Prins ontbreekt de echte oorspronkelykheid De groole gemakkelijkheid waarmede zyu vernuft en rang hem alles doen zien en daarvan op ds boogie brengen ontneemt aan zijn denkbeelden wat zy persoonlyks konden hebben en vorderen te veel van zgn denkkracht Het is hoogst vermoeiend ja dikwgls onmogelgk wanneer hg spreekt hem hg te honden i zoo snel verandert hg van onderwerp Eu menigmaal verbaast de Prins zich over de sntwoorden die hij ontvangt eu die niet zelden tot de verraakelgkste misverstanden aanleiding geren Men zou zich vergissen indien men meende dal de Prins Van Wales niet aan zgn vermaak denkt of aan I zgne boiimi fortune Trouwens zgne bewondering I voor misé Camberlain de sohoone Amerikaansohe of voor mevrouw Langtry zgn te algemeen bekend om nog iemand aan bet tegendeel te doen gelooven Daarbfj komt dat Parys eu Madrid niet zelden de tooneeleo waren zyner avonturen en dergelgke dingen zgn vooral dan eerst spoedig bekend wanneer de hoofdpersonen op een zeer hoog maatschappelijk standpunt zgn geplaatst Vasili meent dat dit bg iemand van den rang als de Prins Van Wales nog zoo heel erg niet is Volgens den schryver mag eeo Prins zoo nu en dan wel de neigingeu en lusten van een Don Juan vertoonen To h is sr zeer veel overdrgving in hetgeen de wereld omtrent den Prins in omloop beeft gebracht Ontmoetingen en omstandigheden waarin niet de galaule ridder maar de aanstaande Koning op den voorgrond trad zyn menigmaal op een den vorst onteerende wgze uitgelegd Zelfs werd voor een tiental jaren de ernstige vraag gedaan of leze Prins ooit een waardig souverein voor zyn volk zou kunnen cyn Men is evenwel daaromtrent volkomen gerust gesteld en bet eenige punt dat het Ëngelsohe volk nog vrees inboezemt is de onzekerheid of hg die het thans met zyne plichteo als aanstaand Koning too ernstig opneemt by zyne slechte gezondheid lang genoeg zal leven om eenmaal zyne moeder die nog wtl twintig jaren kan regeeren op te volgen En die gezondheid dat gestel mochten by illes wat van hem wordt géëischl by al de vermoeienissen waaraan bij zich voortdurend moet blootslellen el van yzer eu staal zyn Er komt toch geen eind aau het ontvangen van allerlei deputaties bel bezoeken van allerlei stedea en dorpen het by wonen van allerlei jaar en gedenkdagen het presideeren van liefdadigheidsfeeslen banketten en diners De Prins is vooroordeeld tot het deelnemen aan lunohen en soupers zouder einde en men moet bet in hem pryzen slechts zelden weigert hy ee ie nitnoodiging aan te nemen Vaak woont de Prins ook de zittingen van het Hooger of van het Lagerhuis by menigmaal onthult hy standbeelden of monumenten opent tentoonstellingen legt den eersten steen voor allerlei gebouwen Hy moet cour houden lener officieele bals geven in één woord al de plichten en lasten van het Koningschap nakomen eu dragen terwgl zyne moeder in rast eu vrede hare dagen doorbrengt Toch blyfi volgens de Eogelscbe grondwet het doornig veld der politiek voor den troonsopvolger verboden terrein Hg heeft er zich dau ook nooit op gewaagd en ofschoon hg zooals reids is gezegd de zittingen tan het Parlement vaak bgwoont en nauwkeurig kennis neemt van deu inhoud der bladen slelt bij zich toch met de rol van eeuvoadig toeschouwer tevreden Onthoudt de Prins Van Wales zich van de staatkunde Ie meer eu zooveel ijveriger neemt bij deel aan de sociale hervormingen Het lot der arbeiders en armen gaat hem nauw Ier harte Een fliük voorbeeld heeft bij op zyn eigen landgoederen gegeven van de wyze waarop de overdracht van DER GOÜDSCHE COURANT TA Een Lid voor den Cfemeeiiteraad op 4 Augustus r n s ai Uitgebracht 567 stemmen Van onwaarde 4 Er werden uitgebracht op de hh A K van der Garden 320 stemmen J 8 Kampo 243 Zoodat gekozen is de heer A K van der Garden Gouda Dbük van A Biinknan