Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1885

Zondag 16 Angostas 1885 IVED RHIJIVSPOORWEG 0 o©d 3s ocpe Txeian voor Ie en 2e Klasse Reizigers van ROTTERDAM GOUDA LEIDEN èn BODEGRAVEN naar EDE en AR I1E II en terug Óp Woensdag 19 Augustus 1885 HEENEEIS Rotterdam vertr 7 25 Gouda 7 50 Leiden 7 20 Bodegraven 7 40 aank Ede c 9 45 Arnhem 10 5 a morg TBUÜGREIS Arnhem vertr 9 25 Ede 9 45 Bodegraven aank c 11 25 Leiden 12 5 Gouda 11 35 Rotterdam 11 55 s avonds Prys per persoon Ie kl DRIE GULDEN 2 kl TWEE GULDEN i 3375 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIPS Wy nbandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accgns franco huis doorgeheel Nederland ook per half en kwartanker Proefflesscheu ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zyn bg mg steeds op flesch verkrggbaar PRIJ8 C0ÜRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden BRINKMAN te Dat roormeld Kohiw ter ioTordering is gesteld in handen ran den Heer Ontranger dat ieder daarop roorkomende rerplicht ia tgnen aanslag op den bq de wel bepaalden roet te roldoen en dat heden ingaat de termq o ran DKIE MAANDEN binoen welke St reclamea behooren te worden ingediend GOüDA den 11 Aug 1886 De Borgemeetter roornaemd VAN BERGEN IJZENDOORN MABKTBEBICHTEK Gouda 13 Augnatns 1886 Graneu als roreo met eenigè rraag roor beste Urwe welke 8 20 a 8 75 kon opbrengen Mindere polder moeielyk te verkoopen en betaald ran 7 26 lot 8 Rogge ƒ 6 a 6 60 Gerat 6 20 ƒ 6 Cberalier tol ƒ 6 76 Harer ƒ 4 a ƒ 4 60 Mtis ƒ 5 50 de platte en ronde tot ƒ 6 20 Kooliaad williger puik droog tot 9 betaald mindere soort naar erenredigbeid De veem irkt mei gewonen aanroer eerste qaaliteit ring mindere soorten traag te rerkoopen relte Tarkens 21 a 23 ot rarkens roor Londen 18 8 2U Cl magere rarkens en biggen traag biggen 0 90 i ƒ 1 25 per week schapen en lammereu traag te rerkoopen Aangeroerd 114 partyen kaas Eersle kwaliteit ƒ 19 a ƒ 23 tweede kwaliteit ƒ 16 a 18 Noordhollandacbe ƒ 17 i ƒ 23 Goeboter 1 16 ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a 1 19 AUGUSTUS a s KAASMARKT uargerlUke Stand GEDOKEN 11 Aug Petrus ooden J Orerkamp eo P M Frie Dirk Corotiia ouders D ras den Berg en S Tom 12 Egidiua Johannes Josephua ouders £ J ran der Heiden en G C ran üilleo OVERLEDEN 10 Asg C ran der Hoeien hnisvr ran C Schutterland 70 j 11 J Boert 86 j A Krombout baisvr ran M v d Berg 62 j 12 W ran As 1 j 1 m GEHl WD 12 Aag C Nederhoff en C Heet an B ran Leeuwen en M C rau Vooren J Forrer en C M ran den Bosch A de Zeeuw en J rao den Borg Stolwyk GEBOREN Pietertje onders A Scheer en H Verhoog Nteolaas onders J Anker en W van £ ck Bastiaan oaders B van der Wal en J Molenaar r Alids oodara J SlóoT en A lan Eek OVEHLEOEN M T ran Dam 6 w Beeuwijk GEBOREN Eliiabetb oaders P 0 Teekens en J Boijs ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon G C VAN DEB HEIJDENVAN Dillen Gouda 12 Angastns 1885 V j9r pö dig bevallen van eene Dochter J TBEKENS Büus Reeuieijk 12 Aagastas 1885 Wordt GEVRAAGD tegen 1 Sept een Gemeub ZIT en SLAAP AH£E met KOST en INWONING Brieven me opgave van prga onder letter G Postkantoor Warmond SPEKSLAGERIJ TER OVERNAME aangeboden een sedert jaren bestaande welbeklante SPEKSLAQERIJ staande op een der beste standen van Gouda naar verkieziiig met ol zonder Inventa s Adres met franco brieven onder motto Spekslaoeri aan het Advert Bnrean van de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda ADVEBTE TIE in alle Sinnen en Buitenlandscfie Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda s GRAVENHAAGSCHE HYPOTHEEEBAITK voor Nederland De Bank vergtrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en biedt voor het beleggen van gelden gelegenheid aan door uitgifte van 4 en é Pandbrteven van 1000 500 100 en 50 aan toonder of op naam Agent voor Gouda en Omstreken de Firma Wed KNOX BK DORTLAND te Gouda TE HUUR gevraagd tegen NOVEMBER of vroeger Aanbiedingen franco onder No 1168 aan het Bureau dezer Courant Cbem fabriek van H vonGimborn te Emmerik a d Rijn Tweevondig bekroond Aidsterdam 1883 a = Uligfrane Stifje NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Prga f er tui 60 ceali Verkrggbaar bU J C ZHXDENHIJK Gouda Abshaubbin s of Anti R iimatisclie Watten jteDMen ontwyfelbaar alle lyderi aan maagkramp jioh thooMen schouderpijn of welke kwalen meer van rhnmatiicheu aard en door koade ontstaan Veronderde Bhuraatiek terdwijnt allengs door het gebrnik dezer Watten alsof bet nimmer beslaan hat Men torge vooral dat men de ECHTE be tomerl lyelke te verkrijgen zijn aan het Hoofridepot bij A BEBETVELT Ai ie Delft De prjjs is 30 cl per pakje Verder te bekoraen bg T A G van Deth C B Verheul Oudewater Hej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda W F J denUijl Sohoonh A Prina Zevenhuizen M 3 Ooudkade Boskoop O Hoogendifk Oappelle S T d Ifraats Bleiswyk J va Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlnttraan Bodegraven K Oosterling Haastreolit Wed G Wilhelmus Woerden Bjj den Boekhandelaar A Gouda z u Toorhauden VEEVOLGBÏÏUDEL OP DB Evangelische Gezangea Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Gedurende 40 Jaren beproefd K K uitil Oepriv en eerste Amerik cc Eng gepatenteerd Tend en Alondspoelinfif van Dr J G POPP K K Hof Tandarts van Z M den Keizer van Oostenryk te ffeenen is hei voortreffelykste middel tegen rbnmatische Tandpga bg ontsteking zwellen en tweeren van bet tandvleescb bet lost den aanwezigen tandateeo op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losslaande tanden weder vast door versterking van hel tandvleescb dat bel van alle sohadeigke sfoffen reinigt geeft hst den mond een aangenamrn frisschen geur terwgl bet den ouaangenamen reok weldra doet verdwgnen Deie Moudspoeling is insgelgks een uitmuntend middel om Ie gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krygen bg kleine kinderen dient als voorbehoedmiddel tegen dipbtbterilis keelziekte ea ia onontbeerlgk bg bet gebruik van minerale wateren In flessohen van 1 76 1 20 en 0 60 Poeder a o so Dr POPP S Pasta in Doozen k l ii Pasta aromatiaohe waarvan bet m m gebruik de tanden lobitteraod witTA Mil maakt 4 0 40 nAI V Floinbeersel om zelf bolle tanden of kiezen te piombeeren per étui 2 60 POPP S medio Kmidenzeep het voor treffelgkste Toiletmiddel legen vlekken uitslag lever vlekken en zomersproeten tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen medj eters hu id wor m onreine huid en pukkels f 0 35 fi Hk geëerd puiliei Kordl veriocht mtdnkkelyk te verlangen geneeimiddelen van den K KHoftandarU POPP e geea andere alt eeht te betchouKen da die met zijn fabriekmerk gatempeld Fertcheidea vervalicierê en verkoopers in Nederland loerden onlaiü ê bij reckterlyk mmnit tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depots van alleen eobte Anatbérin preparaten bevinden zich te Gouda bg 7 H C Huinok winkelier p de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg P E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apo h te Delft bij L I van Hgn te Schiedam bg C Malta 8z te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bg P van Wiudheim Co en H H Uloth Co spotheek te Utrecht bg G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogiateu BINNENLAND GOUDA 15 AugnslDi 1S85 VBEGADERING vaw den GEMBEXTEEAAD Dinsdag deo IS Aogustiu 1886 des namiddags ten 1 sn Aan de onie I De Bekening der Gemeente dienst 1884 De Rekening der Sohutterq dientl 1884 Het adres van P W Kamphuizen o s oetreffende de amotie van de oude Korenbeurs op de Gouwe Donderdair werd aan bet Direotiegebouw der Marine te AmiteFdsn onder nadere iroedkeuriux iu het openbaar aanbesteed o a de levering by de jDireclia der Marine aldaar van garen waarbg minste intebrgver was de Ooadsefae Machinale Garenspiuoer te Gouda voor 821 16 Op de Hiueittcuieotoottsielling te Bedam Groningen werden ooie stadgenooten de Heeren i ü Jacobs en A Steensma bekroond de eersle met den tweeden pry bronzen medaille voor een kassen van roiea laatstgenoemde met een bestuursprgs voor eau rozenboufuet ter opluistering De b er N Bronwer hoofd eener school te Leiden bezocht Donderdag jl onze gemeente met een veertigtal leerliagni zguer school Na eene wandeling door en om de stad weiden de fabritken van den beer Goedewaagen beziobl i d Iu het bezit van een aoavenir aan ile werkplaatsen trok men nu naar ds kerk waar gelegenheid gevonden was om tegen verminderden prga de glazeu te brzirn Ym de Jcerk ówt bet Jiaar bet Ueitbuii elkl lestauratenr roor een flinken maaltgd rn eene jutrdige Verrassing ha l gnargd De yntA had uu gelegenheid zich eeu paar uren in üeu tuin t vermaken waardoor de eetlust gfuoegzaam werd opgewekt om nog een bezoek Ie brengen aan de polfertjeskraam waarna de stoomboot de Volharding irerd opgezocht die allen in eene prettige atcmming weder naar Ijeiden voerde In een dezer dagen gebonden vergadering der vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Ifederland is o a de volgende mededeeling gedaan betr de bekeuringen van atoom bootkapiteins op de Gouwe en den Eqo Het Bestuur der Vereeniging had klachten ontvangen over bekeuringen wegens te snelle vaan van sloombooten maar bet bad gemeend daaraan niets te moeten doen omdat het betrof overtredingen eener bestaande verordening fioter heeft het echter geineeod onderstenning te moeten terleenen aan een adres hetwelk te dier zake bg de Prov Staten was ingediend Het heeft daarbg o a verzocht dat er onderschei l zou warden gemaakt tusschen passagiersbooten en zwaar geladen goederenbooten en het heeft tevens gewezen op de onbillgkhfid die gelegen is in het premiestelsel hetwelk Bgnland bg r jksveldwachters en anderen volgt om bg dje personen eene grerige surveillance uit te lokken maar waaruit dikwgia groote onbillgkheden ontstaan Op deze handelingen van het Beatour verleende de vergadering alsnu bare goedkearing Voorts is een voorstel behandeld van den beer O W Lans om bg den Minister aan te dringen op het uitbaggeren van den Hullandschen IJsel bg de Mallegatsinis en daar vooHbg langs Gouda zgnde een gedeelte van de vaart tusschen Arasterdam en Botlerdam Uit de toeliohiiug van den voorsteller bleek o a bet volgende Het boveneinde van den Hollandschen IJsel van Gouda tot Moordrecht of verder beeft slechts een breedte van 40 tol 60 meter terwgl bg tniddelbare eb dat is 0 32 m A P de diepte in l midden der rivier 2 50 4 3 50 bedraagt Door de taluds aan beide zgden is de vaargeul betrekkelgk zeer smal hetgeen vooral zeer hinderlgk ia bg bnitengeWoon lagen bstanden De reden der verondieping is deze Het water der bovenrivieren dat dagelQks met den loed bg Kralingsche Veer den IJsel binnenstroomt bevat veel kleideelljes Deze zetten zich langs den loop der geheele rivier of ia de zoogenaamde zellingen der sleeufabriekeu en kinderen daar niet aan da scheepvaart maar boven in den IJsei waar de troiDi wegens de afiluitiug usoheo Gouda en Haaaireebt zeer z rak is zet de vA zich op den bodem der rivier Hierbg komt de door drukke stoom en zeiliaart ouvermgdelgke afsla der boorden dat zich allea in het boveneind verzamel Bg de verschillende plannen tot verbetering der v wt tnssehen Amsterdam en Bolterdaffl zijn er ook dit eene koloniale verandering van den Holl Uad wt belangrgke aftH ding n door Schieland en den Krinpener Waard op t oog hebben Naar de meeaing van den voorsteller is dit veel te groot opx zei oatv ttend kostbaar en eigenlijk onooodig Wanneer 4a Regeering den IJsel geieidelgk op behoorlyke diepte tracht te brengen te beginnen by Gonda en van daar naar brneden dan zon dit betrekkelgk niet veel kosten omdat er op vele piaalaen overvloedig wgdte en diepte is Zeer wenseheiyk zon het t D bier en daar enkele boaken buitendgks dia biaflerlgk zgn wat af te angdi o doch de voortteller vermoedt dal men hiertoe wel niet vi$ór de groote verbetering zal bealttiteo zoadat zgn voorstel op t oogenblik alleen is de Begeering te verzoeken bet boveneind van den IJsel van af hei sioamgemaol van R jnland boven Gouda en van daar benedenwoarts zoover t ooodig is t verdiepen tot bjjv op 4 a 4 26 m onder A F en de bodembreedte zoo groot te maken als de toeataDd der oevers het maar eenigszins toelaat Het voorstel werd bg acelamalia aangenomen StaatUlad no 172 b keb bet kon betlnit van den 4den Angoaius 1886 betreffende de bestemming getalsterkte en samenstelling der achnttergen Dit baaluit tnot op d iro eBd taroiiiigaa i dat d bestemminc getalsterkte en ameaMelling van scbnl tergen kracbteus de wet van 11 April 1827 opgeriofai nog geregeld zijn naar de flitkomsten van de vierde tienjarige rolkalelliag in 1859 gehouden dat de bevolking sedert dien tyd in de meeste gemeenten toegenomen en in enkele gemeenten verminderd was tgdens de zesde tienjarige volkstelling welke in 1879 beeft plaats gehad dat mitsdien de getalsterkte der sohntlergen thans niet alleen niet in overeenstemming is mei de rente zinsnede van art 23 van bovenaangehaalde wel in verband met de tweede zinaiiede van art 1 van Ons besluit van 16 September 1867 Staaliblad oo 100 Baar dat ook in een aantal gemeenten waar de schattergen nn msteude zgn krachtens die wet eene dienstdoende sohntlerij behoort je bestaan terwgl in eene gemeente waar de eohutterg thans dienstdoende is deza tot de rustende scbottergen moet overgaan Het besluit biepoall lo de sterkte der scbultergen bedraagt twee man van elke honderd zielen in elke gemeente naar de uitkomsten van de zesde tienjarige volkstelling 2o In elke gemeente welker bevolking volgeus de aitkomsten der zesde tienjarige volkstelling bii neu den besloten kring of omtrek der geboiwen 2600 zielen en daarboven bedraagt is eene dienstdoende schniterg 3o Door den Minister vau binnenlaiidsche zaken orden zoo spoedig mogelgk immers vóór den 1 Januari 1886 de Gedeputeerde Staten gehoord de vereisobie voordrachten gedatn Ier bepaling van de bestemming sterkte samenstelling en indeeling der schuttergen zoo dienstdoende als rustende in de verschillende gemeenten Totdat deze onderwerpen zgn geregeld bigven de bestaande dienstdoende en rustende schutterijen op den tegenwoordigen voet De 50e algameene vergadering der Nederlandscbe Vereeniging tot afschaffing van sterken drank zal gebonden worden te Amsterdam op Zondag en Maandag 13 en 14 September e k Voorstellen ter behandeling in de huisboudelgke vergadering zijn o a vsn wrge het hoofdbestfiur a De algemeeue vergadering besluite een brief van warme deelneming te richten aan le broeders iu NoordAmerika in deze dagen te oston vereenigd ter herdenking van den bonderdjarigen strgd trgen den vgaod van den volkswelraart en met betuiging van onze hooge waardeering van hunne volharding en de beste wenscben voor toenemenden zegen op hunnen arbeid S vergadering besinite tot uitvaardiging bg deze gelegenheid van een ernstig beroep op het volk van Nederland ter opwekking van besliste deelneming aan den stryd tegen eene der voornaamste oorzaken van zynen zedelijken en stoffelyken teruggang c Nog wenscht het Hoofdbestnnr bg deze gelegenheid opzettelgk de vraag te behandelen water van de zgde der Vereeniging nogmaals en wederom behoort te geschieden ter verkrggjng dot verkoop van eterken drank in de localiteiien van spoorwegstatiaos voortaan worde verboden Van de afdevlingen en corrcspondentsohapptn d Van de afdeeliug Haarlem Wat kan door onderlinge samenwerking der afdeelingen gedaan warden tot versterking vaa de kaa der Vereeniging zander tot bedelarg over te gaan Van de afdeeling s Graveiihage Art 7 van hel algemeen reglement der Vereeniging aldus te wgzigen Eene jaarlgkscbe contribnlie is niet verplichtend Uit Deli meldt men dd 24 Juni In langen tyd heeft er in Deli niet zoo een algemeeue voldoening geheeneht ala toen bet Zondag bekend werd dat de beide moordenaars van den heer Danckaert door den heer ITdode Uaet van Bebiwan Estate waren gevangen genomen Na den moord scbgnen zjj niet dadelgkGloegA verlaten te hebben maar zich daar zoolangte hebben sejiuil gebonden tot zg bet geraden achttende Belawanrivier over te steken om te onl komenaan de naaporingen van den beer Netscher die wetend dot $ aog io den I wfc aren net lynJavanen op t pad WM om ban te zoeken De beerDe Haes io kennis geateld mei bet bezoek dat zijzgn Estate brachten was dadelgk met zyne Javanenbg de hand om hen waardigigk te ontvangen en aaneen achttal Javanen gelakte het ook sjkiedig hen inde rivier gevangen te nemen De premie ad dol 600 ia aan deze lieden uitbetaald geworden ZaïerNagnacht werden zg hier in de gevangenis afgeleverd waar zij helaas een droevig pendant vormen met de twee moordenaars van Lingga Estate Daar bet voonisdal hun wacht gemakkelgk Ie voorzien is zoo zittener thans een tiental Chineeien in de gevangenis te Medan aan wien bet hoogste recht moet voltrokken worden Spoedige opruiming is echter nog niet tevoorzien daarvoor zorgt de bureaucratische slenter die nn eenmaal de Ned Indische regeeringsaaebine verlamt Deti Ct Wr r Dezer dagen werd me ng genaakt van een mgnramp in de Paturagea in Henegouwen Wg vinden in een particuliere correspondentie der Ind beige treffende byzonderheden aangaande de redding van een zestal personen die men onder de omgekomenen rekende zoodat dit tot zeven verminderd is Ie den nacht van den llu op den IJn werd uil de verdieping van 246 meter waar niet meer gewerkt wordt gescheld Men meende dat de tot redding afgedaalde werklieden der verdieping van 480 meter een sein aven en bcsob den ophaalbak omboog Wie schetst dus de vreugde en verbazing der aanwezigen t en aan de opening van den put 6 mynwerkers eruit traden die menop 480 meter verdronken waande een vader van 4 kinderen twee volwassen jongelieden wee knapen en een meisje Het ioieresante verbaal der ontsnapten hoe zg er in geslaagd ign uit de verdieping van 480 meter die van 246 meter te bereiken luidt in hoofdzaak als volgt fToen de overstrooming plaats had was het 2 uur in den namiddag en wy waren al van 4 uur s morgens af in den pul Het water met ongahoorde kracht stggende had spoedig de benedeogangen blank g ezet Alle lampen gingen uit en w bevonden ons nu in een tastbare verschrikkelyke duisternisAan de wanhoop ter prooi gelukte het ons al tastende in de kleine galerg en te geraken die naar de hoogere verdiepingen leiden Wg wafen met ons zevenen wg zessen eu nog een ander die krankzinnig gestorven ia Gelukkig ondeu wy de acaiergelaieu bulerham Mv m mmmf twr