Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1885

VrUdag 28 Aogifêtus 1885 N 3380 50 Jarige Echtvereeniging van flOOGENBOOM en VERMEULEN Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen OUDSGHEDOURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken j p u ADVERTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt i m Afzonderlflke Nommers VIJP CENTEN Be imtendinK van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave l Evangelische Gezangen Prijs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent 4ii lL4ilfim A P TVANGEN een nieuwe sorteering HANGLAMPEN De nieuwste Modellen en Kleuren Voor de deugdzaamheid der Branders wordt gegarandeerd en bü het met goed branden een nieuwe gegeven Ook voorhanden alle soorten van J Lampenglazen en Katoen Gasglazen en Ballons 1 in het bekende Mairaziin Tan nAT AVTRRTifiM ifi AMT Brii M H 0 in het bekende Magazjjn van GALANÏEBIËN KBAMERIJEN S Harmonika s Rluderspeelgofideren Messen en Soharen ö O 122 HOOGSTRAAT 123 T H C H cLiziacHs E KCz § PS Wederverkoopers genieten rabat ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIPS Wijuhaudelaren te Breda Vestigt de Mudaoht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accijns franco huis doorgeheel Nederland ookper half en kwart ankers Froetiiesschen ƒ 0 65 per fiesch êöiiu n T io Mr ïfx Ö bij mij steeds op fiesch verkrijgbaar Ji KlJ btUUttANrEN worden op aanvr aag franco toegezonden Snelpersdruk van A BBi KvrAN te Gouda maieo dat iedereen aaugecum aandoet en aan het le en in een itad eeu lekere belcoorlpheiJ byjel Afwisieleude vormen eu kleuren malceii altgd een aangenaraen indruk dat wordt algemeen erkend ei eren zoo ooit dat een stad traariu niet alle geteU op ééu Igu geplaam niet alle builen in deïelfde tgl ijn ücbouwd niet alle airaten recht toeloopen en boreudien op enkele punleu bekroond worden door een hooger gi bouw een kierk of lorenspit ïeor aiulerkkelyk en geeellig li EoME de slad bg uimeAndheid beroemd omhare choone ligging had tlze niet enkel aan denrgzende grond harer aeten he Iveleu Ie dankeu maaraan de sohoouhéidszin der R f nemen die overtuigddat de afwisselende golflg n hé meest aan de beitenii ming an het beweeglyke ooi voldeed in de ran schikking hunner stralen ei pleinen in huiiBèiluilengangen kOepelen t rssvormige gebonwenjtriomfbogen naalden en font ne i eetf kunstain tentoon spreidden die de aandlohi geheel de beschaafde wereld trok f i En nu vraag ik Waaromg zouden dS Dorische zuilengangen van Visohmarkli en Koreobeurs ook niet sierlijk zijn en een sohilddAohtig p ntTopleveeen P Ware dit niet zob hoe vreeifllj zou b dan schijnen dat alle tèekenaarf die öoudïj bezoeken bij voorkeur dit plekje van de GouwJ als en fouvJnirimeenemen Op gezag deden Ig hel zeker inieU lim zich daarsiau te onderwerpen als aan eeu politie reglemeiit Zaken van sraaak en gevoel zyn vrij en zgn betonbetwistbaar eige idom van elk individu B ¥ Pi = t eer GEVONDEN en aan hel bureau van riolitie gedeponeerd eeu Kaasboor eeu KiiidersoKorlje eenblauw Kralen oorbellelje met goud een pmir bruineKousen een Melkweger een Muilkorf eel Fantasiemanohelknoop eefl fantaisie Armbandje zijÉde roodekraalijes met een koperen sluiiing m HEXMSGEf l INBICHTINéEN WELKE GEVAAR IsCHaDE OF NADEEL KUJfNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gondnj Gelei op art 8 der Wet van den 2n Juni 187B StaatMad uo 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aac J L Jaspers en zgne rechtverkrijgenden tothet plaatsen van een atoomwerktuig ui zijnekleederwasecherij ten einde daarmede stampers inbeweging te brengen in bet perceel gelegen aanhet jaagpad wgk Q No 73 kadaster sectie A No 1111 T Spoor eu zijue recbiverkrggenden tol hetoprichten eener slachterij in het perceel gelegen aande Baam geteekend O No 308 kadaster sectie D No 1998 W Hulleman en zyne rechtverkrijgenden tothet oprichten eener snipperfabriek in bet perceelgelegen aan deu Turfsingel geteekend P No 32 kadaster sectie E No 1135 GOUDA den 18 Aug 1885 Burgeraeesler en WETHOUDERS voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOUEN 21 Aug Adnaniis Gerardus oodcrs A H SparDBay eo C C Groeuendoal S2 Pieter ouders P Sooeü en J L Hoogeuateger Petrooella Maria ouders J Schlosser eo A Fenoet Cathanaa Coroelia ouders C Schenk en C D an Vliet 2S Leonardus ouders S Hnogeveen eu C van der Laan 24 Willem Johannes ouders H M Dercksen en N Hornis Hendrik ouders A de Zeenw en J van der Horg Maria Cathanaa ouders H W Schneider en A M Bosch Jobanna ouders J C de Beun en J Akkenju OVERLIJDEN 22 Aug P Boot 2 m J da Groot 29 j M do Knegt wed W den Edel 66 j K Goraelink 2 m B Groene eM 60 j 23 C KverllOg 4 j 8 m M van der Maas 9 m J van dtr Stigt 46 j Moordrecht GEBORBN Neellje ouders A P Fgn en w M Fgn GEHUWD J B Otterspeer te Kralingen en A Kruit Haastrecht GEBOREN jaantje ouders O Sleehouwer eu F F Wilschut VliSt GEBOREN Fga ouders D Prins en J P van Kleij ADVERTENTIfiN ADVËKTËi TlË in alle Binnen en Suitenlantïsche Couranten worden dadelyk opgezonden door ileu Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda lare Mded r ni mens er betuig ik let faarteljjksten Voor de vele bewijze i fflf deelneming jpndervonden bjj het overlijden van onze dierjbare Jtlded r eijj Behuwdm familie mede t C 1JS5 dank Gouda 26 AuJ XANTEN Oude ii l i iiwe Bp JiS Ufi OTT OPPEflT l ihandel voarheenJiaBi 31 Magazijk van fgoedkoopiJBo ken Catalogus op aanvraag gratis W Inlioop van Boeken Bibliotheken Prmfen enz Voor Boekverkoopingen kA steeds ter bijvoeging worden iugezonden + Catalogiseeren Taxeeren enz vftn Bibliotheken Opentare Verkooping op WOENSDAG 2 SEPT 1885 voorra te negen uren in het Vendulokaal aan de Nieuwsteeg E No 17 te Gouda van eene Moderne Mah CANAPÉ en 12 dito STOELEN met rood Trüp KLEEKEN LINNEN BEDDEN en BEDDENGOED INVENTARIS eener Slijterij HUISRAAD groote partjj MANUFACTUREN gemaakte KLEEBEN en COSTUMES gewerkt GOUD en ZILVER JUWEEL enz enz Kijkdag Maand 31 Aug 10 12 en 2 4 G 0 a d q H PA UL J Civiel Ingenieür en Architect Zevenhuizen Donderdags Vin 10 12 uur te Gouda Crabe hstraat Q 236 E P N EOEMM is Trsxliijvisd l naar dea Fluweelen Singd R sè naast den Heer ifURGHOUT De COMMISSIE van TOEl IOHTop hetMiddelbaatV On erwgs maakt lifkend dat opDONDERDAG den 27 en VR DAG den28 AUGUSTOS a s des avonds te 7 oren inhet Sctioolgebóuw op de HoutaJansgracht IS I CiriiljyiNG zal j gehouden wofcn van I tieetifn é n voor de JBurgeravonmchool op eeHtgen lemden dfium vaü Leerttngeti an E en vorif etfmurma op laatstgenoemden vaii nieuwe ijcerlin ep i Het i üEljATINGS lxAMEN zal plaats hebben op MAANDAG en DINSDAG den U en 15 SEPTHMBEB de avojfds te 7 uren Aan dat Eximen kunden alle en dezulkeudeelnemen die l len 12 Jarlgeu leeftijd hebben bereikt en een bewUaWmn tnenting kunnen overleggen f f Het schoolgeld bedraagt 3 GuUleé voor eiken IrtiÉrling voor twee of meer Leerlingen uit één iezin 2 Gulden per persoon Onvermoffl nde ouders betalen geen schoolgeld De Ijèasen zullen aanvaniren op den 16 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie D F H G VAN ITEBSON Bjj den Boekhandelaar A BBINKMA il te Gouda zijn voorhanden VEEVOLGBUUDEL Crtreclit Of DE De tgare lezer Conrant geaehiedt ZONDAG lvOENK AG eu VRUDAG In de Stad geschiedf de nitgare in den avond ran DINpill DONDEEDAG en ZATBRDAG Wt prgs per drie maaude i is 1 25 franco per post 1 50 BII NENLAND GOJUDA 27 Augutini 1885 Wy yeatlgani de auilacht ran beu die oog op de operafoontetliuKeu willen inleekeneu op acbter üaode adrer enlie betr die zaak De beer i F W Orebe predikant bg de Ëtang Luib gemeente albier beeft bedankt aor het beroep i aar iUiddelburg Bg bet te Utreobt gebouileu examen in de Franache taal voor het lager ooderwga tgo o a gedaagd de damn ë P J Jager en J de Leeuw uit Gouda en M J Loreoti uit Haaatrecht Ia de titling der Botterdamusbe Arr Reobtbank van Dinidag stond lerecbt J r L werkman te Oouda bekl van bet loader pemitme loopen langs dea spoorweg Siach i boete subs 1 dag Orer 8 dagen ailspraak SCHAAK C0BEE8P0NDENTIE H 1 E 3 G 1 E 4 dea Haag 628le ut Gouda f In de terecbtlitting tan Diiiidag der Arr Kecbtbank te s Hage eiiohte het O M niet minder dan ces weken eenzame opsluiting tegen eene dienitbode laatstelgk gediend hebbende ten hnize van jbr mr ü S L adroouat generaal bg hel gercohtibof te s Hage E eii lóat het verlaten van haar diensthuis had baar meester vermoedelgk op grond van vroegere geruchten orer wegschenken van middageten door igu dienilmeid een risilalie door de politie berolea lu zijn tegenwoordigheid werd alsloen nit een boodsohappeniasch te roorschgn gehaald een etukje gebraden vleesoh en een handjernl thee Hiervoor aaiigeklaiigd rerzekerde de meid dat f dit haar toebedeelde uit haar eigen mond gespaard had om t mede naar Delft te uemeu De rechtbank zal reeds Vrgilag uitspraak doen in deie als diefstal door een looiibedieode ten nadeele van haren meester gequulificeerde laak De avond ran gisteren is te Amsterdam vrg rustig voorbg gegaan Wel dreigde het een oogenblik weder warm te worden toen eeu brigade politieagenten langs den Dam trok en een bende zingende en fluileude jongens zich daarachter aansloot De politie vergenoegde iich echler in den beginne alleeu met zich Ie vertoonen en den nieuwsgierigen die minder lalrgk waren dan de vorige nronden te verzoeken door te gaan Tegen tien uur trokken echler de kwSjongeas in den omtrok vnn het Beurspleintje bijeen waur zg den moedwil hadden enkele lanlnarui uil te draaien eu de ruilen van het gebouw waarin vroeger een der adiniiiiatratiekanloren van de H IJ S M was gevestigd en dat van achteren op dit pleinije uilkomt mei sleenen iu Ie werpen Toen dat aanhield kwam een tiental agenten opdagen die hen uit elkander joeg De politie nam overigens den verstandigen mast regel om niet door onuuodig ranohtsvertoon de menigte eerder Ie verraindeu dan te verdrijven De dienst werd nuargenoiucu door het gewone aantal agenten en de Dam had legea elf uur half Xwaalf toen de Iramt voorgoed wegreden die dezef avond haar rit niet hadden geslaakt iqu gewone voorkomen berkregen Langzamerhand was dit overal het geval Wel was tegen half twaalf air weder een brigade van veertig ma agenten op deu Dam aanwezig maar zg vond niets ie doeo Voegen ij hierbij dat nog in de omliggende wgken losse steenen roorhandea waren die door de politie worden bewaakt Van arrestatiëu hebben ij evenmiu als vau verwondingen geboord troaweas waar de politie hetnoodig oordeelde handelend op te treden werd vanden stok gebruik gemaakt Wel schgnt een politieagent lich lioht aan de baud bezeerd te hebben maar overigens bleef bel daarbij Hand Men zegt dat de Prius vat Bitteaberg vau zgn vrouw onderwgs ia het Eagtlfoh krggt hg moet eiken dag een vers uit het luio d leeren en dat aan tafel voor zgn aohoonraama Koningin Viotoria opzeggen s Avonds moet hij een faoofdarlikel vau de Timei voorlezen en dan lachl de Koningin aoms tranen over de bokken die bg maakl Beiden gaan best met elkaar om alleeu kan de prins het niet goed verdragen dat de Koningin iets tegen ign Duitsobe pgp heeft die toowat 2 el lang is bg mag die alleen io bet park rooken De belasting betalende burgera van den Nederlandscben slaat weten gaarne waar de dubbeltjes blgven die zg opbrengen Het IS daarom goed eens eeu blik te slaan io de huishouding vaa den slaat eu de verslagen der rekenkamer bieden daartoe de gelegenheid Daarin komt o a voor Ook in het afgeloopen jaar achtte de kamer zicb op grond van art 16 barer instructie verplicht eeu eu andermaal iullohiing te verzoeken omtrent icr verevening aangevraagde uilgaveu voor meubilair eu anderen welke naar het scheen bovenmatig hoog waren Zuo was voor de stutTeeriug van de rtöeptiezaal vau het nieuwe directiegebouw op de werf te Amsterdam hel aanzienlgk bedrag van ƒ 38Ü2 in rekening gebracht Tot sto feering der kajuiten voor een divisiekommandaut en den kommnmlanl van bet schroefstoomscliip Fan Speyck werd aangeschaft het volgende anieublemenl eeu chaise longue en een fauteuil voor ƒ 200 twee mahoniehouteu ledckanteu voor f 200 Iwee idem secretaire kasteu voor 320 een idem ooulistafel mei drie paiieelbladen voor ƒ 180 eeu canapé of rustbank iu twee gedeelten voor ƒ 200 In het bestek voor het bouwen van negen woningen op de marinewerf te Amsterdam wa bepaald dal de satoiieu eetkamer van wuiiing 1 tn de voorkamers Ie verdieping van II en VU souden worden behangen met meubelpapier van t yf gulden de rol de woonkamer eu torenkamer van woning I de torenkamer van woning VII en de overige voorkamers Ie verdieping met meubelpapier an drie gulden de rol Het behangen moest in vakken geschieden met daarbij passende randen en hoekstukken de salonwoning I met vergulde baguetlg sten laufTs de hoeken het plafond en de borstwering Teil dienste vun het bureel der lundsgebouwen Ie s jraveuhiige waren door eene firma te Brussel geleverd een eikeuhoulen icekenliifel met laden voor ƒ 334 92 een eikenhouten cylinderbareau voor ƒ 253 58 een eikenhouten lessenaar voor 71 05 Iu hel bgzonder werd de aandacht vnn de rekenkamer getrokken door eenige uitgaven ten behoeve der kamer van den secretaris generaal bij het departement van waterstaat handel en nijverheid voor timmerwerken ens aan den vloe de muren en het plafoud van dit vertrek werd niet minder dan 4938 29 besteed waarvan ƒ 2459 37 s oor het veranderen van het beslaande in een in hout betimmerd plafond Alleen het behangen der kamer had I2U gevorderd 16 rollen bebangselpapier van f 7 50 de tol terwijl de stateokamer indertijd met papier van 7 en de miuisterkamer met papier van ƒ 6 de rol was bekleed Als men dit leest zou men denken dat onze schatkist dagen vau orervloed beleeft Bu algemeen weel men wel dat dit hel geval niet ia Alleen aan sommige ministeries schgnt dit niet bekend te weieu eu wellicht ware het anttig faun die tot lolke overdreven nitgaven verlof geven dit te leereo door hen persooulgk aansprakelijk te stellen voor de onkosten welke meer gemaakt zgn dan hoog noodig was Een vermakelgkevergissing Voor het hof leBrussel siond dcz r dagen terechl zekere Spitz wiens uitlevering door Duitschlaud was gevraagd wegens diefstal Toen de zitting was geëindigd zeide de president tot een gendarme op Spitz wgzende f Reoonduisez monsieur breng dien beer weg naar zijn cel de gendarme meende dat dit beteekende dat hij Spilz lot de deur van het gerechtshof uilgeleide moest doen ja hij wees Spits den korlsteu weg naar bet itatiou du Nord Spitz volgde die aanwijzing natuurlgk dankbaar en ondanks alle nasporingeu ia hg niet meer te viuden Bij talrgke iu Duitschland en Engeland door deskundigen genomen proeven lijn dr kurkkoolpgjakkers en realen volgens hel systeem van professor Ëenecke te Koningsbergen gebleken te zgn een praclisch hulpmiddel tot reddiug bij ongelukken op het water De voordeeleii er van boven de uit kurk vervaardigde kleedingstukken bestaan bij een gelgk draagvermogen in grootere lichtheid en gemakkelgkhcid waardoor zij als gewoue kleedingstukkeu bij het werk gedragen kunnen worden Vooral do vesten zonder mouwen zgn voor visschers zoo bruikbaar omdat zg in het gtheel niet hinderlijk zgn en daar verkoolde kurk een slechte warmtegeleider is eene goede beschuiting legen koude verleeiieu Valt een met zulk een vest gekleed persoon in bel water dan zal deze als bij met knn zwemirien in loodrechte houding met het hoofd pu de schouders boven water blijven Kun bg zwemmen dan heeft hg zgu eigen gewicht niet Ie dragen en kan zich dus zonder bg zondere krachtsinepaiining vooruit bewegen of op den rug liggende uitrusten waarbg hoofd borst en de punten i Gt voeten boven het water uilsteken Voor dagetijksch gebruik van zeelieden enz worden nelle pijjakkers op mant vervaardigd die 700 a 800 gram verkoolde kurk bevallen De gewone pijjakkers eu vesten zijn uit twee lagen sterk llollaiidsch lini en gema ikt waanusschen zich de grove kurkkool bLVtndt de geheele pijjakker weegt 1306 kjfm Voor vrouwen eo kinderen worden evenwel dergelgke kleedingstukken oangeraajikt die ook voor hel gebruik op f assagiersstüombooleu en zeilscliepen oHubeveluig lerdienen P