Goudsche Courant, woensdag 9 september 1885

VrUdag 11 September 1885 I 3286 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursalo der firma INQEN HOUSZ LIFS Wynbandelaren te Breda Vfstigi de aandacht op de uitstekende BORDEAUX h 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accgns franco hnis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bg mg steeds op flesch verkrygbaar PRIJSCOURANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiön kan gescbleden tot één uur des naxniddags van den dag der uitgave digen hebben bso wapeoen brhoaden en werden door de Arabieren ran lefensmiddelen ooriien OEVONDEK en aan het bureau ran poliii Kedeponeerd een Kioder oorbelleije goud met bloedkraal een Halfbemdje eu een geruit t jden dasje REJMMiSGE lMG BÜKGEMEESTEB en WETHOUDERS ran Gouda brengen ter keniiii ran de Ingezetenen dat de BEGBOOTINö ran de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente orer het dienstjaar 1886 Toor den tqd ran vtertin dage op de Secretarie ter leling ran een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeren op alle werkdagen ran des morgena ten tien tot dea namiddags ten één ure terwql borendien tegen betali ng ran kosten afschrift dier begroeting kan worden verkregen GOUDA den 1 September 188B Bnrgemeealer en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER Uurgerlijice Stand GEBOREN 4 Sept Coroelia Wilhelmina Fredrika Reorgiu oaden D fSD OudaboorD ea C WeaterinaD Hsbertoa Adnanos ouders vv Boekraad eo H Streefiand 5 Faa je ouders P M Holthuuseo eo J raa den Berg Hendrikus AotODioa onders t H Hol ea A M Daadl Matligs ouders J J l aüm en H Vermeer 6 Coroelia ouders P J Rabouw en O Soffree Sopbia Henrietta Hargaretba onders W R Schwemmer en E KoelaaaD OVESLEDEN 4 Sept M Schriek i j 6 H Lakerreld 1 m C J van der Kleyo 66 j 7 P J van dn Want 67 j Moordrecht OEBOREN Pieternella onders A Tuinder en G Haieu OVERLEDEN J Moleidyk 4 ra N Fgn 15 d e Ondük 4 ra ONDERTBOUWD L ran Kooy H j en C Bonter 2S j Gouderak GEBOREN Arie ouders A Vink en T an Leenvren OVERLEDEN fi H van der Lek 3 m Stolwijk GEBORE N Meiosje Cornelia coders P Stoppelenburg en J Tuineoburg Fieter ouders J VV betemer eo Z Bierborst GEHUWD D C Molenaar en J Bonkoop t W Molenaar en C de Redelykbeid Haastrecht GEBOREN Theodon onders C de Frankrgker en C Steankamer OVERLEDEN J Sloijs 3 m D nn Sijll 80 j T ff Streng 4 m Reeuwifk = GEBOREN Cornelia Centinns en Adrians Macbteltje oaders L de Knecbt eu H Verwoerd Arie ouders K Dolk en D Jongeneel OVERLEDEN N Bip 86 j D Kroyt 28 j P Oudyk 74 j Zevenhuizen GEBOREN Janna Cornelia onders A van der Hilt en J Ooatboek Adriana ouders A Nederhof en A Pannebakker Wonterina ondera A Paol en T van Meurs Hernanos ouders J Spekman en M J Wiegman GEHUWD M Fills en A C tan Futten ADVERTENTIÈN ♦ Bevallen van eene Dochter E SCHWEMMBE Gouda 6 Sept 1885 Eoslhan Heden overleed tot mgne groote droefheid mgn geliefde Echtgenoot COBNELIS JOHANNES TAN DUE KLEUN in denonderdom van ruim 55 jaren J M BORST Wed C J TAK DBS Klbhn Gouda 6 September 1885 Heden overleed na een langdnrig Ijjden onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader PIETERJACOBUSvander ÏVANTAzn De Wed P J van dm WANT DE BbUIJN en kindereu Gouda 7 September 1885 Snelpersdruk van A Bbinkuan te Goada Voor de vele en hartelgke bew zeu van belangstelling en vriendschap zoowei van hier als van elders op ons VIJF en TWINTIGJARIG flUWELUKSFBEST ondervonden betuigen wg onzen hartelpen dank J DE ZWART M DB ZWART VAN WlNOEEDÏK Moordrecht 8 September 1885 Ei biedt zich aan om dadelgk in dienst te treden een fatsoenlek F G Adres franco bjj den Boekh P van OUDSHOORN Kleiweg De DIRECTIE der Qeldersclie SOTEHHAL gevestig d Lochem Gelderland Maakt aan het geëerde publiek bekend dat van af heden zgn te verkrggen puik versche Boeren KIPEIEBBN en KAMPER BOTEB tegen marktpr Bestellingen worden aangenomen voor Gouda RAAM 422 Aanbevelend t E DIRECTIE NB HH WiukeUers flink rabat ZAK wijk L No 293 beveelt zich beleefd aan als Schoorsteenveger GEVRAAGD tegen NOVEMBER of eerder een ervaren f wimi üiiü genegen met kinderen om te gaan P G en boven de twintig jaar Adres franco brieven onder No 1185 aan het Bureau dezer Courant CHËM FABRIEK VAN H V0N6IMB0RN te Emmerik o d Siyn Tweevoudig bekroond Amsterdam ISSS DniverseelZulverings Zout In pakjes a 18 33 en 60 cents Medicinale LevertraanIn fl ran SO 50 en 90 cents Uzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 16 gram gzer in een licht verteerbaren vorm a flac 50 oeuts Druiven Borstsiroop met Fenkel Honlng Id flesch h 80 60 cents en ƒ 1 J C ZELDENRIJK 3ouda H C HUINCK Gouda Wed WOLF en Zoon Schoonhoten H PA ÜL Ja Civiel lngeoieur en Architect Zevenhuizeo Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 roetma scuepfkrs co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanlen Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN ÜITSLUITBND ZUIVERE JENEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prezen TE KOOP EEN SOLIDE TTrnr GYMNASTIEZ met KATROLLEN RINGEN en STOK Franco brieven onder No 11 6 by den Boekh A BRINKMAN te Gouda ö Nieuwe PRUIMEDANTEN f i heden Ontvangen 3 40 Gent de Ons 5 G B SCHUTTELAAR S Te en J1€I1T 8N RHCMATIËR verkrijgbaar te Gouda Wed Boshaic Tiendeweg G IJSBLSTHIf Blauwstraat Alphen h Vabossiao Zn Boskoop J GOODKADJD P Logman Harmeien W G Kubvbes Hazeriwoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewaier 3 Libpland Waarder Wed Bobthoobn Woubrugge A dr Wilde Bodegraven B G F Bbinkkl Kamerik van Ebüvten VJIIIHUIllATISCHj AANP0ENIW6tN 1 0 voordeelige voorwaarden orden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot by M J C HAM te utrecht ADVE TE1 TIEIM in alle Binnen en Buitenland ache Couranten worden dadeljjk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 10 September 1885 Ten ongeveer dèa uur hedeumtddag is brand uitgebroken in de drooitkamer der loodiritfabriek aan den Kattensingel Ten half twee was men hem reeds meester Spuit no 5 gaf het eerst water tenryl rerder alle aatorileiten benerens de militairen en schuttery spoedig aanwezig waren Door het afrallen ran een dakpan kreeg de brandmeester J de Joug eece verwoadlng aan het hoofd welke spoedig door dr Kühne is rerbonden Gistereoarond teo half u en nor is bet 10 jarig toontje van P Cabont an de Houtmansgraohl te water geraakt doch onmiddelyk gered door J den Edel die gekleed zich te water beeft begeven In de zitting der Botterdamsche Arr Beobthank van Dinsdagmorgen werden reroordeeld J S ea f F bekl van bedelarij te Goada gefleegd tot 16 dagen gev ea opseuding naar een oedelaarsgestiobt Uit Oadewater schryft men ons De gisteren alhier ran wege de afd Oadewater der Hollandsche Maatschappij van Lannbouw gahooden Tentoonstelling van paarden rundvee pluimgedierten eo voortbrengselen ran den landbouw mag den omvang der onderneming in t oog gebonden alleszins geslaagd beeten Er waren vrij t bezoekers en de muziek van Euterpe onder leiding van den heer J H Neu luisterde het feest op De volgende bekroningen hadden plaats Voor het bette Paard van tot b jaren Ie prijs ƒ 10 aan A Vlooawijk te Wileskoop 2e ƒ 6 aan W van Os te Langeruigeweide 3e H Getuigschrift aan J v d Heuvel te Willeskop Voor het bette Veulenpaard met haar Veulen Ie prijs ƒ 10 aan G van Vliet te Snelrewaard 2e 5 aan D de Bruin te Waarder 3e Getuigschrft aan J van Vliet te Willeskop Voor Melkkoeien van 4 tot 6 jaren Ie prijs f 10 aan J Verkleg te Hekeodorp 2e prijs 5 aan J Treijers te Meern 3e t Getuigschrift aan D Boer Jz te Oadewater Voor Uelktchotten geboren in 1882 Ie pry s f 10 aan G van Vliet te Snelrewaard 2e f 5 aan D Boer Jzu te Oadewater 3e Getuig aan W de Veen Bzn te Snelrewaard Voor Melkvaarien geboren in 1883 Ie prijs ƒ 10 aan H Vergeer te Snelrewaard 2e ƒ 5 aan T Spruit te Haastrecht 3e Getuigschrift aan J Boer te Snelrewaard Voor Pinivaarien Ie prijs ƒ 10 aan 3 Blomtnenstein te Hekendorp 2e Getuigschrift aan D Boer Jzn te Oudewater Voor QratkuXikalteren Ie prys ƒ 10 aan J Boer te Snelrewaard 2e ff Getuigschrift aan G Maafjen te Papekop Voor Kal titieren Ie pr s ƒ 5 aan H A Stumph e Hoenkbop 2e u Getuigschrift aan C Lskkerkerker te i Voor Pinkttieren Ie pr ƒ 10 aan J Brouwer de Koning te Haastrecht 2e piija Getuigschrift aan A de Vries ie Benschop Voor Ooilammeren Ie prijs ƒ 10 aan A Lekkerkerker te Snelrewaard 3e ff Getuigschrift aan N den Burger te Hoenkoop Voor SamUmmtren Ie pry s ƒ 10 aan Neelije Sille te Oadewater 2e Getuigschrift aan D Boer Jr Ie Oudewater Voor Zeug nut biggen Ie pry s ƒ 10 aan R Klever Voor Zoetemelkteie Koot Ie prijs ƒ 10 niet toegektod 2e ƒ 5 aan A Schep te Lopik t u Getuigschrift aan A Kartbergen te Snelrewaard Voor fVeiioter w potje Ie prijs ƒ 5 aan J Bsosobop te Willeskop 2e ƒ 2 50 aan W C Dogterom te 3e Getuigschrift aan 1 Boer te Snelrewaard Voor Groenten Vertamelingen Ie prijs ƒ 3 aan G Merks te Oudewater 2e Oeinigsehrift aan O Mars te Voor Pluimfdierte Ie prys ƒ 3 aan J de Bruijn te Gouderak 2e Getuigschrift aan S Berkhof te Oudewater terwyl voorts nog wegens ingezonden voorwerpen ter apUistcriag aap veraob idan personen een getuigschrift of eervolle vermelding te beurt viel Naar men verneemt is Z M de Koning voornemens de zitting der Kamers m persoon te openen Uit Ouderkerk a d IJsel meldt men Naar men verneemt worden alhier pogingen aangewend tot het verkrygen van voene school met den bijbel en zou in eene eergisteren gehouden bijeenkomst van belangstellenden tot bet slichten daarvan in beginsel besloten zya Maandagavond woedde te Oouderak een hevig onweder waarby de watermolen van den Polder Middelblok door den bliksem getroffen werd zonder evenwel brand of eenige schade van aanbelang te veroorzaken Men schrijft uit Delft Zondag namiddag II verliet onder voorgeven van een wandeling te willen doen de bijna 16jarige kweekeling D A V B de ouderlyke woning te Delft en keerde niet terug De ouders ontvingen den volgenden dag een brief ait Rotterdam inhoudende dat hij op weg naar de gemeente De Lier door een man was aangerand die hem om geld had gevraagd Op zijn weigering was tuascben hen een hevige worsteling ontstaan zoodat de aanrander op een gegeven oogenblik ineengezonken en roerloos was bly ven liggen dat hy dai roa t lijk onder schuiten had verborgen eu de sporen van de plaats gehad hebbende worsteling zooveel mogelijk had nitgewischt en dat hd viit vrees voor straf zou trachten de wyk naar Parijs te nemen De beangstigde vader begaf zich naar Rotterdam ten einde den jongen op t spoor te komen en ontmoette hem des avonds by toeval op straat Te Delft teruggekeerd werd hij naar het politiebureau gebracht en verklaarde dat alles wat hij in den brief omtrent de worsteling en den dood van den aanrander had verhaald overeenkomstig de waarheid was Uithoofde volgens aanduiding de aanranding niet onder de Lier doch onder Hof van Delft zou hebben plaats gehad liet de 1 urgemeester dier gemeente na met de zaak in kennis te zyn gesteld een rijtuig inspannen om zich door den kweekeling de plaats ie laten eanwyzeu waar hij t lyk verborgen had De plaats werd evenwel niet ontdekt eu omstreeks mid ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt dernacht keerde de burgemeester die hem vergezelde onverrichter zake terug Aan t politiebureau teruggekomen en opnieuw ondervraagd kwam de jongen tot bekentenis en verhaalde dat alles wat hy omtrent de zaak aan zijn ouders had geschreven louter verzinsels waren Te Dover was men in de vorige week getuige van een gevaarlijke luchtreis waarvan de deelnemers kapiuin Dale en de heeren Crane en Carew ter nauweruood het leveu redden Des namiddags te 4 u steeg de ballon Ie Folkestone op een itur later ter hoogte van Dover gekomen veranderde de ballon onverwachts van richting en dreef naar zee De Inchlsohippers verloren hun gezag over den ballon Het brooze Inchtscbip storite op het woter en in razende vaart scheerde het de golven Gelukkig zog men bet ongeval aan de kust en in St Margaret s baai werd een groote boot uitgezonden die den ballon te gemoet voer In de nabijheid gekomen werden touwen uitgeworpen de benarde schipbreukelingen grepen die en met groote inspanning werden ze in de boot gehaald De ballon bad blijkbaar veel gas verloren raaar op het oogenblik dat de reizigers met de lynen in de hand uit den gondel in zee waren gesprongen verhief de aldus aanmerkelijk verlichte ballon zich weer pijlsnel in de hoogte en dreef over de klippen weg in de richting van Ramsgate Het geredde drietal heeft vooreerst genoeg van het reizen door de wolken De Verzekeringtbode deelt onder reserve een zeldzaom feit mede op het gebied van t verzekeringswezen Eenige weken geleden werd de bouwhoeve op Nederlandtch Mettrag door brand vernield Het gebouw was voor ƒ 20 000 verzekerd de overblijfselen werden met onderling goedvinden geschat op ƒ 450 en de schadevergoeding bepaald op 19 550 terwijl assuradeuren nog een mooie premie aan de kweekelingen uitkeerden voor bewezen hulp bij het blusschen Nu doet zich het geval voor dat bij publieke aanbesteding de bouw eener nieuwe hoeve is aangenomen voor ƒ 14 970 Naar men zegt meldt de Verzekeringtbode zouden commissarissen van Uettrag eerst voornemens uit het geldelijk profijt dezer schade een nieu familiehuis te stichten spoedig tot het besef gekomen zijn dat zij van de vrijgevigheid of wil men liever onervarenheid hunner assuradeuren geen gebruik mogen maken vooral uit overweging dat aan de kweekeliugen van Mettrag het voorbeeld niet mag worden gesteld van winst behaald uit schade door verzekering Ter vermindering van het brandgevaar bestaat in verscheidene gemeenten ten platten lande de verordening waarby het verboden is nieuwe of herbouwd wordende woningen met riet te dekken Zoodanige verordening die meer in het algemeen belang dan in dat der rietbandelaars is bestaat ook in de gemeente Ammerstol Thans hebben de rietbandelaars aldaar tot den Gemeenteraad een adres gericht verzoekende om voornoemde verordening intetrekken Voor het hof te Amsterdam stond dezer dagen terecht H B oud 44 jaar van beroep werkmau wonende te Amsterdam De besch ia weder een treurig voorbeeld van de noodlottige gevolgen van het misbruik van sterken drank Oe toedracirt der feiten