Goudsche Courant, woensdag 30 september 1885

Woensdag 30 September 1885 i 3294 URANT Nieuws en Advertentieblad Boor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BORDEAUX WIJNEN ƒ 22 30 ƒ 33 fljil ƒ 45 49 ƒ 50 ƒ 67 50 ƒ 100 per Anker SLOTEMAKER en Co TRICOT GOEDEREN EN Gemaakte Witte Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kindei en op MAAT en in voorraad in diverse kwaliteiten MARKT A 14a SCHENK ZOOtV ZL IVERE FRAINSCHE WUIVEN De bekende BORDEADX i ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart e n half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verki ijgbaar Airei WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Benig Depfit van Wellens Eoonekamp Elixter J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten Dames en Kinder Ondergocd ONTVANGEN eene groote keuze Wollen Flanellen en mm i mm K o ü S E 1 EINrEEMAimiLS KLEEDJES KAPPS IIOKDR enz OpenTsare Verkooping ten overataan van den Notaris G CrOETUUKDEOOGLEEVER te GOVDA op MAANDAG 12 OCTOBER 1885 des morgens te Elf uren in het Koffiehuis Haumonie aan de Markt van No 1 San goed ouderboaden gemakkelgk ingericht WOOHHÏÏIS KOETSHUIS PAARDBNSTAL en KANTOOR TUIN OPEN PLAATS en ERVEN aan den Raam te Gouda W k O No 220 mot 2 uitgangen in de Nobelatraat Het Huis bevat 4 ruime Kamera groote Keuken 3 Zolders Bergplaatsen en velerlei gemaliken Noa 2 en 3 TWEE Openbare Vröwiiilge Verkooplng TE REEUWIJK in de Herberg van RADEMAKER a d Reeuw Brug op Woensdag 14 October 1885 s morgens 11 uur van a Een nieuw gebouwd WOONHUIS met annexe SCHUÜU staande ongenummerd benevens een groot eroeel TUIN VELD tezamen aan den Reeuwal gelegen en deel uitmakende van den di k des Middelburgschen polders binnen Reeuwijk Kod Sectie A n 838 en 839 groot 56 Aren 40 Cent Aanvaarding bij de betaling op IQ Nov 85 l Een WOONHUIS get B 38 met SCHUUR enz benevens een perceel TÜINVELD te zamen gelegen aan en deel uitmakende van den genoemden polderdijk binnen Reeuwijk Kod Sectie D Nummers 578 1144 en 1145 groot 34 Aren 31 Centiaren Aanvaarding l ninveld direct overigens 1 Maart 1886 Betaling op 16 Nov 85 Breeder in billetten en nader onderricht bjj Notaris MOLENAAR te Waddmxveen RAA8PAHIIIIZI met de aich daarin bevindende STELLINGEN voor 2000 en 1500 kawn en ERVEN naast het vorige perceel Wjjk O Noa 210 en 218 No 4 Een niet lang geleden gebouvird goed onderhouden Kaaspakhuis met de STELLINGEN voor 8000 kazen en KRF aan de Nobelstraat te Oouda WiJk O No 235 De perceelen zgn te aanvaarden 1 November 1885 en worden eerat ieder afzondprlp on daarna gecombineerd geveild en afgeslagen En No 5 Een goed onderhouden ruim gebouwd Winkel en Woonlmïs ERF en OPEN PLAATS aan de Gouwe te Gouda wgk C Nr 151 waarin sedert vele jaren met goed gevolg eene wordt uitgeoefend met SLACHTHUIS BERGPLAATSEN enz uitkomende aan het Nonnenwater Te aanvaarden 15 November I8S5 Nadere inlichtingen geeft vooriioemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Cjeïll BÉ b WoordenT oeli voor omwikkelde Lezers der H Schriften uitgegeven onder Redactie van Dr Ed RIEHM met medewerking van verschillende Duitaehi Geleerden Uit het Hoogduitsch vry bewerkt onder toezicht van Dr C H VAN RHIJN Afl II Stuk 1 is zooeven verschenen PRIJS per Vel Druks slechta O Wj De inteekening is opengesteld bü de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda bj wien de eerste aflevering voorhanden ig De ondergeteekende maakt by deze zgn geëerde begnnstigers en Stadgenooten bekend dat bij hem van af heden dagelijksch VERSCU verkrijgbaar is Wederverkoopers genieten rabat L V WANKOM Lange Tiendeweg D Marchand Tailleur Zeugatraat 12 te Oouda Beveelt zich op het vriendelükst aan tot hei LEVEREN en MAKEN van alle Heeren Kleedingstukken heeft mede ontvangen de uienwgte WINTMBAJiTIKELBN in verschillende Dessini tegen concnrreerende prezen Openbare Vrijwillige Verkooping rreuWmb in de Herberg van RADEMAKBR a d Reeuw Brug op Woensdag 14 October 1885 s morgens 11 Ure EENE EfiOODEAEEEIUJ en WINKELHUI8 bruik gen te zamen ± 21 Aanvaarding bjj de betaling op 16 Nov 85 Te veilen in 3 perceelen in biilettea nader te omschrijven Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen nog 5 WOONHUIZEN diverse SOHORHf voorts TUINGRONDEN en WEILAND iOm te zamen staande en gelegen in VogelenOM binnen Reeuwijk vroeger Sluipwijk plaatM gemerkt G 16 16 17 17 17 en 18 cadaster Sectie C 840 896 898 859 en 936 te zamen groot 97 Aren 20 Cent Met uitzondering van t perceel in eigen g9uik alles verhuurd gedeeltelijk bn de wtdc en gedeeltelflk biJ t jaar tegenw noren bedragende per jaar ƒ 450 De lasten bedr vanQelr SUEL Amstetdam verkrggbaar te Gouda by C va VLIET Markt en P VAN OUDSHOORN Kleiweg 45 te Woerden by J GROEN en te Oudewater bö P VERMEIJ Bakker Probeer s p de SOUOiïO 3Sr TIÏBB No 3 ƒ 1 25 per kilo Snelpersdruk van A BwsKiifAN te Qoada De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND OOUUA 89 September 1885 lo e Zaterdag onder Toonitterackap van den beer mr S Kstz in l looaal Eensgezindheid te miterdam gehouden algemeene vergadering aa aandeelhouder in de Naamlooze Veonootichap Stoomtramwegmaaltcbappy Oonda is op diens lertoek aan den directeur den heer A Kaptijn een eervol ontslag verleend met behoud rau traktement tot 1 Januari e k en zijn Couimissarissen gemachtigd lot interimaire voorziening in den dienst eveneens tot 1 Januari 1886 Tevens is tot vierden commissaris benoemd de heer E P Moerkerck van der Mculen te Dtreoht Door Commissarissen is als Chei van Dienst tjjdelqk belut met de Directie aangesteld de heer J E T Langeler Aaagenaam is h t ons ta kaaBca raededMlen dat de toestand van den heer Geitel van bevredigeoden aard is Een zijner oogen kan reeds nu alt behouden worden beschouwd terwijl men ook op hel tweede alle hoop heeft In Zevenhttiieii zyn in de afgeloopcn week 3 personen door het rood vonk aangetast 1 u daai aan overleden Ook kwam een geval van typhos voor Hel Bamd verneemt dat de ziekte van mevrouw M Kleine Oarlman na eenige aanvankelijke beterschap in de laatste dagen weder verergerd is Weder wordt de aandacht gevestigd op Barend Willenue oud 27 jaren tamelijk groot donkerblauwe oogen met groote appels groote neus en mond belemmerde spraak met het voorkomen van een boer Het volgende wordt dooi hem in praolijk gebracht bij vervoegt lioh aan de woningen van gegoede ingtnteaen en brengt eene kleine geldsom terug die bij legt voor eenigen tijd geleend te hebben en biedt dan uit erkentelijkheid een mandje druiven appelen of iets dergelijks aan die meestal op eene bedriegelijke manier zjjn verkregen een pur dagen later komt hy terug en vraagt dan eene grootere geldsom t leen die hij niet komt terugbrengen t Vorige jaar heeft hij detelfde praktijken te Amsterdam en Rotterdam uitgehaald vroeger meermalen ook hier ter stede en thans heeft hij zich weer te Haarlem hier en daar aangemeld waar men echter gewaarschuwd is Ook in Uudewater Schoonhoven en omliggende dorpen is hij onlangs werkzaam geweest Een der leden van de Amaterdamsohe Velocipedeclub die aan wedstrijden niet mededoM beeft Zondag voor zijn genoegen een rijtoertje gemaakt van ongeveer 200 kilometer Van Amsterdam reed hü over Abcoude Breukeleo Znijleu Utrecht Zeist Amerongen Wageningen naar Arnhem en van daar terug over Eede Wouderberg Amersfoort Baarn Eemnes Naarden tot Muiden Van Muiden tot Amsterdam kon de tocht niet per rijwiel volbracht worden daar in Muiden niet de rijder maar liet rywiel onklaar werd Staten Generaal Tweede Kameh zitting VBO Maandag 28 September Het algemeen debat over hel adres van antwoord op de troonrede i in deze zitting afgeloopen De heer Mees oonslateerde naittns de commissie dat het adres deels sameniatte deels aanrnlde wat de troonrede verzweeg Hij de heeren Keuchenius en Borgesius oritiseerden de troonrede alt onbeduidend en miskennende de ware toestanden De heer Borgesius zeide dat zulk eene troonrede meer het prestige van s Konings Huis benadeelde dan revolutionaire redevoeringen De Minister Heemskerk verdedigde de troonrede als kort bondig en niet oq aist Hjj deelde mede dat de Begeering de wijzi ngen in hoofdstuk X der Grondwet heeft voorgealtld en het advies van den Baad van State daaromtrent Zaterdag is terug ontvangen De heer Van Houten constateerde dat de Bcgeering bij niemand dtan vindt en dientengevolge bet prestige der Kroon benadeelt De heer Keuchenius heeft eene nieuwe alinea voorgesteld bij paragraaf 2 waarin aangedrongen wordt dat de Begeering hare wndacht wijde aau de handhaving van h t gezag en ta aanzien der Kloon èu van de behartiging van de reehlea noodrn en belangen van het Nederlandsche volk Heden voortzetting Volgens een boterstatistiek in een Franseh blad wordt jaarlijks in Europa ongeveer 660 7 SS 000 kilogram boter gemaakt In de Vereenigde Slates van Noord Amerika wordt 375 650 000 kilogram voortgebracht en 366 260 000 kilogr verbruikt Duitscbland brengt 162 400 000 kilogr boter voort die geheel opgaan voor het binnenlandsch verbruik Wat den uitvoer vao boter betreft is die vao Nederland onder de Earopeeaofae landen het grootst Daar wordt 46 690 000 kilogr boter voortgebracht en 36 340 000 kilogr naar elden uitgevoerd Nu 12 jaren gtleden schreef prof Opioomer over onie aohterlgkheid op wetgevend gebied vooral blijkbaar nit de regeling van hét onderwijs Thans kan men wyzeo op een nieuw voorbeeld van die achterlijkheid blijkende uit de trage invoering van het strafwetboek Het Bil brengt in herinnering dat het ontwerp der Staatscommissie van bet nieuwe strafwetboek hetwelk grootendeels is gevolgd reeds in 1876 dus tien jaar geleden gereed was met al de invoerings onlwerpcn er bijgevoegd Op 3 Maart 1881 vsrscbeen eindelijk het wetboek stli in het Staatsbod Welhaast zijn w der vijf jarra verloopen sedert die afkondiging plaats had Met de invoeringswetten is de wetgevende macht nu reeds vier en een half jaar bezig Het grootste gedeelte heeft gelukkig reeds alle deelen van voorbereiding en oudenoelc doorloopen en is afgekondigd Maar een deel van dien arbeid is nog onvoltooid en wel het gewichtigste gedeelte Het name de onmisbare wgziging van het strafproeet nu het veraeliil tusschen erimineele en oorreotioneele berechting zal vervallen en waarbij de regeering nog eenige belangrijke verbeteringen heeft voorgedragen o a omtrent de voorloopige hechtenis In de tweede plaats de invoeringswet waarbij worden aangewezen welke der bestaande strafbepalingen in tal van wellen verspreid al dan niet naast het strafwetboek zullen blijven bestaan De verandering van het wetboek van slraffordering ligt gereed ter openbare behandeling Het ver ADVBRTENTIËN worden van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Jlaondaga verschijnt Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN slag orer de invoeringswet zal dezer dagen bij de Kamer inkomen of is wellicht reeds ingediend De voorbereidende arbeid is daarmede voltooid Wal zal de Kamer nu doen Stelt zij de behandeling uit dan staat dat gelijk met de invoering weder geruimen tijd te verdagen Dat ware zeer Ie betreuren en is ook volkomen onnoodig De lijd voor de behandeling dezer wetten is als aangewezen Nn de regeering draalt met haar antwoord op de Kamer verslagen omtrent de grondwetsherziening kan van de openbare beraadslaging over deze voorstellen vóór Februari a s moeielijk sprake zijn Maar de kamer heeft eenige der eerstvolgende weken beschikbaar alvorens de financieele debatten beginnen een groot deel van de maand October en het begin van November In denzelfden vrijen tijd werd in 1880 het geheele strafwetboek door de Tweede Kamer afgedaan Het debat begon op 25 October en op 9 November na een twaalftal zittingen was het afgeloopen Wit bdet thans hettdfde te doen en daardoor de kroon te zetten op een voor onze wetgeving roemvoUen arbeid Toen het vonnis van de arr rechtbank te Amsterdam waarbij V Ommeren tot een jaar celstraf werd veroordeeld gisteren morgen door het Hof was bevestigd trok de menigte die zich voor het Gerechtshof en aan de overzijde bad verzameld in optocht met den veroordeelde mede Onder het TOlk toch was een strooibiljet uitgedeeld van dezen inhoud Proeet Fa Ommtrai Uittpraakf Maandag a Half nf Na afloop Opatiare Vergadermg in ket Foliêpari urn den heer Beidrien gelegen tegenover de RfuanbarrSre Onderwerp Socialisten Vebvol QING Toegang en dinnurie vrij De geestverwanten van den veroordeelde door lal van Maandag houders en zeer vele nienwsgirrigen tot een stoet van zekeren omvang uitgebreid trokken de stad in langs de Heiligenweg en de KaWerstfUl op de wijze der Marseillaise hel Vrjjheidalied zingende Voorop ging van Ommeren en enkele roode vlaggen werden omhoog gedragen Toen men op den Dam was gekomen werd van Ommeren in een aapje getild Eene vrouw van middelbaren leeftijd nam naast hem plaats en eea paar jongens met roode vlaggetjes op het klapbankje Zoo trok men naar het lelegraafkantoor waar de tijding naar de geestverwanten builen Amsterdam werd geseind t Was een koddig gezicht dat aapje met zijn kostbaren last Van Ommeren die klein van gestalte is droeg een strooien hoed die met een krans van eikelooier waa omwonden Het grove forsche Trouwspersoon naast hem zwaaide ais een bezetene met een deigelu ken krans in de lucht en gillende bewogen de beide jongens de vlaggetjes rond het hoofd van den koelsier die ouder dit vreemde vrachtje evenals het paard de grootste kalmte bewaarde Zoo ging de tocht naar het Volkspark waar men vergaderen zou De zaal was slaraprol evenals de tuin waar ook toespraken werden gehouden Een der geluigen a de charge Koning opende het debat Zoowel door dezen spreker als door een ander nerd de onschuld van Van Ommeren betoogd Het socialisme was door zulke vonnissen niet te erdelgen Het moet eene groote beweging doen ontstaan die JA ZI ss