Goudsche Courant, zondag 23 augustus 1885

1 5 Woensdag 26 Augustus T IN 3879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Agentuur BIEE Wordt gevraagd een allesinds solied persoon liefst bekend met Kasteleins om als AGENT werkzaam te zjjn voor Gouda en Omatreken voor den verkoop van NOORD BRABANT8CH DUBBEL GERSTE DUlTSCa GERSTE PILSENER en BEIJERSCH op vaatjes van 12Vj 25 50 en 75 Liter alles totiage concurreerende prijzen Aanbiedingen motto Stoombieebeodwbhij aan den Uitgever dezes NB Deze Bieren zijn allen direct helder alles op Beijerech fust en bijzonder geschikt voor Bierbo t tel aars voor trek en 1 uo h t p o ni p D HOOaEipOOM MAGAZIJN van Onderkleeding TSICOT eOEBEM Gemaakte Flanellen HEMDEN Fransche Corsetlen met echte Bslynen Sit GEZOHDHEIDS 5 =ï CORSETTE alleen Echt te verkrijgen bij HOOGENBOOH Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJN DEOOGLEEVER te GOUDA op MAANDAG 24 AUGUSTUS 1885 desuiorgens te elf nren in het kofBehnis Haemonie aan de Markt aldaar van N 1 Een goed onderhouden met afzonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS ERF en TUINTJE aan de Peperstraat te Oouda wijk K No 248 en 248a Te aanvaarden 1 September 1885 Het Huis en Bovenhuis bevatten 6 Kamerd 2 Alkoven Keuken Kelder en mime Zolders N 2 Een goed onderhouden ruim gebouwd W00i HÜIS met atzonderlijkeü opgang hebbend BOVENHUIS ERF BINNENPLAATS groeten TUIN en ruim BLBEKVELD aan de Spieringstraat te Gouda wijk F No 83 en 83a groot 276 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1885 Het Huis bevat boven en beneden 5 Kamers Waschhuis met Fornuis Zolder en is van velerlei gemakken voorzien En N 3 Een WOONHUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda w jk Q No 60 Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DKOOGLEEVER voorgenoemd HEDEN ONTVANGEN eert groote bezending NIEUWE VULLING CAELSBAD WATEE NatQurlijk geneeskrachtig Bronwater SLOTEMARER en Co Gouda 22 Aug 85 Opentare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 16 SEPT 1885 voorm te Elf uren in het KoJBehuis Haemonie van een gunstig gelegen WOONHUIS met SCHUUR en MOESTUIN in de Derde Kade wflk E No 327 te Gouda kad Sectie A No 2823 groot ruim 4 Ares Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST KIPPENVOER I Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 Termengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt bö minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stoheijkenluit Specialiteit Gemaakte Witte Ondergoederen HEEREN FLANELLEN HEMDEN LINNEN 6BASLINNEN ♦ OVERHEMDEN ♦NACHTHEMDEN Deze worden in diverse kwaliteiten ook op MAAT geleverd KINDEREN Voor DAMES KINDËRPONNEN LüIEBBROEKJES HEMDEN BROEKJES en NACHTPONNBN in alle grootten voorradig KATOENEN HEMDEN FLANELLEN NAOHTPONNEN PANTALONS MATINEES NAOHTJAKKEN ONDERLIJFJES B i mogeljjk niet passen worden de Alle Artikelen zgn sterk en netjes afgewerkt Goederen zonder prijsverhooging pasklaar geleverd in diverse kwaliteiten en 5 grootten van 42 46 50 56 en 61 i M Solied Linnen netjes gezoomd en zeer voordeelig in prgs MARKT A 149 SGHEi K en Zoon VOORHEEN TTT Qd BOE31 S Criv£S ONTVANGEN eene prachtige Collectie MAJOLICA Jardinieres en Vazen KOPEREN Pieces de Milieu ALBUMS in leder en pluche Groot formaat van af ƒ 2 75 WEDER ONTVANGEN mr m pi GRANIET en PORSELEIN Nieuwste en prachtige decors compleet TAFELSERVIES voor 12 personen in Aardewerk ƒ 13 in Graniet f 15 Eenig Nieuw Merk gedeponeerd THE NEW BEMAIN MM müFAGTüHE Systeem Prof Dr JAEGER Geheel zuiver Wollen Anti Rhumatische GEZONDHEIDSONDERGOEDEREN voor Heeren Voor Gouda en Omstreken uitsluitend verkrygbaar bjj W VAIV DER PALS Glasverzekcring Maatschappij Hoogstraat 130 SPECIALITEIT m COESETTEN Dames en KInder Oodergoed Tricot Tsiilles Handschoenen Ruclies enz PR DENTIA te Amsterdam Deze Maatschappij verzekert tegen zeer laag gestelde Premiën alle schade veroorzaakt door bet breken van Spiegelruiten Agent te Gouda A NORTIER Gouwe C n 34 35 Men verlangt voor dadelgk eene fatsoenigke of NOODHÜLP KBÜKENMEID van middelbaren leeflgd en van goede getuigen voorzien Adres franco onder Letter V aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNK Oppert 150 Rotterdam Universeel ZUIVERINQSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIV SEEL Z ÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbaar in i pakjes a 15 Cent a Pa Jes 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bjj J H Boers Boekoop bg J vanBergen Bodegraven bjj P Versloot Haastrecht bji J D Ten Hartog Schoonhoven bfl Wed Wolff Zoon Snelpersdrnk van A Bmnkman te Gouda BINNENLAND G OUDA 25 Augustnt 1835 Dioidag 1 en Woenadag 2 September a zal op het terrein aan den Kolterdamscbeo dqk het gevoue l Schiet ooncoura gebonden irordea voor Oarnizoen dd Schutterij en W ecrbairheid jDe Commistie bestaat nit de bh P J Straatman M ijoor der Infanterie Eere Voor litter G H G de liauge Voortitter L F Leijde Kapitein Her Ir fanlerie Vioe Voorzitter A C Brijoe 2e Loiieuant der Infanterie Penningmeester A an Beedt Duriland P Ooedewaageo Tz D J P Onsleuk Sicrelari Zy die de beleefdheid hebben voor du oanoonr prgzen aan Ie bieden irorden beieeldelijlc vertocht daarbij op Ie geren nraarroor die orden aangeboden tiy uiislnilend voor het 6Brnito n of de Schulterij of de W erbnarheid wordt daarumirenl nieis opgegeven dan worden de prgteu voor allen bestemd dot geoombioeerde pryten Jl Zaterdagaroad werd in het Oymnasiieklakasl aan de Spieringstraat eene nieuwe Gymnastiek en Scbermvereeniging opgericht Negen leden verbon den zich daartoe Éene commissie werd benoemd tot bet ontwerpen an een concept reglemeut om by den eersten oefenings afoud oorloopig bepaald op Zaterdagavond in behandeling te warden genomen Zaterdag s nullen de oefeningen aanvangen te 8 uur onder de leiding van den heer H J Steenbergen De Staali Courmt van heden bevat het Verslag HO den Koning betreffende den dienst der Byln postspaarbiinlc over 1S81 Geilurende het afgeloapea jaar waa te Gouda het bedrag der inlagen 10814 76 dat der terugbetalingen ƒ 7409 02 Het saldo 3435 74 £ r waren op ulto Deoember 18Ü3 324 boekjes in omloop Gedurende 1884 werden uitgegeven 161 boekjes afbetaald 62 saldo 99 boekjes Op ulto Pecember 18S4 waren 423 boekjes in omlooj Te Haastrecht bedrag der inlagen 441 96 terugbetaald 102 64 saldo 339 32 Ulto December 83 12 boekjes ia omloop gedurende 84 5 uitgegeven afbetaald 2 Op ulto Deoember 84 in omloop 16 boekjes Te Ammeratol bedrag der inlagen 199 50 terugbetaald niets Ulto December 83 7 boekjes in omloop gedurende 84 3 uitgegeven afbetaald 0 Ulto December 84 in omloop 10 boekjes Te Bergambacht bedrag der inlagen ƒ 647 80 terugbetaald 22 92 saldo ƒ 624 88 Ulto December 83 53 boekjes in omloop gednreuile 84 uitgegeven 9 afbetaald 2 Ulto December 84 m omloop 60 boekjes Te Moordrecht bedrag der inlagen ƒ 92 terugbetaald ƒ 154 saldo 62 Ulto December 83 3 boekjes in omloop gedurende 84 uitgegeven 2 afbetaald 0 UIlo December 84 in omloop 5 boekjes Te lieeuwyk werd gedurende 1884 niets ingelegd of terugbetaald Op Ulto Deoember 83 was er 1 boekje iu omloop dat ook in 34 niet werd afbetaald Te Stolwyk bedrag der inlagen ƒ 1798 75 Op ulto December 83 gedurende 84 uitgegeven Deoember 84 in omloop terugbetaald 2053 89 boekjes in omloop 6 afoetaald 5 Üp ulto boekjes Te Waddingsveen bedrag der inladen ƒ 163 terugbetaald 67 67 saldo ƒ 85 43 Op ulto Deoember 88 12 boekjes in omloop gedurende 84 20 boekjes uitgegeven afbetaald 4 Ulto Deoember 84 in omloop 28 boekjes Te Zevenhuizen bedrag der inlagen ƒ 105 terugbetaald 22 05 aldo 82 95 Op ulto December 83 6 boekjes in omloop gedurende 84 uitgegeven ï afbetaald 1 Op ulto Deoember 84 in omloop 6 boekjes Te Oudewater bedrag der inlagen ƒ 12 769 82 terugbetaald 9 419 19 saldo ƒ 3 340 73 Op ulto Deoember 83 195 boekjes iu omloop gedurende 84 uitgegeven 65 afbetaald 20 Op nlio December 84 in omloop 240 boekjes In nr 3276 der Omdieke Courant werd een gedeelte van het Verslag afgenomen uitgebracht over de 3 laatste maanden van 1884 door hb Inspeclenrs der kranktinnigen Naar aanleiding van hetgeen dat bevatte schryft Dr A Luyten in het HttodeltUad het volgende Mynheer de Redacteur I In het verslag over de drie laatste maanden van 1884 van hreren inspecteurs der krankzinnigen aan den minister van binnenlandsfiiM zaken Staaticoura t 16 17 Aug komt eeu gedeelte voor dal over mg handelt de geneesheer daarin genoemd is mijn persoon en aangezien dit no door de Staalicourant aan bet algemeen is kenbaar gemaakt moet ook eeuige terechtwijzing daafvan in een publiek orgaan plaats hebben Het z my daarom vergund in uw blad ilaarvoor eeu plons ie vinden hebt de goedheid mij dit wel te willen toestaan Het verslag bebaiidelt kort de wijze waarop ik uit het kraukziunigeugesticht ontslagen ben Eerstdaags zal de algeheele kescbrijving van myne opsluiting bet opgesloten bouiten in het krankzintligengesticbt te Zutpken myo ontslag en de gevolgen van dit alles bet licht zieo Alles wordt daarin ten uauwkeurigste behandeld È eu zal de lezer met algeheele kenuis van zaken daarover kannen oordeeleo ook ten opzichte van het ontslag zal hij daarin alles te lezen vinden waarop de hi er Bamaer in z ii verslag zich beroept alleen eenige mij onthouden papieren znlleo daarion ontbreken doch deie zyo hoogst waarochyalgk in hadden van den heer r Andel eu zullen later wel voor den dag komen Ik gi dus dit alles van W veKtag met stilEwqgen roorby doch moet wyzen op twee zaken Iu de eerste plaats op een vraag aan den Minister gedaan iu het rapport van HH Inspecteurs over myn persoon die hier na als een zaak zooder tegenspraak wordt aangehaald De heer Bamaer stelt zich voor dat de Minister die vraag zeer zeker toestemmend beantwoorden Welun wanneer die vraag toestemmend moest beantwoord worden eu dit ais Staatsbettuur werd aangenomen zou niemand meer gerost kunnen leven daar hy ten allen tyde zon gevaar loopen in een Kraokzinnigengeatiohl te warden opgesloten al was hy ook de verstandigste de wellevendste man der wereld al bad hy schijn nog blijk gegeven van den toeleg Uien de geneeskundigen veronderstellen dat uit de gevormde duignoM zuu voortvloeien en waarom men dientengevolge de afzondering noodzakelyk zou achten ten einde het gevreesde ongeluk te voorkomen Ia de tweede plaats komt in dat verslag voor dat vervolgingsmaoie een der moeielyksi te herkennen vormen is door de dissimnlalie diedaarby kan plaats hebben Dit nu is geheel onjuist eu in siryd met dn wetenschap zooals ik dit in myne vbeschryving door afdoende redenen zal aautooueu Terwijl onder de duizenden en duizenden gevallen waarby een maniacua eeu enkele maal Z ju monomanie kan dissimuleeren is dit onmugely k by veivolgingsmanie Ook dit zal ik op wetensohappelyke gronden aantoonen Ëii nu de Bechlbank waarover ook in dat verslag sprake is Deze heeft geheel en al naar de wetenschappelijke regels gehandeld Na drie kwart uur met my over de meest verschillende zaken gesproken te hebben voornamelyk over die punten die op myne zoogenaamde manie betrekking hadden en al dien lyd mets gehoord hadden als oordeelkundige antwoorden en daar ty mijn kalm oog hadden gadegeslagen erklaardeu zy dat de man door de doctoren daar opgesloten niet krankzinnig was Bn nu tien maanden zgn sedert myu ontslag uit het krankzinnigengesticht verloapen En wie heeft my in al dien tyd vervolgd P Niemand niemand ter wereldl En niemand zal mij ook in de toekomst vervolgen biervan beu ik zoo zeker als men slechts van iets van het toekomende zeker zijn kan En toch gaan die doctoren voort met te verklaren dat ik aan eene vervolgiogsmanie Igd En zouden zij waarschijnlijk daarmede voortgaan tot het einde mijner dagen indien ik geen middel gevonden had in de beschrijviag mijner opsluiting om dat mogelijk te maken M de R U bij voorbaat dank zeggende voor de gegeven plaatsing ben ik met de meeste hoogachting ÜEd Dw Dienaar Dr LUIJTBN Benoemd tot veldwachter ie Bleiswijk P Schutter agent van politie te Vlaardingen By de hh S en W N van Nooten te Schoonhoven is een tweetal feettliedereH verschenen van de hand van den heer L Akkerhnijs J Ezo voor den hu verjaardag van bet Prinsesje Zij zijn zeer geschikt om door de jeugd gezongen te worden eu doeu den vervaardiger alle eer aan Zy zijn getiteld i Neerlaad Toekomtt en Lem Neerlandt hope I Bij grooten getale aangeschaft ziju deze liederen zeer goedkoop 50 ex kosten ƒ 1 26 100 ƒ 2 In Amsterdam hebben de laatste avonden telkens volksoploopen en rnstverstoringen plaats gedeeltelijk veroorzaakt door lieden met socialistische neigingen gedeeltêlyk door het uitschot van het volk dat gaarne gStandjes met de politie ziet en aanwakkert Gisterenavond was het weer zeer onrostig De Amiterdammer deelt daaromtrent het volgende mede Omstreeks halfacht uur verzamelde zich op den Dam langzamerhand een groote menigte Het socialistisch blad Recht voor allen werd niet te koop aangeboden Langzamerhand formeerden zich kleine optochten grootendeels georganiseerd door de rgavroches onzer hoofdstad Een dier benden maakte het o a den politie agenten in het bureau aan de boek van den O Z Voorburgwal en St Pietertteeg eenigssins lastig waarvan dezen zich bevrijden door een uitval met de blanke sabel De menigte spatte uiteen Zoo nu en dan was er hier en daar op den Dam botsing met de politie Omstreeks half negen kwam uit de Kalverstraat een groote optocht die door de aldaar aanwezig zjjude menigte versterkt door de Damstraat trok langs den O Z Voorburgwal verder over den Zeedijk terug laags de Nieuwe Markt en Kloveniersburgwal Hoogstraat en Damstraat naar den Dam Een paar roode vaandels werden vooropgedrageo De menigte zong de Harieillaue maar vooral het bekende lied weg met den Engelsohman Leve Willem drie l ia menigte volks trok om halftien van den Dam door Paleiseu Hartenslroat naar de Jordaan By den heer Eijgenraam ia de Paleisstraat werd een groote spiegelrnit door een steenworp verbryzeld ook moeten er in de Hartenstraat eu op de Heerengracht glosruiten verbryzeld en gaslantaarns zyn ingeworpen Te 10 uur 10 minuten kwamen 26 agenten onder commando van den commissaris Stork op den Dam die di menigte vermaanden uiteen te gaan met de woorden Ik verzoek u naar huis te gaan of geweld zal worden gebruikt Toen daaraan geen gevolg werd gegeven deden de politieagenien een aanval met de blanke sabel op de menigte die naar alle richtingen ttiteeustoof Te 10 uur 15 minuten trok evenzeer een afdeeling agenten sterk 26 man dnder aanvoering van een inspecteur van den Dam door de eerste en tweede Paleisairaat keerde aan het einde van de l iatsie plotseling om zette hun weg altyd gevolgd door een groote menigte voort tot halfweg de eerste Paleiastraat maakte toen plotseling tegenover de haar volgende raeiiigle front trok de sabel en sloeg er op in waar men maar raken kon Ook hier vlood de menigte Die aanvallen der politie werden op den Dam en de daarop uitloopende straten ongeveer om de vyf minuten herhaald Te halfeen uur werd plotseling opnieuw een groote uitval gedaan teneinde den Dam schoon te vegen Dit gelukte roiu of meer Een afdeeling politieagenten met den inspecteur VVynraaleu ann hel hoofd die een revolver in de hand droeg slaagde er in ook de Paleisstrateo weer eenigezins scboou te vegen