Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1885

f OTeral ia de aataur ii leyea ea ontwiKkeling M argena heanoht atilatand Uit het TerUdene is het tegenwoordige gebaren waaruit het toélcomatige ui ontataao Ongebruilct ledig ia geen enkel pielde gelaten hoe gering ook eu de i aaestie waarop het hier aankomt is niet of het werkelgk no ia dat ia aan geen bedenking meer onderbeTig maar of men oogen heeft om lich Tan de waarheid daarrau te overtuigen Om een voorbeeld ie noemen riohien wy de Traag lot onae lezers Hoe velen louüeu lioh wel het genot hebben versobafl den bloementuin te bewonderen van de bankbiljetten die i in hun portefeuille hebbeu P t Zal wel niet meer dan schga wezen I antwoordt deze en gene lezer Welnu die er de proef vau nemen wil behoeft daartoe geen bankje van duizend gulden te bezigen begin in t klein en neem een stuk geld een oent of een rijksdaalder Dan heeft men geen uitgestrekt veld Toor zich waarop tallooze planten eo bloemen van de zonderlingste vormen worden aangetroffen zooals op een bankje dat lang in omloop is i eweest maar de belangstellende onderzoeker zal toch ruimschoots tevreden gesteld worden Op een stuk geld dat door de banden van duizeudeu by duizenden is gegaan t welk bg den aliiohter wut vettigheid heeft apge laan bg een ander m aanraking is gekomen met oeiilen wier morsigheid geen vleiende gelnigeuis van de voormalige bezitters daarvan heeft nagelaten daarop zal men aantreffen een menigte algen Pleurococcua en aanverwante soorten jim slechts eeuige plantjes te noemen Een opmertcaijke byzonderheid daaraan verbonden mogen wij nieK over t hoofd zien zy strekt tot geruststelling dergenen die van gevoelen zyn dat de cent of het stuk geld waarmee zg de proef willen nemen een erg haveloos en ougewasscben exemplaar moet wezen Neem het eerste het beste dal in de hand komt mits het niet regelrecht uit de munt te voorschijn trad maar reeds kennis hebbe gemaakt met braaf wat leden der groole maaischappy ook dau zal de weetgierige onderzoeker niet teleurgesteld worden Is de oppervlakte van een stuk geld van meer of minder waarde eenmaal verheven tot den rang van een tuintje voor de natuurwet slaan zy in dit opzicht alle volkomen gelyk dan verliest het dit hoogere karakter in den regel met weer Zendt het in de wnsch naar den bleeker maak het tohoon laat hel zoo droog worden als kurk zoadat alle plantjes daarop aanwezig verdorren t doet er alles niets toe al dat schoonmaken verwijdert fe niet en de miuste vochtigheid doet de dorre uitgedroogde stengels weJer zwellen en de teeilere plantjes heffen terstond bet hoofdje weer opwaarts Om deze geheime werkzaiimheid der natuur te bespieden behoeft bet oog des weetgierigen onderzoekers een hulpmiddeltje Met een 9U0 VOudige vergrootiog kan men echter volstaan Neemt men de proef op groote schaal met een bankbiljet t welk reeds menigwerf van eigenaar is veranderd en in allerlei lokalen en winkels de meest afwisselende geuren beeft ingeademd dan zal men in vergelijking van het stadstuinije aanwezig op een morsige koperen cent een gansch park Toor lyn blikken zien opryzen l welk de rykste afwisseling in vormen aanbiedt In de eerste plaats treffen wy er aan een oude kennis de Bacterium termo een staafvormig plantje voorzien van een menigte geledingen dat vroeger de eer genoot om te worden beschouwd als het non plui ultra der microsoopisobe natuur van dien rang echter afstand heeft moeten doen sedert de werktuigen voor t microscopisch onderzoek zoo groote verbeteringen hebben ondergaan In groote menigte komt dit plantje hier voor lussoheu een reeks splytzwammen micrococcussoorten die oneindig kleiner van vormen zyn dan de vroeger genoemde Tot de verscheidenheid van het park dragen in hooge mate by de prachtige ontwikkelde zwammen voorkomende op de nelbekende gist Vergeten wy niet meljling te maken van de draadvormige bacteriën Leptholrix die door haar afwykende vormen heel wat de achoonheid van dit natnnrlooneel rerboogen Voegt bierbg al de plantjes die wy hebben waargenomen in het tuintje door de natuur op het Nederlandscbe wapen Tan ten tent aangelegd de algen en Pleurocoocussen Tan verschillenden aard benevens den rykdoin van rormen door andere plantaardige sieraden van het park ten toon gespreid dan zal niemand by de aanschouwing daarvan over eentonigheid over gemis aan afwisseling kunnen klagen Het terrein ia vlak vyrers komen er in het park niet voor maar de zoo yke afwisseling kan nog worden Terboogd indien men slechts dieper in t geschapene doordringt 1 Is inderdaad grappig dat men zulke t zy kleine of uitgestrekte tuinen in zijn zak heeft als de beurs en de portefeuille goed zyn gespekt Men vergete echter niet dat al dit schoons menigen vijand van het meuschelyk geslacht in zgn midden heeft opgenomen D kleinste dezer meoro organismen zyn de gauarlijktte ziektekiemen die onze gezondheid en ons leven bedreigen Wie zou ooit hebben gedacht dat het lieve geld tot zulk eeu snoodheid in staat was Deze gedachten zal misschien wel eens opkumeu in den geest Tan dezen of genen die wat te hooge vereering koestert voor bet aardsche slijk Oumogelgk is bet niet dat uit dit kwaad iets goeds voortspruit In de dagen dat aanstekende ziekten de bevolking van een land teisteren kan een goedgevulde purtefeoille lichtelyk ontaarden en in plaats van een bron van zuiver genot te zyn zooals voor weldadige kan zy een brandpunt van smetstof worden Wellicht zullen deze geTaren leiden tot het nemen van maatregelen ter afwending daarvan De Bank ran Engeland heeft lot stelsel aangenomen een ingeleverd of in ontvangst genomen bankbiljet nimmer ten tweeden male in circulatie te brengen Dit geschiedt ter voorkoming Tan rerTalsohing Maar zoo vragen wy waarom zon men in tyden van epidemische ziekten ditzelfde middel niet kunnen aanwenden om de verspreiding van ziektekiemen te verminderen P Voor erg bekommerde gemoederen zou zulk een maatregel in dergeIgke dagen ongetwgfeld heel wat kunnen bijdragen ter hunner gerusistelliiig en tot behoud van evenwicht in den invloed door geest en lichaam wederkeerig op elkander geoefend In het wetenschappelijk tijdsehrifi t welk Ie Pargs ouder den titel van Science el Nature het licht ziet en waaraan het bovenstaande is onlleend vindt de belangstellende lezer ern afbeelding voorstellende den blcemtuiu van een bankbiljet Dat over art 19 1 der Grondwet het eindvonnis nog niet is gevallen zooals i emetd werd komt oveieen met de inlichtingen die de schryver der Haagtche Kroniek in de N Or Ct daaromtrent ontving Er moet sedert het voorloopig verslag Tan de Tweede Kamer over de grondwetsherziening verscheen heel wat in den ministerraad zyn voorgevallen De heer Heemskerk wilde art 194 loslaten de heeren du Tour en Van der Does waren er sterk vóór en de heer Van den Bergh niet minder maar er waren ook opposanten en men is het tot hiertoe niet eens geworden toch beeft de heer Heemskerk zich er op gezet ook dit bezwaar te overwinnen en hy maakt zich sterk om met opoffering van zyiie zomerTacantie binnen enkgle weken eene formule te rinden die alle partyen moet bevredigen Te weuschen ware het zeker doch ik voor my hecht er niet Teel waarde aan en ik vrees dat de gedroomde oploniug in werkelijkheid Blykcn zal niet mogelgk te zyn zonder het groote beginsel van neutraal staatsonderwgs overal en voor allen gegeven los te laten Nu kan men het over dat beginsel oneens zgn en het willen verran eo Is dat de bedoeling der regeering goed maar dan plaatst zy zich ook vierkant tegenover H conservatieve voorstanders van de gemengde neutrale staatsschool dau verlaat de heer Heemskerk het steeds door hem ingenomen standpunt dan wordt het voor enkelen zijner collega s die zich over dit onderwerp wel eens hebben uitgelaten onmogelyk langer in hel kabinet zitting te houden Het is bekend dat b t de beer Spreoger Tan Ëyk zich by zyn optreden in dit ministerie uitdrukkelyk heeft voorbehouden weder heen te gaan zoodra er aan het openbaar onderwas laat staan aan art 194 der gi ondwet zou worden getornd Ëén van beiden dus óf de minister van koloniën heeft met het getij de bakens van zyn politiek geweten ook al verlet of hy moet bij zyne oppositie volharden en dan dreigt de groudwetshistorie niet alleen in de Kamer maar ook in den ministerraad nog lol heel wat gehaapel aanleiding te zullen geven vooral omdat naar bekend is de heer Bloem in dit opzicht geheel aan de zyde van zyiien kolonialen collega staat In een artikel over onzi ioekomtt in Indii wgit de Indische correspondent van De Tijd er op boezeer ig zich vergissen die nog blyven gelooven aan een Indische begrooting zonder tekort Wel ziet de begrooting Toor 1866 er op het papier rry gunstig uit doch dit is te danken aan eenige belastingen die nauwelgks de helft det rami zullen opbrengen en aan een raining ran den koffieoogst die waarschyniyk 400 000 pikols te hoog is De schryver hoopt dat zyne verwachtingen zullen beschaamd worden Anderszal nen wellicht besluiten om jaar op jaar ten behoeve van Indië te gaan leeuen wat z i een nog grootere ramp zou wezen dan de aanneming van het voorstel Van Dedem Onze nationale schuld zou dan weldra met een 60 pCt verhoogd zijn en nog veel jaren zou Nederland moeten boeten voor de dwaasheid dal het zich heeft laten beetnemen door eenige by Indische zaken belanghebbenden Wal den eisch tot afschfGng op êuiker betreft merkt schryver op dat daarvan eenvoudig het gevolg zou zyn dat de suikerfabriekanten een weinig spoediger ryk werden zonder voordeel voorden Javaan of voor Nrderland By aauwgzing van een equivalent zou de schryver echter wel geneigd zgn tot bet afschaffen der citvoerreohten mede te werken maar alleen voor zoover de uitroer néar Nederland betreft Het equivalent tou hij dau willen vinden dour een verhooging der invoerrechten Tan de goederen welke uit den Treemde in luillé worden aangevoerd De directe voordeelen aan het bezit van onze koloiiiëu verbanden zouden dan inderdaad rermeerdereu De vryhaudelaars zijn gewoon steeds op Engeland Ie wyzen zy vergelen echter dat dit land geen beschermend rechten noodig heeft Ook Engeland zou een ander stelsel huldigen als bijv de bandel tnsschen Britsoh Indië en het moederland grootendeels in handen ran vreemden wa Het voorgeslacht koesterde geene hooge gedachten Tan de spoorwegen toen de aanleg der eerste lynen in overweging genomen werd Men weet dat Thiers byvoorbeeld er niet meer in zag dan een vervoermiddel roor Pargzenaars die een prettigen dag te Versaillea wilden doorbrengen Andere oordeelvellingen nit dien eersten lijd nadal de spoorwegen waren uitgedacht vindt men vermeld in het werkje dat Jules Claretie schreef by zyn bezoek aan België lljdcus de spoorwegfeesten Hg maakt daarin onder anderen gewag van de beraadslagingen in de Belgische kamer van 18S5 over het eerste spoorwegplan Terwyl de heer Lardinois met zeer veel doorzicht verklaarde dat de groote gemeenschapswegen voor een land zgn w t de aderen zyn voor bet meiischelijk lichaam waren anderen bijv de abt De foere van oordeel dat de spoortreinen België slechts zouden doorsnyden en alleen zouden dienen om de voortbrengselen van het eene land naar het andere door te roeren Een ingenieur een ingenieur nogal I de heer Desmet rerklaarde zich tegen het roorstel en riep uil De millioenen die thans worden toegestaan zyn in hel water geworpen Een spoorweg is eene ongerijmdheid en eene dwaasheid Zekere heer Julien vond den aanleg van die wegen met spawn te duur en zeide letterlyk De spoorwegen zullen ons allen naar het hoapitaal brengen De heer Htliaa d Huddeghem was van meening dal het nieuwe vervoermiddel de werklieden vso arbeid zou berooren nadeel zou berokkenen aan de teelt Tan paaiden roor wie geen werk meer zou zyn en daardooj n landbouw zou te groodp richten ongerekeud dat schippers sluisaraohiers en allen die in het laden en lossen ran schepen hun beslaan rinden broodeloos zouden worden Dezelfde redeneeringen zegt Claretie hoorde men twee jaren later iu Fraiikrgk De heer Ëloy de Burdiiiue stemde legen omdat zooals hy ceide een spoortreiu nooit eieren of melk zou kunnen rerroereu en luide werden door de oppositie de woorden toejuicht de melk mynheereii zon gekarnd eu de eieren als struif aankomen 1 Ondanks dien tegenstand werden de apoorwegeu aangelegd en den Sen Mei 1836 opende koning Leopold de lyn van Brussel naar Meohelen Als eene merkwaardige proeve ran onjuiste beoordeeling ran nieuwe zaken zouden wy hier ook kunnen bgvoegen dal toen er sprake was ran de gasrerlichiing iu Den Haag omstreeks reertig jaar geleden d Van Manen die op technisch gebied de rraagbaak was ran het gemeentebetlnur iet hofstad als zyn adries te kennen gaf dat hel gal geen toekomst had welke particulier en welke winkelier zou ooit de ouroorziohtigheid hebben dat geraarlyke goed in huis te nemen I Tot eer ran wylen dr Van Manen roegeu wjjhier echter by dat een halre eeow later er nogmenseben zijn die denken als bij Arnh Ct Het reralag ran den chef der Londensche politie Sir Edmund Henderson orer 1884 dat dezer dagen rersohenen is is een lyrig boekwerk Er blijkt uit dat de politie op 31 December 1884 uit 12880 manschappen beatondenwel uit 26 commissarissen 637 inspecteurs 1067 brigadiers en 11 161 minderen Ontslagen werden 671 dienaren waarvan 127 vrijwillig bet korps rerlieten De hoofdstad neejut steeds in omrang toe i in 1884 werden niet minder dan 22 948 nieuwe huizen gebouwd en de nieuwe straten en pleinen hadden eene uitgestrektheid ran 46 mijlen Misdaden en dronkenschap zyn in bet afgeloopen jaar afgenomen Wegens dronkenschap werden 26 737 personen gearresteerd waarvan reien zich ook aan Terscbillendo orertredingen hadden schuldig gemaakt 8022 personen werden gevangen genomen wegene rerzet tegen de politie eo 12 418 wegens diefstal Het totaal bedrag der gestolen goederen bedroeg 108 406 pond sterling Bg 1157 gerallen ran inbraak bleek dat die in ledig staande of onbewaakte huizen hadden plaats gevonden Door de politie werden 27 t84 deuren eu ramen openslaande aangetroffen Als vermist werden by de politie aangj geven 14 478 kinderen beneden den leeftijd van tien jaren eu 3938 volwassenen hiervan werden 8486 kinderen en 821 volwassen door de politie en de overigen iloor andere personen aan hunne familieleden teruggeven met uitzondering van 74 volwassenen die zelfmoord begingen en 8 kinderen en 121 volwajssen die niet te vinden warei Het aantal Igken van beu die niet bekend werden beliep 64 persouen Door overryden kwamen 127 personen om het leven tegen 106 in 1883 gekwetst werden daarentegen 3952 legen 6662 in het vorige jaar 16 283 onbeheerde honden worden opgepakt 1694 er van werden opgevraagd en de overigen aan hondenasyls afgeleverd Te Peking is ten behoeve der ontelbare bedelaars die er rondzwerven door eene maaischappy een Kimaofan of kippenvederrn buis gebouwd dat als slaapstede dienst doet In dit huis is een groote zaal waarin zich één enkel reusachtig bed van kippenrederen bevindt Mannen en vrouwen jong eu oud kortom allen kunnen hier komen ledereen richt zich des avonds zoo goed mogelgk iu en zoekt in den vederen Oceaan een geschikt plekje uit In den beginne kreeg ieder slaper een deken lot beschutting maar die dekens verdwenen zeer spoedig en werden waarschynlyk door de bedienden van hel buis ontfutseld en verkocht Men beeft daarom thans een reusachtigen geraeenscbappelyken deken gemaakt die even groot is als de geheele zaal Gedurende den dag wordt die deken door touwen eu rollen naar boven getrokken maar als des avonds iedereen naar zyn zin ligt laat men dien neder en dan moet iedereeu maar zien dat hy een der gaten vindt waardoor het hoofd gesloken kan worden daar men anders gevaar zoude loopen te slikken Ook des morgens moet men het hoofd voorzichtig uit het gat trekken zoodra ren tanlam het teekeu tot opstaan geeft de gemeenschappelyke deken wordt dan eensklaps omboog gehaald De beer A Buma heeft zyu fameus plan tul droogmaking van de Zuiderzee nog niet losgelaten Met mr P J G Vau Diggelen heeft hy ol in overleg met eenige leden der StatenGene raal en der Prov Stalen een voorloopige bespreking gsbouden om allengs te komei tot aitroering van bet plan eu daartoe een Zuideriee eatailé op te richten dat zal trachten bet werk tot een vulkszaak te maken en aldus tot de vulvoering van bet plan te geraken Aangaande het plan wordt nog het volgende medegedeeld Het plan gaal uit ran de orerluiging dat de afsluiting ran de geheele Zuiderzee noodzakelyk is geworden en dat ds drooglegging iu rerbaud met waterafvoar en andere belangryke pnuten geleidelijk zal kunnen volgen De ondervinding leert echter dat om welke redenen dan ook de Hooge Begeering van welke leu slotte de verwezenlijking van zoo groot een werk alleen kan uitgaan er hare aandacht niet althans niet voldoende aan schenkt om voorhaods goede verwachtingen te kunnen koeatereo en dat particulieren wier belangstelling zoowel door herhaalde geschriften als op andera wyze is gebleken niet by machte zyn oip pogingen lot nitroering te doen Intusschen blyft de roorbereiding rusten eener zaak die rry algemeen als geweusoht door teer velen zelfs als dringend noodzakelyk wordt beschouwd Tot de resultaten der gedachtenwisselingea behoort Dat de wenschelykheid der afsluiting van de Zuiderzee door allen werd beaamd maar dat van de zaak iu baar geheel d i ook van de droogmakiug en verkaveling vooraf geen afgerond en genoegzaam rertrouwbaar plan kan worden gelererd zoodat de afsluiting als geheel op zich zelre staande dient rooraf te gaan en de drooglegging daarna geleidelijk en b j gedeelten moet rolgen Dat by de middelen waarover de deskundigen van den tegen woord igen tyd kunnen beschikken twyfel omtrent de uitvoerbaarheid der afsluiting met toelaatbaar is Dat ala iu den tegenwoordigen tyd ran algemeene malaise de uitroering ran groote werken misschien minder aannemelyk schynt daar tegenorer slaat dat by den lagen stand der werkloonen en materialen bet kapitaal ran uilvoering ook lagercgfer aanneemt Dat als hoofdvraag op den voorgrond treedt welke zullen de kosten zyn der afsluiting ran zoo na mogelyk de geheele Zuiderzee en welke voordeelen kunnen tegenover die kosten worden gesteldP Dat het om deze vraag te kunnen beantwoorden noodig zal zyn dat vóór alles een op een plaatselgk in te stellen onderzoek steunend avant project wordt opgemaakt opdat de uitvoering niet alleen in algeneene beWoordinggl orden aanbevelen door op de groole roordeelen te wijzen die onze nationale rybdom uit het bezit eener nieuwe prorincie onze schatkist nit de daarin later te heffen belastingen zal kunnen trekken maar dat men ook de vra eo kannen beantwoorden in welke verhouding zullen da kosten der afsluiting staan tegenover die der telkens terugkeereude vernieuwingen en van het onderhond der beslsande zeeweringen wat besparen de dijksbesluren als dit onderhoud achterwege kan blijven op velke wijze zal ook na ie afsluiting der Zuiderzee worden gezorgd niet minder dan vóór dat tydstip voor een geregelde afvoeriug van rivier en polderwater eo welke invloed zal de uilroering der zaak uitoefenen op landbouw scheepvaart handel en nyverbeidsbelangen Buitenlandscb Overzicht De algemeene aandacht is Ihaos natuurlgk het meest gevestigd op de bijeenkomst van den Czaar Alexander III en den Keizer Frans Jozef te Kremsier Men ziet er het bewijs in dat de toenadering lussoheu de beide oostelijke keizerrijken nog steeds vorderingen maakt en dat van dien kant allhaus geen verstoring van den vrede is ie wachten Eveozoo beschouwt men de bijeenkomst ook Ie Berlyn In de eerste plaats is bet bezoek van den Czaar een beleefdheid maar bovendien moet hel dienen om de goede veritandboudiug tHsschen beide vorsten te versterken en te onderhouden ten einde de oplossing van moeilijke vraagstukken gemakkelijker te maken Men gelooft te Bcrlgn niet dat de uaugelegeubeden der Polen of Knibeenen ter sprake zullen komen maar daarentegen zal wel de toestand van Egjrpte worden behandeld en de inlyving van Bosnië eu Herzogewina bg de Oostenrykscbe monarchie Wanneer de Cz ar oeze inlyving bekrachtigt zou Ooslenrgk van zyne zyde Rusland s invloed op bet Balkautchiereiland met tegenwerken eu misschien weusobt de Czaar zich tevens te overtuigen in hoerer Duitscbland en Oostenrijk de Bussische staatkunde in Azië zullen steunen tegenorer l ugelaud In allen gevalle gelooft men daarom te Berlyn dal de Ëngelschen de bijeenkomst niet aangenaam viuden daar zy de engere aansluiting der dri keizerrijken bevordert Ter il Rusland eu Engeland het eindelyk eens zullen wftrden over een greusquaestie welke de wereld naonden itanipja spanning tlf onrust hield blijft de verhoijdin lnu ben Duitscbland eu Spanje steeds eenigszins gespannèta Thans wordt uit Madrid het antwoord gemrii van de Duifsche regeering op Spanje s protest x Voorloopig bepaalde zich bet antwoord van den rykskanselier lol de verklaring dat de Duitsohe geering niet rteeade roor een verstoring der aócde verstandboutiing tuuchen Duitscbland en Spanje Duitscbland beschouwde de Caro linaeilandeij als onbeheerd terrein waarop Spanje nooit eenige suuvereinilelts rechten had uitgeoefend eu zou weldra haar bandelwyce uitvoeriger toeltchten Tot aanvulling van dit bericht kan dienen een uitvoerig artikel in de NoriU AUger Zeil die eiudelgk bet stiUwggen verbreekt eu de aanspraken der Spanjaarden gelyk de Correipondenciit te mededeelde aan een strenge kritiek onderwerpt De Carolina eilanden werden iu 1686 door de Spanjaarden ontdekt vau 1710 1733 trachtten de Jezuilen ofschoon te vergeefs de bewoners te bekeeren Paus Alexander VI ve eelde in zgn beroemde bul de wereld tusscheii Spanje en Portugal waardoor de Carolina s aan Spanje kwamen en sinds 1686 heeft niemand het recht der Spanjaarden betwist aldus rechtvaardigen de Spanjaarden hun aanspraken Hiertegen zegt echter Bismarck s blad merken wy op Het feit der ontdekking alleen is geenrechtmatige bezitslitel Je reeds mislukte pogingender Jezuilen tot bekeering i er eilanders geven evenmin reoht op bet land dal door de bekeerlingen wordt bewoond maar zy loonen juist dat de feitelijke vestiging van het Spaaniioh bewind niet plaalsvond omdat te gestaakt werden na de vermoordiug van een der paters de bul werd door paus Alexander uitgevaardigd in 1603 dus voor de ontdekkingder eilanden Gold deze bul dan zou noch Engeland noch Nederland noch Frankryk noch Duitachland koloniën mogen hebben en zouden allen hun bezittingen terstond aan Spanje en Portugal moeten afstaan de eenige poging van Spanje om gezag opde Carolinaeilanden uit te oefenen geschiedde in 1876 en werd toen terstond uitdrukkelijk door Duitscbland en Engeland bestreden Du betoog der Nordd wordt toegelicht met een uittreksel uit de Duitsche nota den 4den Maart 1876 aan de Spaausche regeering gezonden waarin zoowel als iu de Engelscbe Spanje s reqbten uitdrukkelijk worden bestreden De nota der Engelscbe egeering eindigde sidas De regeering ran H M erkent niet de aanspraken welke Spanje op de Carolinaof Pelew eilanden maakt daar de Spoansche regeering er nooit eenig gezag heeft uitgeoefend noch er nu eenig gezag uitoefent Dit geeft Bismarck s blad aanleiding om er rooral de aandacht op te vestigen dat op de rechtmatigheid der Spaanache aanspraken nog wel iets is aan te merken De politieke toestand in Denemarken blyft gespannen tegen den heer Hurup een der leidere der oppositie in de Tweede Kamer is een vervolging ingesteld wegens hoogverraad terwyl vier personen waarvan een lid van de Tweede Kamer gedurende de laatste veertien dagen op dezelfde gronden tol gevangenisstraf zijn veroordeeld Uit Spanje komt het bericht dat zich ook Ie Gibraltar aan boord van een kolenscbip twee choleragevallen hebben voorgedaan Overigens neemt de epidemie nu ook in het zuiden af Volgens de laatste opgave deden zich sedert het begin der ziekte iu bet geheelle rijk oor 187 665 ziektegevallen waarvan 73 347 met doodelijken afloop Te Marseille blyft de verbetering aanhouden maar Ie Toulon is nog geen vermindering te bespeuren eu dellen zich ook eenige gevallen voor op de schepen van het eskader dst in de haven ligt De gemeenteraad van Marseille beeft besloten cm ven de Kegeering een krediet tan ƒ 300 000 Ie vrazen tot ondersteuning von de slachtoffers der cholera terwijl uit de gemeenlekas terstond fr 50 000 voor dit doel beschikbaar we rd gesteld GEVONDEN en aan hef bureau van politie gedeponeerd Twee Spoormanden die eeuigen tijd geleden in eeu winkel alhier zijn achter gelaten PATENTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen dal de PATENTEN voor het dienstjaar 1885 86 in gereedheid en op de Secretarie der Gemeeule voor hen verkrygbaar zgn wanneer zy tich daartoe PERSOONLIJK aanmelden van MAANDAG den Sin AUGUSTUS 18S5 tot en met ZATERDAG den 12n SEPTEMBER daaraanvolgende des voormiddag van lO tol des namiddag 1 ure de Zondag uiigezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tyd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen legen betaling ran tien centen worden uitgereikt Zy die des gevraagd wordende hun PATENT of eeu a ickrift van hetzelve niet kunnen rertooneo rerrallen in eeue hotle tna vijftiin gulden GOUDA den 27 Aug 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER AIARKTBëRICHTëN OOUda 27 Augustus 1886 De markt voor tarwe was weder flauw gestemd zoodat 10 a 20 cents en de nieuwe zelfs 25 a 40 ets lager moest worden afgegeven Zeeuwsche 7 76 a 8 40 goede en polder ƒ 7 20 i ƒ 7 60 Rogge mede iets lager van ƒ 6 80 tot ƒ 6 20 Gerst als voren ƒ 6 a ƒ 6 naar kwaliteit Chevalier 75 cis a ƒ 1 duurder Harer ƒ 3 90 ü ƒ 4 30 De Teemarkt met weinig aanvoer de handel iu alle soorten traa vette larkens 22 a 25 cl varkens voor Londen 20 a 21 ct magere VHrkeos en biggen vlugger biggen 0 90 if 1 20 per week schapen traag verkocht Aangevoerd 97 pariyen Kaas Eerste kwaliteit ƒ 20 a ƒ 23 tweede kwaliteit ƒ 16 a ƒ 18 NoordboUandsche ƒ 20 a ƒ 27 Goeboter 1 15 a ƒ 1 30 Weibotor ƒ 0 90 a ƒ 1 23 September a s KAASMARKT Burgerlijke Stand OVERLEDEN 84 Asg D Horsmaa 1 j 1 m 25 E F Eevet 3 j 7 m P M Sohlosser 3d T Compeer 12 d L Kaabergen lm 26 i Mollaart hiiiarr vaa C van Caaren 29 j J C Sibbes 8 m Oouderak ONOEUTROUWD N de Zwart 21 j te Moordrecht en P Kooi 21 j Reeuwijk GGUOREiV Oerardui Johaoues oaders K van der Steegt en M Scbolten Teunis oadera J C Boer en J Rgawyk Gerrigje ooders P Bikkeren A van Schalk Leenij e oadera A Hoosbeek en M M Hogervorst Marngja oadeia D den Houngk ea W Verkaik OVERLEDEN A Hoogendgk 17 J A M Staphorit 6 fflaaodeo