Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1885

1885 ZUID AFRIKAAJXSCHE WIJNEN Binnen weinige dagen hopen wij onze concureerende Prijscourant van KAAPSCHE WIJNEN die wij rechtstreeJcs uit t voornaamste wijndistrict DE PAARL betrekken rond te zenden SLOTEMAKER c Co Woensdag 2 SejKenber N 3282 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Eenig Nieuw Merk Gedeponeerd THE NEW SESUAIN SOSIEHIJ UMIJFADTÜfiE Systeem Prof Dr JAEGER Geheel zuiver Wollen ANTI BHUMATISCHJE GEZOITSHEIOS OITDEBaOEDEBElT voor DAMES en KINDEBEN alléén verkrijgbaar bij J WELTER Gouda ZLIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX h f 27 per 48 Flessohen met aooijnsfranco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrl gbaar Voorts alle MEKEËN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSÏRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen jedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN nor des namiddags van den dag der nltgave £ straf is bedreigd werden h rbeuoemd de bh W J Fortugn Droogleever Mr I P P Kist Dr P H G van Iterson en Mr J J van Mierop Het onderzoek van bet ater uit ds Ooudteie fFaterleiding door de Gezon heids Commissie had in de verloopen maand het i llgende resultaat De concessie voorwaarde t 15 milligram Kalinm permanganoat in 1000 O C 11 Augustus 7 mil gram beuoodigd 19 5 1 25 4 31 4 Door etnige Zuid Uolllndsebe Gymnastiekver i eenigingen zal op Zond 20 September a s eene Openbare Uitvoering fegeven worden te Schiedam Onder de deelnementp vereenigingen behoort ook de Oymnastiekvereeni og Exoelsior alhier laljou 4e i in It sterk l i Van het 6e bataljon 4e ii iiBCDt iafanterie alhier I ia een detoohemegt sterk l n tdertmuerei JMgHc raals en manschappen naar Naarden vertrokken om aldaar in den garnlzoeusdienst te voorzien gedurende den tgd dat het 6e bataljon van het 7e regiment deel neemt aau de fortmanoenvna De heer T J den Harlog is herbenoemd tot Wethouder en Ambtenaar van den Burgelgkeo stand te Haastrecht Het lofwaardigen spoed gaat men te Woerden voort met de werkzaamheden aan den voormaligeu kleinen wal Hel gedeelte aan de Utreobtsche zgde is reeds geheel effen en vlak en voor lederen wandelaar begaanbaar door hel maken van een voetpad ja zelfs heeft men reeds afgebakende gedeelten met graszoden omzoomd die de beginselen doen zien en vermoeden dat aldaar op het ruime plein mellerlijd een fraai plantsoen kan te voorschgn komen Van buiten at de stad naderend levert het een niet onaardig gezicht op de ontbloole en opene ligging onzer woonplaats eo genisten de bewoners der buizen die vroeger tegen den wal zaten te gluren thans een rnim uitzicht langs en over de omstreken der stad Te Kotterdam is van wege de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg op een aantal plaatsen een Biljet aangeplakt van den volgenden inhouil Er wordt geklaagd over toenemend gebrek aan werk Dit is niet enkel een gevolg van vermindeiing van welvaart in de stad Er is nog een andere oorzaa k De toevloed van gezinnen van het platte land en uit andere steden vermeerdert het aantal werkzoekenden Zg vinden niet altgd werk maar toch blijven zg hier wonen ten nadeele der Kotierterdamsohe werklieden Velen dreigen geheel Ie verarmen en ten laste te komen van de Armbeaiuren De Vereeniging tot verbetering van Armenzorg acht zich verplicht vreemde werklieden Ie waarschuwen dat zij thans raoeielgk op werk zeker niet op onderstand kunnen rekenen De vereeniging zal dezen winter niemand onderslenuen die in den loop van het joar te Kotterdam kwam wonen Zg hoopt dat die maatregel znl bgdragen om den toevloed van onuoodige werkkrachten te stuiten In jbe Standaard herinnert prof Fnbius die VT E I 3x A IS Opticien te sHage zal DONDERDAG 3 SEPTEMBER a s te spreken of te ontbieden zjjn bfl ANTON WECK MARKT A 91 Ootida Openbare Verkoopingf VAN benen IN BOEDE L DE NOTARIS G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA zal op Dinsdag 15 September 1885 des morgens te 9 uren ten Sterfhuize van Mevroaw de Wed van BOVENB aan den Kleiweg wp E No 62 te Gouda in het openbaar om contant geld verkoopen Jien geheelen eer net onderhotiden INBOEDEL bestaande in Mahonie en Eikenhouten Ameublement bevattende Tête a tête fantasie en andere Stoelen Salon en andere Tafels Spiegelkast Pianino Spiegels Wasch en Nachttafele Mahoniehouten en andere Ledikanten Canapé Psyche Pendules en Coupes kristallen Gaskroonen eenig Porcelein Kristal Glas en Aardewerk Huisraad en Keukengereedschap Een bizonder fraai spelende Klok Brandkast Mangel een tninamenblement bestaande in 2 Tafels en 12 Stoelen enz liedden Matrassen en Dekens Tapyten en Loopers Meubel en andere Gord nen linnen en Tafelgoed Kachels en fomnis enz Voorts prachtige Juweelen Oouclen Sieraden en Gewerkt Zilver en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezichtigen Maandag 14 September des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van fi tot 6 uren By G B VAN GOOR ZONEN te Oouda verschgnt MAANDAG a s Dr A KÜIJPER S LAATSTE 7LÜSS0HI FT BEOORDEELD DOOR Dr M A G VORSTMAN ruttend predikant te Oouda Prys 0 30 Goudsche Singel No 116 ROTTERDAM tusschen t Boschje en de Jonkerfransstraat Mec DENTISTE Vervaardiger van Ktmattanden Ondraagbare Knnattauden en Gebitten worden veranderd als geheel nieuw tegen de minst mogel ke prezen Met garantie van de beide tollen op den straatweg van Gouda naar Bodegraven op Dinsdag 22 September 1885 svoorm lO j nnr in het Logement BLOM te Bodegraven voor twee jaar aanvangende 1 Nov 85 Inlichtingen verstrekt de Notaris db RIDDER te Bodegraven vanCfe br SITEL Amsterdam verkrogbaar te Gouda bg C van VLLET Markt en P VAN OUDSHOORN Kleiweg 45 te Woerden bö J GROEN en te Oudewater bü P VERMEIJ Bakker Probeer s p de SOIJOIIO DiT THEE No 3 ƒ 1 25 per kilo Snelpersdruk van A Beinkwan te Gouda De Oadergeteekende heeft de eer zgnen geachten Stadgenooten kennis te geven dat hg op den 3 SEPTEMBER a s eene Vleeschliouwerij en Spekslagehj zal openen op de RAAM Wgk O No 282 en beveelt zich beleefdelijk aan belovende eene prompte en civiele bediening Onder minzame aanbeveling UEd Dv Dienaar G van der LI DEi Eenigr Depot yan THEE Men wordt rerzocht op t HERK te letten OIT HET MaoAZI N VAN M RAVENSWAAY ZOiVKN GORINCHEM Deze THEEËN worden a ele verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en jPrgs voorzien van nevenstaand SMerk volgens de Wet gedepo ineerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende LZ BREEBAART Botermarkt te Gouda Te KC cL r op den Flnweelen Singel een HULS net TUIN en voorzien van Waterleiding AdrW onder No 1173 aan het Bureau dezer Connmt GEVRAAGD tegen 15 SBPTBMBEfi of eerder een eenvoudige nette DIENSTBODE als Meid alleen Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven onder No 1176 aan het Bureau van dit Blad Ter Boekdrukkerg van A BRINKMAN wordt gevraagd een fatsoenlijke JOUGEN boven de 13 jaar LAITD te Koop gevraagd in de onmiddelgke nabgheid dezer stad Opgaven van grootte en prjjs worden ingewacht aan het Bureau van dit Blad onder No 1172 Er wordt te H U LFR of te KOOP gevraagd een liefst met TUIN van niet te grooten omvang Opgave van grootte prgs belasting enz worden ingewacht onder No 1175 aan het Bureau dezer Courant De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De inzending van advertoatiön kan g e8Chleden tot BINNENLAND GOUDA 1 September 1886 In de bedeDmidilag gehoadea vergaderiDg an den gemeenteraad die door 14 leden werd b jgeKOond afweüg araren de hb Kist Hemiing en Prince wsarran de beide laatslcn met kennitgeting de eerate wegeni afweilgheid uit de gemeente de laatste wegen ongesteldheid werden de hb G Stra er W Post Drost H Jager mr J H an Hierop dr F H 6 an Iierson n A K fan der Garden als raadslid beëedigd en namen daarop zitting nadat zij door den Voorzitter geluk waren gewenscht met hunne benoeming die daarbij de hoop aitspiak dat het bun gegeTen mocht lijn gedurende langen lyd hunne krachten te wgden aan de behartiging der belangen dezer gemeente Tot Wethouder werd verfolgens herbenoemd de beer W Post Orost met 13 at Urw l 1 blanco biljet was uitgebracht De Saad besloot Tm wijttghfy Twrarrr g a w rwü h i eMng ao Politie zoodat B en W oorlaan beroegdheid hebben oothefling te verleeueo tan het verbod om de openbare plantsoenen te beryden met bandof kruiwagens i Tot opheffing an den cursus voor aspirauthoofdonderwgzers Tot bet wijzigen fan hel bestek voor de verbouwing der onderwg zerswoning by de e kostelooze school Ten behoeve van den Conrector van het Progymnasinm opnieuw oor één jaar rgstelling te vragen van hel bezit van den doctoralen graad De Voorzitter deelde mede dat door Gedeputeerde Staten bet raadsbesluit was goedgekeurd lot het roeren van een rechtsgeding in hooger beroep belr de Gasthuiskerk Voorts werd nog kennis gegeven dat de brugwacbter Groeneveld was overleden Bg den raad kwamen de volgende stokken in 1 Het Rapport der Baadscommissie in wier handen was gesteld de begrootin i roor de dd schotterg dienst 1886 ndviseereode ot goedkeuring Ter visie Z De gemeenle begrooiiug dienst 1886 Wordt gesteld in handen eener commissie tot leden waarvan worden benoemd de hb Straver Uoogenboom en Jager 3 tien adres van den heer J Verhoef verzoekende ontslag all onderwijzer aaw de Tussohenschool Wordt eervol verleend tegen 1 November of zooveel eer als de vacature is vervuld 1 Adressen van J de Graaf de wed Groeneveld W van Leeuwen A van Loon E Luien en O W Kiiit verzoekende benoemd te worden tot brugwachter Ter visie 6 Een voordracht voor ouderwgier aan de Ie kostelooze sofaool Daarop komen voor de bh G D HEIJ te Schoonhoven J EEINENBEKG te Montfoort J DALMAN te Bleiham Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Tot Ambtenaren van den Burgerlgkeu stand werden herbenoemd de bh W Post Drost en Mr J H van Mierop Tut Leden iu de Commissie belast met het ontwerpen der Verordeningen tegen welker overtreding als luitenant van prof Kuyper dat blad thans leid dat reeds geruimen lijd geleden van antirevolutionnaire zijde instemming is betuigd met de lezing van art 194 zooale Thorbecke die in 1848 voorstond Zoo schreef Groen van Prinsterer in 1862 toen Thorbecke minister was Hoe komt de wet van 1867 met art 194 gelgk men het toen de Minister uit de Kamer geweerd was bedierf overeen Gaarne zou ik hem ondersteunen indien hg voor art i94 de redactie der StaUKmmiuie iü Maart 1848 voordraagt Negen jaar later toen Thorbecke voor de derde maal aan de minisleralafel zat liet de heer Van Wassenaer van Catwijck zich op gelgke wijze uit In de Tweede Kamer verklaarde hij Vroeg men mij welke wgziging van art 194 der Grondwet ik verlang ik zou antwoorden ten einde goed begrepen te worden door de natie en haar eenigszins aan te moedigen geen onderzoek te schromen Ik wensch dat artikel te veranderen gelijk de heer Thorbecke het iu 1848 voorstelde JSt XÜ MM Mu k tmtaiuniigea die ons hoop geven dal ook de actirerolutionnairen van 1385 bereid zullen zgn zich neder ie leggen bg een Ipzing van art 194 in den geest van Thorbecke Of van de Kotholieken hetzelfde kfn worden verwacht is nog zeer onzeker In 0e Tijd kwam dsier dagen een reeks van ingezonden opstellen voor over het onderwerp Wat in 48 werd verwacht en wat later werd verkregen en daar loont de schrijver groote toenadering lot de denkbeelden van Thorbecke De Maatbode eohler ia niet tevreden en wil waarborgen dat de Katholieken in alles hun zin krggeo u I dat volgens de grondwet de Staatszorg voor onderwijs uiterst beperkt eo de openbare school uitzondering zal zgn Tol zulk een formuleering kunnen de liberalen natuurlijk niet medeirerken Het ligt wel op hun weg om de Staatszorg en het openbaar onderwgs bg de Grondwet te beperken tot hetgeen de behoejte eischt De omvang van die behoefte dus of de staatszorg uitzondering of regel zal wezen hangt geheel af van de oipstandigbedeo die allengs veranderen en waarover de gewone wetgever behoort te oordeeleo Merln ardig m inlusBcheo de aanhal ngen in De Standaard dieVg boven weergaven Zg geven hoop op een berredimnde uitkomst ook al werken de katholieken niet Kiede Hand Hebben wg een socialistische partg in Nederland Wg hebben er iettyism antwoordt de Tijd nl een leider en een prgaan doch of men van een party kan spreken m op goede g ronden worden betwgfeld Erkenning der materieele ellende die in de tegenwoordige maatschappij wordt a gelroffen en de begeerte om die zooveel mogelijk en zoo spoedig mogelgk weg te nemen staan bg het socialisme voorop Het is deze zjlle van zijn programma die het allen tgde laat zien waardoor hel aanhangers vindt of althans er in slaagt wanneer een handig redenaar dit punt mei gloed van welsprekendheid weet te ontwikkelen velen Ie doen gelooren dat zgzelven socialisten geworden zgn Nu komt echter het tweede punt de keerzgde der medaille Toegegeven de patient in dit geval de maatschappij is jiek Waar ismv reoepi De socialisten hebben er inderdaad een Ja bet l eloof aan onfeilbare werking van het met ophef 1