Goudsche Courant, woensdag 9 september 1885

Woensdag 9 September N 3885 1885 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe Inzending van adTerteatiön kan geschieden tot éAn unr des namiddags van den dag der uitgave ONTVANGEN groote sorteering nieuwste Dames en Kinder ULSTERS en REGEIVMAIVTELS ea Jongelieereii DEMI SAISOUS G H0ÜTMA GOUDA Markt 53 hoek Rerksteeg GEVRAAGD tegen NOVEMBER of eerder een ervaren Ëenig Nienw Merk gedeponeerd TflE NEf GERMAIN HOSIERY MANUFACTURE Systeem Prof Dr JAEGER Geheel zniyer Wollen Anti Rhumatische V genegen met kinderen om te gaan P G en boven de twintig jaar voor HEEREN Voor Gouda en Omstreten uitsluitend ver Adres franco brieven onder No 1185 aan het Bureau dezer Qourant krijgbaar bfl Er biedt zich aan een nette W van der PALS Openbare Verkooping VAN EENEN IN BOED EL DE NOTARIS G C FOETIJUIT DROOGLEEVEE te GOUDA zal op Dinsdag 15 September 188S des morgens te 9 uren ten Sterfhuize van Mevrouw de Wed van BOVENE aan den Kleiweg wjjk E No 62 te Gouda in het egsafe iV Q ift e ofltaBfr gelé ytrteopefrT Hen geheelen xeernetonderhouden INBOEDEL bestaande in Mahonie en Eikenhouten Ameublement bevattende Tête a tête fantasie en andere Stoelen Salon en andere Tafels Spiegelkaat Pianino Spiegels Wasch en Naohttafels Mahoniehouten en andere Ledikanten Canapé Psyche Pendules en Coupes kristallen Gaskroonen eenig Porcelein Kristal Glas en Aardewerk Huisraad en Keukengereedschap Een bizonder fraai spelende Klok Brandkast Mangel een tuinamenblement bestaande in 2 Tafels en 12 Stoelen enz Bedden Matrassen en Dekens Tapijten en Loopers Meubel en andere Gordflnen Linnen en Tafelgoed Kachels en fornuis enz Voorts prachtige Juweelen GoSdént die 3 dagen per week disponibel heeft alle goederen kunnende maken behalve COSTUMES van goede getuigen voorzien Franco brieven onder No 1183 aan het Bureau van dit blad I B0RST C4RAMELS en liW N HAAIJMAAKER8 if o o xj n v VËRKOPBEID ADVEKTEi TIEI in alle Binneti en Bultenlnndsche Couranten worden dadelijk ops ezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Belangrijk HOUTVEILING TE R onri E R f iif uurwj pracouge uuweeien bfoUOen r i i EiB ir llfl Sieraden en Gewerkt Zilver en hetgeen Woensdag den 9 September 1885 de verder t voorsohgn zal worden gebracht Te bezichtigen Maandag 14 September des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 iot 6 uren namiddags ton 12 uur in het Café Fritschy aan de Overzgde der Maas van Petersburger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wgburger Vuren en Grenen DELEIT m PLATEN Geschaarde en ieplocKde Deleo Verders Amerikaansche Grenen Delen Riga en andere Sparren Sparhouten Juffers Kolders aanzienlijice partg Eiken Ribben enz Circa 100 000 stuks DELEJN en PLATEN zullen tot veel verminderde prijzen opg eniimd worden Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade No 1 te Rotterdam verder t VOOrSnhiin zal wnrilon rrnKrankf jj i ini SPECIALITEIT IN COESETTEN Damesen Kinder Ondergoed Tournures Crinolines KOUSEfVr enz Uit de hand TM KOOP eene in volle werking zgnde uitgestrekte VEENDERIJ met WOON en PAKHUIZEN SCHUREN en INVENTARIS enz in de gemeente Reeuwijk nabg Gouda Te bevragen bg Notaris Mr KIST t6 Gouda D HOOGEUBOOM MAGAZIJN van Onderkleeding TüiooT mmi Gemaakte Flanellen HEMDEN Fransche Corsetten met echte Balijnen GEZOITDEEIDS CORSETTE allet n Echt te verkrggen bjj D H006ENB00H Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETUUITDROOGLEEVEE op VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1885 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mej de Wed R VAN BALGOIJ aan de Keizerstraat wjjk K No 125 te Gouda van eeneu netten goed onderhouden f bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en tmdere MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED HUISRAAD enz Te zien Donderdag 10 September 1885 des namiddags van 1 tot 6 uren Gedurende 40 Jaren beproefd K K uitat Qepriv eo eerite Amerik en Eng gepateuleerd Tand en Mondspoelin an Dr J G POPP K K Hof T ndari van Z M den Keizer van Ooilenrylt te Weeüen is het voortreffelijkile middel tegen rbumatiiohe Tandp n by onnteking zwellen en zweercn an het tandfleeBoh het loat den aanirezigeu tandtieen op en foorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt lontaande tanden weder a t door fer terking van het tandvleeich dat het van alle lohsdelyke stoffen reinigt geeft bet den mond een aangenamen frijsohen geur terwijl het deu onaangenamen reuk weldra doet verdwgnen Deie Moudspoeling is insgelüka een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert hel tanden kr jgen bü kleine kinderen dient al voorbehoedmiddel tegen diphtfateritig keelziekte en il ouontbeerlyk bij het gebruik van miperale wateren In flesBohen van ƒ 1 76 f 1 20 en ƒ 0 60 Poeder 4 ƒ o so Dr POPP S Pasta in Doozeu i f 1 Z6 Pasta aromatische waarvan het B a avn gebruik de tanden schitterend wit TA nil nUll Plombeersel om zelf holle tanden of kleien te plombeeren per étui 2 60 POPP S medio Eruidenzeep het voortreffelijkste Toiletmiddel legen vlekken uitslag lever vlekken eu zomersproeten tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede etera hu id wor m onreine huid en pukkels f 0 36 fl Het geéerdi puMiei wordt verzocht mtdrukkelyk te verlangen geneeimiddelen van den K K Ho tandarti POPP en geen andere alt echt te IetchouKe dan die met tijn fabriehtnerk eyn feitemfeÜ ferêcheiden vtrvalêcher en verkeoperi in Nederland werden onlange bi rechterlijk mmnit tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depóls van alleen eohto Anathérin preparalen bevinden 2ich te Gouda bg J H C Huinok winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Eotterdam by P E van Santen Kolff te s H ge bg J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Egn te Schiedam bg C Malta Gz i te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam by F van Windheira Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht by G H N van Spanje id m Lobry Porton Droogisten Snelpersdrnk van A Beinkman te Gouda De oitgsve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSD40 DONDERDAG en ZATBB DAG De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 8 September 1886 De Qatirerp bagraoting voor de gemeente Gouda voor 1886 iam B en W den Gemeenteraad aangeboden bediaagt in ontvangst en uitgaaf 817 318 29 By de begrooling der uitgaven wordt o a voorgesteld in het volgende jaar over te gaan tot eene restauratie der Kaadtaal Het plan i het plafond te dom reataureercB en sehiliieren en de ramen en andere houtwerken te do n verwen Voorts nieuwe gordijnen en een nieuw kleed iu die lul aan te sobaffeo en het aldaar aanwezige sohilderstnk te doen restaareeren Verder is het plan de vertrekken van de Secretarie te doen verwen Toor onderbond van straten eu pleinen wordt uitgetrokken 17741 Het voornamen is te doen varnieowen lo de Goiwe vao de Spgkerbmg tot aan de Fottersbmg lang ISO mster 2o deOosthavea vao de UioclabrMietataeg tot a n itm Uiel laag 81 meter 3o den Tnrfsingel van de Koode brug tot aan het Moordreohtsche Verbut lang 62 meter 4a verschillende gedeelten van de Turfmarkt noordzijde Ier geumenlyke lengte van 300 meter Verder is het plan om met oud BWICTieel voor zoover de voorraad strekt te doen verleggen een gedeelte van de Nieuwe Haven noordzijde van de Raam oostzyde van den Tnrfsingel van den Groeneweg en van de Kleiwegateeg Voor onderhond van wudelpTaatsen en plantsoenen is ƒ 4900 uitgetrokken Het voornemen bestaat om het plantsoen langs de Kattensingelgracht in verband mrt de tot stand gekomen rioleering te ryiigen en te doen aanleggen in den trant van hst Plantsoen tnssehen de Punt en Bynland s aloemgamaal Voorts wordt voorgesteld de vernieuwing van den vlonder met het waohthnisje aan den Gonderaksohen dgk behoorende by het overhsalvear op den IJsel 660 en hel maken eener perkoenbeschoeiing langs den Kattelisingel met puinaanvulling 640 str meter 2600 Voor het doen van eenige noodzakelijke herstellingen aan bet carillon is ƒ 100 oitgetrokken en voor de vernieuwing van de brug op de Vest over het Verloren Kost ƒ 800 By den post onderhoud van huizen enz is ƒ 460 uitgetrokken voor de vernieuwing van het dak van de Korenbeurs en 360 voor bet maken eener bergplaats op de binnenplaats van het Bestedelingenhuis Verder wordt f 2000 uitgetrokken voor een nieuw gebouwtje met 12 kleedkan ertjes op de Bad en Zwemionohting of wel vao 12 kleedkamertjes met afzonderlijke bergplaats ter vervanging van het oude gebouw dat in zeer sleohten toestand verkeert By den post i Koslen van het aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen is 180 uitgetrokken voor het aanbrengen van jalouzieen aan 9 ramen der Ie Burgerschool voor meisjes Verder wordt nog voorgesteld de bezoldiging vnn den bediende by de Gemeente Apotheek te brengen van ƒ 6 op ƒ 7 per week De kosten der openbare veiligheid eu van de brandweer worden geraamd op 27468 27 die der plaatselyke gezondheidspolitie op ƒ 6700 die voor bet onderwys en ter bevordering van kncsten en weienschappen op 91243 40 as Bij het Zaterdag gehoadA tmcde admissie examen voor bet Progymnaslum lyn lu g toegelaten tot de kUsae C i Mynlieff IM de Ie klasse G G Itgnlieff en C M Mynlieff Een candidaat voor de Ie klasse werd afgewezen De cursus is thans begoaoM met 24 leerlingen aarvan 10 ia de eente 4 in de tweede 7 iu de derde en 3 in de liatm klasse Maandag hadden aan de Bqks Hoogere Burgerschool het tweede adm ii M eisaen en de herexamens plaats 1 Tot de Ie klaaae werden Begelaten voor volledig onderwys W M Mom in i Upelaar voor enkele lessen J C KrooB en D J W Holyn Na herexamen zyn bevorderd tot de 2e kUsse C D van Schouwenburg en P N van Lit tot de Se kUsae i Areada W F vao Eaacn Aa Lnliaa van Goor ca Ma A L C Temminek naar de ee klasse F B jirinek De ouiwu is thans bjpiofMs net 74 larliagti amm M raar Ue4 4l t4 vow ta Mv onderwys Zy zgn over de klassen verdeeld als vo gt la kl 29 waarvan 3 voor enkele Itssens 2e kl 16 waarvan 3 e I 3e kl 16 waarvan 4 e 1 4e kl 8 waarvan 3 e I 6e kl 7 waarvan 1 e i Omtrent de toeUliog van meisje waartoe drie ouders zich tot den Min van B Z gericht hebben is oog geen beslissing gnomen Naar men verneemt zgn de onderhandclinga van den concessionaris A K van der Garden met de polderbestnrea en particulieren over wier eigendommen de eventueel aan te leggen stoomtram naar Dordrecht zal gaan bijna geheel afgeloopen en de grootste bezwaren daardoor geheel overwonnen Bg deze onderhandelingen werd de neest mogelgke medewerking ondervonden vooral van de zijde van partionllereu die eigenaars van bermen of wegen zijn Van Stryen tot s Gravendeel zal smal spoor gelegd worden en voorioopig sal de stooniveerpont aldaar achterwege blyven In het Dordtsohe eilnnd zal normaal spoor gelegd en in tegenstelling met het eerste plan de Ryksweg geheel gehouden worden lot even voorby de Papegatsbrug waar de coccessionnarissen hopen gebruik te mogen maken van de Staatsspoorbaan om zoodoende een halt aan het station te maken Onderhandelingen over aansluiting worden thans met de Exploitatie Maatschappij gevoerd Ook de kansen op het verkrijgen van het benoodigde kapitaal 2 ton waarop deze Ign begroot wprdt schijnen gunstig Ie staan De gemeenteraad van Maasdam heeft mat algemeene stemmen de concessie voor een stoumtiam aan de heeren Van der Garden c s te Gouds geweigerd op grond van een bezwaarschrift van een aantal ingez tenen Deze aanvraag betreft de lyn d van de te maken brug langs den Boensweg Blsakschendijk Polderweg Hoogeweg en Lageweg over de brug te Maasdam door een gedeelte van dat dorp naar en over den Gatschendgk door Clllaarshoek naar s Qravendeel Op de lijn Gouda Ondewater der IJsselstoom tramwegMaateohappy kwam gisteren een ongeval voor dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben Het gebeurde by Oudewater waar de van Gouda komende tram derailleerde namelyk juist toen deze de IJgelbrug poeseerde Ds locomotief ADVEBTENTIËN vorden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVBETENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ging den Usel in terwijl de wagon met de passagiert bleef staan waar hij stond doordat de koppelstang brak De passagiers kwamen daardoor met den schrik vry ook was dit het geval met den stoker en den machinist die toen zg de locomotief eene erg verdachte beweging zagen maken nog juist in tyds daar af sprangen Het staat te voorzien dat men de locomotief niet zoo spoedig op het droge zal krggen en deze daardoor de onwillekeurige oorzaak van eenige belemmering in de scheepvaart sal kunnen worden Intusschen heeft het ongeval tot geen ander oponthoud in den dienst aanleiding gegeten dan dat de tram die gewooulgk om 9 nar van Ondewater naar Gouda virtrekt Maandag niet gereden heeft Gisterenmorgen zgn naar Utrecht overgebracht B A Sohröders en K Hamerling die op den 16 Meii II uit bet 2e gesticht Veenhniten waarin ty verpleegd werden waren ontvlocht en na geen raad mcu etende liok na aiUu bg ilitn nTmissaris van politie hadden aangemeld om weder in voomoemd gesticht te worden terug gebracht Gisleicnoacht heeft men df eenden van den heer D Stoop te Haastrecht gestolen De Kweekschool voori Zeevaart te Leiden vermeerderde gedurende de maan Augustus met ruim een SOtal jongens Het aantal Naar het £ D verneemt heeft de kapitein der dd Schutterij te Leiden de heer J P Biedel aan den Koning zyn ontslag uil die betrekking verzocht als reden daarbij opgevende dat de Schutterywel hem niet kan beschermen legen bedreigingen van eenige gewapende schutters zooals die den lln Augustus jl na de eiercitie hebben plaats gehad en dat hij dus onder die wet niet langer verkiest te dienen Oe voormalige dienstbode van den advocaat generaal de S L te s Hage is in hooger beroep gekomen van bet vonnis waarbij U wegens het niedenemen van spijzen veroordeeld is Men zegt dat door een der leden van den gemeenteraad van Amersfoort eerstdaags een voorstel tal warden ingezonden tot de invoering van eene inkomstenbelasting in die gemeente Naar aanleiding daarvan herinnert het U D eraan dal reeds in 1645 te dier stede eene soort van iokorasten belasting geheven werd evenwel slechts tijdelijk en alleen ten doel hebbende de stadsschulden te 8toppen Tot dat einde stond keizer Ksrel V den 3 Maart van gemeld jaar tse datter eene nyeuwe impost totter somme van duysent galdenen tsjrs ofte daeromtrent voor den lyt van vier jaren gemaakt mocht worden die welcke renten de sladt sal heffen in plaetse van eenen gemeenen onderpant daamyt met etiyke losrenten sal mogen vercoopen om gereede penningen te hebben enz Daartoe zullen zy mogen hrbbru opbneren eude ontfangen ander halven sinuer van eickea oudlschilt van gronden der burgers gelegen binnen ousen a keizers lande van Utrecht en nochthaos bnyten i de vryheyt der voirs Stadt te weten van de