Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1885

a ECT B BB GEVONDEN en aan bet bureau van politie f poiieerd Een blauw koralen Kettinkje met gouden sluiting een vrouwen Zak met twee zakdoeken eu Z j cent eeii Beugeliasje koper met fluweel een witte Zakdoek gemerkt I W B een Knasboor met Schede Ook kunnen inlichtingen gegeven worden aan het bureau van politie omtrent een gevonden visschers boot en een Sleutel Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Aug Trijntje oodèr A A n i e ool en A labey Wolteros Gerardos onder D Hnormoa ukken der roen die tijdig aren ontkomeu op het oogeublik der ramp oren 150 myiiwerlcrrs in den pul wy konden er ont in de 4 dagen en nachten welke g in den pui doorbrachten mede Toedeu AU g dorti hadden moealen g afdalen tot raar htt vater itond Wg kouden loodoende de pompen die Ie onier redding arbeiddeu hooren werken Voortdurend hielden wg elkander bg de hand of g schoren achter elkander op den bnik iu de horitoniale gangen roornit Onie ademhaling at moeielgk wg apraken elkander dikwgis moed in en verlevendigden eoo elkanders hoop op redding ofschoon ieder voor lich er niet aan geloofde De kleinen de knapen en het meisje waren het minst ontmoedigd vUinsdag morgen werd een oneer kraoktinoig Hg kleedde tich uit en stelde voor om met ons te worstelen om Ie zien wie de sterkslen waren wie alleen moesten gered warden Daar wg weigerden werd hg woedend en wilde de twee knapen die er nog Ie sporen van aan den hals dragen worgen De twee jongelieden en de getrouwde mijnwerker kwamen hun ter halp waarop de ougelukkige in de galerij lerugvlochtte waar hg den dood gevonden heeft Mcu vergcte daarbij U het pikdonker en de g terg waar dit drama plaats greep ternauwernuod 60 centimeter hoog was Het zestal bleef nog dien geheeleu dng en nacht klimmen totdat het eindelijk de verdieping van 245 meter bereikte waar bet sein werd gegeven om hen op Ie halen Toen zij in het daglicht kwamen za en zij er doodsbleek en uitgeput uit de geueesheeren haastten zich hun krachten door een groot glas wijn ie versterken Zij waren ten zeerste verbaasd te vernemen dat het eerst Woensdag was naar hun meening hadden zij minstens acht dagen in den put doorgebracht l e directie deed hen per rijtuig naar Eugies overbrengen waar sü woonden maar een der kuapeif van oordeel da de wagen niet snel genoeg reed sprong er uit en vloog als een pgl uit de boog naar zijn moeder De arme vrouw die reeds haar kind beweende viel bij het terugzien van den verlorene van vreugde in zwijm In de yiaatd C t leest men De Hollaodsche haring is thans zeer goedkoop een waar volkavoedsel ren uitstekend voedingsmiddel tegenwoordig De qualileit laat vooral dit jaar niets te wenscheu over Wat daarover onlangs in sommige bladenisgezegd oorspronkelijk iude Ifeidtche Couranl is een bericht van een onknndigen en slecht onderrichten die meent dat haring niet best is omdat de prijs er van laag is I Het tegenovergestelde is het geval de zee levert U04 overvloed van jonge vette soort namelijk aa sharing er is i og geen spraak van kuit of homzieken die overrijp en droog zijn Deze maaljesharingen wori tot spotprgzeu aan den man gebracht de overvloed gezonden haring niet de geringheid van hoedanigheid is oorzaak dat hij goedkoop is Paarbij is de weersgesteldheid thans vrij gunstig Verleden jaar werd in den ongemeen heeten zomer beduidend meer niet slechts pekelharing naar ook verscheongekaaktesteurharing aangevoerd en aange zien de bokking waartoedeze laatste te rookri bestemd was ook weinig aftrek destijds had vond men aan de kustplaatsen goed dezen aan den wal nader te kaken tn in tonnen of kleine vaatjes verpakt naar Amerika ten verkoop te Zenden waar eehter deze waar van zeer gering gehalte moest afgewezen en zelfs teu deele weggeworpen worden Van daar het valsche bericht dal evenzoo de rondte gedaan heeft dat Hollaudsche haring in slecht fust f in Amerika geweigerd is De rechtbank eerste kamer te Amsterdam heeft eenige weken geleden een zeer belangwekkend vonnis gewezen De heer J M was iu den aanvang van Januari 1884 te Parijs gehuwd met mej J V L mfl huwelgksvoorwaarden tMiMl erd bepaald geheele uitsluiting van schuIWi vóór het huwelijk gemaakt die door ieder die ze had aangegaan persoonlijk moesten worden voldaan Einde 1884 werden de huwelijksvoorwaarden ter griffie der reobtbank te Amsterdam ingeschreven In Februari 11 werd mij v L door den rechter in het tweede kanton veroordeeld tol betaling van een zeker bedrag verschuldigd aan de firma t M Ie s Hage wegens geleverd goed vóór haar huwelijk Het vonnis werd beteekeiid bevel gedaan en eindelijk tol executie overgaande werd beslag gelegd op d roerende goederen in hel perceel door den heer J M met zgne echigenooie bewoond Vandaar verzet De heer J M dagvaarde de firma V M voor d rechtbank om het bealag te hooren opheffen met vergoeding van kosten schaden en interessen door het onrechtmatig gelegd beslag geleden op grond dat hij eigenaar was van de goederen zich bevindende in het iloor hem gehuurde en door hem bewoonde peroeel Na de door hem gedane dagvaaiding tijdens den loop van het proces vertrok de heer J M naar België ter aanvaarding eeiier betrekking en nam de meubelen die onder arrest lagen mede De geop poseerde firma V M vroeg vau waardeverklaring van bet arrest op grond hoofdzakelijk dat J M zijn eigendomsrecht niet bewees en ook omdat de vrouw eveneens in bet bewuste perceel woonde met haar man verder eischte de geopposeerde schadevergoeding op grond dat de meubelen waren weggevoerd tijdens het proces namelijk na de dagvaarding De Rechtbank ovei woog dat in confesso zgn de huwelijksvoorwaarden en eveneens het feit dai de schuld door de vrouw was aangegaan vóór haar huwelijk dat niet leek dat de vrouw iets ten huwelijk had aangebriipt dat de goedereu zich bevonden in het door J M bewoonde huis eu dienden tot stoSeering van dat huis iewijl J M tevens huurder nas dat uit de aanwezigheid van de goederen in dat huis gepaard aan de wegvoering van die goederen door J M bl jkl dat J M ook animo domini bezitter was dier goederen en dus cf art 2014 B W als eigenaar wordt beschouwd dat bet wonen van des eischers vrouw bij hem in huis slechts is het voldoen aan ecue wettelijke verplichting die de wet haar oplegt dat niet is aangetoond dat J M bezat voor zijne vrouw en dus volgens art 59i B W geacht wordt voor zichzelf te bezitten De Bechtbank heeft mitsdien de eisch tot opheffing van het gelegd beslag toegewezen aan den eischer opposant en den gedaagde geopposeerde veroordeeld tot vergoeding der schade door het gelegd arrest veroorzaakt en in de proceskosten Voor den eiscber opposant werd gepleit door mr N A Calisch voor de gedaagde geopposeerde door mr Th Heemskerk advocaten te Amsterdam Uit Maastricht wordi geschreven Door de directie van de spoor reg maatschappjj Gr ind Central Beige is een onderzoek ingesteld naar een voorval dat in de vorige week hier hteft plaats gehad eu schromelijke gevolgen had kunnen na zich sleepen De sneltrein van Antwerpen naar Keulen die slechts eenige minuten na den gewonen trein te Maastricht annkoiat mag om alle gevaar te voorkomen het station Ijanaken niet verlaten vóórdat uu Maastricht het sein gegeven is dat de gewone trein binnen is Nij had men zonder dit teA af te wachten den snellreni uit Lanaken laten vertrekken waardoor zeer zeker eene botsing had kunnen plaats hebben Glelukklg ecKter was de gewone trein binnen en bad het verzuim geene verdere gevolgen Intnsschen wordt dit voorval dat ook inde Belgische bladen is besproken streng onderzocht Eene zeldzame reis Toen op het drgfijs bij Juliauehaab in Groenland in bet torige jaar voorwerpen waren aangedreven die als overblijfselen van de i eane e expedilie werden herkenrl was men in t begin met name in Amerika vaa meenin dat men met een valsch of verkeerd begrepen bericht had te doen Men kon niet begrijpen hoe die ijsscbotlen met haar last de reis van Siberië naar Groenland hadden knunen doen en dat zonder vernietigd te worden Nadat de voorwerpen Ie Kopenhagen waren onderzocht en de identiteit was gebleken en verschillende geleerden zich badden ingespannen om eeue waarschijnlijke verklaring te vinden voor den tocht der voorwerpen zyu velen hel met prof Mobo van Christiania eens geworden dat daarbg moet worden gedacht aan een tocht noord om FranzJosephs laiid recht naar Oostgroenland onder 80 N B en vau daar langs de kust Op die wijze zou de gsschol aan de verui tigende werkingen vau twee zomers hebben kunnen weerstand bieden De schol zou dus denzelfden weg hebben ingeslagen langs welken waarschijnlijk Juliauehaab elk jaar ook van drijfhout uit Siberië wordt voorzien De Velocipède club te Frankfort a d M zal op hei oCongre8 van Duitsche wielrijders hetwelk den ISen a s te Neurenberg zal gehouden worden voorstellen dat er geen dames als leden van den bund mogen worden aangenomen en dat het lidmaatschapder dames die daarvan reeds in het bezit zijn vervallen wordt verklaard Ter toeliobting wordt gezegd dat het mederijden der dames bij tochten lastig is en afbreuk doet aan hel eigenlijke karakter van het wielrijden hetwelk een tport der mannen is afgezien nog van de moeilijkheden wanneei eene of twee dames mede doen aan een tocht met 60 of 70 mannelijke rijders Huiienlaiidscli üverzictit Het tijdperk van rust waarin het parlementaire leven op het oogeoblik verkeert zal weldra gevolgd worden doorheen tgd van buitengewone onrust 1 en beweging De algemecne verkiezingen zijn in Duilschland Frankrijk en Engeland op handen eu overal worden reeds loebereidselen gemaakt voor den strijd die vooral iu Engeland en Frankrijk zeer hevig belooft Ie worden In £ ngelau l tollen de cogservatieven zeker hun uiterste krachten insponnen om aan hel roer te biyven en in Frankrijt zijn nu ree s Clemenceaa en Ferry tegen elkaar in het strijdperk getreden Iu zgne redevoering onlangs te Lyon gehouden spoorde Ferry d kiezers aan om noch royalisten noch inirantigenten af te vaardigen maar alleen republikeinen te kiezen hetzij opportunisten of radikalen die de kunst van geven en nemen verstaan want de republiek kan alleen een vaste regeering verkrggen door de vereeniging van twee republikeinsche groepen of van een republikeinsche groep met de monarchisten Het eerste verdiende natuurlijk de voorkeur maar daarvoor moest iets worden opgeofferd en moest men transigeeren zoodat de kiezers iu geen geval intransigenten naar de ICamer moesten zenden De groole vraag is echter of het Ferry zal gelukken een dergelijke republikeinsche meerderheid lot sIoikI te brengen Het begin van den strijd ia iiiel ongunstig voor hem daar zijne eerste redevoering reeds groeten indruk maakte en alom wordt besproken maar daarentegen komen vele gematigde republikeinsche bladen er tegen op dat Ferry geen aansluiting met de radicalen schuwt Iu allen gevalle is ook in Frankrijk een hevige verkiezingsstrijd te washten waarbij natuurlijk ook de koloniale staatkunde een groole rol zal spelen In vergelijking met Frankrijk is het voor de verkiezing iu Duilschland voor de Landdagen nog zeer stil Toch begint er voor den Prufsischen Landdag eenige teekening in de houding der partijen te komen De nationaal liberalen roeren zich sinds eenigen Igd met het houden van parlijdagen waarvan de belangrijkste was die Ie ïhale toen Miquel Benda en Boretius het woord voerden Ofschoon zij zich nog voorzichtig uitlieten blijkt voldoende dat zij van een verbond met de conservatieven niets willen weten en zelfs aan een samengaan met de liberalen boven dat mei vele vrijconservatieven de voorkeur willen geven Het antwoord hierop is een verdere toeneüeriüg tustchen bet centrum en de conservatieven De G$rnuMia en de Kreuzzlg die bitter aan het vechten zijii geweest zijn weer iu de zoetsappigste stemming gekomen en de ultramoutauen wohlen van conservatieve zijde erg aangehaald Bijzonder belangrijk is dit alles nog niet daar t nog slechts manoeuvres zijn van rerkiezingstactiek en van een eigeulijkeu beginselstrgd weinig wordt vernomen In het Zuiden van Europa blgfl de torstand zeer treurig In Spanje breidt de epidemie zich nog steeds uit eoodai volgens den berichtgever van de Standard op één dag zelfs melding werd gemaakt van 6364 ziekteen 2109 sterfgevallen in 676 steden en dorpen in 86 provinciën Ook te Madrid neemt de ziekte toe De regeering doet wat zg kan maar is niet in stoat om veel tot verbetering van deu toestand bü te dragen Te Marseille blijft de toestand onveranderd Eergisteren bepaalde het aantal sterfgevallen zich tot 13 terwijl in het hospitaal 39 leiders werden behandeld maar gisteren was bet sterftecijfer weer booger In tegenstelling met de berichten der Bogelsohe bladen dal er grooie paniek beerscht ie de stad meldt de Temp dat de bevolking zeer kalm blijft De sultan van Zanzibar beeft tegepover de Duitsche deinonsiratie voor zijn hoofdstad het hoofd maar iu den schoot gelegd Wijselijk heeft hg ingezien op Eogelschs hulp in zijn verzet niet te kunnen steunen De stemming in Engeland is trouwens op dit punt hoogst kalm men hMft genoeg koloniaal hooi op zgn vort om Ouitmland uu hier maar eens vrg spel te laten tie gftlf De 21 verzekert dat de berichten over den Christenmoord in Anam overdreven zijn In plaats vau 10009 zijn eenige honderden afgemaakt t Geval blijft er niet minder ernstig om De ministerraad beeft beslist omtrent de militaire en civiele organisatie van het land maar houdt zijn plan stip geheim ea G JsselitijD Jao oaden G W Knijt en E Venema 13 Koelof DodeiB R dm Huk eo M an der BarfC Byk ouden J C van Oord en W P Kwakernaat The odoruB oodera A Comprer en M ran L eawen Maria ouders A Rietveld en P Verbij 14 Riehardas Lecndert oedera P an Hofwejïeii en A B H Ryken OA SRIiEOEN 12 Aug M Snoed wed J Keizer 00 j 13 A Polet Sm M Vingrrling hniavr van J Holder 62 j M J de BrByn 12 w 14 M W van Boon 2 m S J tbd der Hoot hniavr van j 6 C T8D Delden 64 j 10 ro AD VERTENTIÊN 25 JARIOE ê f iKtb r cntging van J DE ZWART en M VAN WINGERDEN Hanne dankbare Kinderen en Aanbehuwdkindereu Moordrecht 22 Aug 1885 XeS S££tl SsSS£3 ill £S£ fial Op den 14 dezer werd ons een Zoon en eene levenlooze Dochter geboren P VAH HOFWEGEN A VAN HOFWEGENGouda BlJKBN Voor de hartelijke bewezen van belangstelling ondervonden bg het overljjden van hunne geliefde Moeder en Bebawdmoeder betuigen de ondergeteekenden hun vriendelgken dank C M J W RIJNEN L C M RIJNEN geb VAN DE Bosch L M E RIJNEN aZda I 1 14 A 8U8tns 1885 Dankbetuiging Op den 8 ten dezer overleed in het Oudemanhuis alhier onze oude Vriend en Bloedverwant AA RT BIJL De waarlgk humane verzorging die hy bovenal tydens zgne ziekte en treurig Igden mocht ohdervinden van de Directrice Mej ufifrouw J KEMPE benevens van den Heer J SCHÜMËR en diens Echtgenoote stelt ons tot plicht deze hiermede openlyk onzen welgemeeuden dank te betuigen Het was meer dan plichtsbetrachting het was naastenliefde in den edelsten vorm C M BORSTEEGU J OU DIJK Boekhouden Handelsrekenen Usantien in den Goederen Wiegel en Effectenhandel Toepasting op handel fabriek en winhehaken WISKUNDE lUkenhunde Algebra Meetkunde Voor het onderwas in bovengenoemde vakken blgft de ondergeteekende zich aanbevelen F J BOER Leeraar M O in de Wiskunde Oosthaven B 73 en het Boekhouden De Nieuwe Goudsche SNIPPEEFABEIEE van W Hl LLEIIi is verplaatst naar den Turfsingel tegenover de aanlegplaats der Stoombooten Met I CVlov gfevraag d ene DIENSTBODE die goed koken en netjes werken kan Adres Markt A 102 te GOUDA üe laatste insehrfjving voor het Schooljaar 18851886 heeft plaats op ZATERDAG 5 SEPTEMBER e k des voorm 10 12 nnr in het Schoolgeboow Het tweede toelatingaexatnen en de herexamens worden 7 en zoo noodig 8 SEPT te 9 uur s morgens afgenomenDe Directeur D W JÜLIÜS Gouda 11 Angnstns 1885 LAUFE SEFUmi Weder eene nieuwe zending ontvangen van de beroemde SEPULCHRE LAMPE die alle bestaande Lampen in lichtsterkte overtreft is veilig en brandt zninig en is verkrijgbaar iu het LampenMagaz n van J J VAN BEMIIEL Markt A 57 N B De meeste Lampen kannen tot dit nieuwe systeem veranderd worden fiKOOTË AFSLAG 37 50 a 60 55 40 45 b 40 37Vs VLEESCH onder been RÜNDERRIB ROSBIEF BOEÜF BIEFSTUK 30 RÜNDERHAAS LAPJES RÜLLADE GEBAK KLAPSTUK S DE JONG Lange Tiendeweg D 70 De Openbare Verkooping van VLOERKLEEDEN enz aangekondigd tegen DINSDAG 18 AUGUSTUS a s zal g een voortg angf hebben terwfll de verkoop van het MEUBILAIR enz is tütgesteld tot DmSDACf 1 SEFTEHBEE a s G C FORTUIJN DROOGLEEVER Notaris J WELTER Hoogstraat 130 Cxezondlieids Corsetten EN GEZOXDHEIDS COIISETTEIV syst Prof JAEGER FAECALIËN Aanbiedingen voor het afhalen derFAECALIËN aan de Stearine Kaarsenfabriek Oouda van af 1 SEPTEMBER 1885 tot ultimo AUGUSTUS 1886 worden ingewacht aan het Kantoor der Directie vanGelr SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bjj C tAN VLIET Markt en P VAN OUDSHOORN Kleiweg 45 te Woerden by J GROEN en te Oudewater bg P VERMEIJ Bakker Probeer s p de SOUOHO 3bT TÜEE No 3 ƒ 1 25 per kilo SPKCIALITEIT van HOZIJIT WUI AZIJIT op Flesschen verkrggbaar Depot van B I E R E N Gouwe C No 34 35 LA LAIHPE BELGG overtreft door bijzondere lichtkracht practische en soliede inrichting alle tot nu toe uitgevonden Lampen gebreveteerd in alle landen nauwkeurig en met goed resultaat onderzocht door den Heer J M van KOTEN den vermaarden Natuuren Werktuigkundige Ingenieur te Amêterdam Verkrijgbaar in het Lampenmagazijn van W J vaii LEEUWEN Spieringstraat F 41 Uitgave van A KOK feCOMP te Gouda Italiaanscli Boekhouden Een Schets van de Theorie dezer Wetenschap door F J BOER PrUs 60 Cent BILLAEDJONGEN GEVRAAGD in de Sociëteit cde RÉUNIE Oosthaven Zich jian te melden by d en Kastelein GEVRAAGD tegen SEPTEMBER eene UEID SIJISS0I7ISTER van goede getuigen voorzien Adres onder No 1169 aan het Bureau dezer Courant Raam No 55 beveelt zich aan tot het doen van NATTE en DROGE WASSOHEN J H KI E BERT Photograaf MARKT A 156 Bericht dat zijn ATELIER dagelijks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelijke opname van Kinder Portretten Door groöte drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtijdig te komen Goudsche Singel INo 116 ROTTERD l I tusschen t Boschje en de Jonkerfransstraat iWEc DENTISTE Vervaardiger van Kunattanden Ondraagbare Kunsttttnden en Gebitten worden veranderd als geheel nieuw tegen de minst mogelijke prijken Met garantie Mejuffrouw ROND op de Zeugestraat VRAAGT direct een flinke MEID of MEISJE tiri i ¥ ii iii iii ï ni iii i iiii w i mr ri fi i Hurti