Goudsche Courant, zondag 6 september 1885

Éérste Verificatie Op bevel van den Edel Achtbaren Heer RechterCom nissaria worden alle Crediteuren in het faillissement van S J BIK te Gouda opgeroepen om op WOENSDAG den 16 SEPTEMBER 1885 a voormiddags ten half tien nae in persoon of door behoorijjic gevolmachtigde te verachgnen in een der lokalen van bet Gerechtsgebonw aan bet Haagscbe Veer te Rotterdam ter verificatie banner vorderingen wordende zy tevens uitgenoodigd de opgave van den aard en het bedrag daarvan vóór den 14 September a s in te leveren ten buize van den Curator M OEN BLEKER Waddinxveen 2 September 95 Remonstraotsche Gemeente Zondag 6 September a s wegena her8tel Bran het Kerkgebouw GEEi DIEINJST 1885 Zondag 6 September r N 3284 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Te Koop voor f 40 een DUIVENTIL opstaande een KIPPENHOK met DUIVENTIL 10 KIPPEN 13 DUIVEN 2 EENDEN en 1 EENDENKUIP Te bevragen onder No 1181 aan het Bareaa dezer Courant Tegen 1 NOVEMBER wordt gevraagd eene nette Mevrouw van deb WANT MARKT vraagt tegen 1 OCTOBER of NOVEMBER eene Zich aan te melden by Mej H U B E R Groeneweg De inzending van advertentian kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave GEVRAAGD kunnende monsteren en wat rgden van de bok voorzien van goede getuigen en van de P G Franco brieven onder No 1178 Bureau van dit Blad Men verlangt voor dadelgk eene fatsoenlgke mEwmEMMEm of NOODHULP KEUKENMEID van middelbaren leeftgd en van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter Y aan den Ouden en Nienwen Boekhandel van J H DUNK Oppert No 150 Rotterdam kunnende koken en streken Te bespreken Donderdags avonds tusachen 9 en 10 uur Op roorslel van den heer J Post van der Bur werd nog besloten dat aan d Directie der Rotterdamsche tramweg maalsehappn zal worden verzocht na de opera roursleilingen de noodige tramwagens beschikbaar te steHeo om de Gondsche ingezetenen naar het Station te rgden dat h r bij regenachtig weSr zeer rerkieseiyk is Voordat de vergadering eiud gde betuigde de heer S van Mllligen namens alia aanwezigen den heer Behrens zijne erkentelijkheid roor hetgeen hg deed om het Ooudsche publiek hei bezoek aan de Opera zoo gemakkelgk te maken Als kunstenaar en als zanger zeide de heer van Milligen keuden wg 7 reeds lang hoogst aangenaam as het ons ihans perfOJulgk met U kennis te maken en wij hopen dat deze kennismaking ran zeer la en duur zal zgn I Blijkens bet darcrend applaas ran de aanwezigen werd die wensch door allen gedeeld Dezer dagen verd hel 40 ji ig bealaan herdacht van eene Vereeniging te deter slede die steeds zeer nuttig werkzaam was en van welk jubilc derhalve met waardeeriog mag worden melding gemaakt Het is de vereeaiging Sulpielom aan eerlyke e vlijtige armoede Gedurende deu tijd van haar beslaan heeft zg een zeer gunstigeu invloed geoefend op lal van behoeftige gezinnen door werk te verschaffen aan de huismoeders Het behoeft toch geen betoog dat de damet die aan bet boofd staan dezer Vereeniging wanneer zj in aanraking kwamen mei hare behoeftige stadgenoolen zich niet eenvoudig bepaalden tot hel geren ran werk eo bet betalen ran loon maar in zake de opleiding der kinderen de inrichting ran hel huishouden enz ene tal ran nuttige wenken garen gepaard aan hulp ran hen die dit bleken te rerdienen en hen bgalooden met raad en daad oreral waar dit noodig was Behalre de oumiddelijke goede resoltaten der Vereeniging zgu er alzoo nog rele die indirect menig huisgezin ten goede kwamen en wg zeggen zeker niet Ie reel als wg beweren dat de Vereeniging reertig jaar lang eCo zegen was rnor deze stad Een woord ran hulde tol de dames die aan het hoofd staan en met zooreel ijver en liefde zich aan het nuttige doel dezer zaak wjjden is hier zeker niet misplaatst evenmin als een woord van erkentelgkheid tot de stadgenoolen die de zaak door finantieele bgdragen steunden Wg berelen de Vereeniging aan in aller belangstelling en rermelden met genoegen dat bg gelegenheid ran het 40 jarig jubilé rerscheidene extra gifteo inkwamen die met erkentelgkheid in ontvangst werden genomen Van de dames die de Vereeniging oprichtten is nog een drietal in leren ui merr I C Vorstman geb Perier te Gouda mevr H Remy geb Jeannier te Hengeloo en mej A H Verhagen Ie Een JONGMENSCH verlangt Kost en Inwoning met gebruik van VRIJE KAMKR liefst inde omtrek van de Roode Brug Adre bg den Boekhandelaar H C BDAÜW Jr onder letters H H Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VERVOLGBUNDEL OP DE Evangelische Gezangen Prjjs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent De Cfoudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEESUEN Tegel en Steenvorm Machines Drijfwerken naar Stukprijzen in flessohen d 1 1 80 en f 1 00 TAMARINDEBONBONS aanbevolen legen verstopping en daarmede in verband staande ongesleldheden DE TAMARINOE BONBONS ran KRAEPELIEN HOLM zijn een ïuiver plantaardig zBchtwerkend spijsrertering en eetlust niet storend Purgatlef in ooufilunrforra aangenaam frisoh van smaak eu zeker werkend In doozen van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting In Etui van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bg Hoest en Verkoudheid in fleschjes a 20 cents ERAEFELIEN HOLM Apotheken te Zeilt Depot voor Gouda bij den heer C THIM Aootbeker De commissaris ran politie te Gouda waarschuwt de ingezetenen legen U Schoemaoher die als zijn adres opgeeft Sohiestraat 1 te Delfsharen doch daar niet woont Deze persoon bestelt overal goederen aaji dat adres die in ontraugst worden genomen en spoorloos rerdwgnen zouder dat de afzender betaling oatrangt Reeds waarschuwde tie commissaris van politie Ie Delfsharen tegen Schoemacher doch hg schgiit daarmede door te gaan tenminste zijn er hier ter slede nog bestelbrieren ontrangen FOLXTrEJ GEVONDEN eo aan het bureau ran politie Kedeponeerd Een Muilkorf een fanlaasie Armbandje ly ude roode kraaltjes met kope en alniting een Portemoanaie met 29 ceno een nieuw gekleurde Halsdas ren Kuipmesje en twee Koestrengeo MABKTBBBICHTEJS QOUda 3 September 1886 Alle granen flauwer Tarwe 16 a 20 cents lager rooral de nieuwe welke in óf beste soort ran 7 40 tot ƒ 8 werd afgegeven Jarige ƒ 7 75 i ƒ 8 26 roor de mooiste mindere naar kwaliteit Rogge ƒ 5 60 a ƒ 6 Gerst in beide soorten ƒ 6 a 6 76 Cheralier ƒ 6 a 6 50 Harer ƒ 3 80 a ƒ 4 30 Mais ƒ 4 90 a ƒ 6 60 De veemarkt met weinig aanroer de handel traag uitgenomen graskalreren rlug rette varkeus 23 a 25 et rarkens roor Londen 20 d 21 ot magere rarkens en biggen rlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 20 per week sohaprn traag te verkocht Aaugeroerd 111 parijen Kaas Eerste kwaliteit ƒ 20 ƒ 28 tweede kwaliteit ƒ 16 ƒ 19 Noordbollandsche ƒ 20 a ƒ 26 Handel Mer vlug Goeboter 1 16 ƒ 1 30 Weiboler ƒ 0 90 a ƒ 1 23 S tember a s KAASMAKKT JUurgerlijke Stand OEBOBEN 31 Aug Catrieat Lobegieaa oaitn E Lukkiea ea D Diepen Maria en Maggiel Aathonius oudera M A Holthayzen eu C L SoDsbeek 2 Sept Leendert Willem Lambertos ooders C lao den Broek en J M ran der Pool J OVERLEDEN 1 Sept C W de Brn o 7 m 2 C Janjten 80 j GEHUWD 2 Sept P C Vermeulen en J Hajebroek ADV£IIT£NTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon C M M SCHILTE RouGBKs Bel t 1 September 1885 Sr H e m j Heden overleed na een kortstondig lyden onze dierbare Moeder Behuwdmoeder Grooten Overgroot Moeder Mejuffrouw MARIA KNORRENBURG Weduwe den Heer NicoLAAS Kluweq in den ouderdom van byna 91 jaren 4 i 17 Uit aller naam K J KLIJWEG Delfl 30 Augustus 1885 ♦ De ondergeteekenden gevoelen zich gedrongen door deze openlgk hunnen welmeenenden dank te betuigen aan HH Regenten Dames Regentessen den Directeur en verder Personeel van bet Gasthuis voor de langdurige goede verzorging en bg het overljjden van onzen Broeder en Zwager THEODORUS JASKE E JASKE P BOSMAN Gouda A ZWANENBURG 2 Sept 1885 J de KNOOP Qoudscbe Vliegerwedsthjd MUZIEKUITVOERING op de Tentoonstelling VRIJDAG en Wedstrgd ZATERDAG s namiddags van 2 5 uur GOED AAITGEWEITD tegen schouder en aaugezigtspjjn kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zjjn de Nieu v Nieuw fE lfi Tfflf 1 git zwarte Schril en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Nederland Schrflfinkt Alizarin Keizer Schr fen Copiëerinkt Salon en andere Inktsoorten en vloeibare Lijm Verkrggbaar in iedere Boekwinkel H voh GIMBORN Emmerik a d Rijn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 ABSHAUBBINS of Anti Rhumatische Watten bet tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwa en ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het hSbfddepót A BREËTVELT Az te Delft en verder by T A G van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wert Bosman A Bo Berkel Gouda J vac Dorp Zoetermeer W F J den Uijl Sohoonh A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Schlattman M J Goudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendijk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Eleiswijk Wed G Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesciiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 5 September 1886 De uitslag tan den te s Hsge gehouden sohaakwedstrqd is Ie klasse Ie prgs jhr Van t oreest met S i 2e pr de heer C Messemaker te Gouda met S i en Se pr de heer Benima met 5 iriustpanteD 2e klasse Ie pr de heer S A Aronson te Goada met 4 2e pr ile heer A Horneman te Gooda met 8 9i 3 P de heer H J Wonneket te Gouda met 3 wiuatpanten Donderdagavond had in de bor ntaal der Harmonie eene rergadering plaala ran abonnés te dezer ilede op eenige roorstelliagCD der Hoogduitsche Opera te Rotterdam Deze rergadering werd bgge ooad door de hh Conrad Behrens Directeur der Opera H L Berckeuhoff Administrateur en Jao de Vos Regisaenr De heer Behrens leidde deze rergaderiog heette allereerst de aaaireaigen welkom zeide met genoegen nit hel groot aantal intetkenaren te hebben gezien hoereel belangstelling te Gouda beslaat in de Opera en beloofde dat het steeds het streren zou zja der Directie om aan alle billgke weuschen tegemoet Ie komen Verrolgens werden door den heer Berckenhoff eenige mededeelingen gedaan waaruit bleek dat op de volgende Zaterdagen na afloop der Opera te Rotterdam legen de rroeger medegedeelde rerminderde prgten extra treinen zullen rgden naar Gouda 3 October 14 Norember 12 December 8 Jannari en 6 Februari Het plan is dit jaar te Rotterdam zooreel mogelijk groote opera s Ie geven daar het gebleken is dat deze het meest in den smaak rallen ran het publiek en dit zal in t bgtonder het geral zgn op genoemde Zaterdag aronden Men zal in de gelegenheid zijn in Gouda plaats Ie bespreken en wel des Woensdags ran de week waarin de roorstelltng valt van 10 3 ure in een nader op te geven lokaal Men heeft dan de beschikking over de geheele zaal behalve natuurlg k de abonaeraeulsplaatsen zoodat de beste plaalsen door het Goudsohe publiek kunnen worden bespraken Wal de op te roeren opera s betreft zullen die welke dit jaar roor hel eerst te Rotterdam opgeroerd worden ook op genoemde Zaterdagen gegeren worden Er werden roorU een 12 tal opera s genoemd waaruit de Directie een keuze zal doen Verrolgens werd ieder io de gelegenheid gesteld de gewensohte inliohlingen te vragen die op de meest welwillende wgze werden gegeren De heer Behrens verklaarde ten slotte ook in het rerrolg aan alle billgke wensohen te gemoet Ie willen komen zoo hem b r bel rerlangen der aboonés wordt kenbaar gemaakt om zekere opera die te Rotterdam bijzonder succes heeft te zien oproeren zal hij dat gaarne doeu en in het algemeen beloofde hij het ons too aangenaam en gemakkelijk mogelgk te willen maken Voor zoorer het hem mogelijk is want ofschoon het spreekwoord zegt Bg God en een Theaterdirecteur is Mei mogelgk is ook hg tegen orermaoht niet bestand zal hg aan alle wenschen tegemoet komen en wie weet zeide hü of de lust in Operabezoek in dit seizoen niet zoo toeneem dat men met de 6 rooralellingen nog met voldaan is maar er nog een paar bg verlangt Met het grootste genoegen zou hjj ook daaraan willen voldoen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN Gisteren morgen is Wilhelmus Compier oud mim 6 jaar met het oplaten van zijn rlieger in de Oude Gouwe in het water geraakt N de Haan besteller aan de Rgnspoor alhier heeft zich gekleed te water begeren en de jongen gered Jit Zerechuizen schrijft men ons De witte bouw is hier geheel binnon en levert tamelijke reanltateu op De boonen en erwten beloren echter een slecht beschot daar de helft ran de bloesems rerloren is gegaan De nnchtrorsten ran de rorige maand deden ook aan de weilanden niet reel goed Tot ondenrgzeres aan de openb lagere school te Sloten Noord Holland is benoemd mej Verkaik ran Stolwijk Tol Wethouder te Ammerslol is io plaats ran wglen den heer C Zaanen benoemd de heer A Oskam Voor de algemeene tentoonstelling der Hollarudsche Maatschappg rau Landbouw die rau 16 20 September te Purmerend zal gehouden worden zgn rele inzendingen ran roortbrengselen ran tuinbouw en znirelbereiding aangegeren Ook de paarden eu reeteutooostelUng op 18 deze belooft belangrg k te zijn een 17 tal hengsten zijn aangegeren en niet minder dan 100 stieren Talrijk zijn de opgaren ran inzending van ander rnndree en ook ran schapeu Men meldt dat Hoetink bekend als bruigom ran Jagncije Struik de zg raillioenen juffronw dezer dagen in het huwelgk is getreden mei de dochter ran Van Zulpheo mede uit het bekende proces rermaard Toen Jannetje dit nieuws io de gerangenis te aHertogenbosoh reroam moet zij in onmacht zg n gerallen Indien waar i wat men roor zeker rerhaalde dat H bewaarder was ran de door Jannetje rerworren fondsen dan is haar aandoening orer de huwelijksnankondiging alleszins rerklaarbaar De schrijrer der Haagsche Sprokkelingen in het ü D verhaalt het volgende ran eene instelling die in de residentie bestaat Niet alleen zgn wg rermaard wegens one talent oua fatsoen op Ie houden en ons Ie roeden met muziek en andere minder subslanlieele eetwaren onze nobele lererancieta helpen ons borendien aan zakgeld Eene sierlijke kaart bood rag dezer dagen aan alle kleedingstukken roor mijn heele huishouden zgde fluweel en linnen bedden en tapgten en geheele meubileeringen dameshoeden paraplnies matten enz Eu op welke rerkoops oonditien Mgnheer ik aU ambtenaar behoef maar 20 pCt contant te roldoeu en de rest kan ik betalen per week 14 dagen of per maand ran 1 af geheel volgens rerlangen van den kooper I Na vraag ik u eens wie dat niet zou kunnen I per maand En dan zijn we er uog niet als ik maar eenmaal mijne eerste rekening geregeld heb afbetaald dnn ontvang ik verder alle goederen zonder aanbetaling dus tegen 20 pCi Kijk t is wel met vleiend voor o a ambtenaren zoo op een minimum van 1 s raaands afdoening getaxeerd te wordei maar ge zult met ontkennen dat er toch ook voor