Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1885

N 33T4 1885 Vrtfdag 14 ïllpstus GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Aiioaderlgke Nonuners VIJF CENTEN De Inzending van adrertentiën kan gascliieden tot éép unr des namiddags van den dag der uitgave Bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zjjn voorhanden VEEVOLGBraDEL OP DE Evangelische Gezangen Prjjs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Te en JICHT BHUMATIEii verkrijgbaar te Gouda Wed Bosban Tiendeweg G USBLSTIJN Blauwstraat Alphen L Vabossiad Zn Boskoop J Goudkade P Loom AN Harmeien W G Kürvbes Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Wed Boothooe Wouhrugge A de Wilde Bodegraven B G F Bkinkïi Kamerik van Eeuwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te OtrecU Snelpersdruk van A Brinkman te Goud Getrouwd C W HOOÜENDIJK en W P HINCK die ook namens hunne betmkkingeu dank betuigen Toor de bewyzen van belangstelling b j hun Huwelgk ondervonden Rotterdam 10 Augustus 1885 Nog treurende over het verlies van ons oudste Eind overleed heden ons eenigst Kind in den jeugdigen leeftyd van 4 maanden W DE JEU A DE JEU Hazebrobk Gouda 10 Aug 1885 Heden overleed na een kortstondige ziekte JOHANNES BOER in den ouderdom van 25 jaren en heeft mjj vier jaren trouw gediend M P OOSTERBEEK Gouda 11 Aug 1885 ♦ Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overljjden van onzen waarden Aanbehuwdvader den Heer P J SMITS betuigen wij ook namens Familie onzen weigemeenden dank H HAVERKAMP J M HAVERKAMP VAN der Wolf L VAK DEB WOLF J Van DER WOLF ESSEBAGGEES Gouda 11 Augustus 1865 De ondergeteekende betuigt zgn harteIgkeu dank aan allen die hem bjj zijne BENOEMING tot Lid van den Gemeenteraad eenig bl k van belangstelling gaven A K VAN DER GARDEN Gouda 11 Aug 1885 De schuldeiscfaers in het faillissement van WILLEM BOER Kleermaker en Winkelier te Gouda worden tegen MAANDAG 31 AUGUSTUS 1885 des voormiddags ten 10 ure opgeroepen om de rekening en verantwoording aan te hooren welke ten overstaan van den E A Heer Rechter Commissaris in het Gebouw der Rechtbank aan het Haagscbe Veer te Rotterdam zal worden afgelegd door den Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda OpeiLT aar Onderwijs Toelating van Leerlingen op d Kostelooze Scholen de Bewaarscliolen en de Avondschool Herhalings onderwijs De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de INSCHBUVINO van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1885 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG 25 AUGUSTUS 1885 des namiddags ten 5 uur Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 10 Augustus 1885 ADVEKÏEI TIE in alle Binnen en Buitenlandscfie Couranten woïden dadelflk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ZUIVERS BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma IN EN HOUSZ LIFS Wy nhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX h f 27 per anker van 48 flesschen raet inbegrip van accyns franco huis door geheel Nedertand ook per half en kwart anker Proefflessohen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zj n bjj mij steeds op flesch verkrygbaar PRIJS COURANTEN worden op aanvraag franco toegezonden iflfflf mm ïH 11 Opgfericht in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IILLIOEN GULDEN voigeroumMnii Directeur Jhr Jlr C HABTSEi Jbsz Tweede Directeur Mr J P POBTIEUK Kantoor Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIEN OP STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GËlMiL AOËÏÏ DË HËËR T DRAIJËRJË S GRAVËM46E Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortujjn Droogleever Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft Heeren van Ryn van Veen en Co Dordrecht Heer H Vriesendorp Qoedereede Heer A van Schouwen Notaris Gorinchem Heeren C de Ggselaar Co sGravenhage Heer P J Landrjj Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zoon 1 i Schiedam P Loopuyt Co T Vlaardingen t Heer Paulas Kikkert Woerden G Groeneveld G eTrx© a g d In eene BIEBBOITELABIJ kan een oppassend PERSOON geplaatst worden Kennis van Bottelen strekt tot aanbeveling Brieven onder No 1167 aan het Bureau dezer Courant Een geschikt PERSOON voor Adres in persoon bij den Boekh W KNIPSCHEER Jr Westhaven Raam No 55 beveelt zich aan tot het doen van NATTE en DROGE WASSCHEN Nieu w Nieu w git zwarte Scbrjjt en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN AANDOENINGEN Nederland Schryflnkt Alizarin Keizer Schrflfen Copiëerinkt Salon en andere Inktsoorten en vloeibare Ljjm Verkrijgbaar in iedere Boekwinkel H voh GIMBORN Emmerik a d Rijn I Zilveren Medaille Amsterdam 1883 De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie mwuidan is 1 25 franco per post 1 50 BINIfENLAND OOUDA 13 AuguttBt 1885 Voor het examen in bet Fisnich te Ulreeht wtreu giitereo opgeroepen 20 gecxaminerrd 17 msDuelyke caodidateoj gniugd 5 wurouder de hh P Nortier te QoiUwcn A t d Mee te Gadewater In den loop deter ifeek ie door den oommiMarii fau politie alhier prooeaterbaal opgemaakt legen Fredenk Fape alhier woouaohtig op de Zeugeatraat egena het onbevoegd uitoefenen vtn oen tak der leDeeskande Hy maakt de menaehea m t dat hg kanker kan geneceo en eet van de liflfatgeloorige enigte nog al aardig te profiieereu 8CHAAK GOKHE8PONDENTIE Den Haag 48ate iet O 4 F 6 f Gm U U U 7 U 8 Senigen tjjd geleden werd er veixekerd dat reelomratlende wgiigingen in de Geoieentewet by de regeering in bewerking waren en dat bel daartoe atrekkende wetsontwerp reeds den Baad an State bereikt had Kaar wy nit goede bron TernemeD bepaalt tich allea tot de aanvulling van één enkel artikel van gengde wet te weteu art 49 Bq dat art ia het geval roonieo dat de leden van een gemeenteraad niet ten lerelsobten getale de grootste helft van bet wettelyk ledental ter vergadering opkomen Na tot tweemaal herhaalde oproeping voor eene nieuwe vergadering kunnen de aan de orde gestelde taken alsdan worden afgedaan door de tegenwoordige leden onverschillig hoe weinig in getal deten ook mogen wezen Zooala bekend is heeft cich echter iaatstelyk in een of twee gemeenten het geval voorgedaan dat nit venet tegen den Burgemeester de raadsleden allen het werk staakten Ook op de herhaalde oproepingen bleven allen weg Er was dus geen enkel tegenwoordig lid Geen besluit hoegenaamd kon er genomen orden en de bepalingen van art 49 die dergelyke alremmiog in het beheer der gemeentelaken moeten voorkomen bleken alioo in de praotyk onvolledig In die leemte wil men thans voonien Naar ons gezegd wordl door in het uiterste geval den Burgemeester bevoegd te verklaren om loco den Baad te handelen R Ct De vierde sectie van het spoorwegcoogres te Brnasel behandelde dezer dagen den rustdag der beambten Dit punt werd door baron Prinsse ingeleid met een rede die als bet ware een akte van beschuldiging was tegen aommige maatacbappyen dia haar personeel geen enkelen dag van het jaar de zoo noodige rust gunnen Hy beschouwde de zaak ook uil het oogpunt van Zondagsheiliging en deed zich als een Toorstander van volstrekte Zondagrust kennen een geroelen dat de groote meerderheid niet deelde Na een lang debat bepaalde het congres tich tot het uitspreken van den weneoh van een wekelykscben natdag die zooreel mogelijk op den Zondag moet allen Voor de regeling Tan den rustdag in bytonderheden als de vraag of men den rustdag tot een teker aantal uren kan beperken de vraag of de acaniiedagen in alle landen zouden samenvallen cfwel in ieder land naar locale omatandigheden geregeld zouden worden werd de wenachelykheid van overleg taaaehea de vendilllende spoorwegbesturen nitgnproken daar den naesties zeer ingewikkeld zyn en slechts de rietqk allerlei moeilykheden kan oplossen In een der tomermaanden vtii 1883 hadden te Amsterdam menigmaal diefstallen fan geld plaats uit koffers en pakjes die per Rynspoor werden verzonden Spoedig ook werd de condocteur W wonende in de Goudbloemstraat aldaar betrapt ustiiie en politie werden in de taak gemengd de conductenr werd ontslagen en de instroetie zou beginnen Toen W echter loa gekoDrd worden was bq BOgens te tinden Het scherpe oog der politie tocht hem overal doch met het eokete resultaat dat W met zyn getin zyn woniig had verlaten en dat daarna zyn spoor verloren was Hy werd daarop gesignaleerd in het jTPolitie blad tan Oet 1883 De politie bleef werktaam naar hem nilkyken Ten slotte tond ty den verdachte Hg nm Bi t fooab aoswrigwa da tta aaai Amerika gegaan lelfs bad bjj lioh niet ovei de grenten des lands bcgevea ja by had niet eena Amaterdam verlaten Ook ma hq niet nit de Oondbloemattraat vertrokken alleen had hy in een ander buis dertelfde straat tyn intrek genomen Erenmin waa hg der politie analig uit den weg geloopen Sedert Deeember 1883 bekleedde hy volgens het D V N de betrekking van agent van politie te Amsterdam I Twee ingezetenen van Groningen lyo dezer dagen de dope geworden van eeenjeagdigen doch teer geslepen oplichter In de voormiddaguren wanneer hq wist dat de man des huizes afwezig was vervoegde hq zioh aan de woningen tan een fabrikant en tan een aannemer met terzoek by den eerste om 8 76 daar mynheer die elders kanioor houdt den sleutel van den lessenaar had verloren en dadelyk de aom behoefde en bij den tweede om 4 25 daar mynheir onverwachts een ateendraagster wegens dronkenschap had ontslagen en haar daarmede moest afloonen By beider huisvrouwen wist hy door zyn rustige houding en ualuurlyke boodschap rerlrouwen genoeg op te wekken dat zg hem de gerraagde gelden gaten By de tehniskomst der mannen bleek het bedrog en werd de politie kennisgegeven die den deugniet wist op te sporen en van bet gebeurde op hare wyie een schriftelqk verslag aan den off V just heeft gegeten De veelbeloovende knaap is 16 jaar oUd Zeer eenvoudig werd Dinsdag het stoffelijk oterschot tan w len Mr A E J Modderman op de begraafplaats Eik en Dninen bq s Oravenhage ter aarde besteld Op het kerkhof voegden tich schier de lijkbaar de Ministers Du Tuur van Belliochate Heemskerk en Bloem als vertegenwoordigers tan het tegenwoordig Kabinet de oud Mjuisters Vissering Van Ooltsteln Six Taalman Kip eA Beuther die met Modderman in het torig Kabinet fitting hadden de Hoogl Kuenen Van de Sande Bakhnijsen tan do Leidsche umtersiteit de Hoogl Assei en Ondemans van de Amtterd anitersileil een aantak leden van den Hoogen Itaad en tan het parket tan dat recbtacollegie hoofdamblenaren tan bet Departement tan Justitie soomede eene schaar tan leden der hooge magistratuur reohlageleerden oudleerhngen en triendeu tan den orerledene Een zerental kranaeu en een bloemstuk tan palmbladen ADVËRTËNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt tooiden het lykkleed Beai daarran was van de jiiiidische studenten te Leidss Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door den Minister van Justitie Melding makende tan het middelerwiJI reeds tegengesproken bericht dat Ooslenrqk en Duitschland zonden geweigerd hebben deel te nemen aan de Betolutie tentoonstelling welke Frankrqk tegen 1889 ontwerpt zegt de Ami Ct Ala de Oostenrijkers toordeel zien in de expositie tan 89 tallen zg zioh niet laten weerhouden door een berinnering die dan honderd jaren tal tellen en wat de Dnitschers aangaat ook zg hebben te veel aan de groote retoiutie te danken om er niet juist omgekeerd over te denken als nu van kun fiegeering wordt beweerd De profetie die Ponsard een der mannen van 89 in den mond l g geldt ook thans nog Les peuplea nouteaux Mudiaaint Isa aotaua béairaai losn tnvaac Hen ut altijd de gnillotine ea het Sohrikbewind op den tooigrond maar men vergeet wat deze in het leven riepen Het is na mode om op de Eranacbe omwenteling te schelden i maar niemand ton toch gaarne geleefd hebben in den msataahappelyken toestand waaraan tq een einde maakte Als een bewys van de barbaarachkaid van het Belgisch militair strafwetboek meldt het ïondtenMttd dat de krqgsraad te Oent eea mag gehuwd m huisvader tot twee jaar eorreetu teroordeelde omdaf hij verzuimd had tich op de revue te komen aangeven Die man sedert rersvheiden jaren met onbepaald terlof dacht dat hg tich niet meer behoefde te vertoonen Een ander soldaat ia actieven dienst kreeg u jaar van detelfde straf omdat bjj zyn test dat dertig oenten waard was verkocht bad 11 Dinsdag had jhr mr P J Elont tan Soeterwoude het toorrecht tijn 80en verjaardag te tieren Aan den hooggeachten staatsman vielen rele blijken tan waardeering te beurt niet bet minst van de tijde tgner staalkundige vrienden Te half twee boden een 12tal leden tan hel Outraal Comité der anti ratolutionaire rereeoigiogen den heer Elout een fraai album aan met tele hsndtiekeningen voortien Daar de Minister tan binnenlandsohe taken slechts eene rqks subsidie tan hoo sleos ƒ 5000 heeft toegezegd in de kosten tan stichting en meubileering eene nieuwe school te Krimpen aan den IJsel geraamd op f 26 866 zoodat na aftrek der gewone tergoeding 30 pCt nog p m ƒ 12 000 ten laste der gemeente zou blq ten hebben Ged Staten den gemeenteraad in oterweging gegeten te onderzoeken of niet door terbouwing in de behoefte aan meerdere schoolrnimte kan worden voorzien Aangetlen het evenwel onwaarsohgnlgk is dat het rqk buitengewone subsidie geeft wanneer de kosten tan terbouw de ƒ 12 000 niet te boven gaan en die verbouw daarenboven moeielqk zoodanig kan plaats hebben dat de schoollokalen voldoen aan den isch der wettelq ke tooraobnflen heeft de gemeenteraaf besloten nog eens pogingen aan te wenden om een hooge 8 Hsidi dtfy 6000 van de regeering te onltangen iu deii So t éener nieuwe school en nadere iDlichlirigefc te t l n omtrent het bedrag der subaldie toor eSsen etentueclen herbouw it