Goudsche Courant, woensdag 2 september 1885

1885 VrUdag 4 September JN 3283 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIPS Wgnhaudelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX ii 27 per anker van 48 iiesschen met inbegrip van accgns franco huis door geheel Nederland q per half en kwart ankers Proefflessohen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zjjn bij mg steeds op flesch verkrijgbaar PRIJS COURANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Faillissement J Kat ZtU bigft Tolhouden dat de Duitacbe regeering dit Tolatreki niet heefl bedoeld Aobt Spanje een acheidsgerecht noodig dan ia bet de laalc der Spaanaohe regeering om de openbare meening in het land met dit pUn Ie verioeneu Het erschil acbgnt dua eenvoudig Ie tyn dat de Dnitaobe regeering niet lelve het benoemen van een aobeldarecbtet heeft voorgesteld maar lioh er gaarne aan wil onderwerpeB wanneer de Spaanaohe regeering het voorstel doet In het tuiden van Europa bl ït de toestand ongeveer deielfde In Spanje begint de epidemie langtaam af Ie nemen en ook te Marseille blgft verbetering aanfaoudeo maar Ie Toulon wordt de toestand niet beter zoodat het aantal tterflegevallen reeda gestegen is tot 34 per dag B E C L A M E Anatherin Mondwater van Dr J G POPP K K hofleverancier Ie Weenen stad fiognergasse no 2 mag als t beste der bekende middelen voor de tanden worden besohouwd Dit is door 10 jarige ondervinding bevestigd duizenden flac ns worden naar alle vverelddeelen verzonden en vele geneesheereu schrijren het by ziekten van den mond en de tanden voor Zeer aanbevelenswaardig ook is Dr Popp a VEGBTAAL TANDPOEDEE dat uitstekende diensten bewast bij de dagelgke reiniging der tanden De ANATHERIN TANDPASTEI behelst geen enkel nadeeiig iugredient en is tot dateelfde doel uiterst geschikt en geraakkelgk Holle gecarrièerde tanden stopt men dicbt met TANDPLOMBEEESBL waardoor de oarie t verder doorknagen belet wordt Wg maken daarom allen die gezonde tanden op prgs stellen attent op de ANATHERIN PRAEPAEAXEN van Dr J G POPP te Weenen stad fiognergasse no 2 Depots er van zijn gevestigd bij alle apothekers en handelaren in parfumeriën drogeriën en galanleriewaren JBargerlJjIte Stand GEBOREN 28 Aug Antonius Hnbertus oudora G JODdgk en D H Koot JohaDoa ouders M W Schouten eo Ë de Gruil 30 Heodriciis HubertuB coders J F BrugsteoB en K van den Hoven 81 TheodoruB Hendrikoa ouders T J Steeoland en S Lmdaart OVERLEDEN 81 Aug H v n utrecht 6 m T Jaake 61 j W Herman de Groot 4 j 6 ra Moordrecht GEBOREN Wllhelminina ouders J Schaap on M Troawborat OVERLEDEN W den Outer 19 m ONDBRTHOUWD J an Iperen te Gouderak 30 j ea 6 Kumenbug 25 J GEHUWD B nn Jereren en C Ooatrom Haagtrecbt GEBOREN Hendrik ouders A Visichcr en C van der Werke Heillje ouders J van der Vlist en J Kloot OVERLEDEN C van Echleren 6 m Zevenhuizen GEBOREN Netje ouders J Aanen en C Mnilwijk Neeltje ouders G van Kraliugen en J Veenman GEHUWD B Donker en D M Saarberg ADVERTENTIÊN Getrouwd VOS A J J J C VAN DEN BERGH die by deze mede namens wederzijdsche familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de belangstelling bij gelegenheid van hun huweljjk ondervonden Heden overleed na een kortstondig lijden onze dierbare Moeder Behuwdmoeder Groot en Oveigroot Moeder Mejuffrouw MARIA KNORRENBURG Weduwe den Heer NicoLAAs Klijweg in den ouderdom van bijna 91 jaren Uit aller naam K J KLIJWEG Delft 30 Augustus 1885 ♦ Heden morgen overleed bgna zevenmaanden oud ons geliefd Zoontje HERMANES F VAN UTRECHT A M VAN UTRECHTQouda 31 Augnstus 1885 Suit Voor de vele en harielgke bewjjzen van belangstelling bg het overlgden van onze geliefde Echtgenoote eenige Dochteren Behuwddochter ondervonden betuigen ondergeteekenden bunnen weigemeenden dank J C KROS Luit der Infant O A J RIOHELLE C C RICHELLE SwAA J C KROS C KROS v OouEN Oouda 1 Sept 1885 VOORTZETTIi G der Openbare Verkooping in het Lokaal aan de Peperstraat op DONDERDAG 3 SEPTEMBER a s des namiddags te 2 uren Bjj vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van den 28 Augustus 1885 is 8 J HIK Koopman in gemaakte Kleeren en Petten te Oouda verklaard te zjjn in staat van faillissement aangevangen op den 22 Augustus bevorens met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr E FEITH Lid van gemelde Rechtbank tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator M DEN BLEKER Cand Notaris Waddinxveen 31 Augustus 85 a PA UL Js Civiel Ingenieur en Archltecl Zevenhuizen Donderdags van 10 12 uur te Oouda Crabethstraat Q 236 GEVRAAGD in een klein Burgergezin een zindelgk Dienstmeisje niet ouder dan 18 jaar Adres onder No 1179 aan het Bureau dezer Courant Een fatsoenlgk BURGERMEISJE P G 17 jaar oud zag zich gaarne GEPLAATST in een WINk eL hefst in Garen en Band of Manufacturen Adres onder No 1180 aan het Bureau dezer Courant Men verlangt voor dadelgk eene fatsoenigke of NOODHULP KEUKENMEID van mid lbaren leeftgd en van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter Y aan den Ouden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNK Oppert No 150 Rotterdam é Opentare Verkooping op WOENSDAG 2 SEPT 1885 voorm te negen uren in het Venduloliaal aandeNieuwr steeg E No 17 te Oouda van eene Moderne Mah CANAPÉ en 12 dito STOELEN met rood Tröp KLEEREN LINNEN BEDDEN en BEDDENGOi INVENTARIS eenerSiyterfl HUISRAAD poote partg MANUFACTUREN gemaakte KLEEREN en COSTUMES gewerkt GOUD en ZILVER JUWEEL enz enz GEVRAAGD kunnende monsteren en wat rijden van de bok voorzien van goede getuigen en van de P G Franco brieven onder No 1178 Bureau van dit Blad De HH inteekenaren worden uitgenoodigd ter bg woning eener Vergadering op DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1885 desavondsr re Bovenzaal locaal Harmonie Markt ten einde de avonden vast te stellen Er zal ook gelegenheid zgn de Kaarten tegen het bedrag in ontvangst te nemen De DIRECTIE der HOGGDÜITSCHB OPERA heeft zich bereid verklaard op die Vergadering tegenwoordig te zjjn tot het geven van inlichtingen CONRAD BEHRENS THrecteur Mevrouw van GOOR HAVEN vraagt door ziekte der tegenwoordige voof dadelgk eene Noodhulp Keukenmeid Spreekuur s avonds van 6 tot 9 Mevr SPARNAAIJ MoLBNAAH Vraagt met NOVEMBER a s een nette DIE1 STB0DE HOOG LOOIV GEVRAAGD in Steden en Dorpen soJte personen die geschikt en genegen zjjn als BODE flink te werken voor de Afdeellng BegrafenisUitkeering eener Koninkljjk goedgekeurde ZevensverzekeringMa at schap pij Franco brieven met opgaaf van beroep en informatiën letters A A bij A TER WEEME Handelsdrukkerij Open Rjjstuin 16 Rotterdam ADVERÏEiXTIEIV in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 3 September 1886 In de j iaterea ftehoadea openbare vergadering van den Raad vau State werd bcbaodeld het beroep van A Laxerenberg te Gouda tegen een besluit van B en W dtzer gemeente raarby hem vergunning ii geweigerd tot oprichting van eeu varkenulachtery Rapporteur Staatsraad mr De Vriea De appellant vai zelf aanwezig om zijn beroep toe te lichten a Koningt bealisiing deeleo wg later mede Onder de minste ioachryvers voor de aanbesteding op 31 Augnstus gehouden te Amsterdam door het depart van kolomen komt voor voor perc 4 2500 streng kolfgaren de Ooadsohe mach garenspinnerjj te Gouda ve r ƒ £ 87 50 Id de zitting der Kotterdamsohe Arr Bechtbank van Dinsdag morgen werd veroordeeld J V L arbeider te Gouda beki tan bet tonder vergunning loopen langs den spoorweg tot 1 boete H B zilversmid te Schoonhovea bekl van mishandeling tot 8 dagen gev eenz 3 B sohipper te Ammerstol bekl van gewelddadigheid lot ƒ 3 boete Vervolgens stonden terecht J S eu F F bekl van bedelary te Gouda gepleegd Eisch 15 dagen gev en optendiug naareen bedelaarsgettieht Over 8 dagen uitspraak De HoisHODDKiuKE ScHiiTwBDSTBHi die Dinsdag en Woensdag plaats had op het Scbiettenein aan deo Boiterdamscbeu Dyk mag in meer dan ééu opzicht uitstekend geslaagd beeten Ëeneersie vereiaehte daartoe was goed weêr en daarover fiel allerminst te klagen Voorts gaf een lalr jk publiek een gewenscht bewgs van belangstelling en eiodelgk werd er zoo goed geschoten als men dit na vroegere ervaring tegenwoordig verwachten mag De stafmuziek van het 4e Heg Infanterie luisterde bet feest op onder directie van den heer A Orentcius daartoe welwillend aangeboden door hh Officieren van bet 6e Bat 4e Beg Infanterie terwg l ook de muziek der dd SohutterO nder dir van den heer J G Arenlt zich op het terrein deed hooren Er heerschte op en bg het terrein voortdurend een gezellige drukte en het geheel leverde een aardig gezicht op der beschouwing ten volle waard De Regelittgs Commissie komt ontegeazeggelgk een woord van lof toe voor de wgze waarop zg het feest inrichtte en voor alles wat zg deed tot het succes Deze oommissie bestond uit de bh P J Straatman Majoor Oarnizoens CommsndaDt Eere Voorzitter j G H G de Lange Presideut der Vereeniging BurgBrpiJcht Voorzitter L F Legds Kapitein der Infanterie Vioe Voorzitter A C Brgoe 2e Luitenant der Infanterie Penningmeester j A van Reedt Dortland Secretaris Vereeniging Burgerplicht Commissaris P Goedewaagon Tl Kapitein dd Sohutterg Commissaris D J P Onstenk 2e Luitenant dd Sohutterg Secretaris Gisterenavond werden in Ons Genoegen de prgzen uitgereikt aan hen die daarop volgens onderstaande Igst aanspraak hadden Ook hiervan was een groote schare belangstellenden getuige terwgl het Muziekcorps van het 4e Reg Inf opnieuw eene uitvoering ten beste gaf Op dezen feestelijken avond die een waardig eind vormde aan twee gezellige prettige dagen werd aohtereenfolgens op flinke trefifende wgze het woord gevoerd door deo Garnizoens Kommandant Majoor P J Straatman den President van Burgerplicht G H O de Lange en den Majoor der dd Sohutterg H W G Koning De uitslag van den Schietwedstrgd was als volgt KORPSWEDSTRIJD Deelnemers het 6e bataljon 4e reg infanterie het bnlnljon dd Scbulterg de Weerbaarheids Ver eeniging Burgerplicht de Officieren van het garnizoen en de Officieten der dd schutterij Zilveren Medaille uitgeloofd door de RegeliogsCommissie behaald met 222 p door Burgerplicht Categorie A De OffioiereB van het Garnizoen Ie pr Album op standaard aangekoohi door Officieren Garnizoen behaald doordeu leu Luit J C Kras met 47 ponten 2e pr Se gecorab Thermometer aangeboden door de Kader Vereen dd Schutttrg door den len Luii A L de Wolf met 48 p 3e pr Revolver met 90 patronen aangekocht door Officieren tan het Garnlioen behaald door den Ie Luit 6 P Cheriei met 43 p 4e pr Tafelschel aangekocht door Officieren van bet Garnizoen behaald door den 2eD Luit A C Brijce met 41 p 5e pr Veldflescbje aangekocht door Officieren van het Garnizoen behaald door den Kapt L F Legds met 41 p Categorie B De Offioiereo der dd Scbulterg Ie pr Kaarten Coupe aangekocht door de Officieren dd Schutterg behaald door den Majoor dd Scbulterg H W G KonUg met 49 p 2e pr 3e gecomb Twee Karaffen met zilver gemonteerd aangeboden door den heer J M Noothoven tan Goor behuild door Kapitein dd Sohutterg A van Reedt Dortland met 47 p Se pr 12e gecomb Salontafel aangeboden door den heer A Brinkman behaald door 2e Luit Schntt W A L vau Hitrop met 46 p 4e pr Brierendrager aangekoeht door Offic Sohutt behaald door 2e Luit Sehatt M v d Bran deter met 4 f 6e pr 7 gecomb Stel goadw Overhemdknoopjea aangeboden Stm dta iMtr W B eer behaald door 1 Luit Schntt J A P Mantgii met 40 p 6e pr Asohbakjr aangekocht door Offic Schntt behaald door 2e Luit Schutt L A Keeper met 39 p Categorie C Leden van Burgerplicht Ie pr Ie gecomb Etagère aangeboden door den Burg van Bergen IJzendoorn behaald door W A L vau Mierop met 64 p 2e pr Lamp aangekocht door de Vereeniging door A BooDstra met 62 p 3e pr 2e gecomb Ëiagcre aangeboden door den heer G Prince Sr door U van Wgngaarden met 49 p 4e pr Cognacstel aangekocht door leden der Vereeniging door i C Kras met 48 p 5e pr 5e gecomb Biscuitdoos aangeboden door Mr J H van Mierop door H Berlgu met 48 p 6e pr Sigarenstandaard aangeboden door den heer G H G de Lange door M M Schim van der Loeli met 48 p 7e pr Barometer 9e gecomb aangeboden door den heer A van Reedt Dortland door C C i van Mierop met 46 p 8e pr Toiletapiegel aangekocht door leden der Vereeniging door A E Steeusma met 46 p 9e pr Serries aangekocht door de Vereeniging door A C Geitel met 46 p 10e pr 2 Kannen cuivre poll aangeboden door den heer A C Geitel door J J v Bemmel met 46 p lie pr Sigarendoos aangeboden door den heer C A Schouten door D Hoogendgk met 46 p 12e pr Lezenaar aangeboden door den heer 6 H G de Lange door A van Reedt Dortland met 46 p 1 Se pr Gebaksmand aangekocht door leden der Vereeniging door D Rietveld met 44 p 14e pr Ue gecomb Tafelschel aangeboden door W Sliedrecht door J W Boers met 44 p 16e pr Faraplttistandaard aangeboden door den heer J J van Bemmel door A O Cosgn met 44 p 16e pr 6egeoomb Waterstel aangeboden door den heer Mr J H v Mierop door J P Mul met 43 p 17e pr Patroontascb aangeboden door den heer H vau Wgngaarden door D J P Onstenk met 43 p 18e pr Sigarenkast aangeboden door den heer D J P Onstenk door W Sliedrecht met 43 p 19e pr Kisije Sigaren aangeboden door den beer J van Berkel door C A Schouten met 42 p Cat 3iorie D De leden der Kader Vereeniging en de Onder Officieren eu minderen der dd Schutterij f ie pr Salontafeltje aangeboden door de Offic Vereen behaald door Korp A v d Klegn met 48 p 2e pr Bloemrazen aangeboden door den heer H W G Koning door Serg Maj W Sliedrecht met 43 p 3e pr lukutel aangeboden door de Kader Vereen duor Serg F Jansen met 42 p 4e pr Twee Bloempotten aangeboden door de KaderVereen door Serg B Hageman met 40 p 5e pr Twee Bloempotten aangeboden door de Offic Vereen door Korp C Sliedrecht met 40 p 6e pr 4e gecomb Zourslel aangeboden door Majoor H W G Koning door Muziekant Kra neveld met 40 p 7o pr Coguaosiel aangeboden door Offic Vereen door Serg F Ë J Brijbach met 39 p 8e pr Metalen Kookslel aangeboden door de Offic Verecn door Serg J C Brandt met 37 p 9e pr Cognacstel aangeboden door den heer Bakker Niemeijer Offic v Gez bg de Schntt door Seig Maj S U V d Kraats met 37 p lOe pr Porceleinen Rookstel aangeboden door de Offic Vereen door Serg Maj Sanders met 36 p Categorie E Salvo Schutters Ie pr Salontafel aangeboden door den Majoor H W G Koning behaald door Serg T Jansen met 47 p 2e pr Wekker aangeboden door den beer A van Reedt Dortland Kap Schutt door Serg Maj Sanders met 41 p 8e pr Suikervaas aangeboden door de Offic Veréea door Korp A v d Kleijn met 39 p 4e pr Reistasch aangeboden door den Schuttertraad door Serg Maj W Sliedrecht met 39 p 6e pr Waterstel aangeboden door den Schuttennuu door Serg W Boer met 37 p 6e pr Sigarenkoker aangeboden door den Scbutters raad door Serg B Hageman met 33 p Categorie F De Onder Officieren en minderen van het 5e Bataljon 4e Regiment Infanterie die aan den Korpswedstrijd hebben deelgenomen Ie pr Suikerschaallje aangeboden door den Majoor H W G Koning door Serg Maj Vngk met 46 p 2e pr Een prgs in geld van f 7 50 aangeboden door den Mqoor P J Straatman door Serg Maj t Hart met 45 p Se pr Een prijs in geld ran f 2 50 aangeboden door den Majoor P J Straatman door Serg Maj Nabnqs met 48 p Categorie G De Officieren van bet Garnizoen dd Schutterg en Weeibanrheid Scheibenbild Ie pr Salontafeltje aangekocht door hh Officieren behaald door A K van der Garden Mnjoor Rust Sohutterg 2e pr Rookstel aangeDoden door den beer A K van der Garden door A L de Wolf Ie Luit 4e Reg Inf 3e pr Aschbakje aangekocht door hh Officieren door J F C W Adels Kapt 4e Beg Inf 4e pr Bloembakje aaogeb door den heer L F Leijds door J A P Montgn Ie Luit dd Sohutterg 5e pr Bierpot aangeb door den heer D J P Onstenk door H W G Koning Majoor dd Schntt 6e pr Inktstel aangekocht door hh Officieren door B G J van Deutekom Kwartm dd Schutterg Conaolatieprgs aangeboden door den heer L F Legds door dr £ J Kuhne Off van gezondb H VASTE BAAN Vgf schoten a ƒ 1 Ie dag Ie pr H van Wgngaarden met 50 p 2e pr G H G de Lange met 48 p j 2e pr dr E J Kuhne met 47 p 2e dag Ie pr A C Geitel met 54 p 2e pr J Vugt met 60 p 3e pr A Brunting met 49 p I VRIJE BAAN Drie schoten 0 50 Ie dag Ie pr H vai gngaarden met 34 p 2e pr W A L van Mierop mei 33 p 3e pr G H G de Lange met 32 p 2e dag 1 e pr A van Reedt Dortland met 34 p Ze pr A C Geitel met 32 p 3e pr A Brnntiog met 32 p