Goudsche Courant, zondag 13 september 1885

W S 1Mw Openbare proefneming met WAY WARD S BBANDBLVSCHGRANATHN op MAANDAG den 14 dezer s namiddags te 2 uren op het Exercitie terrein Bg verhindering wordt men beleefd verzocht zich te doen vertegenwoordigen W HULLEMAN Turfsingel AGENT voor Gouda en omstreken 1885 Zondag 13 September N S287 GOtlDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mejuffrouw KROPMAN ZEÜGSTAAT vraagt tegen NOVEMBER a s een zindel ke DIENSTMEID H K Een HANDELS AGENT die sedert twintig jaren geregeld de provincie Limburg bezoekt zou zich gaarne belasten met den verkoop van uitsluitend beste kwaliteit GOÏÏDSCHE EAAS Brieven franco onder het motto Kaas bjj de Firma J P KLOOSTERMAN Boeken Papierhandel te Nijmegen Chein fabriek vanH vonGimboro te Emmerik ajd Rhyn Zilveren ffedaüle Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederland üclirijflnkt Alizarin Keizer Sclirijf en Copieér inkt Salon en andere IntSOorten onderscheiden ïicli door htmne levendige kleur fcroote vloeibaarheid eu het luelle droogeu van alle andere loktfabrikaten Verkrijgbaar in ieder oliden boekwinkel eu in de bekende depots Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mum urn of de beschrgving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of 81 Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cent s Dr Ghantomelanus Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot öón uur des namiddags van den dag der uitgave Geboren GEERTRÜIDA MARIA CORNELIA Dochter van J FAAS ALLART en M P ALLART Gouda 8 Sept 85 van Gbbvbn op Maandag den 21 September aanslaande oiet die wateren tal worden gedrefen eene SCHOUW ten inde te ondertoeken of ze behoorlijk gezuiverd zijn n drijrend vail en andere stoffen die de doorstrooming an het water kunnen belemmeren of stank of iobadelyke uitdampingen veroorzaken eu welke zuiTering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden GOUDA den 10 Sept 1886 Heden overleed tot myne groote droefheid mijn geliefde Echtgenoot CORNELIS JOHANNES VAN DEB KLEUN in den onderdom van ruim 55 jaren J M BORST Wed C J VAN DER KlEHN Gouda 6 September 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz rap Wateringen Sloolen en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Heden overleed tot mjjne diepe droefheid mjjn innig geliefde Echtgenoot CORNELIS KROOK in den ouderdom van 28 jaren mij nalatende twee kinderen te jong om hun onherstelbaar verlies te beseffen Wed C KROOK VAN KrANENBDEG Gouda 9 September 1885 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze hartelyk geliefde oudste Zoon Schoonzoon en Broeder CORNELIS KROOK Lid der Pirma Wed J van Keanenbdbo en Zojjbn in den ouderdom van 28 jaren C KROOK M KROOK VAN der Vaaet Wed J VAN KRANENBURG DE Jono G KROOK A M KROOK J VAN KRANENBURG Jzn J H VAN KRANENBURG Wakkéé A J VAN KRANENBURG Gouda O September 1885 Brengen ter kennis van de eigenaren der tlooieu geleaen tu chcH den Ooyanverwellendyk en de Karnemetktloot langs de Ie 2e 3e en 4e Kade bij de Karnemelkiloot die langs en achter de Boelekade en die iusscien de Kattensingel en de Wetermg van af de Spoorsiraat tot aan de Crabelhstraat dat op Dinsdag den 22 September aanstaande over die waterea zal worden gedrev n eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd sijn van drijvend vuil en andere sloffen die de doorstrooming Tan het water kunnen belemmeren of stank of sohadelyke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en teu koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden GOUDA den 10 September 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBEBICHTEJM QOUda 10 September 1886 Granen flauw met niet noemenswaardigen handel Tarwe nominaal ƒ 7 60 a 8 60 nieuwe ƒ 7 26 a 8 Mindere soorten daar beneden Rogge naar kwvliteit ƒ 5 50 a 6 26 Gerst ƒ 5 25 a 6 25 chevalier tol ƒ 6 75 Haver ƒ i a 4 50 naar kleur en gewicht Maïs ƒ 6 25 a 5 75 Erwten en boonen zonder uoemenswaardigen handel Voor de beWflzen van deelneming ondervonden b j den dood van ons Dochtertje betuigen wjj hiermede onzen dank Luit SIKKENS en Echtgenoote Gouda 10 September 1885 Alle REKENINGEN den gehouden Schietwedstrijd betreffende worden vóór of op MAANDAG den Uen SEPTEMBER e k ingewacht by den Penningmeester A C BRIJCE in de Crabethstraat alhier De veemarkt met gewonen aanvoer handel in alle soorten iraau vette varkens 23 a 26 cl varkens voor Londen 20 4 21 cl magere varkens en biggen vlug biggen 0 90 a 1 25 per week schapen en lammeren traag verkocht Aangevoerd 53 partyen Kaas Eerste kwaliteit ƒ 21 a ƒ 24 tweede kwaliteit 17 a 19 Noordhollandsohe ƒ 20 a ƒ 26 Handel vlug Goeboter 1 15 a ƒ 1 30 Weiboier ƒ 0 90 a l Burgerlijke Stand Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏIJN DEOOGLEEVEE op VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1885 desmorgens te 9 uren ten sterfhuize van Mej deWed B VAN BALGOIJ aan de Keizerstraat wijk K No 125 te Gouda van eenen nettengoed onderhouden krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zvmre drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg koud weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 60 Cts Verkrggbaar bg Wed Bosman Gouda iWed N Sanders Leidep A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd lA Bos Berkel GEBOREN 7 Sept Jansje Cornell onder A Ggzeny en P Tsn den Berg Maria Christina Antooia ouders D de Brn n en M t A Dikhoof 8 Jacoba ouders D Bakker en S de Jong Maria Cathanaa ouders D van Dam en A Veerman Neeitje ouders D yan Dam en C Molenaar Letinus Anton ouders P Scheeress en A E Roest Geertrulda Maria Cornelia ouders J Faas Allart eo M P van Genen Petrus ouders A Lagerenberg en A E van der Wollf Johanna ouders J de Jong en J van der Lonw 9 Evert Johannes ouders £ Hey en J van Harten Frans ouders D J fan Nahuijs en D Mulder 10 Elizabeth ouders J G Kromme en M as Groningen OVERLEDEN 8 Sept L Erberveld 10 m GEHUWD 9 Sept H Sproljt en J Stolwijk AP Peunings en C J Crepin Gouderak GEHUWD N de Zwart van Moordrecht on P Kool ADVERTENTIËN Ondertrouwd SBB ARJANUS VRIJLANDT IDA ZWAAN üjg Weesp Weesper Carspel ADVEKTEl TIEI in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden d delijk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED HUISRAAD enz De Eindhovensche StoombierbrouweriJ VAN ZEELAND C levert het van ouds gerenomeerde BELEOEN DUBBEL GX BSTJBBIEM kiaahüg zmver en aangenaam van smaak per Ton 10 Gl per halve Ton 5 Gl franco in huis voor Gouda tevens verkrijgbaar op Vaatjes van 50 25 en 12 Liter l nl f op aa oudend BEIJERSCH PUST geschikt voor de gewone kraan trek en luchtpomp uitstekend geschikt voor de Bottelarjj Benoemd tot Agent voor Gouda en omstre ken C JASPERS hoek Vlamingstraat te Gouda önelpersdruk van A Ijeinkman te Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 12 September 1886 VERGADERING vak den GEMEENTERAAD Dinsdag den 16 September 1886 dei otmiddagi ies 1 ore Aan de orde De begrootiog der Schutter voor het dienstjaar 1886 Het adres tan B Zaal te Alphen betreffende de verlenging tijoer pacht van de gabelop het Goudtche Rijpad ea van de daarbij behooreude boerderij l e benoeming van eenen Onderwater aan de Ie Kostelooze School De tKnoeming van ceneu Brugwachter voor de brug op de Gonwe tegenover de Turfmarkt Hedenmorgen had in in gemeente het volgende treffende voorval plaats De beer D C Samsom ging uit tjiue woning sohjjabaar geheel getond de straat op toea hy in den Groeueodaal gekomen zich plotseling onvrel voelde worden waarom bij bij den groenten koopman G inliep met vertoek even te mogen rusten Eenige oogenblikken later was hy reeds OKerledeu De heer Samsom was vele jaren aobtereen lid van den Gemeenteraad eu had ook tilting n het Bestuur der Werkinrichting tot wering der Bedelar waartoe bij vau de oprichting af behoorde c ten optichte waarvan hij groote verdiensten bad Men meldt ons het volgende Gisteren morgen is te Amsterdam bet l k uit het water opgehaald van een jougmensch die de vorige week uit Gouda vertrolt en na dien tijd spoorloos was verdwenen De omstandighedeu doen een misdaad vermoeden Hij kwam in Amsterdam aan in het bezit van een som gelds en daar geheel vreemd tijnde nam hij het feleidt aan van een commissionair die hem echter naar verdachte huizen bracht waar hy nog met een ander persoon kennis maakte in wiens getelschap hij later op straat gezien is doch die later niets omtrent tyn verdwijnen wist mede te deelen Zyn lyk is gevondeu zonder geld maar naar men verneemt werd zyn horloge n ketting nog op tgn kleederen gevonden De politie doet onderzoek Donderdag is op rle lyn Gouda Oadewater der IJselStoomtramwegmaatscbappij opnieuw een ongeluk gebeurd De tram die des middags om twaalf ure te Gouda moest aankomen heeft by Hekendorp een ongeluk bekomen De wagon stootte tegen een vooruitstekeuden tak van een notenboom bij den landbouwer G van Dam ontspoorde daardoor eo kwam met zulk een vaart tegen den boom dat nl de ruiten van hel rijtuig verbrijzeld werden en het hout geheel en al vernield werd Gelukkig waren geen passagiers in de tram aanweiig Wij vernemen met genoegen dat aan een onzer vroegere stadgenooten den heer P C J Barbiers door Z M den Koning van België het ridderkruis der Leopoldsorde is geschonken Reeds vroeger verleende hem de pres der Vereen Staten van Columbia het Eereteekeu voor Burgerl ke Verdiensten dier Republiek De Gemeenteraad van Haastrecht beeft behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten het tractement van de te benoemen ooderwyteres op ƒ 560 gebracht De vorige onderwijzeres genoot 660 Id den nacht van 9 op 10 dezer is er ingebroken ia de secretarie der gemeente Zevenhuizen de dief beeft tich door hei verbrijtelen van een glasruit toegang verschaft daarna een lessenaar opengebroken waaruit hij eenig klein geld wegnam Hij heeft beproefd de brandkast te openen datechter niet gel ukte Wy vernemen dat er tussehen de Regeering en de oominisaie van Rapporteurs overeenstemming is verkregen ten aanzien van het hoofdbeginsel van bet wetsontwerp regelende de invoering van het nieuwe strafwetboek In het oorspronkelijke voenfel is als beginsel aangenomen dat alle strafbepalingen in bijtondere wetten voorkomende bij de invoering vau bet Dieawe strafwciboelc lulleu vervallen voor tooverie lij niet uitdrukkelijk warden gehandhaafd bi de invoeringswet Op dit beginsel werd evenwel belangryk inbreuk gemaakt doordien onder de gehandhaafde bepaling geheele wetten of telfs gebieden vau wetgeving werden opgenomen Zoo werd o a voorgesteld te handhaven de regeling der strafbaarheid eu de straffen welke voorkomen in de bestaande wetten rakeudr zaken van Ryksbelastiug voor zoover de invoeringswet zelve hierin geen verandering brengt Hierdoor zou iuderdaaii het looevec genoemde hoofdbeginsel omgekeerd worden en voor het vervolg uog tal van wettelijke bepalingen van kracht blijven die niet uitdrukkelijk in de invoeringswet waren opgesomd Thans heeft de Regeeriog in overleg met de oommissie van rapporteurs besloten haar begiusel op de meest consequente wyze toe te passen eu tullen Me strafbepalingen welke men weuscht te haudhave met nauwkeurige aanduiding der artikelen van de wetten waarin ly voorkomen in de invoeringswet worden opgenomen 1 hel andere vervalt Door deze regeling wordt voor de toepassiug van onte strafwetgeving het groote voordeel verkregen dat men door de studie van ééne enkele wet kau nagaan welke strafbepaliugeu in andere wetteu naast het strafwetboek tullen blyvec gelden Hand De laatste Zpndag der Zaandamsche kermis gaf blykens de Zaanl Ct een teer oproerig tooneel te aanschouwen De Alkmaar packet was dien dag des avonds Ie 10 uren voor t laatst naar Amsterdam afgevaren en kwam omstreeks 11 g op de aanlegplaats terug Onmiddellijk werd de boot toen door een houdertal Amsterdammers bestormd die den kapitein vertocbten en toen dit niet hielp wilden dwingen nog eeus met hen naar Amsterdam te varen Toen de kapitein bleef weigeren begonnen tjj allerlei baldadigheden te plegen en verschillende voorwerpen te beichadigen De kapitein riep ou de hulp der politie in en dete kreeg daarop bevel de boot te doen ontruimen eu daar de sommatie tot ontruiming geen gevolg had van de sabel gebruik te maken Met behulp van eenige nacbtwachta en buitengewone Ryksveldwachlers gelukte het eindelyk de onwilligen één voor ééu van de bootte werpen en aan wal te brengeu De Itoo tot een verder ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt verblijf te Zaandam gedwongen menigte bleef den geheelen nacht zingende en tierende langs de straat loopen tot tij eindelyk den volgenden ochtend met de eerste boot vertrok Zondag werd tijdens het des namiddags gewoed hebbend onweder in de petroleumhaven te Hamburg een met 600 vaten petroleum geladen bovenlandsche kaan door den bliksem getroffen Er werden op drie plaatsen gaten in de kaan geslagen doch teer gelukkig ontstond er ditmaal door het treffen geen brand Men mag er byna niet aan denken wat de gevolgen tonden lijn geweest all de lading vUm bad gevat Wij hopen dat dit voorval tot waarschuwing moge strekken Werd ditmaal een betrekkelijk klein vaartuig getroffen hoeveel meer staan in het algemeen booggetuigde schepen aan dat gevaar bloot En toch liet men tooals b v in Amsterdam dat wel het pelrolenmmagatijn van bliksemaAeiders is voorzien doch dat deze op de in en bij de pelrolenmhav liggende schepeu veelal ontbreken Dit is een verbatend gebrek aan voortorg Il het al waar dat het ontbreken van bliksemleidere op de schepen waarschijnlijk een gevolg is van overgroote zniuigbeid ten gevolge der gedrukte vrachtvaart too mag dit toch geen reden lyu om voor het gevaar dat daaruit kan voortvloeien de oogen te sluiten Id sommige Australische havens liet men vroeger en laat men waarschijnlijk ook thans nog geen schip vertrekken wanneer instrumenten reddiogimiddelen ent niet in goeden en voldoenden staat aanwetig waren Men was dus wèl genoodtaakt het ontbrekende aan te schaffen Wy zien dan ook niet in waarom voor de petroleumieeschepen het hebben van bliksemaAeiders niet verplicht kan gesteld worden Desnoods tonde gemeente deze kunnen aanschaffen en tegen huurin gebruik geven mst Sedert korten tijd brtit Innsbruck de hoofdstad van Tirol eene bëtienswaardigheid die eenig in hare soort is Het is eene kaart in relief van dat hertogdom en van Vorarlberg Deze kaart is op een maatstaf van 7600 vervaardigd en haar omtrek is ongeveer vijftig meter Met ene bewonderenswaardige nauwkeurigheid zijn er de verschillende keten der Alpeu afgebeeld De hoogste toppen in de Ortlergroep welke tichin werkelijkheid ruim S900 meter boven de lee eu 3330 meter boven Innsbruck verheffen zijn hier ongeveer 160 centimeter hoog en de voornaamate dalen tooals van de Inn de Etsch en de Sill tijn zoo breed dat zij door den beschouwer met het grootste gemak doorwandeld kunnen worden Alle bergen zijn uit steensoorten samengesteld die van de plaats zelve afkomstig tyn Ook zijn tij tot de grenzen van den plautengroei met groen bedekt Qletschers en sneenwvelden tijn eveneens als toodaug kenbaar Zeven jaren beeft men aan dit knnstwerlc gewerkt Het bevindt zich in den tuin van de kweekschool voor volksschoolonderwyters Welke beteeke nis de Telephooo Telegraafdienst door de aansluiting der verschillende centrale bureaux der Nederlaudsche Bell Telephoon maatschappy aan de Rijkatelegraafkantoren heeft verkregen kan blyken uit bet onlangs gepubliceerde verslitg over den toestand der telegrafen in Nederland over hetjaai 1881 4 A