Goudsche Courant, zondag 27 september 1885

Nauaeigka was de politie met den diefstal in kennis gesteld of in alle tiohtingen liet sy uasporiugen doen De naohlwakers in wier bewakingskring de galerie ia opgenomen werden gehoord maar Terklaren op hanne ronde niets bytonders te hebben waargenomen De officier ran justitie en de hoofdoommissaris Tan politie leidden ter plaatse een Toorloopig ouderloek maar toi dusver ontbraken nadere aanwijzingen omtrent de rermoedelgke daders Het gestelene wordt begroot op eene waarde van ƒ 20 000 a 26 000 Ëeii pakket met ƒ 1000 waarde dal Woensdag nog aan het adres van den winkelhouder bezorgd had kunnen zijn was door eene toerallige omstandigheid aan het bestelkautoor blgveu liggen en aldaar gedurende den naoht iu veiligheid gebracht Statea Odneraal Twbeue Kami aiitiug ran Donderdag 24 September Iu de Donderdag gehouden zitting heeft de heer Cremers het presidium aanvaard hij wees op de partyverhondiog in de Kamer die voor eene spoedige afdoening van zaken niet gunstig is op de storing in de econoBiiaohe toestanden in en buiten Europa Meer dan ooit ziet het Nederlandsobe volk uit naar vruohten van den parlementairen arbeid Alle wenaohen tiju evenwel niet te bevredigen De StatenGcneraal kunnen de zieke economische toestanden I niet genezen Doch laten wij alles doen wat mogelyk ia door werken en gemeen overleg Ook de heer Wybenga had vooraf aangespoord om te tooneo dat wy de toestanden aandurven Besloten werd de troonrede te beantwoorden kye den opstand der Bulgaren iu OostSnmlfiiniet met geweld zal onderdrukken maar de beslissing zal overlaten aau de mogendheden welke helIraclaat van Berlyn hebbeu onderteekend Naar helbeet hebben de mogendheden den Sultan gelideaom zijn toevlucht niet te nemen tot wapengsfild Men verwacht dat de Sultan aan dezen raJM ul gehoor geven tenzij de beweging zich oal uit Macedonië uitstrekke en door inmenging van 8J rvié of Griekenland een gevaarlyker keer neme fê De Bulgaren zegt de Köln Zeit en de Jft Jllgem Zeit hecht haar zegel aan die woordM siryden op hi t Balkansohiereiland tegen de GUi en Turken Keeds klinken uit Athene dreJÉ temmen en de opstand kaulieht dooreen algeow tryd gevolgd worden Wanneer dus de leideM Bulgaren nief luisteren naar de stem vi t gezond verstand en hun begeerlykheid met m te beteugelen dan zouden ey ten slotte looit j buitensporige handelingen de mogendheden dw om met yzereu vuist de kemphanen te uheiUDe Vorst van Bulgarye beeft niet alleen MiMogendheden maar ook 4 Porie zyn excudt aakl Hy sl lt d zaak l dus voor dat hij pttAar Fhilippopiil is gegaaiji pm den rredci Ie lii I n daar bij i iet by mai hte was de volksbeaHil iten Ie gaan hy verklaal l niets tej ea de PdilIjibbc welker suzeteiniteit hy zal blyveu erkJmig v trouwtiop d itelwHIendheid van den mk wdat de weupclicn Ta i heli Bulgaars he volk Sm lAfden vervuld Nieipqnd hifl lpt heden it AleUuir 4 Bbltenbei zuW eii dlltiliiatiek tti it ver di De Oosli U eliseh41 quaWfi doet de Qaroliuaza geheel op d i aijhlcrgroMA itreden l aar all Mogeqdhsden Span VdA A i ihebbeii gfcgeven i hé soheidsgerii t aU U f Hfn ieloof imen Koning Alphou l jer niet vafd Uiile zalr kiinnau het aan te neme ren daarmt cl Édefquae i e zoogolals opgelost zijn De bfdrfpl vaMi dea Aaus s jdjf het Duitsch gezanischapshötel HwMadtid zcd en fjilwU terechtstaan Hun i asntsll taVtf en op Mt jiliuf staal dwangarbeid Ook te V a en ValeyHa AUÊ vervolgingen f orden ingesteld wegens beleedigingder DuiUche consuls üit Berlyn wordt gemeld dat de commissie van den Bondsraad zich heeft verecnigd met het voorstel om het invoerrecht öp bnilenlandsche petroleumvalen te verhoogen Met 1 Nov zou deze bepaling in werking treden evenwel met deze wytigiog dal die vaten vrij zullen blyveu von de verhooging welke tot wederuitvoer worden aangegeven Men verwacht dat na deze wijziging de Bondsr d het voorstel zal goedkeuren Te Soeakira en Kairo houdt men Osman Digma a dood voor zeker Er is alleeoi twyfel omtrent dt vraag of hy iu een gevecht omkwam dan wel of hij vermoord werd 8000 Abyssiniërs zoo heet het in een telegram uit Kairo zouden met een aantal Mohammedaansohe bondgenooten naar Kassala oprukken Het bevestigt zich dal het garnizoen der stad gemeene zaak heeft gemaakt met Arabisolie staramen De Sheik Semassi uit Tripoli heeft bedankt voor het aanbod van de Emirs vau Khartoem om den Madhi op te volgen Hy raad aau dan oudsten zoon van den Madhi tot heer over Soedan Ie kiezen met een Regent en verder met den Soluii te Konstaiitinopel op een goeden voet te komen De orde op Sicilië is hersteld De cholera echter maakt nog vele slochtoflFers vooral te Palermo Gedurende de laatste 24 ureu deden zieh 200 nieuwe ziekle cn 100 sterfgevallen voor In Spanje is de epidemie zoo ver verminderd dat de laatste opgave luidde 600 ziekte en 236 sterfgevallen in het geheele ryk In hei zuiden van Prankkrgk en in IialiS doen zich ook nog enkele gevalleu vuor maar bet gevaar voor uitbreiding der ziekte schijnt toch geheel geweken nmïij ken ide len der t de Aan de redevoering gisteren uitgesproken door den Minisier van Financiën by de indiening van de Slaatsbegrooling voor 188fi is het volgende ontleend Dienst 1883 Volgens de by de Algemeene Rekenkamer overgebrachte Staatsrekening bedragen de uilgaven ƒ 137 681 877 42 de ontvangsten 116 011 400 93 en het tekort ƒ 22 670 476 49 of ƒ 491 094 78 uiader dan hel ten vorigen jare daarvoor geraamd cüfer van 23 061 671 27 Dienst 1884 Volgens den algemeenen recapilulatiestaat en de toelichtende staten by de verschillende begrootingeu gevoegd zou in bel geheel zijn uitgegeven 133 121 967 03 terwyl de ontvangsten gesteld kunnen worden op ƒ 131 838 206 30 en het lekort mitsdien op 1 283 760 73 of 7 177 591 71 minder dan het ten vorigen jare daarvoor aangenomen bedrag Dienst 1885 De vermoedelijke opbrengst der middelen over 1886 is Ie stellen op ƒ 121 378 676 de uitgaven op ƒ 130 220 556 87 Iu het lekort op ƒ 8 841 979 87Va Dienst 1886 By de versohillende ontwerpen worden de uitgaven geraamd tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 132 028 450 02 of 3 192 105 85 minder dan de voor 1886 verleende kredieten De geheele ontvangst der mid leleu wordt geraamd op ƒ 116 474 066 die voor 1885 was oorspronkelyk geraamd op ƒ 120 764 176 De faming voor 1886 IS dus lager 5 290 111 De geheele begrooting van uitgaven voor 1886 bedraagt ƒ 132 028 460 02 de raming der middelen 116 474 066 en het geheele tekort alzoo voor het dienstjaar 1886 ƒ 16 554 386 02 j welk Iwdrag zal verminderen lot ƒ 11 554 385 02 j wanneer ook in dat jaar geen gebruik behoeft gemaakt te worden van het voor de onimuntiug van zilver aangevraagd krediet Met het oog op hel ongedekt tekort vac l 5 064 403 00 dat overblijft het geheele tekort bedraagt ƒ 44 260 600 00 waarvan ƒ 29 186 197 00 gedekt is door bet saldo dtt geldleening van 1884 zegt de Minister dat bet by aanneming der ingediende voordrachten lot verhooging en uitbreiding van het zegelrecht en van het recht van overgang en tol bestendiging der bestaande verhooging van den accyns op het gedistilleerd kan geacht worden te zullen verminderen met ƒ 2 267 000 Alsdan zal er een geraamd tekort overblijven van ruim 12 j milioeu hetwelk voor volgende jaren nog is Ie vermeerdereu met de sommen dieaan de onderhanden zynde openbare werken zullen worden ten koBle gelegd Hoe wenschelyk hel toch zyn moge dat alle uitgaven steeds door gewone middelen kunnen worden gedekt is het zegt de Minister zoo dit uiit mogelyk blykt naar mijn oordcel met een goed financieel beleid vereenigbaar dat indien e lands belang den aanleg vordert van groote werken van algemeen nul ze mogen direct o alleen indirect productief zyn die milioenen schets vorderen en niet alleen ten bate komen van het tegenwoordig geslacht maar ook van ben die na ons komen de daartoe vereischlemiddelen niet ten volle door belastingen worden opgebracht in het tijdvak binnen hetwelk die werken worden uitgevoerd maar in een rnimeren lerrayn m a w dat te worden bestreden door geldleening evenwel onder het nitdruklielyk beding dat de leeniug door regelmatige aflossing binnen vyflig a zestig jaren gedelgd ly T77 E I Iv £ IS Opticien te Hage zal DONDERDAG 1 OCTOliER a s te spreken of te ontbieden zgn bg ANTON WECK MARKT A 91 Gouda Kaïitongerecbt te Jouda Tereohtzilting van Woensdag 23 SepUmber 1885 Kantoureohter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD O J C H aannemer te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens te Gouda doen plaatsen van een steiger aan den openboren weg zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders O R publieke vrouw te Gouda lol 2 boelen van 3 gulden of 2 dagen wegens te Gouda 2 maal zich met voor het geneeskundig onderzoek iu het Uaslhuis aanmelden op den bepaalden lydj M 8 publieke vrouw te Gouda tot 3 boeten vau 3 gulden of 3 dagen wegens te Gouda 3 maal zich niet voor het geneeskundig onderzoek iu het Gasthuis aanmelden op den bepaalden tyd I P V d S visscher te Gouda tot 1 gulden pt 1 dag wegene te Gouda verkoopen van ongekeurde visch W B huisvrouw van J v R te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda werpen van vuilnis in het water A de W dienstbode te Gouda evenals de vorige ü P bruggendronier te Qoudo evenals de vorige P y E huisvrouw van 1 y H te Gouda tot Die uitgaven na 31 December 1886 te doen worden voor de uitvoering van verschillende werken door den Minister berekend tot een bedrag van ongeveer ƒ 66 000 000 dat te zijner tyd naar het zich Iaat aanzien door leeuiug zal moeien gevonden worden Ten slotte spreeït de Minister als de p verschillende berekeningen gegronde overluigii g der Begeering uit dat het krediet van den Staaf in de eerste en voornaamste plaats eisoht strikte onthouding van alle uitgaven die niet ouvermydelyk zyn Hierdoor niet minder dan door nieuwe lasten aau de burgerij op te leggen is het evenwicht tusecben de jaarlyksohe inkomsten en uitgaven op oote Staatsbegrootingen weder bereikbaar Het Hof te s Uerlogeubosch beeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Henri Joseph Hubart Haanen oud 27 jaren klerk bij den notaris Hoovers te Het Hof besliste by voormdd arrest dat éen postdirecteur behoort lot de beijSeniinde beambten bedoeld by art 224 valt het Wetboek van Strafrecht dat genoemde feitfn strekken om de eer en kiesobheid van dien aoibtenaar aan te toeten en de boosaardige bedoeling om hem Ie beleedigen genoegzaam is gebleken iimitsdien werd beklaagde Haanen veroordeeld lol zei geldboeten ieder van ƒ 10 Ie vervaugen by niet bejaling door 1 dag celstraf voor iedere boete ia alle kosten Aan de kiesvereenigingen leden der Liberati Unie en aan bare afgevaardigden is door het bestuur der Unie het volgende scbry ven gericht Ter algemeene vergadering van 6 Juni 1 1 deelde het bestuur zyn va nemeu mede om over drie politieke vraagstukke van den dag korlelijk aan te duiden als de quaestie der kicsbevoegdheid de schoolquaest e en het belaslingvraagstuk eene uitspaak der Liberale Vme üit te lokken Beoogd werd de geleidelijke ontwikkeling eeufr gemeenschappelijke overtuiging op die punten waarop ze nog niet bestaat formuleering en afkondiging van de gemeenschappelijke overtuiging door de Liberale Unie als orgaan der party De weg daaartoe te komeij kan geen andere wezen dan gemeensohappclgk overleg gepleegd met den vasten wil om op den grondslag der beginselen van het politiek liberalisme gelijk ze zich historisch hebben gevormd zoo mogelyk tot eenheid vau streven te geraken Daarom geven wij de kiisrereenigingen leden der Liberale Unie in overweging om de genoemde onderwerpen of enkele daarvan in eigen boezem of op meetings van liberalen te doen bespreben Zy u deze besprekingen afgeloopen dnn zullen vty de conclusicn of vragen formuleeren die aan de afgevaardigden zullen worden voorgelegd op eene vergadering der Liberale ie welke wij ons voorstellen in November misschien December byeen te roepen Om de quaesties aan de orde te stellen en Ier voorlicliting biedep wy u over ieder vraagstuk een advies aan dat in overeenstemming roet de leidende gedachte zooeven aangeduid zelf de vrucht is van gemeenschappelgk overleg Het advies in zake kicsbevoegdheid is afkomstig vau een comitc samengesteld uit vier leden van het bestour de heeren Oijckraeesler Fokker Van Hamel Wieherlink en vier afgevaardigen de heeren Van Cappelle van de klesvereenigiag Arnhem Be Louter van de Utrechtsche Kieiermereeniging A Pijiiaoker Hordyk van de Centrale Kietmreeniffiag te Tiel en Spruyt van de kiesvereeniging Burgerpligt te Amsterdam Dit advies wordt u Ie clyk met deze missive toegezonden ïien advies in znke de ooderwijsquaestie eu eene memorie in zake hel belasting vraagstuk zyn do vruchten van gemeen overleg in den boezem van het bestuur zelf gepleegd en deze stukken zullen binnen kort vermoedelyk in de tweede week van October volgen Voor lijdelyke mededeeling b v uiterlyk in deeerste week vau November van een beknopt verslag der c q in of onder leiding van uwe kiesvereeniging gevoerde besprekingen houden wy ons beleefdelyk aanbevolen Bultenlaodsch Overzicht Nog steeds blyft gegronde hoop bestaan dat Tur HARTELIJK DANK aan mgnè Stadgenooten en Begunstigers J i 8IBBES Pofiertjea en Wafelbakker alhier NB BestelUngen voor WAFELS worden ten zgnen huize op de Gouwe ingewacht Op 18 September 11 heb ik ondergeteekendeeen onderhands Koopcontract vau roerendegoederen opgegeven welks voornaam JAN enz luidde dit geschiedde bij een soiled Noians en daar deze niet te huis was bjj zjjnEd Kantoorbediende Den volgeuden morgenwerd mg genoemd contract ter teekeniug aangeboden en zonder in te zien teekende ik heten bemerkte niet dat in plaats van JAN er JACOB stond Spgt van de koop heb ikvolstrekt niet maar zal later op mjjne hoedezijn om beter de stukken na te zien doch ismjjne vraag zgn HH Notarissen bevoegd denamen te veranderen van Jé N in JACOB zonder er eerst kennis van te geven DIEK SOL Landbouwer en Veeppian j Bteuwijk bg G ouda Wordt GEVRAAGD een flink DAtiMËISsIE niet beneden 15 jaar Adws onder No 1195 aanHjet Bureau dezer üonrant 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda schrobben van de straat op ongeoorloofden tijd J J V H jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens Ie Gouda loopen in een grasperkvau bet plantsoen W Z jongen te Gouda evenals de vorige F C F jongen te Gouda evenals de vorige H W jongen te GoudoJ evenals de vorige K fl jongen te Gouda evenals de vorige L d B jongen te Goa da evenals de vorige N J Th P jongen te Gouda evenals de vorige C E jongen te Gouda evenals de vorige H R jougen te Gouda evenals de vorige H h de J jongen ie Gouda evenals de vorige P K bakker te Gouda evenals dt vorige O B bakket te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens ts Gouda klimmen in een boom op den Kaltensiugel J C 8 Ui N apotti dn of i dft kniiwtgim iif I A t 1 U d I 2 een kruiwagenK ita ovw mé v4fe A IS zonder beroep te Gouda tot 2 boetenvan 1 galden of 2 dagen ivegeus te Gouila zyuhond i s nachts laten losloopen op straal en denhond niet voorzien hebben van een halsband metden iUam des eigenaar daarop 1 L bakkersknecht te ïouda tot 1 gulden of 1 da wegens i te Gouda zonder noodzaak rydenor r Ml met ukers bettrate voetpad rslager te Gouda evens de vorige kenbedieude te Gouda tot 1 gulwegnis tt Gouda rijden met een t PUtpoen ela r te Goadn tol i boete van l I gen wegens te Gouda ryden met l et pUntso en zonder noodzaak Ir imet fklinkert bettrate voetpad bakKef ie G ada tot 1 gulden en Mi rouw FüllïlJIJN DRO JGLKKVER TURFMARKT H 66 vraagt wegen ongesteldheid der tegenwoordige eene voetp èn tillBii houd d rj4 dtg Wegens le lG w jiens Ie Oouda zonder bet n et klinkers besirate I een kar betpannièa met een 1 tdaoadaJ tM 1 gaMeu of 1 da wfll n op dej openbaren weg buiten dei b enJbare i terbakkeo A T schipper t l Ooudi evenals de vorige P V R atnuemer te tleenwylt i 1 evenals de rorige Uarg erlijke Stand OEBOBKN 23 Sept Franeiicui oaden J de Jbag rn R vao WuS 24 Willem ouden P Bakker ea W J Branweri 25 Ucraardui Arsuldaa ouders T UosholT cd A C Tier 0V8RLKDKN 24 Sert V de Jong 12 H A MseteaMr I m 26 K ïnxoeodijk 4 j O VDKBTUOl WU 26 Se t J J Broer 22 j en O vss Uettwea 27 j a GEZONDHEIDS COESETTEN BAAUMAAEEBS Alleen verkoop voor 0oiu2a en Omstreken van ADVERTENTIÊN Chonfours groenten in blik pnike kwaliteit voordeelige prgzen Onder meer soorten C W VAU DIB GARDEGouda 25 Sepi 1885 DiBKaiN Algemeene kenmegeting Iltele blilc ll l o blik DOPERWTJES N 1 75 Ct 40 Ct idem N 2 50 30 8NIJB00NTJES 50 30 Qeroelig Toor de vele blyken van belaagstelling ondervonden bg het plotseling overlüden van onzen geliefden Vader den WelËd Heer O C 8AMS0M betaigen wg onzen hartelgken dank Namens Kinderen en Bebutrdkindereu D 8AM80M Gouda 26 Sept 1 885 WORTELTJES N 1 75 40 N 2 55 30 TÜINBOONTJES N 1 75 40 N 2 65 35 SPERSIEBOONTJES 55 35 enz enz enz Voor Wiiiterprovisie tot een bedrag van ƒ 20 wprdt 5 extra gekort Voor de vele blgken van deelneming bji bet overlijden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik mgn bartelgken dank De Wed P J v d WANT Gouda 25 September 1885 db Bruih Mejuffrouw BUSCH vraagt tegen NOVEMBER eene flinke Voor de vele blgken vau deelnemingondervonden tgdens de ziekte en bg bet overIgden onzer dierbare Moeder en Belmwdmoeder JOHANNA BRAND Wedawe van Lkonabdus VAN uKK Sandbn betnigen wg onzen innigendank f Uit aller naam een Bnrgerpot kunnende koken en van goede getuigen voorzien A J VAN DKE SANDEN Gouda 26 September 1885 Te HUUR AANGEBODEN EEN HDIS IET TDIN op nette stand bevattende 6 Kamers Keuken Keuken Warande Dienstbodekamer Kelderen verdere gemakken Adres onder No 1194 aan het Bureau dezer Courant V De Heer en Mevrouw C G van der GARDEN bedanken voor de vele en hartelijke bewgzen van belangstelling den 17 September ndervonden Gouda 25 September 1885 Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VEEVOLGBÏÏWDEL OF DB Evangelische Gezangen Prgs 25 Cent in Lianen gebonden 40 Cent Al degenen die geld te vorderen hebben van den ondergeteekenae zal ik binnen weinige dagen geheel voldoen om rede ik het te vorderen heb en ook enkele dagen moet wachten weshalve de praatjei van sommige lui waarin Ky nitstroogen er zal beslag op mgn boel gel n worden geheel buiten de waarheid is daar niemand er toe bemachtigd ia DIRK SOL Landbouwer en Veenman lieeuwijk bg Gouda HOOGDUrTSCHE OPEaA ZATERDAG 3 OCTOBER DerTROMPETER von Sakkinge Plaatsen te bespreken WOENSDAG van 11 tot 2 uren Bovenzaal HARMONIE Onderwijs in Handenarbeii In OCTOBER a s kunnen nieuwe LEERLINGEN geplaatst worden Ouders of Voogden die nadere inlichtingen verlangen of iets van het Onderwgs willen zien vinden daartoe gelegenheid aan mgn adres GOUWE C 89 J VAN KEMPEN Onderwgzer B W van de PAVOORDT D 80 Korte Tiendeweg D 80 BERICHT de ONTVANGST van een prachtige Keuze LOEIl en KACHELZEILEN in alle GROOTTEN t HOUTVEILIHG bottÊ rdaih Woensdag den 30 September 1885 des namiddags ten 12 j uur in het Café I it schy aan de Overzgde der Maas van Petersburger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wgburger Vuren en Grenen DELEÜT m FLATEÏT 100 000 stuks Geschaafde en Geploegde Delen Verders Amerikaansche Grenen Delen nieuwe Riga Croonstadsche en Narva Sparren Kolders Juifers Sparhouten Eiken liibben enz la deze Veiling worden verschillende aanzienlijke partyen bepaald opgeruimd Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade N 1 te RotUrdam BorstlUders vinden baat bg den voortrefiélgken Bijnlandschen DRDIVEN B0RST H0NI6 Wevelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een chronischen hoest gek Veld wordende heb ik den proef genomen van de Druiven Borst Honig dezelve geeft mij eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer weuschftegebrniken gelieve mij dus te zenden enz Ontvang Mijnheer mgne hartelgke groete J C VAN ACKERE Burgemeester W Alleen echt met nevenstaand fabriekstempel in flesschen van fl 2 fl 1 en 65 cent te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oadewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwp bg C G V d Berg