Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1885

1885 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 GOUDA 18 AuguitDS 1886 In de beden middag gehouden vergadering an den Gemeenteraad die door 13 leden werd bggewoond afwezig waren de hh Prinoe Jager eu Hoefhamer werd door den Voorzitter Mr van Bergen IJmudoorn medegedeeld dat bg Kon bealuit van 14 Juli II opnieuw vergunning wai terleend tot befiSng an tohoolgeld op de lagere tcholen de wyae van invordering waarvan onlange eenige wütiging onderging Voorla drt Mevr de Wed Koek en hel Kerkbeatuur der Paroobie O L V HemeWaarl in booger beroep aren gekomen in zake de uiltpraak in het rechtsgeding met de gemeente Oonda betreffende de Ciastbuiikerk op de Oosthaven B en yf hadden naar aanleiding daarvan een adriea ingewonnen bij den reebtegeleerdeo raadiman der Gemeente d t de Voorzitter in een bealoteo tergaderlng aan Te raadaJeden wentobte mede Ie deelen Nadat de openbare rergadering daarop voor eenige oogenblikken irealoten werd alelde de Vooreitter na heropening foor san Gedeputeerde Staten machtiging te fragen dat de Gemeente zieh verdedige tegen het ingesteld hooger beroep Dit voordel werd tonder hoofdelijke stemming aangenomen Ingekomen waren 1 De gelooTsbrieren mi het nienw verkozen raadslid den heer A K van der Garden Deze werden gesteld in handen eener Commisaie bestaande uit de bh Noothoven van Goor Fortugn Droogleever en Tan Straaten Deze stelde na onderzoek voor die goed te keuren en den heer fan der Garden als raadslid toe te laten nadat de term nen by de wet gesteld zullen verstreken zgn Dit voorstel werd zonder hoofdelgke stemming aangenomen 2 De begroolingeo der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid voor 1886 Worden in handen getteld eener Commissie tot leden waarran worden benoemd de hh vu Straaten van Mierop en Oudyk 3 De begrooting der dd sobutterg roor 1886 Wordt gesteld iu banden eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Fortnijn Droogleever Hoogenboom en Kist 4 Eeu voorstel van B en W tot opheffing van den cursus voor Aspirant Hoofdonderwijzers Ilidertgd werd tot de oprichting daarvan beslaten by wyte van proef voor den tijd van 2 jaar Daar de deelneming gering is stellen B en W voor den tirsus met nito September op te heffen Ter visie 6 Sen voorstel van B en W tot aankoop van 60000 blauwK IJael straatkliukers en tot verlegging van de steen uit de Groenendaal naar d Bleekerskade Zander hoofdelyke stemming aangeiwmen 6 £ en adres van den heer H Ouderkerr ryn dank betuigende voor de benoeming tot gymnastiekonderwyzer en onlsjag verzoekende als ouderwijier aan de Ie Kostelooze school Het ontslag wordt eervol verleend 7 Ben adres van M j J P van der Klein ont lag verzoekende als onderwijzeres aan de Tussohenschool Wordt eervol verleend tegen I October of zooveel eer als de vacature is vervuld Bierhuis De OOIEVAAR voorheen de LEIDSCHB POSTHO ORN Groeneweg nabij de Tiendeweg GERSTEBIER per glas 5 Cent OUDBRUIN 6 LAGER 7 PILSENER 9 BMERSCB 9 STOUT uit de Gekroonde Valk 12 MELK per glas 5 SPÜITWATER 5 FRAMBOZEN LIMONADE p kogelfl 13 LIMONADE GAZE USE CHAMPAGNE CIDER 0£ MBERBIBR KOFFIE per kop voor de middag GEM HARING Gekookte EIEREN ZUUR per portie OOED ZOOPBND BILLABD Blgft zich beleefd aanbevelen voor het bedienen van SOUPERS DINERS en DÉJEÜ NERS alsmede loopende werkzaamheden T VAN RIJK s MAGAZUIV Id TAPUTëIV GOEDIJUSTOFFEIT en BEHAITGEESAETIEELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 ZL IVERE FRANSCHK WIJNEN De bekende BORDEADX k 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefSesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zyn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eoonekamp Elixter lUED RHIJIVSPOORWEG C oed üsocpe TreirL voor Ie en 2e Klasse Reizigers van ROTTERDAM GOUDA LEIDEN en BODEGRAVEN naar BÜË en AREVHEM en terug op W oensdag 19 Augustus 1885 HEENREIS Rotterdam vertr 7 25 Gonda 7 50 Leiden 7 20 Bodegraven 7 40 aank Ede c 9 45 Arnhem 10 5 s morg TERUGREIS Arnhem vertr 9 25 Ede 945 Bodegraven aank c 11 25 Leiden 12 5 Qonda 11 35 Rotterdam 11 55 s avonds Prfls per persoon 1 kl DRIE GULDEN 2 = kl TWEE GULDEN ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIPS Wgnhandelareo te Breda Vestigt dg aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accijns franco huis door geheel Nederland ookper half en kwart ankers Proefflesschen 0 65 per flesch Alle bekende merken zjjn b mg steeds op flesch verkrjjgbaar PRUS COÜRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Belangrijke HOUTVEILING TB ROTTEUDAIII Woensdag den 19 Augustus 1885 des namiddags ten 12 j unr in het Café IVit schy aan de Overzgde der Maas van ca 250 000 stuks Petersburger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wgbnrger Vnren en Grenen 13 13 13 6 8 6 5 DELEN EN PLATEN ca 70 000 stuks I Gesebaarde en Geploe de Delen Verders Amerikaansche Grenen Delen Riga en andere Sparren Sparhouten Juffers Kolders aanzienlgke part Eiken Ribben enz Beïangrijke Partijen worètobepaald opgeraimd J Alles genummerd en liggende In de Looien cp de Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade N 1 te Rotterdam Hoogstraat 130 SPECIALÜÏilT IN COESETTElï Damesen Kinder Ondergoed Tricot Tailles Handschoenen Euches enz Openlaar Onderwijs Toekling vao Leerliogeii op de Kostelooze Scbolen de UewaarscboIeD en de Avoad schooi Herlialiiigs oinlerwijs De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de ly SCHBIJVINO van Leerlingen wier plaatsing men met den V ÜOïOBEB 1885 op een der bovengenoemde Scbolen verlangt zal f eschieden in de Sehoollokalen op DINSDAG 5 AUGUSTUS 188ides namiddags ten 5 uur Voor verdere bgzoime heden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 10 Augustus 18S5 Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUIT DR00GLEE7EE te GOUDA op MAANDAG 24 AüGUSTl l885 desmorgena te elf uren in het koffiehuis Hasvoxiei aan de Markt aldaar van N 1 Ken goed onderhouden met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS ERF en TUINTJE aan de Peperstraat te Gouda wiJk K No 243 en 248a Te aanvaarden 1 September 18o5 Het Huis en Bovenhuis bevatten 6 Kamen 2 Alkoven Keuken Kelder en ruime Zolders N 2 Ben goed onderhouden ruim gebouwd WOOI BLIS met afzonderlijken opgang hebbend BOVEÜTHUIÖ ERF BINNENPLAATS grooten TDI en ruim BLEBKVELD aan de Spieringstraat te Gouda wgk F No 83 en 83o groot 276 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1885 Het Huis bevat boven en beneden 5 Kamers Waschhuis met Fornuis Zolder en is van velerlei gemakken voorzien En N 3 Een WOONHUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda wgk Q No 60 Nadere inlichtingen geeft Notaria FORTüUN DROOGLEEVER voorgenoemd mMmmwiëB Voor de Levering van de Leerboeken Woordenboeken Atlassen enz in jjebruik op de Inrichtingen van Onderwgs hier ter stede bevelen de ondergeteekenden zich beleefdelgk aan A KOK CoMP Boekhandelaren I i 3ST6 Voensdag 19 Augustus GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN De imendlng van advertentien kan gaacMeden tot éto uur deg namiddags van den dag der uitgave Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt BINNENLAND functien zal uitoefenen ten postkantore te Leiden en de commies 4e kl T G Koeken ten postkantore te Gouda 8 Een adres van R Zaal verzoekende continnntie van de paeht van de gsbelgelden op het Ooudsohe rijpad voor den tijd van 6 jaar In handen van B en W om bericht en raad Bij Kon Besl is de veearts D A de Jong te Moordrecht met ingang van 1 Sept voor den tijd van één jaar benoemd lot adsistent by s Bijks veeartsenysohool te Utrecht By de Evang Luth gemeente te Middelburg is als predikant beroepen de heer J F W Grebe alhier Zaterdag werd aan bet direcliegebonw der marine te Amsterdam ten bebaere van het departement van koloniën in het openbaar aanbesteed de levering van lo 2500 kilogram afgeslagen inlandsche aehilbennep Minste inschrijver daarvoor was dê heer B van Galen alhier voor ƒ 44 ifO per 100 kilogr en 2o 53 000 Noordsche hennep waarvoor het minst is ingeschreven door de Ooudsohe machinale gorenspinnery alhier voor 4 ïVs P l O kilogram De Processie van Gouda naar Kevelaar vertrekt per extra trein Maandag 7 September a st des morgens te 7 11 Terugkomst Woensdag 9 September Aankomat te Gouda des namiddags 4 46 De prys der retourkaartjes bedraagt ƒ 4 71 welke van Zondag 30 Augustus tot uiterlijk 5 September des voormiddags te 12 uur verkrygbaar zijn bij de Broedermeesters De gemeenteraad van Arnhem heeft den beer 6 fi I aileman van Amsterdam benoemd tot leeraar in het Fransch aan de hoogere burgerschool Het vergunojngsrecht is door den Baad der gemeente Zerenhniten mei ingang van 1 Mei 1886 bepaald op het bü de wet toegestane maximum vau ƒ 12 60 voor elk 60 huurwaarde Den heer Thier arts te Ondewaler Zaterdagavond één zijner patiënten willende bezoeken overkwam huiswaarts keerende io de buurt de Eozendaal een ernstig ongeluk Het paard onverwachts voor een kat en bond schrikkende die beidsu uit een heg aan den weg kwamen toeschieten js met bet rytaig van den boagen dijk naar beneden geslingerd en in eene diepe sloot terecht gekomen Spoedig was er hulp van eenige boeren en knechts in den omtrek Naar wordt medegedeeld is de heer Thier er zonder letsel afgekomen doch het rijtuig zeer beschadigd Volgens de Amit zal de Begeering bij de memorie van beantwoording op het voorloopig verslag over de ontwerpen van Grondwetsherziening eene wyzigiug van art 194 voordragen Hetzelfde blad verneemt uit s Hage dat de Minister van financiën om zgoe begrooting te doen sluiten eene belasting op apoorwegkaartjes en heffing van graaiirechten wil voordragen Volgens bladen is 9 Een voorstel van de OiHnmissie voor de strafverordeningen waarvan de strekking is zoodanigewgzigipg te brengen in de RirdeDing op de plantsoenen dat B en W bevoegdheid verkrijgen uitzonderingen toe te laten op de bepaling dat in de plantsoenen niet met karren mag worden gereden Dit voorstel geschiedt naar aanleiding van het vroeger ingekomen adres van den heer Boon dis verzocht door bet plantsoen steenkolen te mogen vervoeren naar de remise van deB stoomtram Ter visie Aan de orde was daarop De Bekening der Gemeente dienst 1884 De beer Samsom bracht hierbij ter sprake dat de levering van papier druk en bindwerk ten dienste der GameaiM i4 gahe P tadgenooten wordt gsgund maar tea deele dooï de firma ffaeseker en Co te Haarlem geschiedt Zoo werden Vroeger de Verilagen van lie ioettand der GimeaUe hier ter stede gedrukt wat thans door genoemde firma geschiedt SpK vraagt waarom dat geschiedt en stelt voor deze leveranti in het vervolg aan stsdgenooten te gunnen De Vooraitter merkt op dat bedoeld werk is aanbesteed overeenkomstig een raadsbealnit dat niet bepaalde dat alleen stadgenooten zouden mai ea inschrijven Bedoelde verslagen zijn niet aanbesteed maar daar genoemde firma die ycor ander werk de laagste inscbryver was aanbood deze verslagen te drukken tegen een lager prys dan waarvoor drukkers hier ter stede bet deden werd haar dit gegund De heer Samsom wijzigt daarop zijn oorspronkelijk voorstel en wil dat het Ferilag van den toettand der Oemeenle voorlaan hier ter slede wordt gedrukt Dit voorstel wordt ondersteund door de hh van Strsaten en van Iterson relke laatste hel alleen dikarom ondersteunde omdat by het in stemming wil zien gebracht in welk geval hij hoopt dat het met overgroote meerderheid zal worden verworpen Het voorstel Samsom wordt daarop ia stemming gebracht en vermorpen met 11 tegen 2 stemmen die der bh Samsom en van Straaten Het voorstel tot goedkeuring der Bekening wordt daarop aangenomen et algemeene stemmen terwyl B en W zich van stetgming ingevolge de bepalingen der wet onthouden Daarop wordt de rekening der schutterij dieiist 1884 goedgekeurd Ten slotte was aan de orde het adres van de hh Kamphuizen c s verzoekende de amolie van de oude Korenbeurs op de Gouwe een te ir lelegram in de Engelsohe de ingenieur D D Veth die met de eiduig van een onderzoekingstooht iu de binnen lan j van Afrika belast is den 19n Mei te Kala Kanga tusschen Hupipata en Besiguela overleden B er W stellen voor op dit verzoek afKtjzend te beschikken daar bedoeld gebouw ia een sierlyk verblyfsel uil vroeger tyd en met het tegenoverliggende gebouwtje v pr de Visohmarkt een eigenaardig geheel oplevert Wat de beweerde verontreiniging betreft stallen zioh B en W voor daarop de aandacht der politie te vestigen Over deze zaak wordt een breedvoerige discussie geifoerd en ten slotte met 9 tegen 3 st die der hh Samsom Kist en van Iterson terwyl de heer van Mierop de vergadering had verlaten overeenkomstig het voorstel van 6 en W besloten Door den Minister van Waterstaat enz ia bepaald dat de 9ommiei 3e kl J E A Post Uiterweer ïyn iiea a Naar het Vad verneemt zal de zaak van Jeanne Lorette den 17 Sept a st voor het gerechtshof te s Hage behandeld worden