Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1885

i de Dolphin den itnurmin twee matrozen en een passagier uil het want te redden Mei bleef uog geruimeo tgd rond roeien om te tien of er nog sohipbreakelingen ronddreven maar te vergeefs men landde en vond toen 17 personen missende 14 passagiera eu 3 der bemanniug Het wrak ligt in het vaarwater met de masten eeu paar voel boveu water Van regeeringswege ia er dadelgk een licht en een boei opgesteld die gevaar aanwgzen terwgl door den Board o Trade een onderzoek ia ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring Buitenlaodscb Overzicht Uil meer uitvoerige berichten over de omwenteling in Bnmelië bigkt dat U beweging op verschillende plaatsen gelgktgdig uitbrak Reeds te voren waren overal personen gereed die terstond als leidera optraden Alles was dus vooraf beraamd bigkbaar in overleg met vorst Alexander tan Bulgarge Aan het hoofd van bet voorloopig bewind trad op eeu zeker dr Stransky Weldra zal uu de nieuwe vorst van Noord en ZuidBnlga rije ook zgn intocht houden in Pbilippopel waar groote tOKbereidselen worden gemaakt voor een schitterence ontvangst Betreffende de houding der mogendheden is nog niets bekend De sultan heeft nog niets van zich laten booren en wanneer de Kol Zeil goed is iogelieht tal prins Von Bismark in allen gevalle een afwachtende houding aannemen De Duitsche regeering aldus wordt uit Berlgu aan bet Keulsche blad geseind is zoo verraat door de omwenteling dai zg eerst nadere inlichtingen moet hebben voordal tg een vaste positie kan aauuemen Aan de Timea wordt nit Weeneu geseind dat men daar bet recht van deu Sultan om deu opstand mét geweld te onderdrukken niet in twijfel trekt Evenwel houdt men het er voor dat de Sultan dit niet Kt doen maar de beslissiljg aan de mogendheden zal overlaten Wellicht is heljiiet overbodig te herinneren dat Rumelie door het congres vanv Berlijn voor zoover bet zijn binnenlandsche aangelegenheden betrof tot een jelfstaudig gewest werd gemaakt maar hot bleef wat de bniteulandsche politiek eu het leger irof éen met Turkije De Gouverneur die over dcNgemengde bevolking namens de Porte hel bewind voeren zou en wien als wetgevende macht een Provinc le Vergadering half door bet volk an half door den Gouverneur benoemd ter zijde stond moest een Christen zgn De orde zou gehandhaafd worden door eeu inlandsche gendarmerie bggéstaan door een plaatselijke militie waarvan de officieren echter door len Sultan moesten benoemd worden geen ongeregelde troapeo zooals Bashi Bazoeks eu Circassiérs zouden gebruikt mogeu worden De inkomsten der provincie hebben gemiddeld in de laatste jaren niet meer dan 600000 Turksche ponden bedragen De aan Turkge ie betalen jaarlgksche bgdroge werdt tu 18 82 door de Provinciale Ver gaderiug op 180000 Turksohe ponden bepaald Inlusscben houdt de Carolinen aaaestie of cboon door de omwenteling ic Rumeliè geheel op den achtergrond gedrongen de Duitsche eu Spaansche diplomaien nog ateeds bezig De bewering der Na Zeil dat Bismarck de Spaausohe aanspraken op Yap erkeut maar niet op de overige eilanden trekt overal teer de aandacht Intusschen is het antwoord van den Rg kikansetier op de Spnansche nota nog niet verzonden zoodat dergelgke verzekeringen uog geen groote waarde hebben I Voor eenigen tgd beweerde de New York Herald i dat Duitschlaud bg den twist met Spanje bigkbaar I hel oog bad op het eilaud Cuba De Nordd 1 Allgem Zeil val daarop vuur en spreekt dergelgke opvaiiingen zeer vinnig tegen Wanneer Spanje 1 zegt Bismarck s orgaan Doitsehland den oorlog I verklaart hetgern wg echter niet gelooven dan zou i Cuba zeker gewichtig punt van aanval voor ons i zgn maar de Amerikaausche staaièlieden kennen toch onze koloniale staatkunde voldoende oin te weten dat I de Duitsche regeering nooit een land wil veroveren r waar de Duitiohers uog een veel sterkere bezetting I zouden moeteu onderhouden dan de Spaausohe reE geering nu reeds doen moet i De Duitsch Oostenrgksobe liberalen tijn t nu waarscbgnlgk Voorgoed oneens ïb een Zaterdag I gebonden vergadering kwam het comité van de linkerzgde van dèu Rgksraad bgeen onder voorziiting van Herbit De vraag was welken naam men zou aannemen Plener stelde voor f üuitscb Oostenrijkscbe club omdat daaruit bleek dat men eooirel I bel politieke als het nationale karakter der liuker zijde wilde behouden en de eenheid der pertg mjgelgk maakte Weitlof verlangde de opricbiiug i van een Duitsche clulj opdat reeds uit den naam I de nationale beteekebis en de overeenstemming van I de bevolking met de afgevaardigden der partij I zou bhjken Bg de stemming verklaarden zich 14 l e Miniiter ran Bianenl laken heeft gunitig besohikt op de aanrrage ran enkele oaderi tot toelating hunner dochtera op de Kgki Hoogere Burgerichool alhier Drie meisjei tyn dientengevolge tot de la klaHe toegelaten nl d jongejuffronweo Meta Schim tan der Loeff Betay Begeer en Cornelia Hoogeoboom de laatste roor enkele leases De Stct Tin heden no 221 beval het Kon besluit van den ISeo Sept jl Slil no 182 houdende vaststelling van het bedrag en van den uiterlykeo vorm der mnntbiljetieo Volgrena dat besluit zullen er z ji muntbiljetten van tien en van vgfiig gulden De hoeveelheid der van iedere soort uit te geven muntbiljetten wordt door den Koning bepaald by een in het Stilad te plaatsen besluit De uilerlgke vorm der biljetten van tien gulden zoo als die is vastgesteld bg het besluit van 13 Maart 1879 Stil no 42 bigft voorloopig onveranderd Toen in den avond van den 12den Juli jl zekere J V wegena openbare dronkenschap in bewaring werd gesteld door de veldwachters A Hoogewaard eu U Metaal te Reenwgk verzette hij zich daartegen door rukken en duwen waarin hg werd geholpen door A K eu C Ie K die hem mede traohnteu uit de handen der veldwachters te bevrgden onder toevoeging tevens van voor de veldwachters zeer beleedigeude woorden Dit drietal had zich Dinsdag voor de Rotterdamsohe rechtbank daarover te verantwoorden Zg bekenden het hun ten laste gelegde Het O M requireerde hunne veroordeeling tot celstraf en wel van 13 dagen voor 3 V en van ecne maand voor A K en C de K en daarenboven voor ieder eene geldboete van ƒ 8 subs een dag celstraf Qver 8 dagen uitspraak Het rereobtshof te s Graceohage veroordeelde hedeu Jeanne Marie Loretie wegens deu moord op den Japanschen gezant tol drie jaren correclioneele gevangenisstraf Volgens een nadere wijziging van de kieslabel door de Begeeriug ingediend zal er oog een lid meer Ier Tweede Kamer worden afgevaardigd dan ooispronkelgk was voorgesteld welke verandering door vermeerdering van bevolking gewettigd is dat tone lid meer zal door de hoofdstad worden gezonden zoodat Amsterdam bij slot van rekening twee af evaardigden meer hebben zal ilao op du oogenblik Verder worden nadere wgzigingeo voorgesttKI ten aansien der districten Haarlemmermeer en Steenwgk Die van Haarlemmermeer moeten strekken om aan bezwaren der reohterzgde tegemoet te komen waar de oeerderheid die nu deu heer Reekers in de Kamer heeft gebracht volgens het perste ontwerp allicht naar de linkertgde zou zgn overgebracht Ingrijpende verandering geldt het district Üieenwgk Dii zal geen dubbel district worden maar lu Steenwijk eu Meppel zoodat de bedreigde zeiel van den heer v d Hoop gered wordi terwgl dan Meppel vermoedelgk een liberaal vertegeuwoordiger krggt Zoo wordt bel balacceerstrlsel nailer uitgewerkt Toch is er vermoedelijk ten slotte eeuige winst voor de liberalen door het na bggevoegde lid uit Amsterdam af te vaardigen Overigens zgn er geen noemenswaarde veranderingen gemaakt Staten Qeaeraal Eebste Kamer Zitting van Dinsdag 22 September lu deze zitting werd mededeeling gedaan dat door de afdeelingen gekozen zgu tot Voorzitters de heeren Hengst Fransen van de Potte Viruly en Vening Meinesz tot Ondervoorzitters de heeren De Sitter Storok Verheyen en Tak van Poortvliet en tol leden voor het ontwerpen va een conccpt adres van antwoord op de ftooateóe de heeren de Bruyn Van Tienhoven lusinger en Tak tan Poortvliet Die commissie is met baar outwerp gereed dat alsnu wordt verzonden naar de afdeelingen Zitting vau 23 September In deze zittingis het adres van Antwoord op de Troonrede na eene korte discussie niftt atgemeene stemmen aangenomen De Min vau Waterstaat heeft op eene vraag tan den Heer Frans D t d Putte verzekerd dat i net groud kou warden aangenomen dat dit jaar van den spoorweg Rotlerdamlloek van Holland een belaugrgk gedeelte zal kunnen worden aanbesteed De Minister van Binnenlandsche Zaken gaf den Heer Mooieuhurg de verzekering dal h wl dezelijk belangstelling had ook voor den druk van den Nederlamlscheii L indbouw W Minister van Koloniéo antwoordde deu Heer Jan de Putte at er niets veranderd is in de voeding en verpleging van de ludisclie troepen en dat alleen de nu eêr ingetrokken maaireg om aan officieren te vergunnen huune gezinnen te doen overkomen I aanleiding moet gegeven Lebben tot de onjuiste geruchten De behandeling vin bet voorstel Reekers is uiisteld tol in een volgende hgeenkomst De Kamer is op reces gescheiden TwiEOï Ki KXB Zitting van 22 September In deze zitting ia vastgesteld de candidateulgst voor hel Voorzitterschap eerste candidaat werd Mr £ J J B Cremers bg derde stemming met 42 tegen 41 stemmen op Mr M Mackay blanco 2 tweede candidaat M Baron Mackay derde cagdldaat Mr 8 Wgbenga Donderdagnamiddag II heeft het weinig gescheeld of een verschrikkelgk ongeluk bad te Bnssum plaats gehad Sen geladen verhuurwagen van de firma de Grnyter 7 meter lang en die met 3 paarden met moeite langs den straatweg werd voortgetrokken moest aan het station aldaar op een laadheuvel gebracht worden en moest daartoe hel spoor over Midden op de rails zijnde brak een streng van het tuig van een der paarden en bleef de wagen staan terwgl een sneltrein lu het zicht was Men achtte alles verloren doch de bsaowachter had de tegenwoordigheid van geest om Je roode vlag Ie grijpen en den sneltrein tegemoet Ie loopen De machiuiat hei sein ziende remde met alle kracht waardoor het hem gelukte op 20 pas afstand van deu meubelwagen zgn trein tot staan te brengen Bij onderzoek bleek dat de baanwachter den wagen met meer op de rails had mogen laten gaan daar de sneltrein bet naasibij gelegen station reeds gepasseerd was Die man zal dus nainurlgk gestraft worden voor het verzuim waardoor hij al de passagiers van den sneltrein in groot gevaar heeft gebracht al ia bet dan ook aan hem te danken dat de botsing en een mogelgk deraillemeut voorkomen weid Tot welke gevolgen snoeplust en zucht tot opschik kunnen aanleiding geven bleek weder Dinsdan voor bet Hof te Amsterdam In de bank van de beschuldigden nam nl plaats een twintig jarig meisje Maria Jacoba D Zg was diaoslbode bg mejuffrouw M directrice van de iudustrieschool der vrouwelgke jeugd en had zich eenigen tgd achtereen geld toegeëigend uit een secretaire van hare meesteres De sleutel van aie secretaire bevond zich in een gesloten muurkast dié besca met een valschen sleutel zoude geopend hebben Toen de juffroiïw bij bet opmaken tan haar kas telkeumale aanzienlgke bedragen vermiste merkte zij eenige muntstukken en vond weldra bet dienstmeisje in bezit van zulk een stuk geld Ouneveer bonderdzestig gulden waren aldus gestolen De beso had zich fraaie kleederen gekocht en zich tevens Ie weelde veroorloofd een paar maal s weeks koekjes sinaasappelen enz te koopen Toen de juffrouw den diefstal ontdekte stelde zg de ontrouwe dienstbode voor deze keuze of de zaak dadelgk aangeven of bier blijven om met de huur in te verdienen wat zg gestolen had de juffrouw zou tevens bet beheer vau hel goed van bescb hebbeu de ooie kleMeren die zg in deu laatsten tgd gekocht had zouden geborgen worden in een kist op den Zolder als onderpand totdat btt geld bijeen zou zijui Het meisje koos bet laatste eu bleef Daar zg zicji echter zeer 0hrersohilllg bleef gedragen liet bare meesteres haar dus liever gaan doch bg het nazien van haar goed werden nog eeuige andere voorwerpen gevonden die bescb iurgelgks gestolen had De justitie werd met de taak in keunis gesteld en na zal dan het meisje weenenrie voor hare rechters en bekeude zg bare schuld De adv gen mr Op ten Npori requireerde eene celstraf tan 18 maanden tegen de bescb De terdediger mr F A Eggors betwistte dat de besch eeu valschen sleutel zou gebruikt hebben eu deed opmerken dat de aauleiding tol deu diefllal niet alleeu lag in snoepruchl enz maar Ook in bet feu dat bescb een buwelgkaaauzoek kreei eu dit bg baar deu lust opwekte om zich eeoigszius sierlgk te kleeden Pi concludeerde tot bet opleggen eener lichte straf Men sohrgft uit Rotterdam aan bet Vaderland De verwachting dso intonia Mielke Woensdag II bg haar eerste optredeiAn de Eoiterdamsche opera als Élsa opgewekt is Zaterdag 19 dezer door baar Fidelio nog overtroffen Men moet jaren en jaren teruggaan io de herinnering om zich baars gelgke bg de Rolterdamsche opern voor den geest te balen Zij is een kunstenares tan den eersten rang Haar klare sopraaiiste i verliest zelfs in het hoogste register nieis tan haar railiten klank Z beschikt over gen tirtuositeit die geen technische bezwaren keut En welk een eenvoud welk een echt iinaziknl9u zin straalt in bajr vertolking door ilie zich bovendien kenmerkt door een uitnemend vsohauspielefisch tulent AutouiaMielke is daarbg een eteganle vel chgning zg heeft een fijnbeaoeden gelut met qirekeod oog Hoe mag het den heer Behrcni gelukt zgn een zoo begaafde zangeres aan zijn opera te verbinden F Vanwaar komt tg en is haar naam in Dniisobland zoo weinig terbreid dat wij eerst nu van haar booren P Ik wil trachten die vragen te beantwoorden Antonia Mielke trok reedt vroeg door haar buileogewoon reine aopraanstem de aandacht van professor Mantiua eenmaal zelf een beroemd zanger Deze nam haar onder zgn hoede en leide baar ichreden op de baan der kunst Bg Kroll te Berlgn trad zj bet eerst op als Könidu in de Hugenoten en vooral de kracht die zg in het hooge register ontwikkelde werd als iets buitengemeens beoordeeld Van Kroll ging zg naar Dessau aan bet Hoftheater daarna naar Bruuswgk en Wurzburg Hans Richter hoorde haar als Kónigiu der Nacht en bezorgde haar een engagement als eerste dramatische zangeres aau hel Hofibeater te Weeoen Twee jaren was zg te Weenen de lievelinge van bet publiek toen een bvwelgk haar loopbaan als zangeres tgdeIgk afsloot Doch zij kon hare roeping als kunstenares op den duur niet ontrouw blijven Na drie jaar betrad tg het tooneel pnieuw en wederom het eerst bg Kroll Al spoedig werden haar bg verscheidene theaters verbintenissen aangeboden en hare keuze viel met voorbggaan der groote theaters op Dutseldorf omdat zij er een goede gelegenheid vond zich gelgk men dat noemt weder einzasingen Terwgl zg te Dusseldorf verbonden was gasteerde tg 8 maal te Breslau in de Walküre en deed eeu roep tan zich uitgaan die baar tot een tweede Reicher Kindermann stempelde Hoe hei Behreus gelakt is haar onderhandelingen aset andere theaters o a Ie Kealen ie doen afspringen en hoe groot de offert zijn die hg zich daartoe getroost heeft is een geheim dat ik niet kan ontsluieren Eeu feit is dat hg haar van Dusseldorf heeft weten weg te tranen eu naar Rotterdam te lokken De Rotierdammers prijzen hem uitbundig voor zgn voortvarendheid in deze eu i zou mg zeer veritooderen als tirakt niet bleek dat men ook te s Hage eu Arasterdam hem daarvoor erkeulelgk is De stormachtige bgtal dien zg als Leonore terwierf tal zeer leker nog toenemen als men baar in Norma Troubadour en Hugenoten da Valentine is een barer glansrollen zal mogen bewondereu Als bewgs iu hoc korten tgd men met een rijwiel ren groolen afstand kan afleggen reed HartNibbrlg Zondag op een raoe tan Amsterdam naar Aruhem nitgeschreven door de Amslerdamicbe Vélocipèdeclub den geheelen weg io 4 unr SO minuten en werd spoedig door een vgftal deelnemers gevolgd terwgl allen zoowel op twee als driewielers binnen de B uur deu afstand aflegden Bepaald opmerkelg k was het hoe weinig vermoeicrallen aankwamen nietlegenslaaude zg een afstand van 100 kilometer hadden afgelegd Jruh a Wat betreft de oorzakeo der typhus epidemis die iu dezen zomer te Wiesbaden woedde deelt de Neue Freie Pfeite de volgende feiten mede Door de voortdurende uitbreiding van Wiesbaden dat nu eene stad van meer dan 40 00 0 inwoners it wordt hel van tgd tot tgd uoodzakelgk in den toevoer van water te voortieu De bron waaruit men deze vermeerdering van voorraad zoekt te verkrijgen was gelegen in het naburige Taunusgeber te men bracht de nieuwe bronnen in gemeenschap mei de reeds bestaande waterwerken Onlangs werd onder den grond eene galerg of tunnel van omstreeks één Eng mijl lengte in sÉen heuvel uitgegraven die bekend is als de Miinimrg met hel doel om nieuwe bronnen ie openen en haar water naar de stad Ie leiden Hel Werk ter uitbreiding van deze onderaardscbe gang wordt nog voortgezet zoodat talloos vele arbeiders gedurende langen tij l iu de galerg bezig zijn Langs den bodem van de onderaardscbe gang liggen planken waaronder men hel water kan booren stroomen en dit water werd een tgd lang door de gebezigde werklieden geregeld bevuild In het begiu der maand Juli werd dit water uit den tunnel in het boofdreservoir van de atadswaierwerken werkengebracht Kort daarop kwamen er in dezelfde maand typbus gevallen lu de stad voor en hunaantal nam tan dag tot dag toe totdat bel uitbreken der ziekte deu vorm eener epidemie aaunam en het aantal aangetasten dat ofScieel werd gerapporteerdtot over de 60 klom y De ziekte brak gelgktgdig iu verschillende deel Van ds stad uit die ver van elkander lagen degetallen t reu minder talrg k in die straten waarbel water der gemeente waterleiding minder gebruikt werd De omstandigheden c1igneo dut aan te duiden dat de epidemie verspreid werd door de waterwerken De pinaiselgke autoriteiten liften zoodra de feiten bevestigd waren de bron der besmetting sloppen ipo § 0 1 lil dit mogelgk was en daarop begou de epidemie if te nemen maar bet kwaad yia geschied De scholen werden gesloten de reizigers en de ioge eteneo vluchtten Bg onderzoek bevond men dat het water in den Münttunnel bg de plek waar bet water uit den grond te voorschgn kwam slechts een paar baoterién op eiken knb oM maar dat bet water tan den mond vele duitenden lichaampjes bevatte Volgens officieel rapport mag men de ziekte echter lil geweken beiohonwen Te Lyon bleven jaren lang sintels eioariillai ifkomslig van bet verbranden van itcenkool zonder lenig gebruik terwgl zij de toegangen der fabrieken teriioplen Kleine aannemers daohten er aan ze nuttig aan te wenden door er een soort van goedkoop metselwerk van te maken gelgk de geperste en gedroogde klei pit maar vrij wat meer weerstandbiedend zg hebben de sintels aan eengeklonierd met een weinig gebluscbte kalk Iu het b gin van de aitvinding kwam de prgs van het metselwerk te staan op vgf franken de kubieke meter daaronder begrepen be vervoer de leveringen en de handenarbeid Tegenwoordig is na een lange ondervinding dit metselwerk zoo venpreid dat men te Lyon bgua geen sintels meer vindt men moet te gaan balen aan de fabrieken van Oilora en Rive de Gier eu e prgs van de teerling el is altoo gestegen tol elf franken Het listen macit er hamerslag gzerschuim wordt uu ook gebezigd voor gewichtige bouwwerken De arcbiteei Louvier heeft in hamerslag bijna al de gewelven onder het nieuwe hStel der prefectuur te Lyon doen uitvoeren Dit metselwerk is buitengewoon weerstand biedend taai eu hard hei heeft weinig gewicht twaalfhonderd vgf en tacbtig kilogram de kubieke meter en bet is vuurproef want bg den brand van bet Tbeitre des Célestins tgn al de gedeelten waarbij dit pisé was gebezigd ongedeerd gebleven In bet Leidtch Dagblad lezen wg Gelijk reeds werd gemeld is van de Nederlandsche onderzoekingsexpeditie naarZuidweiielgk Afrika ten gevolge van den dood des heeren D D Vetb wiens portret lu bel jongste nommer van Eigen Haard voorkomt onze stadgenoot de heer L J Goddefroy van iloisamedes via Liverpool in welstand laatatleden Zaterdag in het moederland eu wel te Amsterdam teruggekeerd Wg tgn thans in de gelegenheid omtrent eeu en ander bei volgende mede te deelen De heer Goddefroy bracht nl tevens mede de schrifturen door den heer Vetb nagelateu eene verzameling vaa voorwerpen van natuorlgke historie en eene uitgebreide verzameling van ethnologioa welk alles iu den meest voldoenden toestaud is overgebracht De terugkomst van deu heer Goddefroy was nog niet zoo vroeg verwacht maar hg is in alles den wensch voorgekomen uitgedrukt iu het schrgven van professor Vetb dat hg nog niet bad onKvaogen en bad inderdaad niet be kunucn handelen Hg heeft odg vele bgzonderheden om trect het laatste zeer bezwaarlgke gedeelte der reis na bet ovérlgilen van den heer Vetb en omtrent de algemeene verslagenheid die de tgding van Veth s afsterven zoowel onder de Fortugeescbe bevolking van Motsamedes als on er de Fransche zendelingen te HuUa en de boereu te Humpala teweegbracht Hg was zelfs de overbrenger van eeu brief van rouwbeklag vau prof Veih in weinige maar aandoenlijke eu diepgevoelde woordeu verval waarin de boeren hunne dankbaarbeid Uildrukken voef hetgeen Vetb voor Humpala t d en uog bad willen doen en Verklaren dat zgn naam in hunne harten bewaard zal bleven als die van deu eerste slanfgeuoot die bun het bewgs bfacht dat Holland welks taal zg spreken eu waar hunne vadereu woonden ben nog niet geheel had vergeten Deze brief is namens de geheele gemeente van Humpata door baar opperhoofd F J van de Merwe geteekend n Ue heef Van der Keilen verkeerde in goeden welstand en zou waarschijolgk nog gernimen tgd te Humpata blijven vertoeven Hg heefi vele betrekkingen mei boeren en Portugeeien aangegaan en IS voornetsens in gezelschap vooral van eeritgesoemdeu die zooals men weet voortreffelgke schutters en jagers zgn nog geruimeu tgd de jacht voort te zetten op dierem van allerlei soort ten behoeve voor het Museum Van Natuurlijke Historie te Leiden Ook stelt hg zich voor geoligisohe specimina bgeen te brengen en de etbuulogische verzameling te completeeren In den eersten tgd zal eobte zijne vooruame taak wezen de zakeu der expetmie te regelen en af ie doen waarvoor hem door prof Vetb de noodige volmacht is veratrekt Hef ziiJ iwaariobgnl k mogelgk zgn uit de aanteekeningeii eu brieven van de heeren Vetb en Van der Keilen e het door den heer Goddefroy gehouden nauwkeurig jodrnaat nog een vrg aameuhangend verbaal vau dete zoo ontijdig ea op zoo droevige wgze gestoorde Nederlandsche expeditie samen e stellen dat voor geographie en ae kenuis vin Afrikuniohe toeituiden niet vio heling til i ontblaot tgn Voor de oulangt plaata gebid hebbende bgeenkomst der Keizers Ie Kremsier die dertig uren duurde werd het volgende van Weenen uit naar het plaatsje gezonden 500 bedden met toebehooren 90 bofrgtuigen 160 paarden 1000 tapgten v n allerlei soort 400 verschillende venttergordgoea 800 complete ontbgt terviesen 700 zilveren oouwrls 400 zilveren en andere koffiekanoen SOO zilveren en andere trekpotlen 10 000 wijnglazen 10 000 borden 1600 flesschen fgne Ëguwgn 2600 flesiehen roode wgn 300 flestcben champague 300 flessohen verschillende likeuren 200 klokken en pendules 200 pond koffie 60 pond thee 3 centenaars suiker 100 pond waskaarsen en bovendien wagonladingen menbelen van allerlei aard benevens beelden schildergen zilverwerk porseleiu en keakengereedschap Hel gevolg bestond uit 800 personen Igdens de bijeenkomst aren een brandweerkorps drie muziekkorpsen en een tooneelKezelscbap aanwezig In het Kanaal zgn twee Engelsehe stoomschepen Benda eu Colpki iu aanvaring gekomen met het gevolg dat laatstgenoemd vaartuig zonk Van de bemanning eu passagiers kwamen 28 in twee booten aan land maar zeventien wordeu uog vermist en bebbeu naar men vreest hel leven verloren Omtrent deze aanvaring worden nog de volgende bijzondeihedeu medegedeeld De Brenda stoomde Vrgdagmorgen Ie 1 uur bet kanaal op io den gewonen koers ongeveer 3 Engelacbe mglen van land iDe nacht was helder korten igd nadat men Zuitl Vorelaud voorbg was zag men de lichten van een raderttoomboot die het kanaal afkwam Er was geen verandering in de positie van de beide schepen totdat tg dicht bg elkander waren toen men aan boord der Brenda plotseling bemerkte dat de Dolphin van koers veranderd was De schepen waren toen zoo dicht bg elkander dat men aan boord met elkander spFêkeUukon eu eene aanvaring was ontermgdelgk ofschoon men alles in het werk stelde die te voorkomen De machine werd full tpeed achteruit gecouinaudeerd maaar bet was te laat de raderboot de DolpUn liep over df boeg vau de Brenda stootte tegen haar steven en scheurde eeu paar platen weg tol eeu aaumerkelgken afstand beueuen de waterlgn De schade aan de Brenda was zoo erg dat de kapiteiu dadelijk naar Dover terugkeerde vreezende dat zgu schip zou zinken Hg en zgne bemanning verklaarden geen hulpgeroep van bet andere schip geboord te hebben eu denkende dat de aldaar aangebrachte schade niet gr t was oordeeldeh zg bet met noodig by haar te big ven of naar haar uit te zien eene handelwgze die ten sterkste wordt afgekeurd Zooals later bleek had de Dolpki de grootste schade bekomen l e Brenda was baar recht midscheeps ingeloopen en de getagvQerder gaf dadelijk order haar op stand te doen zetten Men volgde dal bevel op doch vóór zg een korteu afstand was weggesiottmd was het water de machinekfmer biuueugestrooiad eu waren ds vuren uitgedoofd Het tooueel aan dek was onbescbryfeigk vrouwen eu mauneu liepen als rkzeuden rond en schreea deu opjammerlgke wgze om hulp Meu liet drie vuurpgleu op en blies de stoomfluit De seinen werdeu door de kustwacht opgemerkt doch daar zalke uineu aldaar niets oogewoous zgn nam men er eerst notitie vau toen ook de tweede boot signaleerde De nacht was donker dus zeggen de geredden van de Dolphin in tegenstelling met de verklaring van deu kapiteiu der Brenda en eeu dichte motregen belette het gezicht doch de kustwacht begreep tucb eiudeigk dat er een schip in nood moest zgn eu liep naar het dorpje Kingsdown om de bemanniug vau de reddingsboot te roepen In eeu paar minuten was het beele dorp ia beweging en weinige oogenblikkeo later waren er twee booten bemand en in zee gestoken De kapiteiu van de Dolphin bad inmiddels orders gegeven de twee booten ui te zetten Er waren 26 der bemanning en 23 paasagieri aan boord en de twee booten waren weldra vol Er werd bevel gegeveu af te steken waarop eeu tooneel van groote ODgewondbeid volgde onderde uog op het dek ucbtergAlevenen De booten waien nog dicht bg de stoomboot toen deze zonk en allen met uitzouderiug van een paar die de voorzichtigheid gehad hadden in het want te klimmen verdwenen met baar in de diepte Spoedig kwamen de Kiugsdowu reddiugbooteu ter plaatse vau de ramp Zg namen de geredden uit de twee icheepsbooten over eu brachten hen veilig op het strand oietiegenstaande er een hevige zee stond D e geredden werden door de dorpelingeu met de grootste menschlievendheid ontvangen eu verzorgd en van kleederen voortien de meesten hadden het aohip m nachtgewaad moeten verlaten De reddingsboot hing daarop andermaal uaar het wrak en hud de voliloeniug den kapitein vau r