Goudsche Courant, woensdag 23 september 1885

Zuid Afrikaansche WIJNEN rechtstreeks uit het voornaamste Wijndistricf de PAARL aangevoerd door Slotezarxsulcer 3z Co PRIJS COÜRANTEN gratis Woeiisdag 23 Sep ber 1885 N 3S91 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad ihor Gouda en Omstreken Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien lean geacliieden tot één ttur des namiddags van den dag der uitgave Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 30 SEPTEMBER 1885 AANBESTEDEN de LEVERING ea UITDEELING van p m 100 000 stuks GOEDE BAGGERTüRF voor den aanstaanden Winter De Uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere Oonditiën liggen van af Maandag 21 tot en met Zaterdag 26 September e k dageljjk in de Armkamer ter lezing Het Bnrgerlflk Armbestuur De Secretaris De Voorzitter J KORTENOEVER A ROMEI JN Openbare Vrijwillige Verkooping REFXWIJK in de Herberg van RA DE MAKER a d Reeuw Brug op Woensdag 14 October 1885 s morgens 11 Ure ran mi immmm en WINKELHUIS nog 5 WOONHUIZEN diverse SCHUREN voorts TUINGRONDBN en WEILAND alles te zamen staande en gelegen in Vogelenzang binnen Beeuwijk vroeger Sluipwijk plaatselp gemerkt G 16 16 17 17 W en 18 kadaster Sectie C 840 896 898 859 en 936 te zamen gfoot 97 Aren 20 Cent Met uitzondering van t perceel in eigen gebruik alles verhuurd gedeelteljjk biJ de week en gedeelteiyk bjj t jaar tegenw huren bedragende per jaar ƒ 450 De lasten bedragen te zamen ± 21 Aanvaarding bg de betaling op 16 Nov 85 Te veilen in 3 perceelen in billetten nader te omschrijven Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen aAAUMAAKEKS EOESTCAEAMELS Wollen Kousenbeeneii om VOETEJN aan te breien in diverse kleuren en grootten bU T A G van DETH Mevr BK KONING MUNTING VAN OOBDT verlangt vpor l j dag in de week eene zeer nette WERESTER Adres Peperstraat 246 Snelpetsdrnk van A Bbikkwan te Gooda 17 HaT o Raaijmaakers heeft versch voorhanden Aangesneden TAARTEiX APPELBOLLEIT Chocolaad BONBONS POEDER enz Eenig Nienw Merk gedeponeerd TH £ NEW GERMilN HOSIERY MANÜFACTÖRE Systeem Prof Dr JAEGER Geheel zuiver Wollen Anti Rhumatische M voor HEEREN Voor Gouda en Omstreken uitsluitend verkrijgbaar bg W van der PALS Oedureude 40 jaren beproefd K K uiul öepriï en eerste Amerik eu Eng gepatenteerd Tand en Mon spoeiingf au Dr J G PQPP K K Hof Tundaris van Z M den Keijer vair Oottenrijk te tf etnen is hei voortretfelijksle midd tegen rhumatisolie Taudpgn bij ontsteking zwellen en zveercn ran het taudfleesch het lost deu aanwezigen tandsteen op en Toorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden nredrr vast door lersterking van bet laudvleesch dat het van alle schadelijke stoffe n reinigt geeft het den mond een aaugenamrn frUschen geur terwijl het deu ouaaDgeDamen reok weldra doet verdwijnen Deze Mondspoeliug is iusgelgks een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krijgen by kleine kinderen dient ais vaarbehoedaiddel tegen dipbthteritis keelziekte en is onontbeerlijk bij het gebruijc ran minerale wateren In flesschen an 1 76 ƒ l SO en ƒ 0 60 Poeder a o so Dr POPP S Pasta m Dooien a ƒ 1 26 Pasta aromatische waarran hel 10 a a gebruik de tanden schitterend wit TA Nil i akt a ƒ 0 40 I nu i Plombeersel om zelf holle tanden of kiezen te plombeeren per étui 2 60 POPP s medic Kruidenzeep het voortreffelijkste Toiletmiddel legen flekkeu uitslag lever vlekken en tomeraproelen tot bevordering en behoud van eene inivere eu blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 36j 9V Het geëerde publiek tcordl vefiochi uitdrukkelyk te cerlangea geneemiddekn van den K K Ho tandart POPP en geen andere alt echt te heKkouKe dan die met ejjn airiekmerk eijn fettempeld Fertcheiden venahckera e verkooperi in Nederland teerden onlange bij reck irlijk tmnie tot ielangr ijke geldboeten veroordeeld Depó s van alleen eohie Analbérin preparalen bevinden zich Ie M Gouda bij J H C Hniuck winkel op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam by JF E van Santen Kolff te a Hage bij J L P Snabilié apoth te Delft bij A J van Egn te Schiedam bg C Malta Gz j te Leiden bg E Noordgk j te Amsterdam bg P van Wjudheim po en H H üloth Go anotheek te Ctrecht bij G H N van Spanje Idem Lobrj Porton Droogisteii J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten Dames en KInder Ondergoed ONTVANGEN eene groote keuze Wollen Flanellen en f mm mm KOÜSE X EOTÈEMAIJTELS KLEEDJES KAPERS HOEDEi enz ADVEIiTEi TIE in alle Binnen en Buitenlnndsche Couranten worden dadel jjk optrezonden door den Boekhandelaar A BBLNKMAN te Gouda UU I j iar i a ran tl e mi KKSTlfAAT K 2l T ïo GOUDA Openbare Aanbesteding DIJKGRAAF en HOcfGHBEiVIRADEN van Schieland Rijnland en heljiand zjjn voornemens op DINSDAG 29 SEPTEMBER 1885 des voormiddags ten II j ure in het Gemeenelandshnis van Schieland te Rotterdam in het openbaar bjj enkeie inschrijving aati te besteden Het onderüoud van dea Wierikker kerof Prinsendyjs gelegen onder de Gemeente Bodegraven voor den tyd van ongeveer vier jaren aanvangende met den dag der gunning en eindigende den 1 JUei 1889 Bestek en Voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie van Schieland aan de Korte Hoogstraat no 3 te Rotterdam van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en ztjn aldaar alsmede bg den Opzichter van den Wierikkerdyk A ZAAL te Bodegraven verkr gbaar tegen betaling van 50 Cents Inlichtingen worden verstrekt door den Pa briek Landmeter vau Schieland te Rotterdam terwgl de aanwjjzing in loco zal plaats hebben op ZATERDAG den 2ff SEPTEMBER 1885 des voormiddags ten l j ure beginnejide bjjhet fort te Boiiegraven Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE BOUHSCHE MM of de besehrjjving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Car nteekeiÜngen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en WoOter Crabetii DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht € r is 0 Cents De vtgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJl AG In de Stad geschiedt de uitgave to den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per 4rie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA n September 1885 De uitalag van den Vliegerwedslryd was als volgt Gewoon model No 166 met 226 meter prijs ƒ 6 173 193 premie 2 60 Vreemd 62 104 prgs 6 u 184 91 premie 2 60 Klein 103 groot 7 j duim prijs 2 186 8 premie 1 De heer Spanjaard wilde Zondagaiond terwyl debrug aan de Waobtersiraat werd omgedraaid nogspoedig er over gaan hetwelk hem echter mislukte daar een lijner voeten er tusschen akle met het ongelukkig gevolg dat een lijner tootieD nogal ernstiggekwetst is Z M de Koning heeft gisteren in eene vereeolgde zitting der beide kamers de volgende troonrede uitgesproken Uijue Beere I Bij vernieuwing ia bet mij aangenaam U rondom Mijnen troon vergaderd te zien tot hervatting Uwer belangrijke werkzaamheden Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden zgn vau den meest vriendschappelijken aard de deelneming van M oe Begeering aan de couferentien te Berlija betreffende den Coogostaat en te Parijs wegens de scheepvaart door het kanaal van Suez leveren het bewijs dat Nederland zgne plaata onder de eemogendhcdeo blgft innemen De zee eu landmacht geven mg reden van tevredenheid Maatregelen worden genomen om de schutterijen Ie versterken en hare oefeningen te verbeteren De hoogst wat over het algemeen voldoende de toestand van deu veestapel is gunstiger dan in vele jaren het getal was De aanleg der Staattspoorwegeu nadert zijn eipde moge de voltooiing an dit groote werk den bloei van handel en iig verheid bevorderen Groote daling dpr prgzeu van producten oefende een ongunstigeu invloed uit op de nijverheid van Europeanen in Oost en West Iudie Pe maatregelen beraamd otn den grgnd te leggen voor een beteren toestand in Atj h zgn zonder groote bezwaren ten uitvoer gelegd Voortdurende waakzaamheid eu volharding blijven aldaar noodig Behalve de reeds aanhangige wetsontwerpen zullen andere belangrgke roorsleilen aan Lwe overweging worden onuerworpen De zorg voor s Bjjks financiën eisoht steeds eeg spaarzaam beheer en rersierking der middelen Met den weusoh dat Gods zegen ruste op Uwen arbeid lot bevordering van s lands belangen verklaar Ik deze zitting der Staten Generaal tdzg n geopend Z M de Kquiug verlaat va het uitspreken dezer rede begeleid door de commissie de vergaderzaal om zich op de bepaalde wgze naar het Koninkigk paleis terug te begeren De Voorzitler sluit nadat üp commissie is teruggekeerd de vereenigde zitting Staten Qeneraal ëeksse Ka mes Zming van Maanjiag 21 September De heer van Bysinga heeft het Voorzitterschap aanvaard Hg wees op h et weinige dat in het afgeloopen jaar is tot stand gebracht op de tottomst die duister is De troonrede van heden ütt w op dat wij aan den vooravond slaan van gewiftlige dagen Of de politieke almospheer zal ophipderen blijft twijfelachtig Wel zijn belangrgke ontwlir eu aanhangig en wordt eene herziening der StaatsUÉiëUingen met zorg voorbereid doch of en in baewie deze bij de verdeeldheid der staatkundige rici gen tot haar recht zal komen wie zal het telfa bfwDadering bepalen Besloten is een adres van autword op te stellen Tweede Kiheb In de bedeoSihouden zitting zgn de hb Reogers u V d Bieaeo bwdigd en toegelaten Heden ten 2 aur opmskicg i0 nominatie voor een Voorzitter De winterdienstregeliog voor den Eijnspoorweg is door den Minister van VtTaMrstaat goedgekeurd en zal etenala die voor de aodertf spoorwegen op 1 o October e k in werking treden In bet algemeen Il de dienstregeling dewltie S dïe dan den zomer Alleen vervallen de late vondtreinen van Utrecht naar Amafordam Den Haag en Rotterdam Die van Amsterdam naar Utrecht bigfi loopen Die treinen tusacbni Amsterdam en BoSterdam Den Haag blijven gescheiden van die tossohen Utrecht en RotterdamDen Haag De rit tnsscheu AmsterdamRotterdam zal ook ten gevolge daamn slechts 7 2 76 die tusschen Amtterdam Dui Haag 78 a 80 minnten duren Het glippen te Gouda beeft aan de verwachting beantwoord en wordt voortgezet De ttrondtrcin van Amsterdam naar Rotterdam en Den Haag die verleden winter te Harmeien vereenigd werd met den Berlijusoheu dagtrein en daarop nog al eena moet wachten zalt thans ook afzonderlijk loopen £ r loopen bovendien onderscheidene treinen meer tusschen Amsterdam en Rotterdam Den Haag dan den vorigea wibter o a die van s nam 4 uur uu Amsterdam Voor hel gerechtshof te Amsterdam diende gisteren de bekende zaak tegen Van Ommeren De zaal waa stampvol Als advocaat van den beklaagde trad op mr Assehet Het getuigenverhoor is begonnen te half twaalf De rechercheurs verklaarden pertitt ent dat Van Ommeren aanplakte Als nieuwe getuige trad op Van der Drift politieagent die in en nacht vaa 28 Mei Van Ommeren zag loopen Daarna kwamen de getuigen a décharge waarvan sommige verklaarden dat beklaagde nooit lange haren of eeq knevel droeg terwgl er twee andere getuigen zijn die in dien nacht terzelfder plaatse ook aanplakkers hebben gezien doch verklaarden dat Van Ommeren daar niet bg was Gisterenavond is de Prinsengracht te s Hage in opschudding gebracht daar een gevangene uit het huis van verzelering wist Ie ontsnapppen Hij moet aan de straatrijde uit een openstaand dakvenster in de goot zjjn geklommen en tusfchen de aangrenzende daken snel een goed heenkomen hebben gevonden De ontvluchte zoa zijii V B betrokken io een belangr ken diefstal iii den afgeloopen winter ald gepleegd Patrouilles doorzoeken den omtrek en op de omringende daken zijn posten uitgezet Tot dusver werd de vitiohteling nog niet ontdekt In het Soer Handbl komt een verbaal voor van heer ft schandelijke mishandelingen door zekeren oopraan ondervonden op last van deu adsis ADVEBTBNTlSf worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt tent resident van Loemadjang De heer Koopman die eene belrekking zocht als opziener op eene onderneming kwam bg den heer Dgkstra op Soemoei Tjelinh deze kon hem niet plaatsen maar vMtelde hem dat op Kalj Bening de rijpe kofBe te plukken was van 75 bouw aanplant die door de uitbarsting van den Smeroe waren gespaard gebleven en dat de firma Beiss en Co zeker gaarne wilde betalen aan hen die den moed had deze koffie te gaan plukken Hij de heer K schreef daarop aan den beer Voorhoeve chef der firma en ging in afwachting met eenige inlanders aan het plukken m t voorkennis van den heer Phefterkorn agent van Reiss Co Verder schrijft de heer Koopman in hel Soerabaiascbe blad Den 268ten Juli kreeg ik een bezoek van deo heer Van West administratenr van het koffieland Soember Sari die mg veiielde dat bij de koffie ilt ik pinkte van den Seer Voorhoeve voor ƒ 6 per pikol had kunnen koopen maar dat hg het de moeite van oogaten niet waard rekende Terugkeerende liep ik een eind met hem mee tot aan de gfens van hel perceel en trok toen weder naar mijne hut Nauwelijks was ik daar of ik werd door een dertigtal inlanders overvallen onder aanvoering van bet disirictshoofd en van een Europeaan die zeide deurwaarder te zg n De laatste zeide De adsisteot heeft gelast u te holen Ik antwoordde Dat halen is overbodig op de eerste aanmaning om te komen zou ik dadelg k verschenen zijn Toen volgde het bevel u aanval De inlanders stormden op mg los bonlen mü sloegen een tonw om mijn hals en maakten mijne handen op deu rug vast en wrongen die daar dat ik ze niet verroeren kon Een inlander die den loagsten moord heeft gedaan wordt niet zoo geboeid als toen met mij gebeurd is Na de touwen kwamen de ketenen De g zeren boeien voor mij te klein werden om mgn armen geperst en veroorzaakte mij een verschrikkelijke pijn Ik verzocht beleefd ze van mgn armen af te doen Gewillig beloofde ik mee te gaan maar de deurwaarder lachte om de wonden die de boeien reeds dadélgk hadden veroorzaakt Onderweg verzocht ik nog tweemaal mü de ijzers af te doen mijne polsen waren een en al wond en schrijnden eu de armen begonnen op te loopen vap de pijn maar te vergeefs Omstreeks 10 uur des avonds kwam ik bjj den assistentresident van Loemadjang waar ik mg over de mishandeling beklaagde Breng den kerel in de boei was het eenige antwoord dat dat daarop volgde Ik werd gebracht in een hok voor een beest nog te slecht en toen mjj daar eindelijk mijn ketenen werden afgedaan kon men de boeien bgua niet van mijn polsen krijgen Het ijzer was in het vleeach gedrongen eu mjjn armen waren driemaal dikker dan gewoonlg k Twee dagen daarna kreeg ik voor mijn wonden medicguen van den geneesheer Vier dagen lang bleef ik io dat hok opgesloten Toen werd ik op mijn verzoek aan deu A R opgezonden naar So rabaja Deu 298ten Juli des nachts te eo 12 nar werd ik weder met de boèieh aan naar Proboliogo en vag daar riaar Soerabnja gebracht waar ik van alle rechtsvervolging ontslagen en in vrjjheid gesteld werd Etectrieche verliehting c m het Palaii Ro jal te Paryi Men is bezig te Parg a eene inrichting te