Goudsche Courant, zondag 13 september 1885

Aaa dit verala ontleenen w j de mededeeling dat in 1881 Ie Amaterdam door de Telephoonmaatacbappij werden overgegeven ter verder seining 8221 telegrammen en werden afgeleverd 9723 telegrammen Voor Botterdam bedroegen dese cgfers over het tydvak 16 Sept 31 Dec 1884 resp 1144 1930 In de overifte plaatsen werden do volgende uitkomsten verkregen gewisselde telegrammen Arnhem 2802 den Haag 1763 Utrecht 1247 Groningen 922 Haarlem 767 Dordrecht 309 eu Zaandam 65 In de meeste steden bad de opeoiug van den lelepboon telegraafdienst in den loop van bel tweede halfjaar 1884 plaats Aan het Ryk werd als opbrengst boven de gewone seinkosten in bet jaar 1834 405 12 j vergoed loodat niet alleen de bestellingen van een aanzienlijk aantal telegrammen werd vereenvoudigd en de gelegenheid tot het opgeven van telegrammen belangryk vermeerderd maar bovendien door het Byk eene geldelijke bate verkregen werd die in 1885 belaagrp booger zal z jn Immers op de nu verkregen uitkomsten afgaande kan het aantal telegrammen gewisseld tusscben de Telephoonmaatsohappij en de Bykskantoren veilig op meer dan 30 000 ia 1885 worden gesteld Te Utreoht werd dezer dagen de eerste algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging tot oprichting van een Chr Ger gymnasium De Heer H de Cook docent der theol school te Kampen opende de vergadering met gebed en het lezen van Ps 119 Uit de mededeeling van de werkzaamheden der voorloopige commissie bleek dat men aanvankelijk gestreefd bad naar samenwerking met het bestuur van het gymnasium te Zetten dat ook op Gereformeerden bodem staat Om verschillende redtnen is men daarvan later teruggekomen Beeds hebben zich een groot aantal leden aangemeld tegen eenejaarlijksche bgdrage van ƒ 5 terwyl enkele belangrijke giften waren ingekomen De statuten der Vereeniging werden breedvoerig besproken en eindelgk gedeeltelijk vastgesteld tot de volledige afdoening van de ontworpen Statuten kwam men niet door gebrek aan tgd Art I dat bet doel der Vereeniging omsohrgft is aldus vastgesteld lyHet doel der V is de Christenen van Nederland te w jzeu op hunne roeping in zake Midddelbaar Gymnasiaal en Hooger Onderwijs en bepaaldelijk de oprichting en instandhouding vau een Christ Geref Gymnasium De overige behandelde artikelen bevatten zeer algemeene bepalingen Aan het einde der vergadering werd eene voorloopige commissie benoemd welke met de reeds bestasndu commissie verdere maatregelen in het belang der Vereeniging zal nemen totdat in October a s een nieuwe vergadering zal worden gehouden De Heer Van der Linden predikant te sHer togenboscb sloot de vergadering met dankzegging Hoe UskwerI een predikant kreeg wordt door de N R Ct aldus medegedeeld Dat bet moeite kost een ambtenaar te kr jgen op een jaarlgkscb inkomen van ruim 3000 behalve vrije woning en tuin benevens andere geriefelgkheden komt niet lederen dag voor Zoo iets vond toch plaats te Uskwert pror Groningen Toen voor eenige jaren de betrekking van predikant der Hervormde gemeente aldaar open viel meende de kerkeraad gerechtigd te zgn den collator een tweetal aan te bieden om daaruit eene keuze te doen Een gelukkig roornitzicht voor de beide bevoorrechten Laten w j hen K en H noemen Maar de hoop werd op eene zware proef gesteld want de collator meende in zgne rechten verkort te tgn en wendde zich tot den rechter t Is bekend dat de Hooge Baad tot leedwezen van vele gemeenten in Huiisingoo dea collator in t gelgk stelde Na bestond geen voordracht meer Inmiddels zendt de collator een twaalftal aan de gemeente om daaruit te kiezen Oe rollen werden dus verwisseld K en H waren niet bij de 12 De lidmaten echter vestigen vooral t oog op B en N N ging men booren en toen deze minder goed voldeed bereikte hg niet het drietal waarop naast B S en M geplaatst waren B werd beroepen en waaraan men nimmer had gedacht gebeurde er volgde een bedanken Opnieuw hoop bg de 11 vooral bg S en M niet het minst bg N Deze kwam in de buurt preêkeu en had het xeluk zeer goed te bevallen zoodat hg met de beste verwachtingen weder huiswaarts keerde Maar N was te vroeg geweest evenals zgne boordere £ r was geene voordracht meer de collator maakte eene nieuwe nam daartoe S eu M en voegde er een derden caudidaat bg dien men in t geheel niet kende Laat ons hem £ noemen Arme N I Van Noord Holland ging E naar t hooge Noorden reizen om in de buurt van Uskwert zicli te laten booren Gewichtige belangen stonden op het spel het traktement was meer dan het dubbele van t zgne En b j meerderheid van stemmen werd hg benoemd De gelukkige is de heer Ellens predikant te Purmerenrie Hier bovenal blgkt bet grillig spel van t toeval De Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank deukt haar 50e Algemeene Vergadering te Amsterdam Ie houden en wel haar openbare vergadering den 13n Sept e k des avonds te 7 s u bet kerkgebouw der Bemonstrantscha Broedersohap aldaar bakr voor dit doel welwillend afgestaan Aan bet verslag der voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Aljeh loopende van 8 tot en met 21 Juli jl worden de volgende berichten ontleend De beschieting der kampongs van de Moekim Lampagar en van de in de nabgheid aan de kust gelegen kampongs door Zr Ms stoomschip Brumo werd op 8 Juli gestaakt Eenige hoofden waaronder de Iman van Lampagar hadden zich aan boord van dat stoomschip begeven en waren naar Kotta Badja overgevoerd waar z j beloofden kleine vgandelgke benden uit hun gebied te zullen weren Aangezien ook inderdaad bet beschieten onzer versterkingen Lamlih Lambjamoe Blang en van den stoomtram in dit gedeelte der stellinK ophield werd op 15 Juli de gemeenschap tusscben de VI Moekims eu hel door de posteulinie ingesloten gebied heropend Spoedig werd echter weder op genoemde versterkingen en op troepen die zich tusscben Ketapan Doea eu hel wachthuis Lamara bevonden geschoten op 17 Juli werd dientengevolge de gemeenschap der VI Moekims en van de III Moekims Daroe met het door ons bezette gebied geheel verboden zoodat de posteulinie ran Ketapan Doea tot aan zee sedert niet meer mag worden gepasseerd Ook in het üostelgk deel der stelling werden enkele posten vooral Siroen en Tjot In van tgd tot tgd door een klein aantal vganden besloten Aan onze z jde werden echter in het afgeloopen tgdvak geen verliezen door dit vgandelgk vuur geleden Op 15 Juli ter gelegenheid der vierin van den Hari Badja ontving de civile en militaire Gouverneur op plechtige wgze de hoeloebalangs en mindere hoofden van Groot Atjeh aan wie de gebruikeIgke geschenken werden uitgereikt Toekoe Moeda Baid die eenige dagen te voren met Toekoe Iman Badja Lam Illir zgn opwachting te Kola Badja had gemaakt eu ook op den 15n Juli was opgekomen keerde sedert weder faar Tjot Bad terug waar hg nog eeuigeo tijd refblgf zal houden Een aanvoer van zalm als tegenwoordig op de hoofdmarkt het Kralingsobe Veer plaats vindt hebben de oudste visschers niet beleefd Die aanvoer bedroeg in de maand Augustus jl gemiddeld 2000 stuks daags terwgl op Maandag den 10 Augustus dit aantal op élnen dag klom tot 4194 Uit de opgemaakte statistiek blgkt dat aldaar in 14 dagen tgds mrer zalmen ter markt werden gebracht dan vóór het jaar 1871 in een geheel jaar Van gemeld tgdstip dagteekent de stichting onzer eerste zalmkweekerg Ziehier de vergelijkende tobel Aanvoer in 1867 21 300 st 1876 42 293 st II 1868 19 220 1877 44 680 I 1869 20 260 1878 49 691 I II 1870 21 687 1879 38 914 1871 23 200 1880 41 767 u II 1872 32 288 1881 44 376 1873 68 384 1882 56 079 n ff 1874 77 070 1883 78 608 II I 1875 56 436 1884 92 116 Op de andere markten langs onze rivieren was eveneens de aanvoer jaarlgks toenemende De voorspelling die in 1889 70 werd gedaan dat door de stichting eener deugdelgke zalmkweekerg onze rivieren in betrekkelgk korten tgd zoodanig met zalmen konden worden bevolkt dat deze visch meer onder bet bereik van bet algemeen kwam is alzoo ten volle bewaarheid In de vorige eken kon dan ook op sommige markten niet meer dan 30 cent per KG orden bedongen Door een steeds verbeterde cultuur heeft men tevens de overtuiging verkregen dat er mogelijkheid bestaat de hoeveelheid dier viaohsoort naar goedvinden te kunnen regelen en bet bezit daarvan aan Holland te waarborgen Wat te belangrgker is omdat bierdoor aan een steeds toeoemenden aanroer uit Amerika paal en perk zal kunnen worden gesteld De aanvoer loob geschiedt zooals bekend ia in blikken bussen van circa i KG welke gemeenlijk voor ƒ 0 60 per stuk verkrggbaar worden gesteld zoodat bg eene zalmvaogst zooals vóór 1871 eene concurrentie met het buitenland onmogelg k ware Dat onze zalmvisschers hiervan in mindere of J meerdere mate nadeel ondervinden behoeft geen betoog Thans kan men echter eenigermate die concurrentie bet hoofd bieden en door eene grootere uitbreiding aan onze zalmkweekergen te geven kau de invoer te zgner tgd geheel worden geweerd ja zelfs door de bekende uitstekende qnaliteit onzer zalm een nieuwe tak van uitvoer voor onzen handel worden geopend Is Amerika in staat door zgne uitgestrekte en goedkoope landergen en door den practitohen geest zgner bevolking op het gebied van landbouw de wereld te beheerschen Holland door zgne ligging en door de qualiteit van zgne zalm is als het ware aangewezen de hoofdmarkt der wereld te orden voor de levering van zalm De hoedanigheid van eenen zalm hangt samen met het water waarin hg verblgf houdt en de plaats waar hg wordt gevangen Men noemt ze Noorsche Schotsofae Amerikaansohe Oostzee Wè zer Elbe Oder B jn zalm enz Geen dier soorten evenaart echter in voortreffelijkheid de Hollaiidsohe Bekend is het dat de deugdelgkheid van die visch reeds veel vermindert terstond buiten de grenzen en ook daarom is bet geraden dat Holland blijft Itrgden voor het onafhsnkelgk en onbelemmerd uitoefenen zijner zalmvisscherij Kon daarenboven eene vereeniging orden in hetleven geroepen die zich ten doel stelt door uitbreiding vau de zalmeucultuur de productie te vermeerderen zoo zon hierdoor eooals boven is gezegdeen hoogst belangrgke tak van welvaart voor ons land kunnen verkregen worden N R Ct In eene onzer provinciesteden zoo verhaalt het N e d D zou voor eenigen tgd een huwelijk gesloten worden tussohen een meisje uit een der achterbuurten en een fabrieksarbeider met ien z j lang verkeerd had De moeder van den bruigom eene Waalsche was met een zgner broeders voor het huwelgk overgekomen Deze beiden schenen niet bgzonder met de bruid en hare familie ingenomen en z j werden door de stoere bunrvriendinnen der bruid met een zeker anlrou en aangekeken Alles ging echter aanvankelijk goed De bruigom in het zwart en de bruid met hoed en doek geleende spullen gingen met hnnne betrekkingen in optocht naar het stadbnia waar reeds een publiek van belangstellende baren en vrienden vergaderd was De stoet nam plaats en de hn eIgksvoUrekkiog begon Maar toen de moeder van den bruidegom de vraag moest beantwoorden of zg hare toestemming lot het bawelgk gaf sprak zg een kort maar krachtig Nont Algemeene ontsteltenis eu groote verontwaardiging onder de vriendionen der bruid Wat Hg heeft zoolang met het goede kind geloopen en zoo bg haar nu niet trouwen I riep eene dezer eene lange krachtige vrouw en faeenbnigende over de afschutting elke het pnbliek scheidde pakte zg de weigeiende moeder bg de sobouders en liet haar onder het roepen van tuie e dit oui jtdit door krachtig heen weer schudden eenige toestemmende bewegingen maken Zie je wel het kr zegt ja I Trouw ze nu maar mgnheer 1 riep zg Maar de orerheidspersonen achten die gedwongen toestemmende buigingen niet geldig te meer daar de moeder toen z j weer op adem kwam bg hart weigering bleef volbarden Het paar moest dus ongetrou d eder heen gaan Maar nu werd het van allen kanten bestormd door de vrienden die hoeden jas doek enz voor de plechtigheid geleend hadden en die vreesden dat bg eene mogelgke vecbipartg hun eigendom beschadigd zou worden Het was rukken en sohreeawed links en rechts eene onbeschrgfelgke verwarring En toen eindelgk brnid en bruidegom ieder huns weegs gingen at hg blootshoofds en in zgne hemdsmouwen terwijl zg van hoed en doek en andere sieraden ontdaan met de handen roor het gelaat hare woning opzocht De moeder en de broeder van den bruigom ontkwamen slechts met moeite aan de woede van de verontwaardigde vrienden en vriendinnen der beleedigde bruid Men schrgft uit Vlissingen De dezer dagen in het naburige Veere gehouden openbare verkooping van buizen en erven doet maar al te duideigk zien dat deze stad ouder de eerste van de nvillet mortn kan worden gesteld Er werden 10 gebouwen en erven verkocht waaronder 2 koetshuizen met stalling voor f i20 en 125 het stuk 3 huizen met erf en tuinen voor 100 105 en f 205 het stuk 3 woonhuizen voor ƒ 90 140 en 165 het stuk 1 pakhuis en erf voor ƒ 110 en eindelgk een heerenhuis voor ƒ 300 De 10 perceelen dus te zomen voor ƒ 1460 Buiteolaodsch Overzicht Ofschoon de mededeeling van de Timet dat de Ddittehe regeering alle aanspraken op de Csronna s zal laten varen nog niet officieel is bevestigd Is het toch reker dat de onderhandelingen tusscben Duitschlaud eu Spanje niet zullen mislukken door gebrek aan toegevendheid van Dnitscblands zgde De Duiticbe regeering wil gaarne het geschil in der minne bgleggen en had zich eveneens volgens de Tiiae leeds bereid verklaard om von alle aanspraken af te zien mits Spanje kan bewijzen dat de Spaansobe schepen eerder bet eiland ïap hebben bezet dan de Duiische kanonneerboot Welk dezer berichten juist is zal spoedig blijken Volgens de Köln Zeil is bet telegram det keizers teto eenenmale verzonnen maar daarentegen verzekert Ie Nat Zeit die doorgaans goed is ingelicht betreffende hetgeen in de omgeving van het hof voorvalt dat de Doitsche regeering werkelgk tot concessies geneigd is Daarom beslaat er nog geen reden om aan keizer Wilbelm s goede bedoelingen te twgfelen ook wanneer bel telegram det keizeri een voortbrengsel der verbeeldingskracht blgkt te zgn In Spanje bigft het intusschen vrg rntlig Ondanks kleinere manifestaties in enkele steden van het Bgk werd de orde niet verstoord zoadat de staal van zaken niet oognnstig is In den toetland van Spanje zegt o a de Nordd Mig Zeit is in de laatste 24 uren geen verandering gekomen Op zich zelf reeds it dit een gunstig teeken omdat er uit blgkt dat de harlslocbteii ten minste tot bedaren komen De nieuwe Erausohe Kamer zal vermoedelgk 10 November worden bijeengeroepen tot een buitengewone zitliug waarin men zich uitsluitend zal bezighouden met bet onderzoek der geloofsbrieven Half December zonden de beide Kamers in congres bijeenkomen om een nieuwen Preiident te verkiezen De Engeltche ond Miniiter Chamberlain die in het Gladttone kabinet mede het radicale element vertegenwoordigde beeft in een redevoering te Washington het program der radicalen ontvouwd de hoofdpunten zijn hervorming van het grondbezit en bet jachirecbt eu verder kosteloos onderwgs Chamberlain boopie dat de Wbigs tot de overiniging zouden komen dat deze eischen behoorlgk waren zoo niet dan zouden de radicalen op eigen gelegenheid vechten De eischen van Paruell bescboawde Chamberlain alt onaannemelijk Nu de cholera in Spanje en Frankrijk vermindert begint ze zich daarentegen in Italië Ie verspreiden Te Palermo is de epidemie plotieling uitgebroken en werden reedt 20 ziektegevallen waarran vgf met doodclgken afloop aangegeven Ig de stad heertobt groote ontsteltenis zoodat de booten r eds een groot aantal vluchtelingen te Napels aan wal hebben gezel De bevolking van Napels die in bet vorige jaar zoo verschrikkelijk werd geteisterd wilde hen echter niet toelaten maar de karabiniert kwamen onder de wapens en verdreven de samenroitende menigte elke bei hotel waarde menschen uit Palermo hun intrek badden genomen wilde bestormen Ook wordt gemeld dat de epidemie zich heeft Vertoond te Bergen in België maar vermoedelijk tal dit wel een iporadiscb geval zgn van inlandiche cholera gelgk zich ieder jaar overal voordoen LIJST ven BBIEVEN geadreateerd aan onbekenden Van Boitem Amsterdam Ei hri t Gravenbage Verzonden geweest naar BELGIË M Kars Antwerpen De Dircicnr van bet Postkantoor SIMONS Burger IJ ke Stand GEBOREN 10 Sept Pieter oadera W Uegeer ea N NieuHlaod OVERLEDEN 9 Sept C Xrook 8 j 10 A H Leefima O j Il sa J van Hoorn I j 2 oi 11 J Uraod ned L tan dar Sanden 72 j 10 m H E Sehwarta 7 j 8 m ONDERTROUWD 11 Sept J L W van der Pool 28 j en VI W Vermeoleo 20 j J h Mimpen 22 j en T Dijkstra 23 j Moordrecbt OVERLEDEN A Stoppelenborg 13 j A Beaemer wed van C Veratoep 74 J orerlcden te Kralingen GEHUWD I van Kooi 22 j en C Bonter 22 j J TBB Ipareo te Gonderak 31 j eo 6 Tuinenborg 25 j Stolwük GEBOREN Jan ouders J v d Wal en M Blonk Tennis ondera W C Anker eo A Scheer OVERLEDEN A Sloof 4 w ONDERTROUHD t de Jong en M Verdoold GEHUWD H Breedyk en J Loeve Haastreobt GEBOREN Jan Gerrit ondera P Gondkade sa C Bookelman OVERLEDEN J van den Berg 8 m C üittenbogaard 8 m VliSt ONDERTROUWD C Boere tan Haaatreobt en M Nobel Reeuwiik GEBOREN Maria ouden h Blonk ea H de Wit Heodrika onders i Anker eo W van Keatpeo Marga retba ouders D Monrita en £ L de Jong OVERLEDEK K vai Oroningen 8 m ONDERTROUWD M Vredenbnrg en A tan den Renvel GEHUWD A Kerrebijn eo G tan der Uan J Vermaaien C Ooaterom Zevenhuizen GEBOREN iacob ondera F Krgjsnian ei M Toinzaad Tenaia oadera T Kerkhoven en A Zeveobaizen Heodrika oadera P Veraloot en B tan der Kraan 25 JARiaE JOHANNES OÜDEEKEEK en ADBIANA WIJNA TEEÜW Hanne dankbare Kinderen Gouda 14 September 1885 ADVERTENTIÊN Ondertrouwd JOHANNES LEONARDÜ8 MIMPEN UK CATHABINA DUKSTfiA Gouda 11 September 1885 Receptie Zondag 20 September Eenige kmniigemng Getrouwd A M J LIÊSKBB van Gouda EN M Th S GBSFFNEB die tevens ook namens Wederügdsche familie bunnen hartelgken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Amsterdam 10 September 1885 Heden overleed na eene korte doch hevige ongesteldheid tot onze groote droefheid onze lieveling ALEXANDER in den aanvalligen leeftgd van 6 jaren D LEEFSMA B LEEFSMAGouda 10 Sept 1885 Mossel Eenige en algemeene kennisgeving t Heden overleed tot onze diepe droefheid voorzien van de laatste H H Sacramenten in den ouderdom van bgna 73 jaren onze dierbare Moeder en Behnwdmoeder JOHANNA BRAND Weduwe van Leonabdds van deb Sandcn J J vak DBE SANDEN H VAN DEE BANDENVAN DEE Geest A J VAN DBE SANDEN M J VAN DEE SANDEN Snelleman J W VAN DEE BIJL W J VAN DEE BIJLVAN DBE Sanden Gouda 11 September 1885 Heden overleed plotseling onze geliefde Vader en Behuwdvader de WelEd Heer D C SAMSOM in den onderdom van 67 jaren Namens Kinderen en Behnwdkinderen D SAMSOM Gouda 12 Sept 1885 Voor de vele bewflzen van belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ontvangen betuigen wj onzen hartelgken dank E J VAN DKE HEIJDEN G C VAK DBE HBIJDEN TAN DjLLBW Zy die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan de Nalatenschap vanMejufvrouw AONXSS van JEIJ8 laatst Weduwe van den Heer REINIEB van BALGOIJ gewoond hebbende te Gouda en aldaar 16 Augustus 1885 overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 October a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOBTÜIJN DEOOGLEBVEB te Gouda 9 G ezondlieids Corsetten Twee Gemeiibeleerde ICamers TB HÜÜR a d Markt voor twee HEBREN of twee DAMES h b z h b h desverkiezende met Eost Adres franco brieven onder No 1189 aan het Bureau dezer Courant HinS met TUm TE KOOP aan den Kleiweg te Gouda voor alle affaires geschikt Franco te bevragen onder No 1188 aan het Bureau van dit blad DE NIEUWE CONFECTION De Ondergeteekende maakt bekend dat bg van af heden is begonnen met Confectie als DEMI 3AIS0NS BROEKEN in sortewing zal verder zorgen voor het a s Saisoen goed voorzien te zgn van WINTER GOEDEREN verder kan alles op maat geleverd worden tegen concureerende prgzen eu soiled werk Mg minzaam aanbevelende met groote orders vereerd te mogen worden noem ik mg D PLUK orte Tiendeweg D 97 te Gouda I Eerste Gewone REPETITIE op MAANDAG U SEPTEMBER Aanmelding van nieuwe Werkende Leden b het Bestnur J V TelÜDgen Mr Schoenoiaker van K 1 naar K No 248 in de Peperstraat A J J VOS PAPIERFABRIKAJST bericht onder minzame aanbeveling dat hg op de TURFMARKT alhier een Magazgn heeft geopend in alle soorten van Pakpapier en geplakte Zakken Tegen 1 NOVEMBER of vroeger wordt gevraagd in een Burgergezin een niet beneden 18 jaar van den P G Zich te adresseeren met franco brievep onder No 1190 aan het Bureau dezer Courant