Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1885

In d Baarl Ct bresgt de heer Fh S Frank wedtr de behindeling ia berinnering welke wglen dr J O Waardenburg te Haarlem in 1866 heeft toegepast op de choleralgders onder de werklieden aan de fabriek der firma Frjrinaire k Co aldaar Zy beslaat hoofdiakelgk in het spoedig brengen der Igders naar eene kamer waar eene gemiddelde warmte Tan 100 gr Fahr wordt onderhouden en bjj hetige Terscbyuselen in eene kamer van 60 gr Beanmnr 144 gr F t laatste tCTeus met aanwending Tan matrassen en sakken gevuld met heet zand en iuwryriogen Duor die hooge warmte wordt sterk iweeten oj wekt inwendig warden de bekende oboleradroppels gegeven In den tgd fan 2 maanden werden al de in meer of minderen graad aangetasten ten getale Tan 84 aldus geneeen op één na die eeu geheelen dag had laten Toorbggaan alrorena lioh onder behandeling te stellen Twee werklieden die thuis wensohten te worden verpleegd beiwekett aan de tiekte In de fabriek was de genoemde behandeling mogeIgk omdat men door middel van stoom de vereischte warmte kon ooderhonden Daarom wordt aanbevolen in oholerahospitalen een Terlrek in gereedheid te honden waar eene gelykmatige hitte ran 105 110 gr Fahr wordt gevonden Tot opening ran de Maandag en Dinsdag gebonden Alg Vergadering der Maatschappy tot Nut Tan t Algemeen hield de voorzitter mr Qaack een rede OTer de roeping en de taak dier Maatschappy waarin hü o a het volgende teide Aan de sociale gedachte die den grondslag uitmaakt van onze Maatschappy tot Nut van t Algemeen moeten wy sterker dan ooit nu onze Maatschappy reeds een eeuw bestaan heeft vasthouden Ons volk heeft het meer dan ooit noodig De verdeeldheid wast de tweeatryd ontbrandt telkens heftiger Elke dag schijnt ons haast te verkondigen dat verbrokkeling der maatschappelijke krachten aan de orde ia Krakeeleo van allerlei aard houden ons bezig Het dierlgk instinct en de ruwe krachten schynen by de mensoben ontketend Maar by die teekenen des tyds behoef ik niet lang stil Ie staan zy spreken trouwens luide genoeg Misschien zyn het slechts de opborrelingen het schnim van een stroom die in de verte ontzettend komt aanzwellen Wy bedoelen de geweldige beweging die Buropa thans beroert en ontroert de vaart en den vooruitgang der democratie Reeds is bet algemeen stemrecht meester in Frankryk en Dnitschlaud in Engeland is het byna een voldongen feit en ons land zal na eenig toeven wel dat voorbeeld volgen Welnu aan die democratie moeten wil zy getond kunnen arbeiden kennis en karakter toebedeeld worden en in beide opzichten kan onze Moatschappy tot Nut van t Algemeen de grootste diensten bewijzen Ziedaar onze taak De Democratie moet in kennis vooruitgaan Het Nut ia hier op zyn eigen terrein het terrein van het onderwys Toch geloof ik dat het I ut in de laatste twintig jaren door slechts alleen op de bres te staan en voortreiFelyk manmoedig op de bres te staan voor het lager leekenonderwys in tegenoverstelling van hetgeen de kerkelijke partyen willen zyn taak niet altijd even ruim en breed heeft opgevat Zeer zeker moet het bj ons een beslist uitgemaakte zaak zyn dat als werkelyk eens de Slaat het lager onderwys weder volkomen aan de vrye maatschappij mocht overlaten als de Staat op dit gebied eens weder zich ging onttrekken wy het Nut van t Algemeen gereed zullen slaan om den door de Staat verstootene op te nemen ten einde de volkssobool dnurzaam te bezielen met den geest waarin onze instelling die honderd jaren heeft gekweekt Dit zy een paal boven water Maar er is op dat terrein van het onderwys meer te doen dan het lager onderwys in den volgens ons go den geest te ontwikkelen Het moet de taak van het Nat wezen voor de gaoscbe kindsheid en jeugd van het volk onderwys beschikbaar te stellen op eiken trap der jeogd totdat de jonge man of jonge vrouw zelf den werkkring des levens opvat Hier op dit gebied zyn groole leemten aan te wyien De behoefte wordl des te groeier naarmate de democratie wast De btwaarsohool moet voor het volk de kleine kinderen by de hand nemen en met teederheid omvatten De arabachtschool moet den jongen aankomenden werkman doen begrypen wat bedrevenheid geoefendheid en opvatting in het werk beteekenen De teekenachool moet fijne sluimerende talenten by den knaap te vourschyu roepen Heefi inderdaad niet het Nuf een gewichtige roeping ie veriollcn door het jonge volk by geheel zyn leerschool in den arbeid ter zijde te slaan P Laten wy eens goed bedenken welke kracht onze kleine natie zou hebben wanneer onze werkbazen en werklieden in hun bedrijf grondig en fijn ontwikkelde menseben waren Stel dat ons volk in dit opzicht een modelvolk was ron dan onze productiekracht en onze weten te trekken Eerst in de allerlaatste jaren heefi zy het pensioenfonds van werklieden helpen oprichten Doch waar zyn de verzekeringen tegen ongelukken tegen invaliditeit P Het is waar het Nnt kan dit alles niet zelf alleen met eigen krachten tot stand brengen Maar het had sterker de slem kunnen verheffen om zulke voorzorgabanken Ie doeo verrgzen Heeft ook het Nut in het coöperalieweten wel eens ingegrepen Heeft het van het leerlingschap niet al te laat kennis genomen P Heeft het voor arbeiderswoningen voor quaestiea van normalen arbeidsdag en arbeidersrechtbanken hart gehadP Vestigt het genoeg de aandacht op de parlioipaiie in winsten Tan ondernemingen ook door de arbeiden Heeft het t probleem der Troege huwelyken met al den nasleep Tan hun geTolgen voor den arbeidersstand besproken en toegelicht P Er is dunkt mg bier een ruim terrein om te arbeiden Kenmerkend voor het Nut moet echter hier vooral de strekking zelve van dien arbeid wezen Het is hier de opvoeding tot zelfregeering die voor de leden van den arbeidersstand voor al de mingegoeden wordt bedoeld Wat moet er van de wassende democratie in de volgende eeuw terecht komen wanneer de standen die een OTerwegende plaals in den Slaat konen Tragen die de Begeering van den Staat zouden willen overnemen wanneer deze niet eerst eigen belangen beleidvol hebben weten te behartigen wanneer zy niet eerst zichzelven hebben weten te regeerenf Het Nuf wanneer de oude geest der Nieuweahuyzens over hun instelling vaardig werd zou hier znik een heerlyk werk voor de toekomst doen Zelf uitgaande van het sociaal beginsel dal bet leven hier op aarde vooral een leren voor anderen is kon het dit denkbeeld ook aan de arbeidende standen helder maken en de democratie der toekomst de klippen doeo vermyden waarop thans b r de Fraosohs demooratie telkens dreigt te stranden D n alléén zoa onze democratie begrypen dat zonder karaktervorming ook door haar weinig kan worden tol stand gebracht Zij zou dan goed geleid haar twee grootste fouten wellicht ontgaan haar haast om Truohleo te plukken voordat zy ryp ziju en haar zwakheid of toegankelykheid voor algemeene vage en quasi eenvoudige stellingen en gegevens Beide die fouten en wie met dan arbeidersstand heeft omgegaan weet hoezeer deze haast nooit rekening houdt met hel begrip van ontwikkeling door den tgd noch met de stelling dst alles hier op aarde een betrekkelgke aarde of waarheid heeft eb niets absoluut geldt beifie die fouten hangen samen met gemis aan zelfbeperking aan zelfregeering Op karakter komt hel bg de democratie aan ti het Nut is aangewezen om hier een goed voorbeeld te geven Wanneer na onze Maalschappg lot Nut van t Algemeen in dien geest werkzaam is wanneer zq goed voor oogen houdt dat zy kennis en karakter bg het volk nioet bevorderen dan werkt zy de sociale gedachte uit die de grondslag Tan haar wezen is droomde dat Atjehers het hospitaal binnen waren gedrongen en op hem aanvielen Hij begon te sohrenwen en dit was voldoende om eene oobeschrgfelijke wanorde Ie doen ontslaan Men was daar zoo geheel de klats kw t dat naar men zegt zes personen licht gewond werden De schrik voor de Atjehers zit er zéó in dat het meer dan treurig is Uit Deli schrijft men van 20 Jnni De gruwelyke moord 11 Donderdag door twee Chineesche koelies op den heer Dauokaerls gepleegd zal natuurIgk niet nalaten het geheele land in opschudding eu beroering te brengen De heer D een aalislent die volgens het algemeen gevoelen eerder te zacht en meegaande was voor zgn koelies dsn omgekeerd en van wien administrateur git colleges o a verklaren dat zg hem nooit eene hand naar een koelie zagen uitsteken is inlusscheo als offer gevallen Des morgens had hg bg de inspectie der velden aan Lira I A Tay order gegeven eenige jonge plantjes die in éénzelfde gal gestopt waren er uit te nemen eu over te planten en toen moet hem door deze reeds toegeroepen Efo dat als die plantje nit den grond moesten D er onder zoude komen Ongelukkig geiceg hoorde D zulks niet of nam geene notitie van die bedreiging en s middags in het veld komend om te zien of de order was opgevolgd ontving hg on erhoeds van een der twee koelies die steeds in eikaars gezelschap waren een parangslag over het boofd die tot de hersenen doordrong en hem deed ineenzakken De Iwee Chineezen brachten hem nog verschillende doodelyke wonden op het achterhoofd toe en ietlegenstaande er genoeg Chineezen in de nabyheid waren werden de moordenaars niet aangehouden maar wisten Ie ontvluchten Dr Martin in alleryl geroepen kon niet meer helpen en s nachts om 12 uur bezweek Danukaerts aan de bekomen wonden Omtrent bet onverwacht optreden van een nieuwen Minister van Marine verhaalt men in den Haag de volgende byzooderheid Het ontslag van den Vorigen Minister was zoo geheim behandeld dal zelfs de kamerbewaarders van andere Ministers die gewoonlyk spoedig lont ruiken er ditmaal niets van wisten Maandag 11 kwam iemand by een karoerbewaarder en vroeg om den Minister te spreken De kamerbewaarder vroeg wien by by den Minisier moest aandienen waarop de aangekomene antwoordde Den Minister van Marine De kamerbewaarder ging by den Minister in zyn kabinet en zeide Éxcellotis er ia een Heer om a te spreken die zegt dal hy Minister van Marine is maar ik moet er byvoegen het is de heer Taalman Kip niet Zal ik maar zeggen dat Uwe Excellentie niet te spreken is P Tot verbazing van den kamerbewaarder gaf de Minister last om dadelyk den Heer die beweerde Minister van Marine te zgn toe te laten De kametbewaarder meende intassohen maatregelen te moeten nemen om dadelyk te kunnen toespringen indien het werkelyk blyken mocht dat er gebrnik was gemaakt van eeu andere qualiteit om ongereohtigd s Ministers kabinet binnen te dringen I die hier geoefend wordt elk lid van het onteerde vogelengeslaoht beijvert zich de borst van de Mhuldige open te rijten Dat echter by de rechtspleging onder de ooievaars ok verzachtende omstaudigheden in aanmerking genomen orden blijkt nit het volgende geval dat in dit voorjaar op eene hofstede op het Deensche eiland Fuiien plaals had Dit jaar kwam het wylje alleen terug Dagelyks zag men haar geduldig wachtende op het nest staan maar er verliepen verscheidene weken zonder dat baar echtgenoot terugkeerde Na verloop van eenigen tyd vertoonde zich in de buurt eene jonge manneijes ooievaar hy maakte zich op zyne wijze beminnelijk bij bet treurende wijfje en wilde baar gaarne bel verlies van den beminden echtgciiool vergoeden Zijn aanzoek werd echter alles behalve vriendelgk opgenomen de spanning lusschen den vryer en het standvastige wijfje ging in een heftigen siryd over die versobeidene dagen duurde Daai echler hel mannetje steeds nitbleef rn er groote waarschynlykheid bestond dat hy verongelukt was of zijne zinnen op eene andere schoone ooievaarswereld gesteld had liet da onbestorven weduwe zich eiudelyk troosten wat met stryd begon eindigde in teederheid en het paori noe slee genoot nu ten volle het huwelgksgeluk na vA VeMtdrifl loop van een korten tyd was het neat gezegend met eieren Terwyl het paar zich nu in een hniselyk geluk verheugde kwam op zekeren dag de wettige echtgenoot gezond en wel met krachtige vleugelslagen op het nest aanvliegen Hy was alles behalve vriendelgk toen hy zag dat een ander zijne plaata had ingenomen Een felle strijd legen zijn mededinger eindigde daaraede dat deze deerlijk gehavend de vlucht moest nemen Het wyfje dat onder hei gevecht als eene beronwhebbende zondares op het nest had geslaan ontving daarna eene ernstige afstraffing van haar vertoornden echtgenoot de eieren deze getuigen der ontrouw werden onmeedoogeud uit het nest geworpen en dakrna werd bet leven lusschen man eu vrouw voortgezet zonder dat eene wolk den hemel van hun geluk verdaisierde ten bewyze daarvan lagei weldra nieuwe eieren in hel nest Het maouetje heeft dus verzachtende omsiandigheden in aanmerking genomen maar wat zijne reis vertraagd heeft ja dat weet de berichtgever niet te zeggen BuiteolaQdscb Overzicht Ferry heeft te Lyon eene fcoote verkiezingsrede gehooden Deze rede was handig dat zal niemand ontkennen Ia het Clémenceau s streven de radikalen af te scheiden van de gematigden Ferry heeft geantwpord met eeu scheiding te maken lusschen oprechte radikalen en iniranaigenten Daarmede heefi hy eeu dubbel doel voor oogen gehad de eenheid te constateeren der gonvernementeele meerderheid en den slechten indruk uit te wisschen van züp bekende rede te H vre waarin hg verklaard heeft dat het gevaar voor de republiek ter linkerzijde is gelegen Thans is bg voor sommige opportnnislische bladen zelfs te radicaal geweest bepaaldelgk voor den National die hem afvalt ook de Temps had gewild dat hg meer had doen uitkomen dat het radikale programma niet door de gonvernementeele meerderheid kan worden aanvaard Maar het blad troost zich met de overweging dat het zgn doel niet was thans een programma te geven maar een gedragslyn te teekenen Zoo beachouwen ook de aan Ferry verknochte bladen zyn rede met volkomen meesterschap zeggen zy wees hy aan iu welken geest en met welk beleid een meerderheid moet werkzaam zyn om vruchtbaar Ie zyn voor het land Algemeen wordt daarby nil zyn rede gedistilleerd dat het zyn streven volstrekt niet is zich te stellen in de plaats van het gouvernement dat hij integendeel ten warmste steunt Dit mag volkomen waar zyn maar toch sprak hy geheel als een president minisier en locb Zal het volk hem wel beschouwen als de eigenlyke ziel van het gouvernement Gladstone de grootste Slaalsman dien Engeland tegenwoordig bezit is op reis naar Noorwegen ten einde daar genezing Ie zoeken voor eeu keelaandoening waarvbor zyn geneesheer eeu zeetochije zeer heilzaam achtte Deze lyding verwekte groote ontsteltenis onder de liberalen want natuurlyk zegt o a de Pali Mali GaieUe kan de welsprekendste mond van geheel Engeland niet onvourwaardelyk voor een maand door den geneesheer worden gesloten zonder dat zeer overdreven geruchten worden verspreid over de ongesteldheid welke dezen maatregel noodzakelyk maakte Dat de liberalen faun leider niei kunnen missen behoeft geen betoog maar wanneer wij den Nestor en den Chiysostomus der Engelsche liberalen een goede reis toewenschen dan geschiedt dit volstrekt niet uit partybelang want Gladstone s HeC voornnamste der voorstellen in de Alg Vergadering van het Nut was dat van het departemen Nymegen luidende de vergadering trekt het besluit van 1883 omtrent de stichting der t tveekscbool van bewaarschoolhouderessen in Op dit voorsiel was een amendement ingediend door het departement Amsterdam van dezen inhoud De vergadering trekt het besluit van 1883 omtrent de stichting der kweekschool van bewaar schoolhoudereBen in voor zoover daarbij aan bet Hoofdbestuur overgelaten is de keus der plaats alwaar de kweekschool zal gevestigd worden en besluit a alsnog aan eeu oommissie bestaande uit zeven personen die tot dusverre in de zaak niet betrokken zgn geweest en Ie benoemen op de wijje in art 39 der wet voorgeschreven op te dragen eeu gemotiveerd rapport uit te brengen over de aag welke plaats ook in verban l met den financieelen toestand der quaestie te beschouwen kU s cbo ol de plaais van vestiging te doen bepalen door mgad eH g l Staande de vergadering werden verschillende amenuementen en subamendementen ingediend die echter allen voor zoover zg in stemming kwamen verworpen werden Het eindresnliaat der beraadslaging was dat het voorstel van Amsterdam met 4 legen 439 stemmen werd aangenomen Uit Atjeh wordt aan De locomotief geschreven onderden datum van 16 Juni In den nacht van den Hen Juni was alles in repen roer Van alle kamen kwamen berichten bij den ofBcier der hoofd aohl te Kola Petjoet werden om half één twee scholen gelost te Panditi was een schot géhoord te J enajoeng was gevuurd en in helgroot militair hospitaal Ie Kota Alam heerschte de grootste verwarring Een zieke die aan balluoinatie s leed De correspondent van den Peiter Uoyd te Karlsbad vertelt het volgende omtrent een eerste onderhoud dat Bismarck met doctor Schweninger had Wat den vorst beooog den geneesheer te oonsulteeren weet ik niet maar zooveel is zeker dat hy hem liet roepen De doctor liet zich door den rykskanseIkr diens Igdenageschiedenis vertellen en deed toen gereed was allerlei vragen Aanvankelyk gaf Bismarck bereidwillig antwoord maar toen er geen einde aan het vragen kwam werd hy van seconde tot seconde ongeduldiger en gaf aan zijn ongeduld ten slotte met de barsohe opmerking lucht Vraag niet zooveel t Op vasten en volstrekt niet onderdanigeu toon antwoordde Schweninger Zeer goed Durcblancht wanneer ge echter genezen wilt worden zonder dat men u iets vraagt moet ge een vee arts laten komen tie geneest zonder te vragen De vorst was sprakeloos van verb zingover het oobesobofto antwoord en wierp den geneesheer eenwoedenden blik toe die ér echter volstrekt niet doorvan streek geraakte Er volgde een lamelyk lange pauze en toen zeide de vorst zeer kalm Als hel dan niet anders kan vraag dan in s hemels naam verder maar ik verwacht dan ook van u dat ge u als geneesheer even hoogst bekwaam zult taoueu als iu qualiteit van lomperd Men heeft gezegd en bet staat zelfs in de boeken te lezen het zul dus wel waar zijn d l onder de ooievaars de echtbreuk met onverbiddelyke geslrengheid gestraft wordl Op vervaarlyk geschreeuw van den bedrogen echtgenoot verzamelt zich eene gebeele schare langbeenen oin vonnis te ellen Het is eigenlijk een soort van bloedwroak welvaart niet tienvoudig verhoogd worden En inderdaad wekken wij hier slechts op wat ingeslapen was want in vroegeren tyd deden wij Nederlanders ons dagelyksch werk zoo goed Utrechtsche t yp Friesch smeed en dryfwerk Delftach aardewerk HoUandsohe eiken kasten Gondach glassohilderwerk zyn gangbare namen door geheel Europa De Hollandache schilderyen der XVIIde eeuw in het tooveraohlig ryksmuseum thans zoo volkomen te waardeeren geven voorlreifelyke modellen voor de meubileering onzer kamers De liohtkroon of luchter op de schildery van Oerard Don brandt by al onze naburen Trouwens zy wisten wat wy in den arbeid waard waren Toen later Lodewyk XVI nog zyn boek schreef of liet schryven Handleiding voor de kunst van den slotemaker gaf hy het uit als eeu vertaling uit het HoUandsoh Dit behoort nu alles tot het verleden Maar de zin voor schoone vormen kan by onzen arbeidersstand weder worden gewekt het oog weder geoefend de vingers weder geleid Htrseus moeten weder worden gegeven aan hen die slechts handen hebben Zeker ik ontken niet dat in de laatste jaren door ons een sloot is gegeven om ons jonge geslacht in de richting van de kunstnyverheid te brengen Maar ook dit is slechts een fragment van het geheel Hier gold het alleen de kloof Ie dempen tnsacben handwerk en kunst Maar by geheel zyn arbeid moei het volk warden opgeleid en onderwezen De hand van het Nul moet hier gevoeld worden En dat alles moet voor het volk gedaan warden omdat onze lagere klasse een volk van zelfstandige mannen warden moet Zy moeten meer weten dan lezen en schrijven Daar moet fierheid in hun boislen huiseo omdat zy moeten j gevoelen dat zij iets kunnen doen en dat zy daarom iets beteekenen Dan alleen is de waanwysheid de halve kennis de opperslakkigheid de invloed der holle theoriën te overwinnen als sleur en slender by ieder werkman wykt voor doorzicht en meesterschap in eigen vak dan is onze democratie gezond Dan heerschen er begrippen van evenredigheid en orde Arbeidsloon kan dan weder synoniem worden met arbeidsvrucbt De goed onderwezen arbeider stelt dan weder belang in zyn werk omdat hetgeen door hem verwerkt wordt niet louler ia een qnaesiie van loon voor zoo en zooveel arbeidsuren De democratie ontgaat haar gevaarlykse klip wanneer er positieve kennis in de lagere standen wordt gevonden Maar behalve kennis heeft de democratie karakter noodig Want het wezen der democratie is gelijkheid gelykheid voor allen En vanzelf leidt dat begrip van gelykheid tot jaloerschheid en tot al de slechte hoedanigheden die aan jaloerschheid rerbonden zyn Die jaloerschheid Tooral by de minder beToorrechIe tanden moet worden bestreden Hier nu kan bet weder de laak onzer Maatschappy zyn om zonder ophef maar zeer werkdadig op te treden Zy heeft Toor die taak een adelbriet waarop zy kan wyzen en die eenig orediet in dezen arbeid haar zal gcTen Het Nut toch kwam Toort uit de gezeten burgery uit de burgerklasse Tan ona Tolk en haar eerate gCToel waa mededoogen Toor den toestand Tan den gemeenec man Hier geschiedde dus dadelyk geheel het omgekeerde Tan wat men in naburige landen heeft zien gebeuren La bourgeoisie saiisfaiie is bet smandwoord dal elders telkens in den mond wordt genomen Ik geloof niet dat onze burgery die kwetsende aanduiding Tcrdiend heeft Zeker niet in het begin onzer werktaamheid Wel moet het met smart erkend worden dat ons Nut in ds laatste vyfentwinlig jaren de teekenen der tyden in dit opzicht niet allijd heeft begrepen dat het de arbeidersbeweging buiten zijn sfeer en buiten zyn inwerking heeft gelaten maar juist hier is terrein ie herwinnen eu kleur te bekennen De bemoeiing met het pensioenfonds van werklieden wyst trouwens welken weg men op moet gaan Maar het is slechts een begin Want ook hier moet het Nut gedachtig aan do sociale gedachte waarnit het ontsprong breed zijn roeping opvotten Op de zeden en gewoonien van het volk moet worden ingewerkt Nie t de bezittingen maar de harstochten en de begeerten moeten warden genivelleerd Men moet aan de democratie moraal en moraliteit geven of ten minste die bij haar versterken Wat dit beteekent Men moet begrippen van voorzorg beleid en waardigheid onder de lagere klassen weten Ie brengen Het Nnl heeft dit vroeger voor een deel trelfelyk gedaan door spaarbanken op te richten en die instellingen zoo goed en zoo toegankelyk mogelyk te maken Het was vooral een zedelyke invloed die zoo werd beoogd De werkman die met bewustheid verdiensten spaart begint zyn eigen waardigheid Ie verhoogen en gaat zich een plaats in de toekomst veroveren Doch het Nul te voldaan over dezen eersten goed bekroonden stap heeft sinds dien tijd Ie veel de armen langs het lyf laten hangen Van het groote en gewichtige samenatrl der verzekerings inrichtiogen heeft onze Maatschappi voor de lagere klassen niet genoeg partij naam en roem is levens de roem voor al zgn landgenooten t In denzelfden geest spreken ook de andere Engelsche bladen die daarmede volkomen de meening van het volk weergeven Aller oogen volgen Glad stone op zgn reis en ieder Engelschman wenscht het spoedig herstel van den beroemden landgenoot Dat de liberalen echter in de tegenwoordige omstandigheden meer dan ooit in spanning zgn laat zich licht verklaren want van de gevolgen van de zeereis en de uitspraak van den geneesheer zal het afhangen of Gladstone zich weer candidaat stelt te Midlothian en bij de aanstaande verkiezingen als leider zijner party optreedt Tot dusver beeft de groote staatsman nog geen beslissing genomen maar deze zal terstond na afloop der ré s volgen Voor de liberale partij is dit een feit van htt hoogste gewicht daar Gladstone s naam en welsprekendheid nog steeds denzelfden invloed oefenen op het volK en de liberalen alleen onder ziju leiding zeker kunnen zgn van de overwinning De Afghaanschaansche quaestie is weer een tijdperk van stilstand ingetreden De keizer van Busland vertoeft met zijn gemalinsteeds in Finland waar beiden mei groole worden ontvangen en de minister van buitenlandsche zaken de beer Von Giers gebruiktde baden te Franzenbadt Gewichtige besluiten zgnzijn dus vooreerst niet te wachten terwyl de officieele mededeejlingen welke eenig licht in de dnisternis kunnen verspreiden steeds schaarscher warden De laatste bron waaruit in den laatsten tyd nog wel eens iels werd gehoord het Engelsche parlement zal weldra ook opdragen want naar alle waaischijnlijkheid zullen de werkzaambeden deze week zooTer Torderen dat de leden Zaterdag a s huiswaarts kunnen keeren S Vooreerst moet men zich dus wter alleen terreden stellen met hetgeen de Engelsche bladen aangaande den slaat Tan zaken melden Zoo wordl heden weer medegedeeld dat onTerpoosd aan de versterking van Herat wordt gewerkt Twee duizend man zyn bezig om de bastions en wallen te be vestigen en de stad van een grooten voorraad koren te voorzien want de inwoners zyn vast besloten zich tot bet uiterste tegen de Russen te verdedigen Evenmin zitten de Russen stil zoodat de spoorweg naar Askabad vermoedelijk reeds in October gereed zal zyn Het eenige belangrijke dezer lyding is dat wanneer Herat iu voldoenden staat van tegenweet is gebracht geen sprake meer kan zijn van eal overrompeling der stad door de Russen b een mogelyke afbreking der onderhandelingen De Timei voegt er oog by dat de Afghanen zich strikt aan de afspraak houden en hun voorposten geeu stap verder laten gaan dan hun gebied reikt Wanneer er dus op de grenzen een botsing ontstaat voegt het blad er by is dit de sdhuld der Turkomannen die werkelyk door de oorlogstoebereidselen der Russen in een hoogst krygs znchiige stemming verkeeren De cholera maakt in het zuiden nog vele slachtoffers maar schynt zich in Frankryk niet uit te breiden Behoudens een verdacht sterfgeval dat zich te Toulon voordeed is de epidemie tot dusver nog tot Marseille beperkt In Italië neemt de regeering strenge maatregelen en vooral warden deze verlangd door de bevolking van het zuiden die in het vorige jaar zoo geducht door de vreeselyke ziekte werd geleisierd Van Spanje heeft nu het zuidelyk gedeelte en vooral Granada bel meest te Igden Te Madrid blgft de toeatand bevredigend daar de ziekte er zich niet veel uitbreidt Van 32 provinciën zgn nog slechts 10 onbesmet In de overige werden volgens de officieele opgaven in de eerste week van Augusius aangetast 29 612 personen aarvan 10 8g2 overleden Afloop van Openbare Verkooplngen vau ODroerende Goederen VEILING 12 AUGUSTUS Huis en Erf Hoogstraat A 128 ƒ 6720 kooper J C Sibbes Jr Idem Jt nemelkslool R 378 660 k S Linders Idem VyVersIroat F 117 ƒ 400 k G Haagsmon Idem Gang Lange Groenendaal I 94 ƒ 300 k C van Veen Az Twee Huizen en Erren Paradys by de Vogelenzang M 21 en 22 ƒ 660 k S Linders KEI MSGEf lMG De BURGEMEESTER van GOUDA brengl bij j deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen fVispecteur der Directe Belastingen enzi te Rotterdam op den 8 Augustus 1835 is executoir verklaard het Kohier no 6 voor de BElasling op het personeel dienat 1885 6 A yk O lol en met T ar t