Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1885

1885 Vrijdag 1 $ September N 3889 GOUDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken r n u j vnwn n A tsf ADVBRTBNTIÊN worden geplaatst De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG I B tf i c r i £ JSSSSê Jt S Centen iedere regel WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad f mÊÊW f f neer 10 Centen GROOTE LETTERS geschiedt de uitgave in den avond van V C3W HIH L worden berekend naar plaatsruimte DINSDAG DONDERDAG en ZATER2 il BK X Bovendien worden alle Advertentien gratis DAG De prgs per drie maanden is 1 25 f J KlSIm yS opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD franco per post 1 50 T f Maandags verschgnt TpWr q POaS Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adverteatlën kan geschieden tot éta uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND E E C L A M E De macht der geVOOnte ie bg den menaoh zeer groot daarom gelukt bet maar telden haar te verbreken Niettemin raden wg een ieder die laxeerende middelen gebruiken moet wegena Veratoppingén of Aambeien enz eena eene proeve te nemen met da bekende Zwitaaracbe Pillen Tan den apotheker B BBANDT Die proef zal zeker tot volkomen tevredenheid aanleiding geven en bewgzen dat de Zwitiertohe Pillen de beate laxeermiddelen zgn die beBta n Men overtuige zich ateeda er van dat iedere dooa Zwitaeraohe Pillen van den apotheker B BBANDX in de apotheken verkrijgbaar a 70 Centa de doos voorzien ia van e n wit kruis op een rood veld met de naamleekening B BBANDT en weigere alle andere ingepakte Verkrggbaar bg den Apotheker 1 H M Zeldeorgk te Gouda JUurgerliJlie Stand GEBOBEN U Sept Macbiel onders a de Vroom en £ van der Luo Willem Jaeobas JohaoDes ooders W Koat ea C M B Klooi 12 Haril Catharini oaden B C Tan der Kind en C na Aa Adriaoos Matthens oaden M un At en C vu der Foit Maria Wilbelmiaa ouden M van Kiel en U 3 Begeer Neeltje Apolonia oaden N van der Heg en W Nienwteld 13 Beadrik Ranrdi ouden T R de Jong en C O Koattt Klan ouden B J van Balen en J Verkaaik Geraidna Maria FranciMUs onden J M Schollen en C M Beeratan Chtiatiian Cornehi ouden C van Leeuwen n H D Tan Domburi OVERLEDEN 10 Sept M 0 van Dngn 8 m U J Kapel 3 m 18 A J Koppendn er 6 m 14 B M Blom 46j M Groenendgk ned t Citbol 74j ADVERTENTIÊN Heden overleed na een langdnrig en smartelgk Igden in den ouderdom van 46 jaren mgn geUefde Echtgenoot BOUDEWIJN MATHBAS BLOM CRISTIENA BLüMGouda 14 September 1885 van Vddekk Voor de beilangatelling betoond bg de geboorte van onzen Zoon betnigen w onzen hartelöken dank M M SCeiLTE M M SCHILTEBelft Sept 1885 RmroMs ADVEBTEI TIË1 in alle Binnen en Buitenlandsche Cow ranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN t Oouda OpenlDare Verkooping wegens vertrek naar het Buitenland op DINSDAG 22 SEPTEMBER 1885 voorm te n en oren ten overstaan van Notaris Mr KIST vóór en in het hnis aan de Gouwe Vischmarkt wgk C No 16a te Gouda van een fiayward s Brandbluscligranatei per DOZIJN in kist ƒ 27 50 STUK 2 50 W HULLEMAi TÜRF8INGEL Mevrouw SWAAN vraagt tegen NOVEMBER eene gezonde bekwame Tweede Meid P G Zich in persoon aan te melden Oosthaven 51 tusachen 8 9 uur s avonds waarin goed onderbonden Mah MEUBELEN o B CANAPÉ diverse stellen STOELEN TAFELS LINNEN en andere KASTEN net HUISRAAD PORCELEIN GLASWERK enz Te bezichtigen particulier op Zondag 20 Sept van 1 4 publiek op Maandag 21 Sept van 10 12 en 2 4 uren Unki om ooaititaüanwle partg redencD de orereenkoant uu den eeneo kant zeer boog werd opgeT uld en un den anderen kant aoherp gecriliaeerd Aan de Daily Neva vordt nu Bomba beriont dat het plan Tan den nieowen Miniater root Indië om bet Indiaobe leger met 30 000 man te reraterken en de rerdedigingawerken en apoorwegen aan de greolen aitte breiden in ludié aen alechten indruk maakt men vindt de uitbreiding niet noodig en rreett de vermeerderiog van laateu welke er mee gepaard gaan Ook hebben de jongate rederoeringeu van lord Bandolpb Churohill het vertrouwen op den Miniater voor Indié geaohokt loodal men daar voor een herhaling Tan Beaoooafielda gevaarlyke ataatkunde beduobt ia Üe mail oit China te Mareeille aangekomen bracht minder ganstige berichten Het aantal lieke aoldaten in de hoapitalen in Anam en Toakiog ia 3000 in het geheel zyn 15 000 man aan hun wouden door Dekten of door het klimaat geetorven De verwarring Tan Anam blgft eren groot en Couroy moet varlof gevraagd hebben den Koning van Anam eTentueel af te zetten Dat zgn aleohte verkiezingaberiobten FABRIKANT te CUYK bij Grave levert van alle bekende Koffie en Specer fmolens de beste en minste in prgs van geslagen gzer en staal ook solide Bttscules enz defecte Molens en Bascule worden als nieuw werkend in orde gebracht VOORTZETTIi IG der Openbare Verkooping van den Uit Buehareat wordt aan de Franache bladen geaohi ven dat alle tot dnaver aangewende pogingen om tot het aiuiten van een handelaverdrog tuaaohen Bumeniè en Frankrijk te geraken mialnkt zgn Men moet iieh dua voorbereiden op de voortzetting van den toloorlog tnaschen beide Staten zegt XlXe Siècle Ten gevolge van het afapringeu der onderhandelingen beeft de Miniater Bratiano voor het oogenblik althana van zgn reia naar Parga afgezien van wjlen Mevrouw de Wed van BOVENE op Woensdag 16 September 1885 des morgens te 9 uren Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VERVOLGBUNDEL OF DE Evangelische Gezangen Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent AGENT in PULP van de vermaarde fabriek te Arnhm AFNEMERS bekend beveelt zich beleefdelgk aan W DEN HERTOG De cholera begint in Spanje nu anel te vermioderen Volgena de officieele opgaven werden tot duaver aangegeven 244 456 ziektegevallen waarvan 91000 met doodelgken afloop In Frankrgk houdt de verbetering eveneena atand en ook nit Italië komen geen ongunaiige berichten Te Palermo hebben zich twee ziektegevallen voorgedaan tenvgl ook te Parma Spezzia enkele patiënten overleden Daarom heeft men goede hoop dat de epidemie dit jaar Italië niet zal teiateren Te Aiiis de aartabiaaohop Forcade aan cholera overleden Opg ericht te Londen 1714 De SCHüTTBEaRAAD der dd Schutterö te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 22 SEPTEMBER 1885 des namiddags ten 2 nre in het openbaar hg inschrgving aanbesteden de levering ven 35 SCHUTTERSJASSEN en 40 PANTALONS 30 SCHAKO S 80 paren SCHOUDERPASSANTEN en 60 HALSDASSEN De voorwaardeh van aanbesteding zullen van Woensdw 16 September tot Zaterdag 19 September 1885 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw cAeti Les op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags half twee ure moeten worden ingeleverd LONDEN cfe Engelecht Bank BERLIN Referentiën Dmuchi Bank AMSTERDAM Banque de Parit et des PaysBat Belegd Kapitaal 21 800 000 De Union sluit Verxekering op het leven voor ieder bedrag ook met aandeel in de winst H PA UL J CIvlel lDgeoieur en Architect Zeïenhuizeo Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 Over de laatste 40 iaar werd in doorsnee 7 pCt per R jaar en over de laatste vijf janr 8 pCt van de verzekerde som goed geschreven De Union onderwerpt zich aan de Nederlandsche wetten Generaai Agtnten voor Nederland JOOSTËN DE BORDES AABSAFFELEIT Puike Zeeuwsohe BLAUWE AARDAPPELEN te koop per 5 duizend 10000 kilo of meer Te bevragen met franco brieven Letter W Postkantoor te Kmbbendijke Reguliersdwarsstraat 73 Amiterdam AGENT voor Gouda en Omstreken De Heer J van Reedt Bortland Westhaven B No 180 ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma IN EN HOÜSZ LIP 5 BDlian deUren te JSre fo Snelpersdruk van A Bbinkman te Goada GOUDA 17 Sepiember 1885 Ia de rMdarergailerlDg van Dinadag jl is ingekameu het Rapport der Baadtcomminie belast met het Toorloopig nazien der gemeente begroating diei t 13S6 Daarin U o de Tolgeode opmerkingen gemaakt De Commiseie vraagt of het niet weuichelijk soalyn bet Progymuaiinm te reranderen in een Gymnasium Zij ferwondert lioh er o er dat wordt footgesteld den btagiracbter der ophaalbrug op de Turfmarkt met 150 te bezoldigen daar andere bruggen bediend worden oor ƒ 30 en 50 en wil dete beialdigiugeu geiyk maken te meer omdat de brug op de Turfmarkt de ligtste brug is Zij kan zicli te t goed refeenigen met de voor genomen resuuratle der raadszaal doch teh roor die dan leruis te Tergrooten dtar da lyd niet Ter af is dat bet aantal raadsleden tal moeten vermeerderd worden Zy zag met genoegen het plan Om het planisoeu langs de Kattensingelgracht te verfraaien By den post Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting egt de Commissie dat de ƒ 1000 waarmede de post in 1883 verhoogd la zoo goed als weggeven is De bedoeling van die verhoogittg was om eeoige lantaarns bg lichte maan als hel toch donker was te laten briiuden maar niet om ie vroeg r te doen branden soms by klaar lichten dag en later uit te doen Zg stelt daarom voor den post weder met ƒ 1000 te verminderen Bij den post Kosten van het verstrekken van drinkwater zegt de Commissie geïnformeerd te zgn dat er weinig of niet gebruik wordt gemaakt van het water uit de standpijpen Zij stelt daarom voor de uren van bediening te verminderen en ook de som van i90 voor die bediening uitgetrokken By den post Garantie der brulo ontvangst van de IJselwaterleidiog uitgetrokken op f 2000 stelt de Commissie voor dezen pro meraorie uit te trekken aangezien ia 1885 al geen subsidie lal behoeven te worden betaald en dat voor 1886 onnoodig lal zijn Op de Tentoonstelling der Hullandsche Haatiobappg van Landbouw te Purmerend zijn o a de volgende bekroningen toegekend Goodaobe Kaaa 12 imendingen D Verweij te Gouderak Ie prya A Jonkheid te Waddiogaveen ie prijs Weiboter 6 iniendingen 3 Brouwer de Koning te Haastrechi Ie prgs Exportkaaa 23 inzendingen ü Verweij te Gouderak Ie prjjs Kniperswerk 21 inzendingen A T van der Pool te Gouda zilveren medaille Uien 6 inzendingen Groene Komkommers 7 iniendingen 3 Gerritsen te Gouda voor eidpn een 2e prgs Vertameling Zadelmrfkerswerk D Köring te Gouda zilveren medaille bestuursprga In de zitting van Dinsdag der Eotterdamsobe Arr Rechtbank stond o a terecht E J V D oud 36 j timmerman te Gouda beklaagd van op 30 Juui 11 lekeren F Snel meteen zaag op het hoofd geslafJM te hebben Eisch 8 dagen gev eeuz Orer 8 dagen uitspraak i De minister van financiën eft voorgesteld e verhooging van den accijns ofl gedistilleerd met ƒ 3 waartoe in 1884 besloten Irwd te bestendigen voor shands tot I Januari 18S Hel regeeringsautwoord is trseheun op het verslag der Tweede Kamer over W ontwerp tot verlegging der uitmonding van 41 Maas naar den Amer Nadsr oaderzoek door eene coMoiisIe acht de Regeeriac niet noodig Uitstel ton Mcr ernstige gevolgen kunnen hebbeo Zy beantwoor orerigens it gemaakte opmerkingen en handhaaft het o t erp Of de beloogiug te Rtilerdam eenig praktisch resultaat zal hebben raarf het Bolt NU Ea baar antwoord luidt Wg Jtopen het in toovcmr dat re dadmnnn m ém optaaht tullen ontdekt en begrepen hebben dat dergelyke vertoonicgeo wezeulyk bij ons nuchter kalm volk slechts spot en lachluat verwekken Men had de aan en opmerkingen van het volk eeoi moeten houren I Er sprak geen zweem van begrip of gevoel voor de waarde dier vertooning uit Wat een rommel op straat en dit op Zondag riep er een Kijk dien stakkert eens zweten I Dit gold notabene een der heeren banistdragera Als er maar geen oproer komt I riep een beangstigde ziel t Lykent er niet op was het onmiddellijkeantwoord Ze hebben allemaal derlui Zundagschepakki ani En zoo ging het voort Een gebrekkig loopend peisoon bood exemplaren van het Qrgaan van het Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht te koop aan voor eeu ceut Een vrouw kocht er een we dachten uit belangstelling maar baar aansporing tot haar buurvrouw Toe koop jij er nou ook een laat de stumpert ook een centje verdienen bewees dat alleen haar medelgdend hart haar koopen deed De mooiste opmerking hooiden we op het Haagsehe Veer Wat mot dat nou beduiden vroeg een vrouw Wel mens t i om het stemrecht te doen doceerde een tweede Stemrecht I wat is dat nou weer voor nunta Gut mens weet je dat nietP Stemrecht voorde Tweede Kamer T weede Kamer Ze zijn niet wijs I Een mensohis blij als is ééa kamer heeft met een klein kenkenlje en een fornnisie I Manifesteer daar cu eeus tegen op 11 l warener 2000 m plaats van 200 dan begrgpt het gros van t volk waarvoor die lanifestaties bestemd ig n er immers niets van v In de vélooipède fabriek van den li er H Burgers te Deventer is voor rekening van het ftijk bij wijze van proef een driewieller vervaardigd die mVil dienen voor de postboden op het platteland om er hrie tn J en postpakketten mede Ie voeren Het voertuig is ter inspectie aan den inspecteur der poatergen te Zwolle toegezonden Ons werd het jaarverslag toegezonden der Ver eeniging van Gepensioneerde Onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger wat een welkome aanleiding ia om nogmaala de belangatellende aandacht van allen die ona leger op prijs atellen te veatigen op deze hoogst nuttige vereeniging In het laatste boekjaar is door haar ƒ 2033 gegeven aan voortdurende ondersteuningen aan 34 leden 924 76 aan buitengewone ondersteuningen in dringende omstandigheden aan 49 leden 11 weduwen en 2 weezen aan periodieke uitkeering op 1 Nov 1884 aan 281 leden en 48 weduwen 4050 op 1 Febr 1835 aan 303 leden en 47 weduwen ƒ 3502 60 en aan gratificatién 350 De inkomsten bedroegen 15 636 49 de verschillende onkosten bijna ƒ 2700 het batig saldo ƒ 2080 27V9 D onkosten zijn schijnbaar boog waarvan echter ten onrechte der vereenigiag een grief is gemaakt De administratieve werkzaamheden toch zijn buitengemeen omvangryk en t IS noodig voor deze zaak een werkzame propaganda te maken Intussoben is het bestuur steeds op vermindering van onkosten bedacht en met tsl van bezuinigingen is reeds een aanvang gemaakt Zoo wordt het drukwerk verminderd de vergoeding voor verblijfkosten verlaagd het afzonderlijke algomeeoe secretariaat opgeheven door een overeenkomst met het Militair Blad dat der Vereeniging tot orgaan zal dienen de uitgaven voor papier porto schrijfloon enz verlicht Het edele streven der Vereeniging verdient den zedelijken en stoffelijken steun van alle weidenkenden Een firma Ie Kopenhagen heeft onder deu naam Bramatafelbitter een geneesmiddel ia den handel gebracht dat by alle ziekten der spysverteringorganen heet te helpen In een geschrift dat over dit geneesmiddel handelt worden ten guuste daarvan attetten medegedeeld van den Keil Kon opper rts dr med A Groijen te Berlijn en den Med Raih und Kreisphysicus dr Cohler te Gotha Twee autoriteiten van belang dus I Uit inlichtingen echter bg de plaaiselyke politie overheid ingewonnen blykt dat deze hooge wetenachappelijke autoriteiten niet óeitaan en nooit iettaan hebben Zóó worden zy die dwaas genoeg zgn om op dergelgke atleateii af te gaan bedrogen Hniar Te Londen werd den 31 Augustus een Vegetarian restaurant geopend waar dagelgks van twaalf tot drie uur gegeten wordt Een onzer stadgenooten die er met eenige vrienden een lunch gebruikte deelt ons mede dat de drie gerechten die voor het luttel bedrag van zes pence werden opgedischt uitstekend waren en dat bet quantum voedingsmiddelen die men voor die dertig centen ontvangt ruimschoots voldoende is om den hongerige te verzadigen Onder de spijzen komen onder anderea voor gort met suiker en melk en aardappelen met melk toebereid Het lokaal is in de nabijheid der Cil gelegen en kan vijfhonderd personen bevatten de bediening geschiedt door nette jonge meisjes Op groote schaal verspreidt de iuriohiing eene gedrukte circulaire het stuk bevat de uitooodiging Please take as many Copies as you can circnlatie waarin uitspraken van geneesheeren en mededeeliugen tiit geschriften vc omen die alien een lans voor bet V gai ci H ai Irekei en de voordeelen opsommen die bet vefoS u ten van dierlgk voedsel opleveren t