Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1885

Voorspoedig bevallen van een Meisje A M HOOGENBOOM VÖLLMAE Gouda 15 Aog 1885 Bevallen van een Zoon F J SAUERBIERGouda 17 Aug 85 Buk ♦ Heden morgen overleed bgna zes maanden oud ons geliefd Dochtertje LOUISE HENBIETTB A SIKKENS A J SIKKENS I Gouda 18 Angnstus 1885 Koor 1885 VrUdag 21 Augustus N szr7 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de hartelgke bewgzen Tan belangstelling onderTonden bg het overlydeu van hunne geliefde Moeder en Bebuwdmoeder betuigen de ondergeteekenden hun vriendelgken dank C M J W RIJNEN L C M RIJNEN geb VAN DB Bosch L M E RIJNEN Den Haag Gouda De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van d p dag der uitgave Gisteren zijn alhier igebouden twee personen I Schouten en Frederik dansen die in geroeenscbap op de Karnemelksloot Uep bedelen De b grootiog der genaente Zevenhnizen voor bet jaar 1886 is in ontvMg en uitgaaf voorloopig vastgesteld op 14S70 07J Voor kosten van onderwijs is uitgetrokken 66 4 de bijdrage van hel Byk hierin ii geraamd op f 1424 70 Evenals fet vorige jaar keefi de Raad der gemeente Zevenhuizen de da r der kermis aldaar bepaald op 3 dogen n 1 Woensdag Donderdag en Vrgdag van de eerste volle week in September Voor eenige jaren duurde die piet daar een gebeele week De Begeering heeft ooorhet A e i D meldt bepaald dat de winterdienst op de spoorwegen dit jaar bjj wijze van proef den len October zal aanvangen i TirTMty Er is heelaas geen twijfel meer of de Nederlaudschc onderzoekingsreizigcr D D Veth boofd der expeditie welke eenUdoht va de Westkust naar de znideiyke punt van Afrika ondernam is aan de gevolgen van koortsen bezweken Da familie heeft delibevettiging van het bericht oolvaDgen De jonge geleerde is den 19en Mei op 36 jarigen leeftijd betweken ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIFS Wgnhandelaren te Wrtdek Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX it 27 per anker tw 48 flesschen met inbegrip van accgns franco huis door geheel Nederhind ook per half en kwart ankers Proefflesschen ƒ 0 65 per fleschj Alle bekende merken zgn bg mg steeds op flesch verkrggbaar PRIJS CODRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Door de Beemsler Veefokkerg Vereeniging zal op de algemeene Tentoonstelling der Hollandsehe Maatsohappg van Lsndbon die van 16 20 September e k te Purmeiend gebonden wordt eene collectieve inzending rundvee bestaande uit 35 stuks warden ingezonden In de 14 Nederlondsche krankzinnigengestichten en de 2 bewaarplaatsen waren op 1 Jan f881 aanwezig 4778 verpleegden 78 in de bewaarplaatsen waarvan 2363 mannen eu 2419 vrouwen en op 31 Dec 18S4 4850 verpleegden 79 in de bewaarplaatsen waarvan 2414 roanntn en 2436 vrouwen Ia dat jaar werden er opgeaomeo 1132 overleden er 426 werden er 393 als hersteld 241 als niet hersteld ontslagen Volgens de inspecteurs van het S lijn de meeste gesticbte j crbrvSfEt Naar hun meening is de piovtuSie Noord Holland verplicht een tweede gesticht ie bouwen en moet het Kgksgesticht het karakter van geneziugsgestioht behouden en daarom art 1 der voorwaarden gehandhaafd worden Om tydeiyk nan de bezwaren van NoordHolland tegemSet te komen zou de overplaatsing van 100 krankzinnigen al bevinden zich daaronder die langer dan een jaar kranktinnig ijn geweest uit Meerenberg naar Medemblik vergund kannen worden dan zonden daaraan de volgende voorwaarden verbonden moeien worden 1 dat in Meerenberg geene krankiiunigen meer zouden opgenomen worden zoolang zjjne krankzinnigenbevolking niet tot beneden het volgons artikel 8 4 te bepalen maximum teruggebracht is en 2 dat een begin van uitroeiing aan de oprichting van een tweede geslicht door de Stalen gegeven is Mocht men zich aan de eerste dezer voorwaarden niet onderwerpen dan zou zonder het beginsel in artikel 1 der vooi waardeo enz nedergelegd te schenden hetzelfde j l bereikt worden laden jur fnebiedde m dit jaar het atelsel raa obwrratie en ioipeclie toegepast hetwelk door Duitachlaud Ooatenryk en Nederland ten rorige jare ia aangeirend Alle reiiigera warden aan de greniitaliona beiien door een arta Lampen en mil linnen wordt niet toegelaten De alationa en waggons t n aan streng sanitair toeaioht onderworpen Op de grensstationi lijn hotpitalen iogerioht en op eiken trein lutsohen Vintimiglia en Sarona en de andere hoofdlijnen tuisoben Frankrijk en Iialiè moeteen waggon aanwteig tgu ter opneming en verpleging van rerdacbte ly dere bestemd en nitgemst Ook moet in dien waggon steeds een dooter met de noodige geneesmiddelen aanwezig ijjn die aan lijn collega op de grensstations de rerdaobte lijders orergeeft B £ C L A U £ Vanwaar de Hoofdp n de Schele Hoofdp n enz P In de meeste gerallen komt tij uit deu maag roort door storing in de spijsvertering Daartegen hebben tich de Zwitserscbe Pillen Tan den Apotheker R BRANDT een suelwerkend nker en onschadely k geneesmiddel betoond Men orertuige tioh sleohls dat iedere doos Zwitserscbe Pillen die roor 70 oents in iedere Apotheek te Terkrijgen is soonien sij van een wit krnis af feu rood veld met de onderteekening ran R BRANDT Alle anders ingepakte Pillen weigere men Te Terkrijgen by den Apotheker I M ZSLDENBIJK te Gouda den 14 Augustus 1885 De ondergeteekenden betuigen bg deze hunnen hartelgken dank aan den Heer J E VAN DONGEN BOLDING Sr wegens het redden van hun kind nit het water der Turfmarkt op 14 Augustus 11 D LORIÜS E LORIÜS LOUWJSRIER 6£V0ND£N en aan het bureau van politie gedeponeerd Drie ijieren en een koper Sleuteltje aan een ring een kinder Schoentje een bloed kralen kinder Oorbelletje een paar bruine Kousen tiargerlijlie Stand GEBOREN 14 iag Jooit AdriioDS oaden A Revet en J C Slamiii 16 Antonia Helena Johaiin Emnia oudera P Hoogenboom en A M Völlmar 16 Johan Eliaa Jacob ouders G vao der Kleyo ea A S Kreba JohanDefl ouders D au Leeawen en G NieuwenhDÜeD 17 Lena Maria oadars J tbd deo Berg eo N Alblaa OÏEBIBDBN 16 Aug G F Schadd 66 j 16 A vu Eys wed B van Balgog 71 J W C de Brnljn 6 o E Keijne 11 d P Baas 1 a 17 B Blok 3 m Moordrecht ONDERTBOl WD U van Jevereo 26 j en C Ootterom 24 j Zevenhuizen GEBOREN Jan ouders 1 van Vliet en J T Pnnt Johannes oaders J van Dijk en A Hanemaaiier OTEBLEUEN H Vat 18 d ONOERTROVWI B Donker en D H Saaiberg Haastrecht GEBOREK Qnirinus Jobannea ouders J van Wesel en A Kraan Lena ouders C van Ijeeuwen en C do Graaf Johanna ouders J van Vliet ea A Stolker Theodora Willemina ouders A Leewis eu E Drevers GEHUWD W Boom en C Kwakernnak ADVERTENTIÊN TE HUUR op netten stand TWEE Ondertrouwd Al J J VOS EN J C TAN DEN BERGH G emeiilsileerde Kamers Adres onder No 1170 aan het Bareau dezer Courant Mevrouw MONTIJN GOUWE vraagt om terstond in dienst te treden een gewend met kinderen om te gaan ummm Een net BURGERMEISJE kan in dit vak geplaatst worden P G Brievenonder No 1171 worden bg den Uitgever dezer Courant ingewacht ♦ Heden overleed tot onze diepe droefheid plotseling doch voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw AG NES van EIJS Weduwe van den Heer Reinier van Balooij in den onderdom van ruim 71 jaren M PRENGER van Xanten J PRENGER J TAN BERKEL VAN Xanten Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn orhanden VEEViSLGBUlTDEL OP DB Evangelische Gezangen Prgs 25 Cent tü Linnen gebonden 40 Cent J TAN BERKEL H VAN BALGOIJ VAN Xanten R TAN BALGOIJ T C TAN XANTEN W G VAN XANTEN Baars Gouda 16 Angnstus 1885 Snelpersdmk Tan A Brineuan te Gouda H PA VL Js CivieMageoieor eo Arebitect Zevenbuizeo Donderdags van 10 1 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op DONDERDAG den 27 en VRIJDAG den 28 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in hel Schoolgebouw op de Houtmansgracht ly8CHRIJVING zal gehouden worden van Leerlingen Toorde Burgeravondschool op eerstgenoemden datum Tan Leerlingen van den vorlgen cursus op laatstgenoemden Tan nieuwe Leerlingen Het TOELATINGS EXAMEN zal plaats hebben op MAANDAG en DINSDAG den 14 en 15 SEPTEMBER des avonds te 7 uren Aan dat Examen kannen alleen dezulken deelnemen die den 12 jarigen leeftijd hebben bereikt en een bewijs van inenting kunnen OTcrleggen Het schoolgeld bedraagt 3 Otdden voor eiken Leerling voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanTangen op den 16 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Comotissie D F H G TAN ITER80N Agentuur BIEU Wordt gevraagd een allesinds solied persoon liefst bekend met Kastaleins om als AGENT werkzaam te zgn voor Gouda en Omstreken voor den verkoop van NOORD BBABANTSCH DVBBEL GBRSIM DUITSCH GERSTE PILSBNUBen BEIJERSCH op Taatjes Tan 12 25 50 en 75 Liter alles tot lageconcurreerende prgzen Aanbiedingen motto € Stoombiebbrobweeh aan den UitgeTer dezes NB Deze Bieren zgn allen direct helder alles op Begersch fust en bgzondergeschikt voor Bierbottelaars voor trek en Inchtpomp Cheni fabriek van H von Glmborn te Emmerik a d Rhyn Zilveren Medaille Amsterdam 1S83 INKTPREPARATEN r Jiederland Schrijfinkt AUzarin Keizer Schrijf en Copleer lnkt Saloll en andere IntSOOrteu Onderscheiden zich door haniie levendige kleur groote vloeibaarheid eu bet snelle droogen van He andere inktfnbrikaten Verkrijgbaar in ieder oliden boekwinkel en in de bekende depots De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgar in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 20 Augustas 1885 De Vlieger vredatrijd die verleden jaar hier ter tede verd gehouden de eerale in Nederland I ea die met zulk succes plant had dat men ia andere lieden o a in Amsterdam het hier gegeven voorbeeld volgde en ook dergelijke wedstrijden organiseerde tal ook hier ter stede door een tsreede trordea gevolgd Zaterdag 6 September a st lal deze op hetzelfde terrein van verleden jaar irorden gehouden Den dag te voreo zullen de vliegers die aan den wedstrijd deelnemen worden lentoongesleld en bet publiek in de gelegenheid worden gesteld deze Is bezichtigen Versohillende prijzen lyn uitgeloofd en Terschilleade voorwaarden ter deelneming opgemaakt irurTaor wg verwijzen naar de programma s By de behandeling in den gemeenteraad van het dru tot amotie van de Ksreobeart alhier werd door den hoer Noothoven van Goor het gevoelen aangehaald vau Ueniy Harard die in zgn werk La Htllande a vol d oimu ook over Gouda spnekt en o a het gezicht op genoemd gebouw en de Visohmarkt zeer roemt In den raad werd er toen op geweien dat de heer Mavard zeker zoo had geoordeeld toen de trappenbra daar ter plaatse nog bestond die de eigenaardige bekoorlijkheid dier plek zeer verhoogde terwijl vermoeden werd nilgeeproken dat bg nu over het schilderachtige van het gezicht minder gunstig zou oordeelen Na Havard s werk ter bedoelder plaatse e hebben opgeslagen blykt onB dat dit ook een afbeelding bevat van bedoeld sUdsgezioht en dat daaruit bigkt dat de trappenbrug niet meer bestond toen de heer Harard Gouda bezocht Zgn gunelig oordeel biyil dus ook thans nog zijn volle waarde behouden Uit het Proces verbaal van den Sohielwedstrgd 27 2S 29 en 30 Jnli 11 te Hoorn gehouden bIgkt dat de dd Sohutterg v n Gouda de verguld zilveren Medaille heeft behaald met 24 treffers 64 punten Bg deze gelegenheid is door de WeerbaarheidsVereeuiging Burgerplicht alhier de zilveren Medaille behaald als speciale premie voor het op militairen voet ingerichte en gekleede Seherptohutterskorps dat zonder een prijs te behalen bet hoogste aantal punten schoot Door de volgende heeren zijn uog prijzen behaald als G H G de Lange Kommandant van Burgerpliohf met 49 puolen en P Janssen Sergeant der Scjintterg met 49 punten beide in categorie EE Categorie L Flobettbuks door den beer A Steenema met 27 punten Bg het 19 dejer te Utrtóht gehouden examen voor de acte L O in de Prensohe taal slaagden c a de dames H Begeer en S H Boer onderwg Uressen respeotievelg k te Amsterdam en te OudBegerland oud kweekelingen sn de Bijkinormaal chcol alhier SCHAAK COKRESPOND EN TIE Den Haag BO ste zet F 6 neem 4 D B Gouda D 3 K 4 f üen Haag 51 ste zet H 1 O 1 Gouda E 4 f G 4 f ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t weUc des Maandags verschgnt Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN door een geiyk getal krankzinnigen die nog geen jaar krankzinnig zijn geweest uit het Bnitengasthuis te Amsterdam naar bet Sijksgestioht overte breagsD De Minister heeft zich blijkens aanschrgving aan Gedeputeerde Staten van Noord Hollaud daarmee vereenigd Dinedag stond voor het Hof te Amsterdam tere t H P B oud 22 jaren geboren en woneude te Ladeo Beschuldigde die siedureode eeoigeo tijd by zgo oom G A B te Wilnis als grutter in dienst was geweest kreeg naar Aanleiding der gemeenteraadsverkiezingen met ziJB oom onaangenaamheden waardoor deze tich genoodzaakt zag hem in den loop der maand Maart tegen Mei den dienst op te zeggen lutnssohen is kg met achterlatiog ran zgn te rorun ingepakt goed reeds 6 April II naar Amsterdani vertrokken waar hg zgn intrek nam in het logement van J B J B in de Niewebrugsteeg Daar maakte hg keunis met een ohoatenae uit een Café Dbaiitaat io de WarmocMtraai Het was deze kenaiamaking die hem op de bonk der beochuldigden zon brengen Zgn geld was niet alleen spoedig op maar bovendien had hg zoowel in het logement als in het café chantant schulden gemaakt Met de belofte ran spoedig te zullen terugkomen en dan tevens een geschenk voor genoemde dame te zullen medebrengen vertrok kg deu 17en Mei naar Wilnis waar hg ongemerkt in oom s buis insloop en zich lot io den nacht verborgen hield Na daarop ait de kist van den knecht te hebben weggenomen een horloge mei gouden ketting en medaillon benevens een paar laarzen ging hg naar de kamer waar zgn oom en tante en drie kinderen sliepen Uit de broekzak van zijn oom nam bg een bos sleutels en een porlemonnate met vier rgksdaalders en eenig zilvergeld Met een dier sleutels opende hg de secretaire ea ontvreemdde daaruit een paar oortiellen een gouden dameshorloge een zwart medaillon met juweelen steentjes een gouden ring en bovendien een bankbiijet van ƒ 40 en een van 25 betaa Zoo spoedig mogelgk is hij daarop naar Amsterdam vertrokken waar hg enkele voorwerpen verkocht heeft met de opbrengst waarvan hij zgn schalde rwgl hg de a idere gestolen zaken aan de gohenke gaf Reeds deu 18den Jïei rop iriRik esfé ohaotant in de Warmoesteerd Ter terechtzitting van Dinsdag werd door hem eene volledige bekentenis afgelegf Negen getuigen Waren gedagvaard Het O M waargenomen door mr Op ten Noort meende dat de schuld zoowel door eigen bekentenis als door verklaringen van getuigen wettig en overtuigend bewezen was en requireerde schuldverklaring en veroordeeliug tot 16 maanden celstraf Mr Jj B Noothoven van Goor als verdediger toeg jgegd beval den beschuldigde in de clementie van het Hof aan Een aardig geval doet zich in Oosistellingwerf voor De onderwgzer r d H van Haulerwgk heeft ontslag gevraagd uit zgne tegenwoordige betrekking doch laier schgnt hg berouw te hebben gekregen en sollicileert weer naar de betrekking waarvoor inmiddels sollicitanten zgn opgeroepen Daar echter de Iralctementen verlaagd zgii zal hg bg eene uieu ye benoeming geen 600 meer maar