Goudsche Courant, zondag 23 augustus 1885

X Zondag 23 Augustus 1885 N 3878 GOUDSCHE COURANT Wieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken OPWEKKEND VÉmTERKEHD KOORTSVCRMUVEM eerste kopje was tot die in het laatste kopje als ƒ 3i 000 welke den betaalmeesler in bewaring gegeI 16 tegen 1 Inderdaad was het verschil bg melk ven ware I van enkele koeien niet zoo groot maar men kan J Rgk Dirk oa4en P tu der Stane en P fan Reade 18 Pieter oodera C HogeodoorD ea H Hogeodoara OVERLEDEN 18 Aug L H Sikkeni 5 m Id H Verdouw 4 m GEHUWD 19 Ang A Tan dar Hoogt ea W Zwart Reeuwitk = GEBOREN FrancÏMBS iozef ooderi B van Leenweo ea A Moons Coroelii ooders H Metaal ea C LamBeos Oouderak GEBOKEN Jacoboi ooders J de Urovjn en Y Boer Hlsriaa ouders K Stam ea E Spek OrERLEDEN A M Koemini 2 w Stolwijk GEBOBEN Cornells ooders A Sliogerland W Idoleoaar OVERLEDEN M C Molenaar 12 j A Kirremsn 66 J C Blook 8 m ONDERTROUWD D C Moleosar ea J Hookoop V MolcDur en C de Redelykheid ADV£RT£NTIÊN Voor de vele blgken van belangstelling die wij bij gelegenheid onzer 25 JARIGE ECHTVBREENIGING mochten ondervinden betuigen wy mede namens onze kinderen onzen harteiyken dank H B SCHRAVE N SCHRAVEGouda 20 Aug 1885 van Vlm t Allen die ieta te vorderen hebbeu van of vbrschuldigd zjjn aan S J SIK Winkelier in gemaakte Kleederen wonende op ien Korten Tiendeweg wflk D No 98 alhier wordt verzocht daarvan terstond opgave of betaling te doen ten kantore van Mr J FOflTülJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven hoek van de Gouwe Men verlangt voor dadelyk eene fatsoenl ke KËUKËMEli of NOü DHULP KEDKENMEID van middelbaren leeftfld en van goede getaigen voorzien Adres franco onder Letter V aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNE Oppert 150 Hotterdam Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VERVOLGBUNDEL OP DE Evangelische Gezangen Prys 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Boekhouden Handelsrekenen Usantien in den Goederen Wiisel en Effectenhandel Toepassing op handels fabriek en mnkelzaken WISKUNDE Rekenkunde Algebra Meetkunde Voor het onderwjjs in bovengenoemde vakken biyft de ondergeteekeude zich banbevelen F J BOER Leeraar M O in de Wiskunde Oosthaven B 73 en het Boekhouden Voor een MEISJE van 10 jaren wordt gezocht in een Protestantsch gezin met inbegrip ontbgt en middageten Aanbieding met franco brieven letter C bg de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda Uitgave van A KOK COMP te Gouda Italiaansch Boekliouden Een Schets van de Theorie dezer Wetenschap door F J BOER Tweede vermeerderde druk 60 Cent Op verzoek van eenige Heeren die het voornemen hebben eene GYMNASTIEK en SCHEBM VEREENIGING i p terichton worden Jongelni di $ daaraan wenschen deel te nemen opgeroepen zich a s ZATERDAG aan te melden in het Gymnastieklokaal aan de Spieringstraat des avonds te 9 uur Voorwaardetf zgn leeftgd 17 jaar minstens Contributie 50 Cents per maand tegen tweelesuren s weeks één uur Gymnastiek en éénuur Schermles H J STEENBERGEN Mevrouw LUTTENBEKG te Waddingsveen vraagt eene i als MEID ALLEEN Prot Godsd LAUD te Koop gevraagd in de onmiddelgke nabgheid dezer stad Opgaven van grootte en prgs worden ingewacht aan het Bureau van dit Blad onder No 1172 ROETMA SCUEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEBEN UITSLUITEND ZUIVEEE JENEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prgzeB Gedurende 40 jaren beproefd K K uitsl Gepriv fa eerste Amerik ea Eng ujateiileerd Tand en JHondspoelingf an Dr J G POPP K K Hof Tandan van Z M den Keiser ran Ooalenrljk te ffeSHen ii het Toortretfelijkale middel tegen rbumatische Tandpijn by ontsteking zwellen en zweeren ran bet taodrieegcb het lost den aanwezigen taodsteen op en roorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder rast door rertterking van bet taudrieesch dat bet ran alle tchadelgke stoffen reinigt geeft het den mond een aangenamen frisschen geur terwyl het den onaangenamen reuk weldra doet verdwijnen Dtze Mondspoeling ia insgelyks een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krijgen bg kleine kinderen dient ais voorbehoed middel tegen diphthteritis keelziekte en ia onontbeerlijk bg het gebruik vnn minerale wateren In flesschen van ƒ 1 76 ƒ 1 20 en 0 60 Poeder a o so Dr POPP S Pasta in Donzen ü ƒ 1 26 Pasta aromatische waarvan het aB gebruik de tanden schitterend wit TA Nil f X nn W Plombeersel om zelf holle tanden of kiezen te plorabeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voortreffelijkste Toiletmiddel tegen vlekken uitslag lerer riekken en zomersproeten tot bevordering en behoud ran eene luirere en bUnke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels a f 0 35 KV Htt geëerd puiliti wordt verzocht uitdrukkelijk te mrlangen geneesmiddelen van den K KUo tandarti POPP en geen andere als eM te beschouwen dan die met zijn fabriekmerk zyn festempeld Verscheiden vervalsckers en verkoof er s in Nederland Kerden onlangs bij rechterlijk vonnis tot belangryke geldboeten veroordeeld Depóls ran alleen eohte Anatbérin preparaten beriuden zich te Gonda by J H C Hniuok winkelier op de Hoogstraat A 123 j te Eotterdam by P E ran Santen Kolff te s Hage bij f L F Snabilié apoth te Delft bij A J ran Byn te Schiedam bg C Malta ji te Leiden by E Noordyk te Amsterdam bij V van Wiudheim U Co en H H Uloth Jo spotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisteu Agentuur SIEE Wordt gevraagd een allesinds soiled persoon liefst bekend met Kasteleins om als AGENT werkzaam te zgn voor Gouda en Onutrekin voor den verkoop van NOOBD BBABANT8CR DVBBEL OBBSTE D UITSCH OEBSTB PILSENEB en BEIJEB8CH op vaatjes van 12 25 50 en 75 Liter alles tot lageconcurreerende prgzen Aanbiedingen motto cStoohbiekbbocwebu aan den Uitgever dezes NB Deze Bieren zgn allen direct helder alles op Beijersch fust ea bgzondergeschikt voor Bierbot tel aars voor trek en luchtpomp s GRAVENHAAGSCHE HYPOTHEEKBAITK voor Nederland De Bank verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en biedt voor het beleggen van gelden gelegenheid aan door uitgifte van 4Vj U en 4 o Pandbrieven van ƒ 1000 500 ƒ 100 en ƒ 50 aan toonder of op naam Agent voor Gouda en Omstreken de Firma Wed KNOX en DORTLAND te Gouda In de Absbaubbin s of Am EHÏÏMATISCHE WATTEN is het redmiddel voor rhnmatische Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal Keer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwgzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lutige pgn ontdoen Hoofddepdt te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A G van Deth C B Verheul Oudewiter flej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda W F J den ügl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S r d Kraa s Bleisw jk J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alpben B Ë C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht IIVIlI üIAALbleekzucht crootezvwkte Wed G Wilhelmus Woerden in flessolien k i 1 90 éa f 1 00 TAMARIiXDE BONBONS aanbevolen tegen verstopping en daarmede in verband staande ongealeldheden DE TAMARINDE BONBOKS n KEAEPELIEN HOLM zgn een zuirer pUiitaardig zachtwerkend spijsvertering en eetlust niet storend Purgatlef in confiluurforro aangenaam frisch van smaak en zeker werkend In dooien van 80 en 60 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma lerstond verlichting In Etui van 80 en 50 OentS SALMIAK E STILLES oplossend en rerzaohtend middel bg HOOSt en Verkoudheid in flescbjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Depot voor Oouda bij den heer C TIIIM Apotheker Snelpersdruk van A Bbinkmah te Gouda BINNENLAND GOUDA 22 Augustus 1885 H K H de Erfgroothertogin ran Saksen heeft Donderdag een bezoek gebracht aan onze gemeente en o a de beschilderde renstrrglazen het kunstwerk ran Oebr Crabeth in de Groote Kerk bezichtigd Ter aanvulling van het bericht in ons rorig iir betreffende den Vlieger wedsirgd op Zaterdag 5 Seplemher alhier deelen wij noi mede dat de deelnemers bnnne namen alsook de afdeeling waarin ig willen mededingen moeten opgeren in de Kap op Vrgda 4 September ran 6 9 uur of Zaterdag 5 September ran af 11 uur De vliegers moeten worden medegebracht De TentooDslelliog die gehouden wordt in den tuin en de zaal van de Kap bestaat uit 4 afdeeliogrn A Fraaie rliegers gewoon model niet breeder dan 1 meter B Oroote rl egers geschikt tot opiating C Vliegertonw D Tot o luisteriug rliegers rreemd model onderdeeten of grondstoffen Op de tentoonsleiling zal eene Spinnerij van tliegertMK in werking aanwezig zgn De toegangsprijs roor deze T ntaonstellicg bedraagt tot s middags 4 aar 0 25 na dien tijd ƒ 0 10 per persoon Bg ieder toegangsbewijs wordt een nr a egeren waarop ua afloop touw of rliegers verloot zullen warden aangekocht op de TentoonsKlling Heden nacht ten 2 unr Is van de nschtboot van AnMuiUaa jiitrbu w tat der Gouw gevallfa co manspersoon Eerst ten 6 uur mocht het der politie felokken hem op te halen De ongelukkige is genaamd Jan de Groot woonachtig te Amsterdam Hy bad op het dek liggen slapen en is zoo Ie water geraakt De afd Waddinxveen Zevenhuizen en omstreken der Holl Maatschappij van Landbouw zal Maandag a 8 te Waddinxveen een vergadering houden Onder de te behandelen punten komt o a voor maatregelen tegen vogels scbadelgk roor den landbouw Naar het Dagblad reraeem zgn onlangs de voorloopige schalen van schatting voor het geheele Bijk door de hoofdcommissie der herziening van de belastbare opbrengst der onbebouwde eigendommen vastgesteld Uitvoerige briereo van de heeren Van der Keilen en Goddefroy te Leiden ontvangen vermelden mede den dood van den heer D Ü Veth Zijn lijden en sterven is daarin met de grcoiste nauwkeurigheid in alle bijzonderheden beschreven Hij orerleed den 19deu Mei en wel aan de rivier Kala Kanga mssohen Beaguella en Humpata waar de reizigers goed water en eene geschikte kampplaats gevonden badden Dat Veth op gewelddadige wg ze om het leven zou ijn gekomen kan beslist worden tegengesprokenHij werd door koortsen en dyssenierie aangetast en daardoor ernstig ziek L D De toestand der branderijen te Schiedam is alles behalve rooskleurig De handel in raoutwijn het roornaamsia voortbrengsel der branderijen is traag Sedert jaren hoort meu de branders klagen ec belangrijke faillissementen als gevolg van dien toestand zijn elkander opgevolgd Meermalen werden pogingen in het werk gesteld om door bet totslandbreugen eener vereeniging van branders den handel ia moutwijo e verbeteren een jaar of drie geleden liwam een dusdanige vereeniging tot stand die loewel sg flink werkte en zelfs veel voordeel afivierp zich echter genoodzaakt zag door gebrek aan genoegzamen sleun en medewerking zich te ontbinden Een Bch ta der voornaamste branders heeft lioh nu naar de Maasbode meldt tot een commissie rereenigd en roept de branders van Schiedam Rotterdam Delft en Delfshaven op tot het houden van een samenkomst om den onhoadbaren toestand te bespreken en maatregelen te beramen om daarin verbetering te brengen De dezer dagen zo welgealaa e rliegerwedstrgdeu hebben velen de vraag d o stellen op welke wijze de hoogte der vlirgersfgepaald wurUt De heer N P K die lid der jpdy was bg den Amsterdamachen wedstrijd deelt over de manier waarop hi te werk ging bet volgende aan bet N v d D mede Indien een vlieger w rdt opgelaten met een vaste Irngte van louw dan U de bereikte hoogte grooter naarmate het touw grooter hoek met den grond maakt dal is klaar Stellen wg ons voor dal uit den vlieger een loodlijn wordt neergelaten op den grond uit dit roetpual langs den grond een lijn wordt getrokken naar den opliter dan rormen deze twee laatste Igneo een driehoek met het touw Wg rekenen altgd dat het touw roikomen recht gespannen staat tuaacheu dan vlieger en de hand van den oplater de fout die wij dan in werkelijkheid maken is toch gewoonlijk niet van belang Dien driehoek kannen wij geheel teekenen of nitslaao zoodra wij de lengte ran het vliegertonw eu den bovenbedcelden hoek weten Wat wg met die gegevens kannen teekenen kan men men ook met een klein beetje wiskundige keunis berekenen Bg den wedstnjd ie Amiterdam was voor alle mededingers voorgeeobreven 450 meters touw het kwam er das op aan de hoeken te meten JJet werktuigje daarvoor gebezigd was als volgt Ën koperen plaat zgade een kwartcirkel met graadverdeeling langs den gebogen rand beschreven met 18 eM sinml droeg aan ee der rechte zijden een klein kijkerije met een krniaiirMd In het middelpant vaa dkk kwarteirkel ki g ces ioaae wgzer Werd bet k kcnje na gericht op den vlieger dan werd door den wgzer aanstonds den hoek aangewezen dien het denkbeeldige vliegertonw met den grond maakte Herhaalde metingen bawrzen dat in enicele seconden gemnkkelgk op een kwart graad nauwkeurig kon worden gemeten Zyn die graden voor eiken vlieger bepaald daa komt meu door een eenvoudige vcrmenigvuldigiojl tot de juiale lioogle Als voorbeeld de berekening van de hoogte voor een hoek van 86 tot 41 graden De hoogste vlieger toch had Woenidag een stand van 41 graden boren den hortion De hoogte bereikt bg een stand van 45Ö X 0 648 = 289 450 X 0 629 = 283 450 X 0 616 = 277 450 X 0 602 = 271 450 X 0 588 = 265 De getallen 0 656 0 643 enz worden geuomen uit een klein tafeltje dato eral voor enkele stuivers te koop is Volgeni een inzender in het Sftr Hb die het zeertoejuicht dat er geen onderwijzeressen meer uit Nederland zulten worded uitgezonden zijn er thans in Indië 55 dergelijke jonge dames die op plaatsing wachten Aan boord der Stoomboot Werra van de NoordDuitscben Lloyd welke thans te Uobokeu aan den Hudson voor anker ligt is op de reis derwaarts een vermetele diefstal gepleegd Een jong Amerikaan Lobman genaamd die als passagier tweede klasse reisde wist in een onbewaakt oogenbtik de hut van den betaalmeester binnen te dringen toen deze tich pas ter ruste begeven had Nog vdor de betaalmeester die reeds sliep weder geheel wakker was gewonden door het gedruiseh wierp Lohman hem een doek met chloroform over het hoofd en drukte hem zoolang met het gezicht in het kussen totdat het bedwelmingsmiddel Zgn werking had gedaan Daarna haalde hij de sleiiteli uit de zakken van zijn slachtoffer en stal uit f ejL lade een boeveelheid diamanten ter waarde itw 41 graden was 450 X O 656 M = 295 M 40 39 t 38 87 36 De dief trachtte zich toen met zijn buit Ie verbergen maar hg werd door een der bemanning betrapt en terwijl hij met dezen sprak verspreidde zicb bet gerucht van den vermeenden moord Hij werd nu geboeid in verzekerde bewaring gebracht De betaalmeester die na eenigen tijd weder tot bewuslzijn werd gebracht herkende in hem lijn aanvaller Lohman wordt naar Duilscbland orergebrocht om daar terecht te staan Aan de huizen van de meer gegegoede ingezetenen te Tiet ie bezorgd eene circulaire onderleekend door een vijftal geachte werkbazen met dringend verzoek om in het belang van tal van werklieden huizen en erven eens na tó zien en als er wat te herstellen of Ie vetónwen valt dit niet uit te stellen tot U er maar hierin spoedig te Ittien voorzien Zg voldoen daarmee aan eene opdracht hun verleend op eene den 12en Aug gehouden vergadering waar een 26tal werklieden tegenwoordig waren om met het oog op de slapte der werkzaamheden de vraag te bespreken of er geene middelen zonden Ie beramen ijn om in dien trearigen toestand eenige verbetering te brenzen Nu zoo zeggen zg in den zomer is er bijna geen werk en bggevolg geene verdienste Als er geene verandering komt wat moet dat geveu bg den naderenden winter De toestand van vele werklieden is treurig Zij vragen geene giften en gaven maar gelegenheid om te werken In het Wageningsch Weekblad wijst de heer G J van Appeldoorn directeur der Hartha stichting te Alfen a d Hijn onder het motto Er is eigenlijk roor deze kinderen op aarde geen plaats OP bet treurige feit dat er zooreie kindereu zijn Wnldlg aan dï zonde der ouders maar die i daaronder lijden De moeder is in betrekking s gestorven en het kind zwerft rond reretooten ir ieder dragende de schande der misdaad die et met gepleegd heeft Znlk een leren van ballingschap is ontzettend De schrgver is van meening dal men die kinderen niet aan hnn lot mag overlaten De gemeente is verplicht de handen uit te steken naar die hulpetooze wezfus hen tiefdergk te verzorgen en te trachten zoureel mogelgk het gemis ran hst onderIgk huis roor hen te vergoeden Er wordt wet eens beweerd dat zntke kinderen op te nemen de zonde in de hand werkt Maar ai ware dit zoo zegt de heer v A moeten die kinderen daarom niet geholpen worden moet het kwaad gedaan worden opdat het goede daaruit zou voortkomen Neen laat ons goed doende uie vertragen De een ga heen en predike legen de zonde een ander neme de reriatenen lot zich en zoo woekere een ieder met de garen hem toerertrouwd Maar waarheen met die kinderen De heer H Pierson ziet geen mogelijkheid zelf in dit opzicht de banden aan het werk te slaan De Marthastiohting is niet alleen orervol maar in dit geslicht worden eigenigk een ander soort kinderen geplaatst en toch moet er plaats gevonden worden Wanneer men daartoe wil medewerken is de heer V A gaarne bereid gaven voor dat doel giften te ontvangen Zoo die garen rijkelgk rloeien is dit een bewijs dat die arbeid door de gemeente wordt gewild Een veehouder zoo leest men in de Leeuw Ct heeft verscheidene groote koffiekoppen genomen en die gevuld met melk welke ééue koe tot de laatste drcppets gof Na ze afzonderlijk gewogen en zich overtuigd te hebben dat in elke kop dezelfde hoeveelheid was heeft hü de volgende uitkomst verkregen op de melk die het eerst gemolken was bevond hg overal minder room dan op die welke later verkregen was terirg l de room orervloediger opkwam naar gelang de melk later getrokken werd Hoewel deze verhouding verschillend wa bg onderscheiden koeien stoiicl echter bij velen de hoeveelheid room van de melk die in het