Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1885

1885 3292 Vrijdag 25 September GOUDSCHE COURANT iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van aclverteatiea kan goscliieden tot één uur des uamiddags van den dag der uitgave V Bevallen van een welgeschapen ZoonMej M HDINCK Gouda 22 September 1885 geb Jacobs Voorspoedig bevallen van een Zoon CATHARINA GREÜP Thih Schoonhoten 20 September 1885 Voor de vele bewjjzeu van deelneming t dens de ziekte en het overlgdeu van haren Echtgenoot ondervonden betuigt ondergeteekende haren hartelgken dank Wed C KROOK VAN KeANESBUHO Gouda 22 September 1885 Voor de vele bewjjzen van belangstelling en innige deelneming bjj het overIgden onzer onvergetelgke Moeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder Mejuffrouw MARIA KNORRENBURG Weduwe van den Heer NicoLAAS Klhwko betuigen wg bg dezen onzen hartelgken dank Uit aller naam Dtlft K J KLIJWEG Dankbetuiging MiJn innigen dank aan de HH Gebr KAMPHUIZEN en aan allen welke mg zoovele blyken van stoffelijke belangstelling gaven bfl het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot Wed DE BEU Gouda 23 Sept 1885 geb de Reds Zy die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan de Nalatenschap van den Heer DISK CORNELIS SAMSON gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 10 October 1885 opgaaf of betaling te doen tea kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 30 SEPTEMBER 1885 AANBESTEDEN de LEVERING en UITDEELING van p m 100 000 stuks GOEDE BAGGERTÜRP voor den aanstaanden Winter De üitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere Conditiën liggen van af Maandag 21 tot en met Zaterdag 26 September e k dagelyk in do Armkamer ter lezing Het Burgerlgk Armbestuur De Secretaris De Vooreüter i KORTENOEVER A ROMEIJN Uieuwe Spliterwten en GAPUGIJI DERS te bekomen bij T C11EBA8 Oude en Nieuwe Boekliandel J n MS EOTTEmU OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op ajuivraag gratis Inkoop tan Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bgvoeging orden ingezonden Catalogiseeren Taxeereu enz van Bibliotheken Een Instrument van den eersten rang Praclit Exemplaar sjst PLEIJEL Parijs WiêMM AMk M kr MMtv Mk uitstekend van TOO y zeer B ƒ JKgebouwd 1 j Meuble de Salon schtiiiianarig koperstemblok 7 octaaf zwart palisander k filet or instrument voor liefhebbers kenners van groote waarde en FONKEL NIEUWwordt door oogenbl omstandigheid voor de spotprgs van f 445 te koop aangeboden ofschoon van vpel grootere waarde dat bewezen kan worden de schrift qnarantie 6 jaren en Kist er bjj fljnder Pianino zag men in Nederland niet Onmiddelljf te bevragen te bezichtigen ter Boek en Courantdrukkerij van A BRINKMAN Tiendeweg te Go da PS Men wil eene oude PIANINO in ruil overnemen ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ LIPS Wflnhandelaren e Breda Vestigt de aandacht op de nitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accjjns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart ankers Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zjjn bjj mg steeds op flesch verkrjjgbaar PRIJS COÜRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Mevrouw IJSSELSTIJN Singel verlangt met NOVEMBER eene zindelgke DIEIVSTBODE P G van goede getuigen voorzien ROETMAi SCHEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de VTe reld Tentoonstelljng Amsterdam 1883 a PAUL Js Uon LEVEREN UITSLUITEND ZIJIVEEE JEIIEVERGIST Civiel Ingenieur en Architeci Zevenhuizen londerdaga van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 in alle hoeveelheden tot de laagste prjjzen POTTENBAKKER De DIRECTIE der Geldersclie BOTEHHAL g evestigd Lochem Gelderland Maakt aan het geëerde publiek bekend dat van af heden zgn te vèrkrjjgen puik versche Boeren KIP MIE REN en KA MP EB BOTER tegen marktprgs Bestellingen worden aangenomen voor Gouda RAAM 422 Aanbevelend DE DIRECTIE NB HH Winkeliers flink rabat Voor Pretoria Transvaal wordt gevraagd een POTTENBAKKER ongehuwd vrjj van sterken dank en van uitstekende Getuigschriften voorzien Ruim salaris en vrjje overtocht wordt gegarandeerd Adres franco brieven onder No 1193 aan het Bureau dezer Courant Te en JICHT EK RHUMATIËK Cheni Fabriek vanH vonGimborn te Bmmerik a d Rhyti Zilveren Qedallle Amsterdam 1883 INKTPREPAR ATEN Nederland iiclirijflnkt Alizarin Ke lüer Schrijfen Copieer lnKt Salon en andere IntSOOrten onderscheiden zicli door bunue levendige kleur troole tloeibnarbeid cu het iieile tirpogeu vjtii nlle nndere iu l tfiLbrikaten Verkrynbanr in iedei nliden boekwinkel en in de bekenile depolB verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tieudeweg G IJsELSTUN Blauwstraat Alphen L Vabossiaü Zn Boskoop J GoüDKADE P LOOMAN Harmeien W G Kürvees Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W BoM RIJKS ZËGELS alsmede zijn te bekomen in den Boekhandel van A BnmKMAN Oudewater J Libïland Waarder Wed Boüthooen Woubrugge A DE Wilde Bodegraven B G F Beinkel Kamerik van Beuwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aan fH Traag aan het Hoofd Depot AANDOENIN CN Snelperedruk van A Bbinkman te Gouda 1 by M J C HAM t Utrecht De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDA t WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De nieuwe Zitting Met de gewone formaliteiten en redevoeringen i9 het zittingsjaar der Staten Generaal geopend en daarmede begint een nieuw tgdperk onzer parlementaire geschiedenis Wat het schenken zal is nog in den schoot der toekomst verborgen maar te hopen is het dat het ons de afdoening brengen zal van eenige reeds zoo lang hangende quaestiën en inzonderheid dat het deze Kamer nog gegeven moge zjn de geprojecteerde grondwetsherziening tot een goed eind te brengen Mager waren èn de slnitingsrede 11 Zaterdag door den heer Heemskerk uitgesproken èn de troonrede waarmede Z M Maandag de zitting geopend heeft Wat de eerste betreft is dit jammer want het is een bewgs zoo dit nog noodig ware van de onvruchtbaarheid der vonge zitting Ten deele dragen de oiustandigbeden daarvan de schuld Ia den aanvang moest met spoed de kleine grondwetswijziging tot stand komen die eene behoorlijke regeling van een eventueel regentschap verzekerde en dientengevolge werden de kamers ontbonden De verkiezingen namen een groot deel van den werktijd der kamer in beslag zoodat de begrooting niet vóór Nieuwjaar maar eerst tegen Paschen afgehandeld was Maar ook de ovenge tyd was niet r k in schitterende uitkomsten Eenig inderdaad belangrijk voorstel werd niet tot wet verheven f de financieele qnaestie bleef onopgelost betwetboek van strafrecht is nog altfld niet ingevoerd de grondwet kwam niet verder dan tothet sectieonderzoek Het kostte dan ook denminister blgkbaar eenige studie om in zgne slotrede door opsomming vau enkele der minst onbeduidende van de behandelde zaken een eenigszins toonbaar Igstje van verrichte werkzaamheden samen te stellen dat als lijkrede bg de teraardebestelling van de zitting 84 85 dienst kou doen Dank zg zgnevigtige optelling weet men uu dater althans iets gedaan is indien men vóórZaterdag aan een gewoon burger gevraagd had wat er zooat in de afgeioopen zitting behandeld was zou hü zeker wel het antwoord zijnschuldig gebleven Ook de troonrede was dit jaar uiterst sober in beloften Daarvan maken wg de regeering echter geen grief Hoe minder vat dergelglc ituk geeft aan de critiek hoe minder haken en oogen er aan zjjn des te minder gelegenheid hebbeu de kamers oüi het te gebruiken als kapstok voor hunne redevoeringen De heer Heemskerk heeft den Koning steeds vrg kletirlooze redevoeringen in den mond gelegd in de laatste schgnt ij het toppunt zjjner virtuositeit in het samenljjmen van nietszeggende volzinnen te hebben bereikt Met het klimmen der jaren krggt de minister zeker tejkens meer afkeer van onnutte en tot niets leidèndi woordenwisseling van datgene wat Thqrtiecke partage noemde en heeft hij zoodoende aan de kamer de gelegenheid willen benemen tot een wjjd loopig debat over het adres van antwoord Of hg echter dit doel zal bereiken is nog de vraag Bg een kamer als de onze waariu b v mannen als Keucbenius zitting hebben kan men voor niets instaan misschien worden wij onthaald op ellenlange speeches over hetgeen niet in de troonrede staat en er volgens sommigen in had moeten staan Zoo doen b v onze groote bladen vooral de liberale Met eene heftigheid eene bistere zaak waardig richten zg hunne pglen op dit arme staatsstuk De en wilde er een afspiegeling in zien van den ernst der tgden eii de behoeften der natie een ander maakt het der regeenng tot grief dat zg op dit zeldzaam ernstig oogenblik niet spreekt van cachternitgang malaise verwarring spanning hier en daar schier op elk gebied en gaat dan aldus voort cHoe durven verantwoordelgke ministers waar een artieid viu niet minder beteekanis dan die tot grondwetsherziening wordt gevraagd waar heel Nederland gevoelt dat hervormingen diepingrgpende hervormingen noodig zgn Z M een troonrede op de lippen leggen als ware hg blind eu doof voor hetgeen ieder ziet en hoort als ging hem niets ter harte van hetgeen de gemoederen des volks vervult cWaarlgk zg die den heer Heemskerk wel eens gebrek aan moed ten Iwte leggen vergissen zich cDit stilzwggen der troonrede over de hoogste belangen der notie getuigt van overmoed Wg achten deze groote woorden en hoogdravende zinnen vrg overbodig De troonrede is niets anders dan een formaliteit waaraan zoo min mogelgk gewicht moet gehecht worden eene welkomstgroet van het hoofd van den staat aan de vertegenwoordigers der natie die als feit eenige beteekeuis heeft maar als middel van gedachtenwisseling tusscbeu de kroon en het parlement volkomen overbodig is De belangstelling des Koniugs en zjjuer regeenng voor de noodendes hunne voorsteUeji en wetsontwerpen de toe fldiug der Efltoec kan deze toonen door spoedige behandeling en zocht naar gemeen overleg Fraaie toosten kkn het volk missen op daden komt het aan Praatjes vallen geen gaatjes zsgt het volk terecht en de omstandigheid dat ons parlementaire leven zoo arm is lau rgpe vruchten is veel bedenkelijker dan Ue afwezigheid van eenige fraaie afgeronde diep gevoelde phrases in de Troonrede Daarbö komt nog iets De eigenaardige positie van het kabinet dat tusschen twee even talrgke partjjen zweeft laat niet toe dat het een groote mate van initiatief kau bezitten of een hoogen toon aanslaan Het getuigt van juist inzicht en zelfkennis dat de tegenwoordige regeering eene afwachtende houding aanneemt en zich zoo min mogelijk blootgeeft De groote massa van het volk blijft kalm de komendjutüugen afwachten en ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Alzoaderlflke Nommers VlJi CENTEN is tamelijk onverschillig zelfs voor de aanhangige grondwetsherziening waarom zon het ministerie zich dan zoo buitengewoon opwinden JJet Vaderland zegt aan het slot van zjjn artikel over de troonrede Zulk een regeering heeft geen levenskracht meer zü kan hoogstens wat voortvegeteeren zulk een regeenng veroordeelt men niet zg heeft zich zelve veroordeeld zulk eene regeering kan niet meer vallen maar moet te eeniger tijd ineenzakken j V olkomen juist maar dit was eene bekeg e zaak en de troonrede was niet noodig om dit aan het licht te brengen Het kabinetHeemskerk is nog even sterk of als men wil even zwak als bg züs optreden Het leeft alleen door de onmTOt der staatspartijen en zal als sneeuw voor de zon verdwijnen zoodra er eene krachtige regeeringspartij voorhanden is Dat zulks nog eenigen tijd kan duren daarvan is d betrekkelflk reeds Jange levensduur van dit noodkabinet het bewgs Heden zal de nieuwbenoemde voorzitter der Tweede Kamer zgn ambt aanvaarden Dit jaar zal het weer Mr Cremer zgn Het toeval wilde dat thans weder een lid van de rechterzgde de heer Van Baar tengevolge van ongesteldheid op het appèl ontbrak en dadelgk zgn de bordjes weer verhangen Niemand zal het den liberalen kwalgk nemen dat zg van hun toevallige meerderheid gebruik maakten maar het is toch eenigs ins komisch als men telkens de gewichtigste besluiten ziet afhangen van de afwezigheid eeuer enkele stem Overigens is de keuze voortreffelijk de afgevaardigde van Zuidhoru heeft zgn sporen op dit gebied verdiend en zgn verleden trekt ten waarborg dat de hamer in goede handen is De Eerste Kamer is reeds gereed met haar adres van antwoord Veel woorden zgn daaraan niet Vtirspild De rede waarmede de hj yan Eysinga den voorzitterstoel beklom eink bemoedigend Zijn oordeel over de ènnftftl kon natuurlijk niet gunstig lar ook twijfelde hg aan een beter toekomst Onzes inziens terecht Ook wg hebben niet veel ferwachtjng dat in den eersten tijd eene groote verandenng ten goede komen zal De verdeeldheid der staatkundige partijen zal waarschijnlgk beletten dat de aanhangige onderwerpen in de eerste plaats herziening en verbetering onzer staatsinstellingen tot haar recht komen meende de heer Van E inga Dat vreezen wg insgelijks BINNENLAND GOUDA 24 Sepiember 1885 Het SobBakg zel8cli p de Vereeniging ie 8 Gra renbage heeft ook nu dé partjj opgege eu zoodat Pnlemedes te Gouda al de in de laatste jaren geapcejde oorrerpondenlle partgen heeft gewonneD 4