Goudsche Courant, woensdag 2 september 1885

bg eenvoudige lieden liefst op uren waarop de man van huis is Zg praten wat met de vrouw over de groote winsten die uit deze of gene bniteulandsche loterg Ie behalen zijn en verkoopeu eindelijk een ffWinstaandeel waarop ƒ 4 moet betaald worden De vrouw begrgpt de zaak niet best de hooge cgfets der prgzen sproken baar door bet hoofd en oeh vier gulden voor zulk eene kans om duizenden en tienduiienden te winnen het is zoo weinig Het geld brandt baor reeds in den tak Niet gewend aan dergelgke geldzaken informeert zg maar vluchtig aar de verplichtingen die zg op zich neemt geeft de vier guldinen neemt een papier aan Bovenaan staat gedrukt Twee pry zen geKoarborgd I Winst aanbeei uitgegeven door De vrouw houdt haar bewgs verborgen in de hoop manlief op den bepaalden trekkingsdag met een grooten prgs Ie verrassen Allerlei ougezoude illusien spelen door baar brein Naar dat genot duurt niet lang Al spoedig komt er eene quitantie van 4 van de firma wier naam op bet lot is vermeld De man moest nu wel in het vertrouwen worden genomen Hij leest het biljet en ontdekt dat slechts eene verbintenis vau de firma is om eeu wicstaandeel te leveren indien betaald zgn negen termgnen van ƒ 4 dut 36 De eerste 4 zgn de provisie van den agent die verdwgnl om elders dit spel te herhalen over de andere ƒ 32 wordt door de firma reoblsstreeks beschikt Nu is Leiden in laat De som kan slechts met ontberingen worden gemist iu het huishouden de man is terechtbooa en buiselgk ongenoegen treedt voor de vrouw in de plaats der illusiën In bet geval waarvan wg de bewgsatukken voor ons hebben krggt de koopster den 12den Anguatut htt bericht dat voor de levering der wiuataandeelen de volle prga van ƒ 36 vóór 10 December moet betaald zgn Het geldt bier is B twee Badenach loten 1845 voor de trekking van 31 December lit de serietrekking van 30 November Acht gulden in de maand twee gulden in de week moet door het werümansgezin worden uitgespaard om eene kans te verkrggen Eu kan dit geld niet betaald worden dan kan de koopster ook op bet reeds betaalde geen recht laten gelden Een welke waarde heeft die kant P Ds prijs der Bad nsohe loten zooals die door de kansrekening welke de vraag regelt is bepaald bedraagt volgens de laatste ons bekende opgave pi m 180 voor twee lolen dus 320 Eu een twintigste van twee loten behoort dus Ie kosten 16 Beken dkar nog iets bg voor de faciliteit door ds betaling in ter mgnen gegeven en voor eene mogelgks koersverhooging na de trekking van 31 Augustus dan is ds prgs zoo ruim mogelgk berekend hoogatena 20 Eu deze waarde wordt uu aangeboden of liever met praatjes aan den man gebracht voor 86 Aan alle zgden dus teleurstelling Men sohrgft aan de Arni Cl uit ds Hofstad Niemand gaat sedert een paar dagen in hooge zoo rel als in de lage sferen iu gioote lui s beUétaget zoowel als in de keuken tovs erraiV meer over de lODg dan de jongste adroonat generaal bg het Haagsche hof Niet omdat bij zooals te voortien was geweest bij ds verkiezing te Dokkum het onderspit beeft moeten delven voor deu heer Beng$ r inaar omdat hg eene strafvervolging beeft laKn instellen legen zgne dienstmeid die met ifwa i ulge gebraden vleetoh en eeu bandjevol tbcar zooals de sage legt den dienst verlaten wilds omr naaf bare oaders terug te keeren Ik behoef niet tel niet in goedkeurenden zin ov sproken wordt en dat er vri het in de couranten kunneu 3ien wordt gesmaald op het weinig Christelgke van zulk eene daad van een antirevolutionair Koiildbe UiMsnaa Mrt alle betcheidenheid geloof ik dat men zoo oordeelend op een dwaalspoor is de advocaat generaal die bet odium van deze zonder twgfel impopulaire daad trotseerde verdient hulde om tgn moed en lof voor jniat inzicht Ik weet niet in boeveel gezinnen ik de buiamoeders al niet heb booren klagen over ooeerlgkbeid van dienatboden welke door de uilbuizigbeid van de dsmea maar al teer in de hand wordt gewerkt Van de eene angekondigde reoept Tormt uMs het karakter het geolyk weien als stelsel De toepassing Tan dat feeept is echter ver laa eeoTOudig en geraarloos en Tolgecs bet oordeel der meesten die tot selfstandiK oordeelen in staat sgn tou sq wel eens kunnen leiden tot bet aftappen fpn de laatste getonde bjaediiruppelenj der maalschappj en baar door nitputliug doen sterren Sommige socialisten w een er eobter op dat dit recept niet op eenmaal moest worden toegepast Hoe g eobter liob dan de werking roorstellen is I e Tyd nooit duidelijk geworden omdat de wgte waarop de socialisten elders en ook hier plegen op te treden bei onmogelgk maakt met ben tot gedacbieuwisseling te komen En dat is bet juist zegt De Tijd wal het socialisme in Nederland belet een slaatknudige partg te zqn Wanneer men honderdmaal in rolksvergaderingen aan een publiek van minvermogenden en aan menseben die al of niet door eigen sobuld armoe lijden met de schrilste kleuren hun eigen ellende gaat oorhoudeo eu daarbg de afgunst weet Ie prikkelen tegen anderen die inderdaad gelukkiger schyneD dan zal er seker in slagen tijo publiek ontevredener eu dus ook ongelukkiggr te maken misschien telfs zal men bet tot een soort van blinde razerng kunnen vervoeren waarin bet tot oproer overslaat zich legen de openbare machten verzet en de woningen der rgken plundert van bet verspreiden van eeu stelsel van bet ingang doen vinden van beginselen is daarby geen sprake Men kan op die wijze ontevredenen oproeiliugen en misdagers kweeken maar nimmer een staatkundige partij Zoo lang de socialistische leiders de taken verkeerd voorstellen zoo lang zjj alleen bun kracht blijven zoeken in de ouwelendheld in de afgunst en andere kwade neigingen welke bij velen door armoede worden versterkt zóó lang kan het socialisme een element van ontevredenheid oproer en ongeregeldheid zgn in den Staat maar nimmer in gezonden zin een staatkundige part Naar de N R Ct verneemt heeft de regeering besloten eene wgziging van art 194 der grondwet voor te stellen Het ontwerp wordt dezer dagen aan den Kaad van Slate verzonden Da boofdooderwgzersexamens te s Hage zgn geëindigd In bet geheel hadden zich aangemeld 234 mannel en 26 vrouwel caudidaten bij bet schriftelijk examen kwamen niet op 8 mann cand tgdeos het scbriftelgk examen trokken zich terug 4 manu cand zoodat lot het mondeling examen werden opgeroepen 222 mann en 26 vrouwel candidaten Na bekomen inlichtingen betreffende het oordeel over het scbriftelgk werk trokken zich nog terug 24 mann en 1 vrouw oand zoodat mondeling geëxamineerd werden 198 mann en 25 vrouw cand Hiervan werden toegelaten 66 mann en 10 vrouw eand en afgewezen 143 mann en 16 vronwel candidaten Ds broederschap van candidaat notarisseu heeft als prijsvraag uilgeschreven Ëene uiteenzetting en waardeering der theoretische eu practisohe voor en nadeelen van verschillende stelsels tot verkrggiog eu bezwaren van onroerende goederen Als belooniug is uitgeloofd een gouden Medaille alsmede eene vergoeding van ƒ 500 voor onkosten eu als honorarium voor de plaatsing in een der organen van de Broederschap ter keuze van de jury Wie kennis wil maken met toelichting en verdere voorwaarden verwgzen wg naar het H eekblad mor Jfotaruamtt en Regittratie van 30 Augustus Een tuinier schrijft aan de Nm York Triiune vNa eene drie jarige proefneming heb ik bevonden dat de beste wgze om fraaie en bgzonder groote aardbetiëo te kweeken is ieder jaar of alle twe jaar het bed nieuw te beplanten Ook is ongetwijfeld de beste eu gemakkelgkste wgze dit onmiddellgk te doen nadat de pluk is afgcloopen Eerst maakt men dus den grond klaar daarna steekt men in de rondte takjes of slengeltjes vau fijn hout waaraan men bet touw of garen bevestigt waarmede men de bedden afbakent dit is enkel voor de netheid en voor geregelde beplanting Dan neemt nen op den eersten betrokken dog in Juli men moet niet tol Augustus wachten een kom of oude ketel en een sobaar gaat daarmede naar het bed dat vruchten draagt en men tal nog uilloopers genoeg vinden die aan bet afknippen ontsnapt tgn Nu knipt men deie af en behoudt het lid dat een beginsel van blaadjes en worteltjes heeft Men laat ongeveer era duim aan den uitlooper en sngdl dien beneden hei lid af Deze plantjes orden nu als klaar in het water geworpen en wanneer men eeu aantal verzameld heeft brengt men ze naar het nieuwe bed waarin ze als de grond licht en mul is zoo snel kunnen geplant worden als men te maar op kan nemen Men behoeft slechts het stompje van deu uillooper horizontaal in den grond ie steken en dii stuf tegen de jonge worteltjes aan te drukken Zulke stekken groeien beter dan plantjes met lange wortels en groote bladen omdat de worteltjes na niet beschadigd zgn en er na zoo weinig oppervlakte van loof aan de luohl ia blootgesteld Toch is het maar bet beste ze te planten tgdens vochtig somber weer eu in de eerste week de plantjes voortdurend nat te honden bg het eerste teeken van slap worden totdat de worteltjes diep in den grond zijn gescholen Als zg beginnen te verflensen ouder de stralen van de zomerzon dan giete men vrq water om de plantjes zonder acht te slaan op den tijd van den dag Men bespaart zich op deze wgze veel werk en krijgt veel sterker planten die de volgende maand Juni veel dragen zullen In de laatste jaren hebben helzg de leden van deu raad helzg de wethouders tegenover den burgemeester een stelselmatig verzet georganiseerd Zg trachten door voortdurende weigering om op te komen in de vergaderingen van den gemeenteraad en van bet college van burg en welb het bebooilgk bestuur der gemeente onmogelgk Ie maken teneinde daarmede de verwgderiug van den burgemeester te rerkrggeu tegen wiens persoon of gedragingen soms de onbeduidendste bezwaren werden geopperd In 188U geschiedde dit in do gemeente Biervliet later in Zes gehuchten voorla ia de gemeente Andel en eindelgk te fiergharen De leden van sommige gemeenteraden ontzien zich derhalve niet door werkstaking den gang van bet bestuur te belemmeren eu de belangen hunner gemeente Ie verwaarloozen Deze laakbare weigering om de plichten te vervullen die hun ambt medebrengt is zegt de minister van biunenlandsche zaken niet alleen scbadelgk door bet metuitvoeren van wetten algemeeue maatregelen van bestuur ea provinciale verordeningen maar doet ook ten nadeele der ingezetenen de huishouding der gemeente stilstaan Daarom is het wenschelgk voorgekomen bg een daartoe strekkend wetsontwerp in art 49 der gemeentewet uitdrukkelgk te vermelden dat ook een eenig raadslid na de derde oproeping tegenwoordig eeu besluit kan nemen or zgn onwillige medeledeu Onder die omstandighedep zal wordt t voortgesleld ontwerp wet de burgemeester al is bg geen lid van den raad de bevoegdheid hebben en alzoo slechts in het uiterste geval daartoe overgaan om te beslissen ten aanzien van iu de oproepingsbriefjes vermelde onderwerpen Vrees dat de voorgestdde wgziging afbreuk tal doen aan de grondwettelgke autonomie der gemeente behoeft zegt minister niet te bestaan Integendeel de nieuwe bepaling zal hoogstwaanobijnlijk ten gevolge hebben dat de leden van den raad niet meer als demonstratie tegen deu burgemeester weigeren ter raadsvergadering te veisobijnen daar zg dan juist zouden medewerken om den burgemeester grooler invloed in gemeentezaken te verschaffen en dus een middel zouden kiezen dat io hou eigen oogen erger ware dan bet vermeenda kwaad seggen dal er ganteh i deze handelwgte ge1 algemeen ge hebt Ten einde ook te voorzien in het geval dat de wethouders niet opkomen ter vergadering van het college van dagelijksch bestuur zijn twee wgzigingeu in art 92 der gemeentewet voorgesteld volgens de eerste is de minderheid of ds voorzitter van het college alleen na de tweede oproeping Ier vergadering bevoegd besluiten te nemen Ten tweede wordt voorgesteld te bepalen dat der burgemeester bg gebeele onlslenteuis van wethouders en hun plaatsvervangers datgene kan verrichten wat de taak van bet college van burg en weth is Wordt de voorgestelde regeling wet dan zullen de gevallen waarin het uoodig ia de toevlucht Ie nemen tot art 126 eu 127 der gemeentewet tevens worden beperkt Voorts wordt ter voorziening in het meermalenvoorgekomen geval dat een benoemd raadslid opzettelijk nalatig is in het indienen van zgn geloofsbrief bet door hem af te geven bewijs van ontvang ver word de linnenkast van de andere de provisieksmer geplunderd hier gingen de dames domostieken tewerk met valsohs sleutels elders schreven te metdubbel krgt op de buishoudlei in een aantal huizen werden eetwaren weggedragen naar verarmde yfamielileden of pluimstrgkerige schooemaaktters En die gevallen aangeven by de politie geen enkel huismoeder dacht er aan I Dal gaf maar moeite enJatt voor bet gerecht komen eeden doen aangegaapt worden door t publiek fi done 1 Een gevolg van deze traagheid la dat bet begrip van diefstal in dienstbaarheid de ergste aller diefstallen voor het dienstpersoneel beneveld raakt en langzamerhand geheel verloren ga t Eu ligt het nu vangen door éen proces verbaal van afgifte van den geloofsbrief op Ie maken door een daartoe bevoegd verklaard gemeente ambtenaar Voor dat geval is de termijn van indiening der geloofsbrieven nog een maand later gesteld De benoemde dia den termgu ongebruikt liet voorbggaan zal gedurende twee jaren niet tot lid van den raad verkiesbaar tgn Men leest in de Anuterdammer Ome aandacht wordt gevestigd op eene practgk waarvon mecnig eenvoudig huishouden dupe kan worden Agenten van een handelaar in buurlolen komen niet allercjerst op den weg van een ambtenaar van bet openbaar ministerie om bet slapend rechtsgevoel in dit opzicht wakker te maken en de dames en beeren van de keukeu op een onvermgdelgkgeroelige raauier aan t verstand te brengen dat meesiers goed niet bun goed is al was t maar een stukje gebraden vleetoh en een handjevol thee Hel geneeskundig congres dat te Antwerpen is gehouden wgdde tgn werktsamhe deu boofdtakelijk tan de cholera en de middelen waardoor dtsn zich legen deze gevreesde ziekle kan besebermen De leden Werden op feestelgke wijze door den burgeiheester De Wael ten stadhuize ontvangen waar de vooizitter dr Kuborn namens bet congres bet woord voerde De eerste algemeeue vergadering werd geopend door den minister van biunenlandsche laken en onderwijs den beer Thonissen die in zgn rede vooral de aandacht vestigde op het groote belang der quarantaine quaestie Alom werd twijfel geopperd aan het afdoende van dezen maatregelen daarom achtte de Belgische regeering bet zeer wenichelijk bet advies van bet congres in te winnen Daarna werden de beraadslagingen geopend eu vereen igden de leden zich ten slotte met het voorstel von den Fransohen geneesheer dr Proust dal de Europeesche natiën een bondgenootschap mogen vormen tegen het overbrengen van de cholera naar Europa Een gemeenscbappelgk toezicht te Suez behoort ingcsleM Ie worden en aan hel reorganiaeeren van de internationale commissie te Alexandrie beslaat dtinnrnde behoefte Vervolgens gingen de leden van het congres zich persoot lijk op de hoogte Hellen van de quarantaineen sanitairs maatregelen welke door de Belgische en Nederlaudscbe regeeringsn aan den mond der Schelde waren genomen Bshilve bet besluit waarbij bet congres de wenscbelgkbeid uitsprak om Ie Suez bet hinuendringen der cholera te verbinderea werd nog een andere conclusie anngenomsn betreffende de voorbehoedende maatregelen welke in elk land kunnen genomen worden Op voorstel namelgk van de doctoren Bronardel Kemna Perrin Poccbistle eu Cervera werd met eenparige stemmen de volgende conclusie aangenomen l Het verbeteren van den gezondheidstoestand der steden en plattelandsgemeenten door zindelgkhsid is de eerste plicht welke op de volkeren rust wanneer tg zich tegen besmettelgke epidemieën willen beschermen Ten einde dit te verwezenlgken spreekt het congres den weosch uit dat aan de cemraie regeering het bestuur worde toevertrouwd ov t maatregelen welke in bet belang dar openbare gezondheid noodig zgn Deze motie bekroonde de werkzaambeden van deo congres Nog volgde een diner dat ook door den minister van bnitenlandsohe zaken prins De Cara manGhimay werd bggewoond en ren bezoek aan bet hospitaal te Stciverbsrg en de geneeakundigen keerden weer naar bun baardatedea terug Eveneens wordt ts brussel een luternationaal oongrea van pbaimaoeutsu gehouden dat ook door deu minister Thonissen geopend werd Ds voornaamsts quaesties welke daar zullen behandeld worden zgn r a Oudertoek van hit voorstel betreffende een internationale pbarmaoopora welk v oorstel ontworpen is door de op het voringe congres te Londen daartoe benoemde commissie b Pharmaceutiscbe studiën Welke vooraf verkregen kundigheden moeten er ten grondslag aan liggen F 0 Vervalsobing van levensmiddelen d Drinkwater Het congres telt 700 leden waaronder 176 vreemdelingen Ouk Nederland wordt er door 19 apothekers eu sooeikundigen vertegenwoordigd Natnurlgk zullen de weekzaamhedett worden afgewisseld met feestelgkheden en zoo beslaat ook het plan tot bet maken van uitstapjes naar Oend en Antwerpen Ter eere van dit congres tal de Kouinkigke Maaltchappy voor Pbarmacie Ie Brussel niet alleen de leden maar ook de Ministers en andere autoriteiten in een pleëbtige zitting ontvangen en verwelkomen welke gevolgd zal worden door een feestelgke bgeenkomst met muziek en vat er verder bg hoort Gisteren werd te Amsterdam onder leiding van dr Q W Bruinsma te Steenbergen de vierde tigemeene vergadering gehouden der Pereeniging tegen de Ktoakialveri Uit bet verslag over bet afgeloopen jaar bleek dal bet ledental sterk was vooruitgegaan Het was edert het vorige jaar met 229 toegenomen toodat het nu bedroeg 10U8 Behalve vele geneeskundigen apothekers en itudenteu in de geneeskunde en de phsrmaoie bevonden zich onder de nieuwe leden vele personen bniten deze wetenschap staande De Nederlandsche Maatschappg tot bevordering der PharDscie en de Vereeniging van Spoorwegarlsen traden beide lot de Vereeniging toe lerwgl onk de Nedorlandicbe Maatschappg tot bevordering der geneeskuude baar steun toezegde O a kwam san de orde een voorstel om zich tot de Regeering te wenden om op wijziging van de geneeskundige wetten aan Ie dringen Door den Voorzitter werd dat voorttel toegelicht Het was nu de geschikte tgd om daarop aan te dringen daar bg de Regeering bet voornemen tot gedeellelgke wijziging der geneeskundige wetten schgnt te bestaan en wel die van bet öeneeskniidig Slaatstoezicbt Hg wees er op hoeveel stemmen er reeds waren opgegaan om wgziging iu de wetten van 1865 te verkrijgen en achtte bet wenschelgk dat de Vereeniging zooal niet bet initiatief nam toch zich daarbij aansloot In htt laatste nommer van het Maandblad waren reeds vertcbillende wgzigingeu vooral ook met bet oog op de vreemde geneesmiddelen aangegeven Door den beer Cox werd aangevoerd hor moeielgk het voor den Apotheker was om hieraan te voldoen terwgl de beer Waller meende dal wanneer de verkoop van geneesmiddelen alléén aan bcroegden werd toegestaan er al veel ton gewonnen zgn Ea wat nu de vreemde b v de Frautche geneesmiddelen betrof er waren daaronder vele goede die maar in een bijzonderen vorm in den handel worden gebracht waardoor haar de receptuur veel vergemakkelijkt werd Spr zag in de toekomst ook te ouzect eene gebeele omkeering en vereenvoudiging in de receptuur wanneer men er hier in slaagde aan sommige medicamenten dien bebagelgken vorm te geven dien men in bet buitenland er aan gaf De heer Hulsebos meende dat wanneer de apotheker op verzoek van een geneesheer geheime middelen die spr noemde aileferde bij niets anders was als een gepaienleerde kwakzalver Dit laatste noemde de heer Cox overdrijving wat hg door voorbeelden trachtte aan Ie toonen Kwakzalverg vooronderstelde bedrog en dat was in de door hem aangehaalde voorbeelden niet in het spel De Voorzitter achtte dat ds grens wat al of niet onder kwakzalverg was te verstaan moeilgk te trekken was maar ging toch voor eeu groot deel met deo heer Hulsebos mede Door deo heer Moanier werd geconstateerd dat wanneer de verkoop van geheime of buitenlandscbe geneesmiddelen in den vorm waarin zg in den handel werden gebracht bg de wet aan den apotheker werd verboden bet bezwaar van sommigen was opgeheven want dau waren alk apothekers daarin gelgk Door den Voorzitter werd nog onder de aandacht gebracht dat de voorgeateld ais tr len niet alléén golden den verkoop maar ook het annonoeeren uilstallen of voorbanden bebbsn van geneesmiddelen voor bepaalde ziekten met de aanwgzing er van Deze strafbaar ts stellen was een afdoende maatregel D beer Walter bleef er op aandringen dat door deze Vergadering werd voorgesteld dat alléén bevoegden tot den verkoop van bedoelde middelen worden toegelaten Uiermede vereeoigde tich ook de heer Halsebos terwgl door den Voorzitter nog nader het voorttel werd toegelicht dat daarna werd aangenomen met bijvoeging dat men trachten tal ook ds andere Geneeskundige Veresnigiugsn de afdeelingen er van de Geneeskundige raden en ook de Vsrernigingen ter bevordering van volkegczondbeid er voor Ie winnen en zoodoende eene adresbeweging op touw ts zetten De heer Mouuier roeg of men aan de procureursgeneraal niet in overweging kon geven om de kwakzalverg te beaohouwen ais oplichterg Waarop door den voorzitter werd geantwoord dat er in bet Maandblad reeds in dien geest over wat gesproken Maar er tou uogmoals de aandacht op worden gevestigd Niets meer te behandelen zgnde werd de vergadering gealolsu Hendrik Andrews esn oud maehioisl op de Nashville Chatlaaoooga en St Lonisspoorwsg deelt een belangwekkend verhaal mede omtrent de overrompeling iqner machine toen hg esn passagiersIrein achter zich bad Hg bsstnurde de looomotief No 56 en hg vertrok met een vollen pasagierstrein uit Nashville met bestemming naar Chaitaooga Te Stevenson Als bielden zg ttil om bout iu te nemen dat zg in hunne armen naar den tender moesten dragen Voort ging het weder toen de stoker Jim Wilson even voor dat zg aan bel slation Anderson kwamen tich omkeerde om hout in ts nemen en plotseling uilsohreeuwde Groote God kgk nu die ratelslang eens Ik sprong op vertelt de machinist irtoen bg deze woorden uitte en tag tot mgne ontzetting een reusachtige ratelslang die oter den tender klom met baar Igf half over den overloop Uijn baar begon te berge te rgzeo zoodat mgn muts afviel en indien ik zeide dat ik scbrikle zou ik geen tiende part van de waarheid zeggen Jim gaf een gil en toen ik een paar secondea later omkeek om te zien wat hij uitvoerde zag ik de ratelslang bg de machine roudkrutpen maar Jim was nergens te bespeuren Hij had mij jnist verlaten k sloot de stoomklep en sprong ovsr den slang heen die ratelde terwijl ik den sprong nam en in den tender terecht kwam Terwijl ik daar op een stuk bout stond zag ik boe de slang zich zonder plichtpleging van bet terrein meester maakte De stoom was niet volkomen afgesloten en daar ik wist dat een volle passagieralrein aan de genade van die elang was overgeleverd vloog ik terug met een stok in mgn hand toen de raielslang die het gerucht dat ik maakte hoorde haar staart opstak en heel hard begon te ratelen Dat besliste alles Op dit oogenblik waren wij den top des bergs gepasseerd en gleden flink voort No 6 wachtte te Stevenson op ons en ik wist dat indien deze slang de machine bestuurde totdat wg daar aankwamen de Igkschouwer der stad wel een week lang werk zou hebben Ik kroop daarom over den tender bereikte zoo den postwagen en vertelde wat er gebeurd was aan Charles Henderson den postbode eu vervolgens aan Frank Armatrong den conducteur van den sneltrein We hielden nu heel snel een kort beraad en besloten dat er ieta moest gedaao worden en wel heel spoedig De trein gide voort eu de gedachte dat No 6 ons wachtte te Stevenson maakte ons bgua waanzinnig van angst Wg wapenden ons met pistolen die ons door den ambtenaar der ambulance werden verstrekt kropen nn voorzichtig naar den tender en tageo toen dat de slang zich op den vloer bad uitgestrekt vlak bij het kgkglas Wel bet kostte ons geen drie seconden om haar drie kogels in bet lijf Ie zenden Ze troffen zoo snel en zoo juist dat de ratelslang morsdood was eer ze tick kon verroeren Nu wierp ik de slang er uit greep de stoomklep en bracht No 56 veilig en wel te Sievoason en vreemd genoeg was de eerste dien ik daar zag de Igkschouwer maar den hemel tg dank bg had geen enkele schouwing Ie doen Buitenlaodsch Overzicht De keizersbgeenkomst ia afgeloopen De beide keizers zgn weer mst bun ministers vertrokken bet aan de wereld overlatende te gissen wat tg samen behandelden Het eenige wat er van uitlekte wordt medegedeeld door den correspondent der Neue Freie Preue die het geluk had om eeu halfuurtje iu gezelschap van den Bassischen minister Von Giers door te brsugen en hem te interviewen Volgens den minister was bet bezoek van den Czaar eenvoudig een antwoord op het bezoek van keizer Frans Jozef te Skiernevioe maar naiuurlgk was ook bet gevolg dat de vriendschapsbanden tusscbeu beide rijken enger werden aangehaald Dat de bgeenkomst een tet tegen Engeland en Turkije tou zgn ontkende de beer Giers ten sterkste want Kremsier diende evenals Skieruevice tdr bevestiging van den vrede dis na geen gevaar meer loopt daar het geschil tusschen Engeland en Busland hoogstwaarschijnlijk spoedig zal eindigen Eergisteren Zondag heeft de beer Jules Ferry tgne aangekondigde verkiezingsrede te Bordeaux uitgesproken Zaterdag avond te 6 uur is hg aldaar aangekomen aan het station begroet door den heer Laroze terwgl zgn vroegere ambtgenoot de beer Bsynal hem tot Libourne was tegemoetgereisd Teislond beeft de beer Ferry zich naar bet buitenverblijf van zgn gastheer begeven waar hg i tol gisteren middag vertoefd beeft Eeu telegram uit Bordeaux meldt dat be uitspreken zijner rede zich dqor geen enkel buitengewoon voorval beeft gekennierkl en de inhoud iu hoofdzaak overeenstemt met hetgeen de heer Ferry reeds voor de kiezers te Eyoo en te Saint Dié ontwikkeld heeft Hg betoogde de uoodtakclgkheid van een nauwkeurig omschreveu pqlitiek programma waarop niet behoorde voor te koineii de opheffing van bet budget van eeredleüst en de herziening der constitutie althans gedurende den zittgd der thans te verkiezen Kamer Ten slotte heeft e heer Ferry gezegd dat Frankrijk tgn vroeger n rang in bet Europeesche concert der mogendheden weder ingenomen beeft en dat het geèrbiedigd wordt omdat het sterk is Iu Spanje begint de opgewondenheid eenigszint te beduren en ook de Pargsobe bladen houden tich minder met de quaestie der Carolina eilanden batig volgens de KSlnitcke Zeit omdat zij tot bet intlcht zijn gekomen dat het toch vergeefscbe arbeid is om het twistvuur tusscbeu Duitdchland en Spanje verder aan Ie wakkeren In zooverre is deze opvatting zeker juist dat de mededeelingeu der Duitsche regerring te Madrid een goeden indruk hebben gemaakt eil de kans op een spoedige schikking aauraerkelgk vermeerderd Evenwel bigven de Duitsche bladen het nog oneens over de uitlegging vau Bismarck s woorden dal Duitscbland bereid is een beroep te noen op de goede diensten eener met beide partgen bevriende mogendheid De Köln Zeit stelde dit gelgk met bet voorstellen van eeu scheidsgerechl maar de