Goudsche Courant, zondag 20 september 1885

De Eindhovensche Stoombierbrouwerij VAN ZEELAND C levert het van oads gerenomeerde BELEGBlf DUBBEL GEBSTEBIEB ktachüg zuiver en aangenaam van smaak per Ton 10 Gl per halve Ton 5 Gl franco in hnis voor Gourfo tevens verkrflgbaar op Vaatjes van 50 25 en 12Va Liter Alles op maathoudend BEIJBRSCH FUST geschikt voor de gewone kraan trek en luchtpomp nitsteleud geschikt voor de Bottelar Benoemd tot Agent voor Gouda en omstreken C JASPERS hoek Vlamingstraat te Goarfa Zondag 20 September 1885 N 3390 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InxenAing van adrertentidii kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave ïagifolge machtiging van de regeeriug is tuasoheu den directeur van de Bijkspostspaarbauk en den directeur van bet Nederlaudsch werkliedtufonds eene regeling getroffen krachtens welke aan laalatgenoemdeD directeur ziSoreel spaarbankboekjes ten name van het fonds worden afgegfeveu als noodig ign ter uitreiking aan de agenten van bet foods in de verschillende pisstsen Op die boekjes welke op duidelgke wyze ran de Kewone spaarbankboekjes ogdatsahridM uo ai4 fiB Ci ktschtens de daarin f oorkoraend bepaling alleen ui lagen derhalve geen terugbetalingen plaats hebben De kennisgevingen van inlagen van £ 5 of honger Tordeu aan de directie vau het fonds gericht De boekjes ivorden jaarlyks in de tweede helft d r maand Januari ter verificatie aan den directeur der Eijkipostspaarbank gezonden De terugbetalingen geschieden op sen uitslttiieud daarvoor bestemd boekje uitgrgeven dobr bet postkantoor ter plaatse waar de directie van het fonds gevestigd is Op dat boekje wordt mede de reute bggescbreTen en het tegoed vastgesteld D HOOGE BOOAI Nieuwste soorten De tweede Mj eenkomst Tan Grediiearen in het faillissement van S J BIK Koopman in gemaakte Kleeren en Petten te Gouda ter verdere verificatie van schuldvorderingen zal plaat9 hebben op ZATERDAG den 3 OCTOBER a s s voormiddags tien nur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator M DEif BLEKTER Waddirtgsveen 17 September 1885 Ben JONGMENSCfl vraagt tegen NOVBMBER een net i Ciemeul KAUER liefst met KOST en INWONING Brieven franco onder No 1191 Bureau dezer Courant J VATT DER ZAND Broodbakker Nieuwe Haven vraagt zoo 8po9dig mogelgk eene iatsoenl ke nette JOIVGEIV ter opleiding in bovengenoemd Vak Voor een der hier ter School gaande kinderen bestaat gelegenheid bg fatsoenlgke Bargerlieden tot Kost en Inwoning met gebruik van VRIJE KAMER waarop Pianino of ook wel voor iemand z b b h h Adres onder No 1192 aan het Burean dezer Courant Mevrouw SWAAN vraagt tegen NOVEMBER eene gezonde bekwame Tweede Meid P G Zich in persoon aan te melden Oosthaven 51 tusschen 8 9 uur s avonds Mejuffrouw van OORSCHOT bleeS rssingel vraagt tegen 1 NOVEMBER eene R K Dienstbode AARDAPPELEÏÏV Puike Zeeuwsche BLAUWE AARDAPPELEN te koop per 5 duizend 10000 kilo of meer Te bevragen met Aranco brieven Letter W Postkantoor te KrabberuMjke De DIRECTIE der aeldersclie BOTEHHAL gevestig d Lochem Gelderland Maakt aan het geëerde publiek bekend dat van af heden zjn te verkrflgen puik verache Boeren KIPEIEBEN en KAMPER BOTEB tegen marktprfls Bestellingen worden aangenomen voor Gouda RAAM 422 Aanbevelend DE DIRECTIE NB HH Winkeliers flink rabat Openbare 7erkooping met verlof van de Rechtbank om Contant geld O O TT ID op DONDERDAG den 24 SEPTEMBER 1885 s nam teu één uur voor het Hnis gemerkt D 98 aan den Korten Tiendeweg aljaar van Eenige Meubilaire GOEDEREN behoorende tot den faillieten boedel van S J BIK te Gouda De te verkoopen Goederen zjjn te bezichtigen op den dag der vertooping Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen De SCHÜTTERSRAAD der dd Schutter te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 22 SEPTEMBER 1885 des namiddi s ten 2 are in bet openbaar bg inschr ving aanbesteden de levering van 85 SCHUTTERSJASSEN en 40 PANTALONS 30 SCHAKO S 80 paren 8CH0ÜDERPASSANTEN en 60 HALSDASSBN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Woensdag 16 September tot Zaterdag 19 September 1885 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw cAbti Lie op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvtngsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags half twee ure moeten worden iogeleverd ftIJK8 ZEG L8 alsmede zgn t9 bekomen in den Boekhandel van A BRlL KiilAl Een plaag der fflejiscbheid ie vooneker de Rhumatiek doch een zegen der menschlieid zgn de echte ABSHAÜBBIN S WATTEN welke bg doelmatig gebruik ie plaa der menschheid geheel ontnemen en irerkrggbaar zgn a 30 ets pe pakje bg T A G ran Deth C B Verheul Oudewater Hej de Wed BosmaB A Boa Berkel Gouda W F J denUijl Schoonh A Prioa Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop 0 Hoogendyk Cappelle S V a Kfaats Bleiswijk J vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht V 1 G Wilheli ins Woerden Hoofddepot A BREETVELT A te Delft in flessotien è i 1 80 en f 100 TAMARïi DE BO BO S aanbevolen tegen verstopping ec daarmerle io verband staande angeaieldbeden DE TAMARINDE BONBONS an KBAEPELIEN HOLM lya een zuiver plauiaardig zachtwerkend spgsrerteriog en eetlust niet torend Furgatlef in coufituarforni aangenaam friich van amaak en zeker irerkend In dooeen van 90 en 50 CentS CIGARETTE N tegen ASTHMA tie inademiug vati deu rook dezer Ciirarettcn j pefl den lijder aan Asthma teratond rerlichiinit In Etui van 80 en 50 oentS SALMIAK PASTILLES oploaacnd en verzachtend middel bij Hoest en Verkoudbeld in fleaciijea a 20 cents KRAEPELIErf HOLM Apothekert tt Zetit Dtp i voor Gouda bij den hi er C TIlIM Anotbeker De ondergeteetende heeft no f enkele uren beschikbaar voor PRIVAATt 0NDERWOS in BOEHHOUDEK Of WISKUNDE Deelnemers aan den CURSUS voor BOEKHOUDEN LeergeM 25 gelieven zich vóór 1 October a s aan te melden F J BOER Oosthaven B 73a Leeraar M O GEVRAAGD op een KANTOOR IEMAND voor kantoorbe igheden tevens geschiktheid hebbende tot l et doen van kleine rei en Adres letters A B C bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier Bet goedkoopelte Magazgn van solieda lil ia gevestigd te Amtterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewensteln Chein fabriek van H vonGimborn Ie Emmerik a d Ryn Tweevoodii bekroond Amsterdam 1883 3Z Migfrane Stifte NERVENCRYSTAL Merk Adelaar Prija per étni 60 oents Verkrijgbaar bij f C ZELDBNRIJK Gouda Suelpersdruk van A BbikkuaH te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNKNLAND GOUDA 19 September 1886 Heden middag had de aangekondigde vlieger wedstryd plaats ongelukkig niet onder begunstiging van goed weer Het regende bijna roortdareDd en menige lieger werd daardoor reeds spoedig buiten gevecht gesteld De uitslag van den wedstrijd is op bet oogenblik van bet afdrukken dezer courant nog met bekend De Directie der fJael Stooratr maatsch gaf voorheen alleen boodscbapskaarteo van 5 centen uit waarop men kon meededen wat men van den een of anderen leveranoier verlangde Zij beeft na tot groot gerief van bet publiek dat verlof uilgebreid zoodat voor 10 cent hel verlaagde op de kaart uitgedrukt nn ook met den volgenden tram Wordt bezorgd Een acbeidersvrouw te Zoeuhnizen is dezer dagen door iemand zich noemende van Dgk en van don Berg voor lo opgelicht Hg gaf voor kaaskooper te zgn en den olgeudcn dag hier een patig kaas té moeten halen en beloofde de vrouw het geld bg die gelegenheid met 2 winst te zullen restilueeren Van zelf spreekt dat de vrouw aog op hare 10 die voor het belalen van huur van aardappelland bestemd waren wacht Te Ammerstol is een vgf jnrig meisje dat aan een slootkant speelde zoodanig door een donderslag vericbrikt dat het iu de sloot viel en jammerlgk verdronk In de zaak tegen Jeanne Marie Lorette is door Jeu Procureur Generaal geeischt veroordeeliug tot tuohtbuisstraf voor den tgd van tjen Jaren Donderdag H September e k uitspraak Het Bildt schgnt een gelukkige gemeente te ijn Men schrijft althans van daar Niettegenstaande de heerscbende malaise die zich n onze gemeente welke geheel van den laudbouw moet beslaan dubbel doet geiroeleu gaat de begrooting bgnn jaarlijks vooruit Mochten wg voor ÏMen nog het respectabele cgfer van 8 5 pet 35 van het belasibaar inkomen aat hoofdelg ken omslag bstaleu dit ia nu reeds gad 4ld tot ruim 7 pet De som die per hoofd b l al4 moet worden voor subsidie aan het burgerNgk armlKstnur is e lert de laaute jaren bg na geregeld d sde terw die in de ons omringende gemeenten lai overal stggende is Bgna jaarlgks wordt eene a4 voor buitengewone aflossing besteed Wel verbl jdjade teekeoeo D begrootiog zooals zg nu is Memaaki bedraagt aan inkomsten eu uitgaven oveffcetdienstjaar 1886 de Km vau 92 732 73 D hoofdelijke omslagis biKTo l op 25 000 4 j 2200 lager dan ia t loopeude jaar Voor buKcngewone aflossing is 5000 uitgetrokken WH snbaidie van hel burgerlgk armbestonr ƒ 2U 000 4 t is ƒ 500 minder dan iu t loopende jaar f N O L II Het D e Z H berinuert buut Moleidiog van de klachten over werknood pu da gel euheid die dagelgks beslaat bg de korpsen of bg de EÖiJSi te gé van en militaire Verbintenis rattun bovendiea eea handgeld verbonden is waarmede in bestaanden geldelijken nood is te vooralen of dal bv lu de spaarbank belegd een sommetje kan vormen waarm ee men na afloop der verbintenis de burgermaalsohajipg onder gunstiger omstandigheden weder kan intreden Indien raeu legen eene verbintenis van eeuige jaren opliet dan bestaat er voor de verlo angers der nationale militie een middel om in de eerste aanstaande maanden van slechte voernitzichfeu sicfa tegen ledigheid en gebrek te vrgwaren Art 125 der militiewct vergnut namelgk aan de miliciens die hun oefeningstijd volbracht hebben om voor zes maanden onder ds wapens te blgve f of te komen zonder zich als vrgwilliger te verbinden Daardoor bestaat voor menigeen de gelegenheid om zich zelf voor kommer en gebrek te vrgwaren en voor anderen bij te dragen om den aaustaanden slechten tijd met minder ootbering door te komen Het te Groningeu verschgnend Orgaa voor Algemeen Stemrecht sohrgft over de voorgenomen demonstratie De inrichting en samenstelling van de demonstratie te s Gravenhage is zooveel doenigif door het hoofdbestuur bekend gemaakt Enkele bgzonderheden zgn om gegronde redenen niet vermeld en zullen dus op andere wgze aan de deelnemers van de beweging te sHage worden bekend gemaakt Hierbij Ü voornamelgk te noemen de verricl agen op Maandag 21 September Wat Zondag betreft kunnen wg het volgende mededeelen De afgevaardigden jnoeten zorg dragen des morgens te 11 uur aanwezig te zgn of voor het station van den Hollaudschen óf voor dat van den Bgnspoorweg Bg beide stations zijn leden der regeUngscommissie aanwezig die van een keuteeken voorzien zgn Daar ter plaatse stelt men zich op om dan op te trekken naar het Buitenhof Op het Buitenhof bevinden zich alsdan de hoofdbeaturen van de drie medewerkende bonden en het overige deel van de regeliogsoommissie Daar aangekomen wordt het geheel opgesteld £ r zullen daar aanwezig zgn 34 draagbare borden op elk waarvan zich d uaam bevindt van eene gemeente waar eene afdeeling an bet Bond voor Algemeen Stemrecht bestaat Deze borden worden aan de afgevaardigden uitgereikt ADVERTENTISn worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Bij de opstelling van den optocht komt hel Bondsvaaodel vooruit met de hoofdbesturen dan volgt het bord Amsterdam de afgevaardigden van die afdeeling volgen er achter en daarachter scharen zich de verschillende vereenigingen uil Amsterdam met re banieren Dan volgt het bord Rotterdam en volgt daarbg dezelfde manier en zoo verrolgens met alle plaatsen Het een en ander zal door de regelingscommissie worden aangewezen Wanneer alles geregeld is zet de stoet zich te 12 uur precies in beweging volgens aangewezen weg naar het gebouw Tan Kunsteu en Wetenschappen Voor eene behoorlijke ontvangst der afgevaardigden is aldaar gezorgd Uit Amsterdam meldt men aan de If R Ct van gisteren Tegen zeren uur vergaderden in het gebouw van het Werkmansbond de bestuurders der verschillende werkliedeuTereeuigingen Dair was ook hel regeliogscomité fan den optocht en werden de genomen besehiktingen medegedeeld Dé regeling was tiS dat op den Nienwezijds Voorburgwal aan ieder der vereenigingen eenige huisnommers waren aangewezen waar hunne leden post moesten vatten Uit het gebouw tan hel Werkmansbond zouden de banieren met de bestuurders de fakkels eu lam pions komen en naarmate men op den I ienwezijdsVoorburgwal voortschreed moesten de wachtenden zich aansluiten op gelederen van zes man Te acht uur precies verlieten de in het bondsgebouw vergaderden dal gebouw Toorop de banier van Algemtm Stemrecht en de Nederlandsehe lag daarna de letlen dier Vereeniging Een muziekkorps ging vooraf Ofschoon een gedeelte del Spuistraat door de politie vrijgehouden was vermengden dadelgk bij hel uitkomen van de deur honderden nieuwsgierigen mannen vrouwen en kinderen zichin den stoet Men schreed langzaam voorwaarts eu zoo goed zulks te midden der opeengepakte menigte mogelijk was formeerde zich de stoet De stemming was uiterst bedaard r werden allerlei liedjes aangeheven waartegen sommige der eigenlijke deelnemers aan den stoet zonder veel vrucht protesteerden De muziek speeldej allerlei marschen het U il helmut en op den Dam het H ien Neêrlandi bloed In den stoet werden borden gedragen met opschriften als Lete het algemeen ttemreeht Sttmrecht i iet eertte burgerrecht Zonder Stemrecht geen eerbetering enz Het duurde tot kwart over negenen eer de voorhoede den Dam bereikt had en de geheele stoet in beweging was In den optocht schaarden zich de na te noemen Vereenigingen in de volgorde als hier opgegeven en met het aantal deelnemeuden zooals die door hare bestuurders is geraamd Vereeniging Algemeen Kies en Stemrecht 500 Kunst na Arbeid 40 Broodbakkersvereeuiging 100 Schuitenvoerdertknechtsveteeniging 40 Bebangersvereemging 100 Meubelmakers vereen 260 Bgtuig en Wagenmakersvereen 40 Voorzorg en Genoegen typografen 200 Nederl Typografenbond 150 Koper peren Blikslagers vereen 100 Tabakswerkersvereen 100 Sigarenpiaketsvereen 250 Nederl Drukpers 300 Sieenhonwessvereen 100 Soheepsoptuigersvereen 100 Timmerliedenvcreen 160 Arbeitft Bildungsverein 60 Sociaal deraooralia che Vereen 6000 Schoenmakersvereen 100 Schildersvereen 300 Hel