Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1885

1885 Zondag 30 ABgustus i o 3881 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAK Lange Tiendeweg D 6 O GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor Gemeenteraad of van de Wetfaoideis om met den Bur gemeester mede te werken i Daardoor wordt de galg van het Bestuur be 1 lemmerd en de belangen vu de gemeenten verwaarloosd Volgens het voorstal tal de Burgemeester al is hy geen lid van deo raad de bevoegdheid hebben om te bealiasen ten aanii B van in de oproepingsbriefjes vermelde ooiwerpea Die bevoegdheid zal fscnilatief zgn Tat staving van dit voon el beroept de Minister zich op Art 187 der Gemewtewet eu Art 139 der Graudwei Tevens wordt by dit ont rp voorzien in het geval dat een benoemd raadslid opzettelijk nalatig is io bet indienen van z jn geloobbrief De Haagsche Arr Rechtbonk heeft de dienstbodevan jhr mr De Savomia I hman die jl Dinsdag wegens diefstal in loondienitliaarheid het ontvreemdenvan een stukje gebraden vletacb en een handvol thee terecht stond giateren tot I mMnd celstraf veroordeeld i Wg ontvingen de eerste diaandelgksche aflevering van den 19en jaargang dat Katholieke Illustratie onder hoofdredactie aan H A Banning De inhoud is belangrijk de tentooosteU Ie Delft zoowel als de Antwerpsche tentoonstelling en bet Kurhans te Scheveniogen worden eria besproken De hoofdredacteur seeft eene novelle to s levens maalstroom De illustraties tgn keurig uitgevoerd Deze aflevering heeft eene oantrekkelykheid te meer doordat het Be wekelyksche nummer voor een goeddeel gewyd is aan den vg 4en jaardag van ons Prinsesje Het titelblad van dit nummer met het aardigeversje van J R van der Luis is smaakvol verder bevat het een Yoikslied voor den Prinsesjesdag van deidfdcn diehter en en ifCettig dichtstalje van B van Meurs bij een plaat Grootje aan t Prinsesje Voor de inteekenaren is hel portret van prinses Wilhelmina in klearendmk daatbg gevoegd dat teergoed gcalaagd ma g heeten Ten bewgie dat de vrmgeie onderwgiersnood in overvloed i veranderd moge dienen dat toen eenige jaren geleden te Bonnbnrg een onderwgter werd gevraagd op 700 er twee soilicitanlen opkwamen terwgl thans voor een salaris van 600 27 liethebbers komen opdagen De Raad besloot echter niet tot t n beuoeming over Ie gaan oordeelende dat men au voor 460 ook wal zon kunnen slagen De heer da P Unet verspreidt thans in het tgdsohrift Het Eeuwige Leven eenig licht over hetgeen hem in den iaatsten tgd werd geopenbaard Het Handelsblad ontleent daar aan het volgende Uet waa door middel van een jongen man een eenvoudig arbeider dien ik vijftien jaren geleden als een godvrachtig jongeling had leeren kennen en die tich sedert ongeveer een jaar met zgn getin te Goes had komen vestigen Deie was met zgn vrouw negen jaren achtereen het voorwerp van allerlei geheimtinnige kwellingen geweest en somlyds waren bnn verschyningen voorgekomen waarin zy hun overleden vader herkenden een tooala men dat noemt bekeerd man dooh die tich sterk tegen het voorgenomen hnwelyk tgns uons had vertel tijn toekomstige schoondochter op teer beleedigende wgte had behandeld en in onvertoeode haatdragende gemoedsgesteldheid was gestorren Veel hadden zy al dien tgd geleden veel hadden zg gebeden om verlossing maar naar het scheen tevergeefs totdat zij door het toevallig in handen krggen van de geschriften van mevrouw Van Caloar inlicht kregen in hun zonderlingen toestand lich ineen schreven tot haar richtten en door dete dame tst besef kwamen dat ty mediutHs waren d i personen vatbaar voor het tien en voor het ontvangen van manifestatiéu van geesten Uit een mort van initincimatige vrees hield ik mg een gernimen tgd van hen af Doch eens des avonds toen ik de vrouw die by my ter catechisatie ging na afloop der les naar haren toestand vroeg noodigde ty mg uit hen te betoeken Ik voldeed aan haar verlangen £ n toen ik wilde vertrekken en haren man de hand gaf om afscheid te nemen kwam hg in den toestand dien men trance in Schrifttaai verrukking van tinnen noemt eu tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Stolwyk RKBOREN In Johxinn oidrn A de Bont en Moleniur OVERtEDEN A N tiül O m ONDERTROUWD H Hrtedgle en J Loeir ADVERTENTIÊN Derde Aankondiging Bg vonnis van de ArrondissementsRecht bank te Rotterdam Tan den ISdm Juni 1885 zfln JAN HENDRIK van der TORBEN Papierfabrikant wonende te Waddinxvem en FBANCINA 8TINA ANNA van LAN GE zonder beroep Echtelieden ten verzoeke van laatstgemelde verklaard te zgn gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen daaraan bg de Wet verbonden De Procureur der Verzoekster M J G PHILIPPI Rotterdam 25 Augustus 1885 Proc De Ondergeteekende brengt hierbg ter kennisse ingevolge Resdlutie van Z E den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid dat van af 6 SEPTEMBER e k het Kantoor op Zon en algemeen erkende Christelijke Feestdagen voor het publiek zal geopend zgn van 7 10 s m en 1 4 s av De bestelliugen zullen op bedoelde dagen aanvangen te S i u s m V u s av en 5V u s av De Directeur van het Postkantoor Gouda 25 Aug 85 SIMONS Te Huur gevraagd met OCT of NOV voor een Heer een GEMEDB KAMER met SLAAPKAMER en Bediening Brieven onder letter V met opgaaf van prijs en stand aan den Boekh J W KNIPSCHEER Jr Westhsven Te GOUDA wordt gelegenheid gezocht voor plaatsing in Depot van Christoleum en beschilderd Fluweel bg voorkenr in een Winkel van DAMESHANDWERKEN of in een Boekhandel Franco brieven onder No 3726 aan den Boekhandelaar P WILLEMSEN Kruiskade 31 Rotterdam Cliem fabriek van H von Gimborn te Emmerik a d Bhijn vTweevoudij bekroond Amsterdam 1883 BORST PASTILLEN In zakjes a 15 ets eii in dousjes a 3Q eu 50 cents SLIJ M M A AGPILLEN Id lousje met 50 pillen S25 oeuls TEER CAPSDLES lo fliicon met 60 capsules 60 cent J C ZELDENRIJK Gouda i H C HUINCK Goudu Wed WOLFF Züou Schoonhocen üUÜ C KTHAGEI iA s Bergplanten Olie Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Zij gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prijs 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az dip dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld bij Wefl N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburi K iBos Berkel i Wed Uosmdn Gonda A Prins Zevenhuizen Wed G AVilhelraus Woerd mmm ofera Zjj die zich wenschen te abonneeren worden verzocht zich uii rlgk aanstaanden ZATERDAG 29 AUG aan te melden bg den ondeigetee IrariQp M VAN DA ITZIG aedurende 40 jarea beproefd K K Ditsl Geprir en eerste Amerik en Sng gepatenteerd Tand en Mondspoelingf van Dr J G POPP K K Hof Tundarn van Z M den Keizer van Ooslenr k te ff eenen it het voortrcifelijksie middel tegen rhumatisclie Taudpljo by ontsteking zwellen en zweeren lan het taudirleesch het lost den aunwezigen tandsteen op en rocirkamt de nieune vorming daarvan maakt losstaande landen Tfdcr nst door versterking van hrt landvltescb dat hel van alle tcbairelijke stoffen reinigt geeft het den mond een aangenaiorn fritisciien geur terwyl het den oiiaangenamen reuk weldra duet vtrdwijneii Deze Mondapoeiing is lusgelyks een uitinunteud middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het lauden krijgen by kleine kinderen ilient als voorbehoedmiddel tegen diphilitcriiis keelziikle en il onoiitbeerly k bij het gebruik van minerale wateren In flesschen van ƒ 1 76 ƒ 1 20 en 0 60 Poeder a o so Dr POPP S Pasta m Uoozen è I 25 Pasta aromatische waarvan het m K gebrilik de tanden lohlttereud wi 1 Uil JJ Plombeeiisel om zelf bolle tanden of kienen te ploinbceren per étui 2 60 POPP S meijio Kruidenzeep het voortreffelijkste ïoiletmiddel tegen vlekken uitslag lever plekken en zoinersprueten lot bevordering en behoud van eeue zuivere en blanke huid legen mede eters huidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 36 JUT Het geëerde puiliek wordt verzocht uitdrukkelijk te verlaHpen geneeimiddelen vaii de K K Hoftandarti POPP en geen andere al echt te beêchouwe dan die met zijn fahriekmetk tijn fettempeld yerécheiden vervaUchers en verkoopera in Nederland werden onlange bij rechterlijk vonnu tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depöie van alleen echte Anathériii preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinck winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botlerdam by F E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij K Noordijk te Amsterdam bij F van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek te U recht by G H N van Spanje idem Lobry Porton Drooi isten Snelpersdruk van A Beïnk ian te Goada Te en JICHT IIHUMATIKK rerkr gbaar te Oouda Wed Bosuan Tieudeweg O IJsELSTUM Blauwstraat Alphen L Vabossiau Zn Boskoop J GODDKAOR P LoOHAN Harmeien W G Kvrvkes Hctzersvioude i Gaarkeuken Noorden D W BoH Oudewater J Lisn ANn Waarder Wed Bodthooï Woubrugge A dk Wildb Bodegraven B G F BeiNkli Kamerik van Ehuwen AANDOENINGEN BU BLUEDARMOEOe BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aan A vraag aan bet Hoofd Depot 1 by M J C HAM te Utrecht in flesschea htlQO exaï 1 00 TA Allli I i BONBüi S aanbevolen tegen verStOpplQg en daarmede in verband staande ongesteldheden DE TAMARINUE B0NB0N8 n KRAEPELIKN HOLM zgn een zuiver plantaardig zachtwcrkend spijsvertering en eetlust niet storend Purgatief in confituurforiu aangenaam frisch van smaak en zrker werkend In doozen van 90 en 50 CCntS CIGAREÏTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dtzer Cigaretlen geelt den Igder aan ASthlUa terstond verlichting In Etui van 80 n 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en vorzaohlenil middel bij HoeSt en Verkoudheid in flesebjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apothekers it Zeist Depot voor Oouda by den heer C TIIIM Apotheker BINNENLAND GOUDA 29 Augustas 1885 VERGADBEING van den GEMBEXTEEAAD Dinsdag den 1 September 1885 dei namiddags ten 1 ure Aau de orde De beëediging der nienw gekozen Raadtledeo De beuoeming vau eeneu Wethouder Het voorstel betreffende eene irijziging van Art 6 der Verordening van Politie Het voorstel tot ophefSag van dea Carsiu voor atpiranthoofdondervyzers Een voorstel tot bet brengen van eene wijziging in het bestek voor de verbonwing der ooderwgierstroniog by de Ie Koatelooze School Een voorstel om ten behoeve van deu Conrector v n het Progyranasium op nieaiv voor één jaar vrg telling Ie vragen van bet bezit van den doctoralen graad De benoeming van twee Ambtenaren van den Bnrgerlgkea Stand De benoeming van rier leden in de Commissie belast met het ontwerpen der Verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd Het Hooldoudertrijzers exameo is o a met goed gevolg afgelegd door den heer i Moordhof van Gouda Dinsdag en Woensdag e k tallen bij gelegenheid van den huishondelyken Sohietveditryd op het terrein aan den Rotterdamschen dgk maziekuitvoeringen plaats hebben door de Stafmutiek van bet 4e Beg Infanterie onder directie van den beer A Qrentzint aangeboden doOf hh OSoieimi van hat 5e Bat 4e Reg Infanterie en wel dea namiddags van 1 4 nnr en eveneens Woensdagavond ten 7 unr in de Sooiteit Ons Genoegen waar de prgzen zullen orden nilgereikt Tevens tal de mntieii der dd Sohutterg op nitnoodiging van hh Offioieren zich eveneens doen hooren De prijaa die men nog genegen mocht lyn aan te bióleD wordt men vertocht Dinsdagmorgen op het Schietlerrein te willen doen bezorgen Donderdag werd aan het directie gebouw der marine te Amsterdam aanbesteed de levering by de marine directiën aldaar te Willemsoord en te Hellevoetilnis van loodwit Voor N 2 20 000 K0 waren minste inschrijvers de heeren O Prince en Zonen te Oonda voor 4676 In de openbare vergadering der afdeeling voor de geschillen van bestuur van den Raad van State den 2n Sept e k te houden tal verslag worden citgebraobt in take het beroep van A Lagerenberg te Oonda van een besluit van B en W dier gemeente waorby hem vergunning ia geweigerd voor het opriühten van een varkensilachtery By de Dintdag te Dokknm gebonden verkieiing van een lid der Tweede Kamer waren nitgebracht 1924 geldige stemmen Verkocen werd tnr W J van Weideren baron Reogen met 1168 stemmen Op jhr mr M A De Savornin Lehman werden 733 stemmen uitgebracht De Raad der gemeente Bleiswyk heeft de jaarwedde eener te benoemen onderwyzerei van 600 op ƒ 660 gebracht op welk tractement tioh reeds vertoheidene sollicitanten hebben aangemeld Men deelt aan het Dbl mede dat aan het Departement van Financiën een nieuwe wet op het Personeel in bewerking is Ook sohynt een wyziging van de Patentwet in overweging te zgn waarby o a de binnenlandscbe tcbeepraart gebaat ton worden By de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot wyziging vandtArtt 13 17 49 66 eo 92 der Gemeentewet Het strekt ter voorziening in de leemten dier wel gebleken bij de weigering van den I openbaarde tich de overleden vader door hem aan I mg goed te herkennen Hg klaagde my tijn diep ongelukkigen toestand en jammerde op erbarmelgke wijze Ik wees hem daarop too goed ik kon op de ontfermende liefde Gods waarvan wij ons vroeger tnlke enge denkbeelden hadden getormd maar te vergeefs En eerst eenige dagen later nadat hy loc onimoedige belydenis van lijo schuld tegenover zgn schoondochter was gekomen vond hy rust en niet slechts rnst maar ontving hij vergeving van God werd hy mei liefde en blijdschap overstroomd en in de eerste oorden der hemelsche zaligheid overgebracht Hel was een wooderheerlijke ure Wy loofden met elkander den Heer Treffende beschrijving gaf hy ons van de zaligheid die bij nu genoot van het schooue dat hij aanschouwde van de ontmoeting met zijne overleden vrouw en wat niet al meer I Toch wenschte ik i n myn dwaasheid mij liever aan meerdere dergelijke ervaringen te onttrekken Maar een dag of wat later kwam bij weder en liet my roepen omdat zooals bij zeide bij my iets gewiohligs bad te Mggen Het was op etn zeer ongelegen oogenblik en eerst was ik weigerachtig om te komen Doch ik gevoelde dtt ik gaan moest En welke as de boodschap die bij mij te brengen bad Deze Dominé duizend zielen liggen voor nwe rekening beloof mij dat u bun inlt aanzeggen tooals n het in mij ervaren hebt Sedert is hij ons meermalen komen betoeken Eens teide hij Zware wolken hangen over uwe hoofden maar vreest niet want God is met u Na deze eerste manifestaiiën hebben tioh meerdere ongelukkige afgestorvenen uil dezelfde gemeenten aan mij geopenbaard sommigen in den allervreeselijksten toestand van wanhoop weeklagend en knersetandend vertwijfelend bnn stervens Igden w eder doormakend hun fondea nmnefcende en in alle optiehten beantwoordend aan de rooratellingen die men in sommige boeken en platen vindt van de verdoemden in de hel Wat kon ik doen Ik tocht ben niet op Ze tochten mg op Zy waren by my soms voelde ik hun nabgheid en als ik bij myn vriend het medium kwam openbaarden tg zich door hem zonder eenig toedoen van tyne of myne zgde in den eersten tyd zonder eenige zitting of iels dergelijks Hoe kon ik anders dan hun Gods ontfermende liefde in Christus prediken en hen vermanen om hunne zonden te belyden en te verlaten en tioh tot God te keereo En waarlgk God zg geloofd meer dan een van hen na schrikkelijken siryd en tegenstand kwam tot verootmoediging vond rnst en vrede eu kwam ons later goede tgding brengen De Middelb Courant bevat dezer dagen Brieven over de Ommersehans waaraan wjj het volgende ontleenen Er is zegt de schr niet éene plaats in ons vaderland waar men tnik eene gemengde bevolking opeen gehoopt ziet als in dit gezond lustoord Dat de nieuwe drankwet een groot contingent levert is onlegenteggelyk waar maar even waar il het ook dat ty het meeste bgdraagt tot het gemêleerde der bevolking van allerlei rang en stand vindt men hier toowel den jonkheer den officier den docter en den notaris als den geringsten bedelaar toch treft men er aan Maar dit juist maakt het too hoogst moeilyk die bevolking te besturen Gevangenen toch kan men te niet noemen daarvoor hebben zy zich niet genoeg aan de maatschappij vergrepen maar ook ds naam van verpleegden waarby men onwillekeurig denkt aan hospitalen liefde of weldadigheidsgestichien is naar myne meening niet gelukkig gekozen Dat er echter onder die verpleegden om by hun ofiiciëelen naam Ie blyven vele heldere en knappe koppen zich bevinden is helaas maar al te waar Daarvan getuigen ook de sierlyke voorwerpen die ty in hunnen ledigen tgd in stilte en verborgen met de gebrekkigste materialen en werktuigen vervaardigen en die men overal bg de vrye bewoners in en om de Schans kan bewonderen Ook het parket te Zwolle en het ministerie van justitie in Den Haag louden u in den vorm van menige n klachtenbrief de beste bewgzen kunnen geven van de ontwikkeling dier personen