Goudsche Courant, woensdag 16 september 1885

1885 Woensdag 16 September Lange Groenendaal N 3288 GOUDSCHE COURANT Of JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Ie VLETTER Lange Groenendaal IN QAMÏÏ BMD en MODE AETIKELEIT Bericht de ontvang st van de nieuwe soorten gekleurde Wollen BREIGARENS ZLIVEHE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefSesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en firanco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elkter IHAGAZIJK iD TAPIJTEN GOEDIJUSTOFFEU en BEHAUGEESAETIEELEÏÏ B de JONG Behanger Gouwe No 200 Op enTDarp Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 16 SEPT 1885 voorm te Elf uren in het Koffiehuis HAaMONiE tbu een gunstig gelegen WOOJSHVIS met SCHUUR eu MOJESTUIN in de Derde Kade wjjk R No 327 te Gouda kad Sectie A No 2823 groot ruim 4 Ares Inlichtingen geeft Notaria Mr KIST Openbare Verkooping VAN EENEK IN BOEDE L DÉ NOTARIS G C FOETUUN DEOOGLEEVEE te GOUDA zal op Dinsdag 15 September 1885 des morgens te 9 uren ten Sterfhuize van Mevrouw de Wed van BOVENË aan den Kleiweg wgk E No 62 te Gouda in het openbaar om contant geld verkoopen Den geheelen meernetonderhouden INBOEDEL bestaande in Openl are proefneming met WAYVFABD SBRANDBLU8CH 6BA NA TEN op MAANDAG den U dezer s namiddags te 2 uren op het Exercitie terrein Bj verhindering wordt men beleefd verzocht zich te doen vertegenwpordigen W HULLEMAN Tui f singel AGENT voor Gouda en omstreken Een fatsoenlijk BURGERMEISJE zag zich gaarne geplaatst in een om te leeren en wil zoo noodig in het Haiafaonden behnlpzaam zgn tegen KOST en INWONING Salaris vooreerst niet noodzakelgk Franco brieven onder No 63 Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda Mahonie en Eikenhouten Ameublement bevattende Tête a tête fantasie en andere Stoeien Salon en andere Tafels Spiegelkast Pianino Spiegels Wasch en Nachttafels Mahoniehouten en andere Ledikanten Canapé Psyche Pendules en Coupes kristallen Gaskroonen eenig Porcelein Kristal Glas en Aardewerk Huisraad en Keukengereedschap Een bizonder fraai spelende Klok Brandkast Mangel een tuinameublement bestaande in 2 Tafels en 12 Stoelen enz Bedden Matrassen en Dekens Tapijten en Loopers Meubel en andere Gordgnen Linnen en Tafelgoed Kachels en fornuis enz Voorts prachtige JuweeHen Gouden Sieraden en Oewerkt Zilver en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezichtigen Maandag 14 September des morgens van 9 tot 12 en des namii van 2 tot 6 uren EEIT JONGEN kan geplaatst worden bg DADELIJK Xj o Billartfabrikant te Gouda J WELTER Specialiteit in Corsetten Dames en Klnder Ondergoed Sociëteit Ons Genoegen Het Bestuur maakt den Leden bekend dat het Societeits Lokaal wegens overbrenging van het Buffet enz aanstaanden DINSDAG en WOENSDAG zal OMSLOTEN zgn Namens het Bestuur voorn J C I ISSELSTIJN Gouda 12 September 1885 Secretarie Eene R C BÜRGERDOCHTEK zag zich gaarne in eene nette geplaatst ook is zjj niet ongenegen in de Huishouding de behulpzame hand te bieden Adres onder No 1187 aan het Bureau dezer Courant FABRIKANT te CUYK bij Grave levert van alle bekende Koffie en Specerijmolenit de beste en minste in prgs van gesl en gzer en staal ook solide Bascules enz defecte Molens en Bascules worden als nieuw werkend in orde gebracht mmm vanGebr SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda hy C van VLIET Markt en P van OUDSHOORN Kleiweg 45 te Woerden by J GtiOEN en te Oudewater bg P VERMEIJ Bakker Probeer s p de SOUOHOIT TÜEIE No 3 1 25 per kilo Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zjjn voorhanden YEEVOLGBUHDEL OP DE Evangeiisclie Gezangen Prjjs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Universeel ZÜIVERINGS20UT Het echte algemeen gunstig bekende ÜNI VEESEELZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwaten Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar m i pakjes i 15 Cent Vj pakjes a 27Vs Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bij J H Boers Boskoop bg J van Bergen Bodegraven bg P Versloot Haastrecht bjj J T Den Hartog Schoonhoven bg Wed WolfF Zoou De politieke toestand j De parlementaire vacantie loopt opzgneind Den derden Maandag in September die bgzonder laat valt dit jaar zal de Koning de nieuwe zitting der Staten gQneraal openen en daarmede komt weder nieuw leven in de staatkunde Wellicht dat de politieke mannen zich den matigen zomertgd dien zg in het buitenland of op het land doorbrachten hebben ten nutte gemaakt om de hangende vraagstukken te overdenken en daarvoor eene oplossing te zoeken Het is te hopen dat de een of ander eene formule voor art 194 der grondwet heeft uitgedacht die de verschillende partgen kannen aanvaarden want nog steeds dreigt het gevaar dat het verschil van meening omtrent de onderwggquaeslie de grondwetsherziening onmogelijk maken zal Onder het publiek schgnt de meening dat de liberalen zonder hun beginsel of de openbare school op te offeren iets moeten doen om de tegenpartg te gemoet te komen veld te hebben gewonnen Althans ook het Vaderland is bijgedraaid en wil het bekende overaU laten vallen en men verzekert dat de Begeering voornemens is een wetsontwerp in te dienen ter wgziging van art 194 in denzelfden geest zoodat duidelg k blgken zal dat de bedo ing niet is scholen te stichten en te handhaven waar het bgzonder onderwas het openbare geheel onnoodig maakt Ook de verkiezing van den heer van Weideren bsroa Uengers te Dokkum dat hem het vorig jaar uitgeworpen had wggt op eene veranderde strooming in de liberale parti Wij behoeven oiet te zeggen dat volledig toegeven aan de eischen der clericalen zooal8 die in de nota s der 22 antir volntionaire en der 17 katholieke kamerleden zgn nedergelegd door de liberalen niet wordt bedoeld wg zgn nieuwsgierig naar den inhoud van het komende regeeringtvooratal en naar den indruk dien het op de parlementaire p rtgeu maken zal Intusschen zal eerlang ook de begrooting voor het volgend jaar worden ingediend en deze zal een groot deel innemen van den beschikbaren tgd TÓór Nieuwjaar Ook op dat gebied schgnt men niet op rozen te wandelen en zullen er heel wat overleggmgen noodig zgn om het budget te doen sluiten De laatst berichten omtrent de opbrengst der rijksmiddelen zgn alles behalve gunstig hetgeen in verband schgnt te staan met de moeilgke tjjden en de verminderde welvaart De maand Augustus bracht minder op dan het vorige jaar en over het geheel zgn wg nog 3 ton ten achteren met 84 zoadat de eerste 8 maanden van het loopende jaar ten slotte bgna 6 millioen onder de raming bleven Deskundigen honden het er voor dat in geen geval de raming zal worden bereikt Deze staat van zaken maakt de taak van den min van financiën niet gemakkelgker Hg zal naar middelen moeten omzien om geld in de schatkist te doen vloeien Allerlei berichten hebben omtrent zgne plannen de ronde gedaan in de bladen het laatste spreekt van eene in bewerking zgnde herziening der personeele belasting De tweede en derde grondslagen denren en vensters haardsteden zouden vervallen en daarentegen de percentage van de belasting op den eersten grondslag huurwaarde verhoogd worden De bedoeling er van is de mingegoeden en den middenstand die thans evenveel voor deze zaken betalen als de vermogende lieden eenigszins van druk te ontheffen zeker is het dat de huurwaarde biUgker grondslag is dan de beide andere bovengenoemde Wat hiervan ook zg ook op financieel gebied is er werk genoeg voorhanden en de nieuwe zitting zal ons wel mededeehngen van de re f sering brengen omtrent hare plannen vpor e toekomst Bezuiniging alleen zal niet baten er zgn rgksnitgaven die onvermgdelgk zgn en wier beknibbeUng onverstandige staatkunde zon moeten heeten Toch schgnt de Regeering in die richting werkzaam geweest te zgn althans men verzekert dat de neer Taalman Kip het ministerie van Marine heeft verlaten omdat zgn ambtgenoot voor fiuanciSn zgne begrooting wilde besnoeien Dat echter Marine en Oorlog veel lager zouden zgn dan anders is niet te verwachten de ondervinding heeft geleerd dat die hooidstukken bet laatst aan de orde komen als besparing noodig is Wellicht dat er alleen sprake was van eene aanzienlgke verhooging voor eene actieve marine en dat de min van fin deze in de tegenwoordige omstandigheden niet voor zgn rekening heeft durven nemen Uver den tegenwoordi n politieken toestand te schrgven en de beweging van de mannen van het Algemeen Steouecht onbesproken te laten gaat niet aan Als voorspel van de opening der Statenzitting zullen wg a s Zondag in den Haag een optocht beleven van afgevaardigden en deelnemers uit de verschillende streken en voornaaelök de groote steden van ons land Indien men de diepte dezer beweging ging afmeten Haar de drukte die deze lieaen in den laateen tgd maken zoo men allicht debken datl iwel wat beteekende Tooh hoaded rg bet r V i l kracht van d voontaodera van al wwea Aemrecht ax zeer gering is terwgl men niet ait het oog moet verhezen dat de slechte tgden die wg doorleven menig werkman broodeloos en daardoor ontovreden maakt zoodat velen der deelnemers dergelgke demonstraties eer aangrgpen als middel om hunne ontevredenheid te lachten dan wel omdat zg overtuigd zgn van de voortreffelgkheid van het algem stemrecht als geneesmiddel Zelfs indien de groote betooging van a s Zondag onze verwaSiting overtreft en niet zooals wg vermoeden een meer komische dan indrukwekkende vertooning is zullen wg vooreerst weigeren te gelooven aan de toekomst van deze arbeidersbeweging die wg houden voor een door eenige raddraaiers gestookt stroovuurtje Overigens hebben we niet veel sympathie voor het gekozen middel Vergaderingen waar burgers rustig samenkomen hunne belangen of wenschen bespreken en in motiën of adressen brengen ter kennis van het pnbliek en de regeeriug achten wg veel doeltreffender dan optochten op den publieken weg waar de nieawsgierigen met te onderscheiden zgn van de waarlgk belangstellenden Een tusschen een haag van gapers voortschrgdende met strikjes en linten versierde en met roode vlaggetjes zwaaiende menschenmaasa is voor ons nog minder dan een slecht nameljjk in het geheel geen argument Onze HoUandsche degelgke werklieden moes n deze uitfaeemscbe vertooniugen overlaten aan hun Franache confraters die van huis uit zich laten leiden en foppen door uiterlgkheden en klatergoud Een in gezonde taal gestelde monsterpetitie aan de kamer zou meer indruk maken en geschikter zgn om het aantal der vooratelleri te tellen dan zulk een procesaie langs s Heeren straten Wg willen hiermede met geacht worden in te stemmen met de afkeuring die van sommige zgden is uitgesproken sver de houding der autoriteiten welke verlof gegeven hebben tot den optocht Integendeel Wjj zouden niet weten waarom eene vreedzame demonstratie als die de werklieden bedoelen onge oorioofd zou zgn Met de meer of mindere doeltreffendheid van den maatregel heeft de regeering niet te oU en De Loading van den Haagachen Bargemeester die de vrgheid van elk handhaan zoolang e met de openbare orde bestaanbaar is heeft onze geheele sympathie Ook de pressie die sommige werkgevers op hun ondergeschikten uitoefenen om ze het deehemen aan den optocht te beletten keuren wg af Een weldenkend patroon acht een werkman naar zgn werk en oefent geen tyrannie uit op het gebied van politiek of g odstCenst waarmede hg niet te maken heeft inze bedenkingen betreffen alleen de vraag of een zg het dan ook welgeslaagde demonstratie als die tegen Zondag aangekondigd is iets bewgst voor de noodzakelgkheid of dè wenschelgkheid van het algemeen stemrecht Wg voor ons zgn zoo vrg daarop ontkennend te antwoorden Voor onze politiek achten wg de geheele beweging vooralsnog van geene beteekenis Znlk een manifestatie kan hoogstens aanleiding geven tot een opstootje vergezeld van gedrang en klappen of houwen met de sabels der politie maar brengt de oplossing der hangende vraagstukken geen stap verder Drae is all en te wachten van het koele overleggende verstand gepaard aan een warm hart voor het lieve vaderland Wg wenschen dat deze twee in ons parlement gedurende de aanstaande zitting den boventoon zullen voeren BINNiayLAHB GOUDA 15 September 1 86 Id de hedeo gehonden vergadering van dea gemeenterud die door 14 Meo werd bijgewoond afw ig waren de hh Henuing eo Prince wurfin de eente door ambtsbezighedeo waa verhinderd wetd door den Voorzitter Mr A A van Bergen Uzendoorn by den aanvang het volgende gebroken Wg zijn zeker allen mijne heereo oog onder den indruk van den plotaeiingeu dood van one betreurd medelid den heet Samaom Treft het altgd Ie vernemen dat iemand s levenidrsad op eeai is afgesneden hoeveel te meer geldt dit van iemand met wien wij in een kleinen kring gemeensohappelijk de belangen der gemeente behartigden Oednrende vele jaren had de heer Sameom zitting in den raad en in dien tyd nam hy deel aao vele belangrijke beraadalagiogen eo gewichtige bealniten Wij weten allen met hoeveel ijver door hem de belangen werden behartigd die hem waren toevertrouwd Tbana ataat zijn plaats ledig maar ofschoon hy van ona ia weggegaan tal tijne toewyding aaa de belangen der Gemeente staeda in erkentelijke herinnering blijven leven De volgende stukken kwamen bü den Baad in 1 Sene miaaive van de familie van den heer Samaom keania gevende van liJn overlgden De Baad beaUit deie miaaive met een brief van rouwbeklag te beantwoorden i Het rapport der Commisaie in wier banden wai geateld de Oemeente begrooting voor 8$6 adriseerende tot goedkeuring behoudena eenige opmerkiugeu en vooratellen Op dit rapport komen wy in ons volgend nr terug Het rapport wordt ter viaie gelegd 3 Het rapport der Gommitaie in wier handen waren geateld de begrootingen der geaubaidieerde inatellingeo van weldadigheid voor 1886 adviaeérende tot goedkeuring Ter viaie 3 Keu voordracht voor oaderwgzeree aan de Ie burgerachool voor meisjes Daarop komen voor de dames £ P J Jager te Goud J van Ataendelft Ie Vliasiogea en Albers te N jmegeu Ter visie en beooeniiug iu de volgende vergadering 4 Twee roardr tchlen voor ontlerwijteres aan deTussohenaohool