Goudsche Courant, zondag 27 september 1885

X 1885 JM 3293 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming tfldens de ziekte en het overljjden van baren Echtgenoot ondervonden betuigt de onderge teekende ook namens wederztjdsche £ milie j haren harteiyken dank Wed C KBOOK VAN KeANENBUBIJ Goxida 24 September 1885 Voor de vele bewezen van belangstelling en innig deelneming by het overladen onzer onvergetelyke Moeder Behuwd Grooten Overgrootmoeder Mejuffrouw MABIA ENORRENBüBG Weduwe van den Heer NiroLAAs Klijweg betuigen wg bjj dezen onzen harteljjken dank Uit aller naam Delft K J KLIJWËG V m uit Utrecht vertrekt aan het station Oudewater van den Nederlandschcn Rhijnspoorweg sloppen Wanneer van dete gelegenheid genoegtaam gebruik wordt gemaakt neemt de Dirfclie tich voor dezen maatregel ook by den tomerdienst 1886 toe Ie passen Het vergnuningsrecbt voor den verkoop van sterken drank in het klein is te Oudewatcr bepaald op ƒ 12 60 voor elke vgfiig gillden huurwaarde of gedeelte daarvan die de luoaliteiten bezitten behondene het minimum door de drankwet in art 6 3e lid aangegeven GOUDA 26 September 1886 B j Zr Ha besluit t jn herbeuoemd tot kanton rechter plaatsvervanKer in bet kanton Gouda met ingang van 1 October a a mr D N Brouwer en met ingang van 16 December mr W Hemsing Behalve de vroeger toegekende eereblyken op de Tentoonstelling te Antwerpen ia naar meu ons mededeelt ook een eere diploma toegekend aan de SteaiineKaaraeofabriek Oonda alhier In lie xltilng der Arr Kechtbaak te Botterdam van Diosdagiaargen atond tareakt A v d U halavroaw vu W v d K en W v d H fruit handelmr te Oonla beklaagd van tekeren Smits aldaar op 17 Aaguatu in het aangezicht geslagen en mishandeld te hebben £ isoh 3 dagen gev eeni voor ieder Over 8 dagen uitaprtak Voor het sluiten van Zee Transport en Brandverzekeringen vtorAen ACTIEVE AGENTEN gevraagd in alle plaatsen van Nederland Franco brieven met opgaaf van referentiën onder letter 1 ter Handelsdrukkerij 0 A SPIN ZOON Aniiterdam De Eindhovensche Stoombierbrouwerij VAN ZEELAND C levert bet van ouds gerenomeerde BELEGEN DUBBEL OER8TEBIEI krachüg zuiver en aangenaam van smaak per Ton 10 Gl per Jialve Ton 5 Gl fraiico in huis voon Gouda tevens verkrijgbaar op Vaatjes van 50 25 en l2Vs Liter Alles op maathoudend BEIJEE8CH FUST geschikt voor de gewone kraan trek en luchtpomp uitstekend geschikt voor de Bottelarg Benoemd tot Agent voor Gouda en omstreken C JASPERS hoek Vlamingstraat te öourfa De begrooting der gemeente Ondewaler voor den dienst van 1886 is door den Kood vastgesteld en bedraagt in ontvangst 26221 58 in nitgaaf 26223 62 Voor de vacante betrekking van onderwgzerea aan de openbare school te Haastrecht hebtien zich II sollicitanten aangemeld Kotten van Eleetrüeke verlkUing De kasten van de Eiectrische verlichting der beide hof schouwburgen te Munchen bedragen ƒ 30 000 a ƒ 32 000 daarvan komeu voor rekening van den stoomketel en het machine personeel f 16 000 voor nieuwe lampen ƒ 4 800 voor onderboad der machines ƒ 3 000 voor jaarlijjksche uitkeering aan de ËdisonHaatschappg 9 000 De kosten dir iuverlichting bedroegen vroeger ongeveer ƒ 18 000 Een even brutale als belangrijke diefstal is in den nacht van Woensdag op Donderdag gepleegd in bet magazijn van gouden lilveren en diamantwerken gelegen in de galerie langs bit Kurbana te Sebeveniugen Iu dien winkel was een dépót gevestigd van de ontbonden firma A D Vcrschunr Bokin to Amsterdam De b eerder vsa hel raagasija van kosthMT he de beer H was na de winkeldeur te hebben gSploMli tegen middernacht te bed gegaan Als gpfMlgk waa het gordijn van bet wiukelraam Toen des ochtends omstreeks 7 i de brievenbesteller een brief aan den winkel wilde beiorgen efi de deurknop met eeuig geraas in beweging bracbi om de bewoners van tgne aanwezigheid te verwitligen bemerkte bg tot zgne verbating dat de deur van de voortgde geopend was Hg sloeg er echter geen bgzonder acht op denkende datdehuisgenoolen hem ditmaal voor geweest en vroeg opgestaan waren Des te grooter was de schrik van den winkelbouder die beueden kamende ontwaarde dat de gebeele winkelkast leeg geplunderd was Sporen van braak of verbreking van afsluiting waren in het gansche buis niet te vinden en bet vermoeden ligt dus voor de hand dat de dief of dieven met een sleutel door de winkeldeur tijn gekomen Alleen beeft men een eindje kaars gevonden zoodat bet nagenoeg zeker ia dat de plunderiag voor zooaopgang volvoerd is Al dadelgk kwam men tot de ervaring dat de daders zich bepaald hadden tbt de groote winkelkatt die met een grooten voorraad gouden en diamanten voorwerpen gevuld was doch nu een als het ware sohaongeveegüe grond te aanschouwen gaf Ja écu gouden ring was bigveu liggen vau de 80 welke versierd met edelgesteenten daar bg dag en avond de oogeu van de voorbggangers tegenglinsterden Voor zoover de eigenaar beeft kunnen nagaan ign de volgende kostbaarheden gestolen te weten 30 gouden armbanden afgezet met groote diamanten eu brillanten een glad gouden parure afgezet met opaal en diamant en versierd met ateenen 16 medaillons met diamanten brillanten en amethisten een SO tal gondea hneren eu dames veatkeltingen 12 diamanten en tettUnten haugera 6 paar brillauteo oorbellen 80 goaden nngen met diamanten 12tilvoren armbanden p m 60 gouden broches 10 ithnapelden met brillanten steenen een partgg e bloed J t ralen fcrniten 5 gouden colliers flacona en ƒ 260 Gisteren bad in bet ohemiaeh lüboratorium van de Stearine Kaaraenfabriek alhier een treffend ongeval plaats By het nemen van een tekere chemische proef sprong een fleaoh niteen waarvu de kokende inbond den neer A Geitel sinds gerolmen tgd als scheikundige ma die fabriek verbonden in bet gelaat vloog en gedeeltelijk in lyne oogen terecht kwam Behiüve de vreeaelijke pgn daardoor oulstaan maakte de vree dat de heer Geitel het gaicht geheel of gedeeltelijk aoti verliezen dit ongeval tot een dat algeaeene deelneming wekt Het is te hopen dat bet de weteosekap gelnkken moge de ongelukkige is onmiddelyk naar Utrecht vervoerd om door de beroemd desknndigen aMaar g abi H y e te warden hen te redden en den bekwaneo jongen man Ie bebogdeu voor eene betrekliiig arin hf noo nuttig werkiaam ia j Kaar wij nader vernemen beeft de Minister van Binnen taken de toelating van meisjes op de Bgks hoogere borgerschool weder vergund omdat het groot aantal jongens 29 in de eerste klasse eene splitaing in twee parellelklosaen noodiakrlgk maakte Daartoe Is thans besloten en dientengevolge is er weder plaats voor meisjes Gisteren ia prooea verbaal opgemaakt tegen i Lakerveld huisvrouw van J van Wyk die op de bleekerg van J C Sehiave als werkster in dienst waa en aldaar een aantal aschgoedereii bad ontvreemd en in de Bank van Ijeenliig beteend alwaar ig door de politie ia beslag ign genomen Heden voormiddag is door de politie alhier voor bedelarg aangehouden Ad ianus Hartman In het Vtreciltei Dagilad lezen wg bet volgende Eenige leden van de afd Utrecht van bet Nederl Schaakbond hebben bet voornemen gekoesterd en ten nitvoer gebracht met eenige leden van de aid Gonda van dainlfde bond eene oorrespondentie partg te spelen Is bet schaakspel op tloh lelf beschouwd een spel dat ongeëvenaard staat door ohoonheld en diepte rijkdom en veemdigheid van ideeönj een spel dat den meiiscbelgken geest aftrekt vau de proiaitcbe lo tcu des levens en altgd nieuw eu aanirekkeiyk blgft door de onuitpultelgke verscheidenheid eijner wendingen hoeveel Ie meer aantrekkelgks moet niet eene parlg ioor eonnpoHdentie getpeeld hebben daar deu soort van parten nn rgp overleg met bgtoiidere zorgvuldigheid gespeeld wordt eu das 00 iottteloos mogelgk ia Correspondcntie pirrtgcu vormen een ceutrnm van belangstelling waarom de schaakspelers van eene plaats lioh vereenigen in één woord zg zgn hot middel bg nilnemendbeid om den waren sohaakgeest a n te wakkeren Die aohankgecsl die beoefening van de sobaak imit want het schaken is nis mntiek en schilderen eene kunst legt de lerendigsto getnigenis af van de verataudaontwikkeling der mensohheid Keeds in een vorig artikel weten wij er op hoe reeds eeuwen lang door alle volken heen dit geestesknichtspel werd beoefend Door middel van correspondentie op afstand te spelen ia eene berekkelgk nieuwe methode K j dateert van liei leden voor het Tooni el Planer 11 voor hel voor De liberale afftevaardigdeu vergaderden later om Ie beaKHen over de bealuiteo an het verdeelde comiié 71 verklaarden licb voor den naam iDaiUchOoetenrgkiche club terwgl de 47 andere leden licb terstond couatitneerden als Duiticbe cinb De opening van den Rüksraad zal 6 dezer plaata hebben In Italië maakl meu zich leer ongerusi over de snelle uitbreiding der cholera te Palermo Measina y en de andere steden welke met den spoorweg met Palermo verbonden ign hebben tioh geheel afgesloten en bier en daar zelfs de rails opgebroken Koning Hambert heeft terstond zjgn voornemen te kennen gegeven om naar Siciliè te gaan ten einde de orde te herstellen Gewapende burgera verhinderen de geneesheeren om de lijders te belpen loodst reeds herhaaldelyk botsingen met de politie plaats vonden Voor geldelyken steun ia reeds ge zorgd want zoowel de koning als de paus hebben terstond aanzienlijke geldsommen Ier beschikking gesteld MARKTBERICHTE JM QOUda 24 September 1885 Granen een weinig vaster hoewel de omzet nog beperkt blijft De beste Zeeuwsohe tarwe ƒ 7 iO a ƒ 8 40 Goede en polder 7 a 7 4Ü Kogge ƒ 6 a 5 75 erst ƒ 4 60 a ƒ 5 50 Chevalier tól ƒ 6 70 Haver 3 80 4 ƒ 4 40 Mais ƒ 4 75 a 5 Erwten booneii en zaden zonder handel Ter Kaa ra rkt van gisteren werden aangevoerd 89 partijen Kaas Eerste kwaliteit ƒ 24 a ƒ 26 tweede kwaliteit 19 a 28 Noordhoilandsohe ƒ 22 a ƒ 26 Zwaardere booger in prgs Handel vlug De veemarkt met gewonen aanroer handel in alle soorten traaü vette J öurgerli ke Stand HAVE i GEBOREN 21 S ept Adriaua Mina oudm C ym der L e en S 1 t d l ieröp 22 Cooatantlna Jihaona ouders F H Ueur iian en C Lanenbnrg Frauciscua Vilbelmus Fetrua Maria ouders J ti C Hamck eu i M Jacobs Ane Cornells ouders H Kooiman eu C Riet eld 23 Sopbia Maria ouders J van Herturu eu fl W eao Rgsïigk 0 EKLEDEV 22 Üept J ttakkier I m 24 A terschoor 1 j 9 tn EHIWl 21 Sept H Olto eo M M l Joosten 23 J L W v n ilei Pool en M VI Vermeuleu ADVER TEMTIEN m I M r Mg m Getrouwd ABJANUS VRIJLANDT EN IDA ZWAAN Weesper Carspel 24 September 1885 e 1 r 1 vvn w o i Tff A ni ar J ife HAVE Bevallen van een Meisje C J WEURMAN LONENBURG Gouda 22 Sept 1885 Mejuffrouw vatt OORSCHOT BLEEKER88INGEL vraagt tegen 1 NOVEMBER eene Heden overleed te Ameterdam onee geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Beer GOTTLIEB SALOMON HUIJGENS J M KONING Salomon Hbhgens H W G KONING R K Dienstbode Bg het heerschende weder wordt aan alle i rbumatische lijders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende ABSHAÜBBIN S j Den 22 dezer overleed te Leiden voorzien van de laatste H Sacramenten in den jeugdigen leeftgd van 28 jaar onze beminde Bebuwdznster en Zuster MARIA THERESIA Di Li BYE VAN Tongeren P L WILDEN BERG C A WILDENBERG VAN ToNGiREN Eenigp kennwgeving Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Anti Rhumatische Watten en ua eene korte aanwending zal men van zgne sraartelgke pgnen ontheven zijn Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az die deze Watten voor den prgs van 30 Centper pakje verkrggbaar heeft gesteld bg T A C vau Deth C B Verheul Qudewater Mej de Wed Bosman A Bo Btrkel Gouda J var Dorp Zoetermeer W F J deu Uiji Schoonli A Knuliiig Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C SclilHttman M J Goudkflde Boskoop Bodejtraten O Hoogpiidijlc Cappelle K Oü terliiif Haastrecht S V d Krants Bleiswijk IV rl fi Wilhelmus Woerden L e ondergeteekende is door veelvnldige aanvragen er toe besloten zgn cliëntél iti de gelegenheid te stellen zich in den komt mogelijken tgd van prima kwaliteit WUd en Gevogelte te voorzien en wel tegen dezelfde prgzen als bg de voornaamste Bandelaren in dat artikel in andeie steden 2 60 1 50 2 60 0 60 1 30 1 50 0 70 2 70 1 50 1 20 0 80 De prgzen voor deze week zgn KLEINE KALKOENTJDSPIEPKÜIKENS PÜELAEDES i DUIVEN WILDE EENDVOGELS GEMESTE TALINGEN HAZEN JONGE PATRIJZEN SNIPPEN Boven jfenoemde artikelen worden ook gebraden en geheel gereed gemaakt geleverd VV I ItAAiJNAAKËRS 17 Haven Haven 17 Een zwart bonte Bles Dekstier oud 1 jaar wordt aangeboden tot dekking bg de Landlieden onder Gouda en Waddinxveen door C VAN VVIJIK in Bloemendaal bjj Gouda Terstond te Huur Een nieuw en droog PAKHUIS aan het water gelegen Te bevragen bg C KNAAP EN ZOON alhier De ondergeteekende maakt bg deze zgn geëerde begunstigers en Stadgenooten bekend dat bö hem van af heden dageiyksch VER80H verkrggbaar is Wederverkoopers genieten rabat L V WANKOM Lange Tiendeweg D 63 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE rnmi uiii of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der CartöateekeDingen enz waarbg is toegevoegd een a onderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOK CHRISTIAAr KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr js 80 Cents Zondag 27 September GOUDSCHE COURANT JSteuws en Adnertentieblad mor Gouda en Omstreken BINNENLAND jaar 18H in welk jaar de steden Londen en Ëdinburg en terzelfder tgd Rotterdam eu Amsterdam tioh met elkander meetten Sinds dien tijd namen alle landen deel aan de nieuwe beweging op schaakgebied ook de eiectrische telegraaf werd als middel van communicatie gebruikt o a tusscheu NewYork en Philadelphia en tasschen Amsterdam en Haarlem f Te Utrecht waar de schaakgceef na lange sluimering door nieuwere kracbtea gevoed en gesterkt begint te berrgien wordt na een tweekamp gevoerd met een der roemrnobligate kampioenen op dal gebied nl Gouda Door telkens pnbliceeren der zetten van Utrecht Donderdags van Oonda Zaterdags meenen wg ook onte kraobtei f aan te wenden om dien geest levendig te doen i orden en te doen blijven Aan de leden van het Nederlandsche Schaakbond berichten wg dat de beraadslagingen der te verrichten zetten tal geschieden dea Zondags namiddags van af 2 uur in de bestnurskantcr van t park Tivoli welks bestuur too welwillend ivas die tot dat doeleinde belangeloos af te staan uitsluitend de leden van bet bond hebben bet rcht die beraadslagingen bg te wonen Tot zoover het VtrechtKh DtfUad De ervaring Irert dat ook in Gouda dergelijke wedstrgden met belangstelling gevolgd warden en daarom nUeu ook de tetleo in de Ooudicie Courant worden opgenomen In bet Dafilad va Zuü BÊiland en t Oraveniage leest men Met de meeste belangatellbg namen wy keunis van de tweede aflevering U stnk van t BgbtUck H oordenèoti voor OHtwiilteUe Uier éer üeilige Seiri ten uitgegeven onder redactie van dr Ëd Biehm met medewerking van oadersoheiden geleerden en voor bet ederUndsck publiek vrij bewerkt onder toetiebt vau dr C Ji Van Rhijn predikant te Oondo Hebben wg na t vembgnea van de eertU aflevering met groote ingeuomcoheid van den degelijken inbond en van de gelukkige bewerking gewag gemaakt de voortzetting van den arbeid zooala die in de 2e allevering openbaar wordt beeft ante sympathie voor deze uitgave nog verhoogd De overtniging werd niet weinig iu ons versterkt dat door dit Woordenboek saa de intelligente leters der H BIndcu een onschatbare dienst wordt beweten fig een oppervlakkig doorbladeren troffen ons in t bgtonder de artikelen over Bloedbrnidegom en Claudius Lysias welke geheel nieuw en oorspronkelgk bleken en dus niet in Kiehms werk voorkomen maar door dr Van Rbgn tgu bewerkt Het artikel over David H bladi groot is gedeeltelgk nieuw lerwyl de artikelen over de BouHrknnat de Cherubs Cyrenius eigenlijk over de volkstelling van welke in Luka II 2 wordt gewag gemaakt Damascus David de Dichtkunst t welk 9 bladtgden inneemt den Doop de Duif teer goed geslaagd mogen beeten Wy weten op enkele belangwekkende mededeelingen doch geheel deze geleerde arbeid schoon bestemd om door alle beschaafden te worden verstaan belit al de aantrekkelgkheid welke van bet tcldioam belangrgke veelzins onbekende en hoogst wetenswaardige uitgaat Is de uitvoering iu t algemeen te prgzen waarvoor aan de uitgevers de beereu Kemink en Zoon een woord van warmen lof toekomt vooral de clichés op biz 367 en 363 Voorkomende en een vaarstelling gevende vau deu muur waarlangs Paulus naar beneden werd gelaten eu van de straat genaamd de rechte beiden te Damascus znllen den Bgbeliczers de meeste belangstelling Inboezemen Tot noodbeemraden van de Krimpenerwnafd tyn f j f f or den winter 1886 86 benoemd de beeren A 7 Vf P J P voor den winter 1886 86 Berkouwer en A Breedveld te Lekkerkerk C Oskam Az en G Voorsluijs Jz te Berg Ambacbt gU L Koog te Krimpeu a d IJsel In het belang der marktbezoekera te Utrecht zal bg wgie van proef gedurende den aanstaanden wiutenlieasl dea Zaterdags d treia welke 11 60 Dat het licb meester maken van dergelgken buil niet het werk is van weiuige minuten Iaat tich gererdelgk denken De bewoners hebben niela bemerkt van hetgeen er in hunne onmiddellgke nabgheid is voorgevallen De daders hebben bigkbaar met kalm overleg gehandeld Alles te tarnen genomen mag van dit Woordenboek worden getuigd dat bet over de H Schrift t gewenscht eu bevredigend licht van opheldering en verklaring doet rgzeo en dot bet daarom onder Gods tegen er krachtig toe zal kunnen bgdragen om den inhoud der Bladen die de oirkonden der Godsen Heilsopenbaring bevatten beter te doen begrijpen door allen voor wie in de Schriften een bron des nieuwen en waaraobtigen levens is ontsloleiy 3