Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1885

iy ff i Tyir w gi a 5a B Stoomtramweg Maatschappij 1885 2 Octpber N 3295 COMMISSARISSEN hebben de eer te fcerichten dat in de Algemeend Vergadering van AiNDBBLHOüDBRS gehouden te Amsterdam den 26 SEPTEMBER jL den Heer A KMPl UJf op zijn verzoek eervol ontslag is verlejend als Directeur der Mastscbapp en dat als Chef van Dienst tjjdelijk belast met de Directie is aangesteld de Heer en dat als Uhet van Dienst tjjdelijk belast met de Directie is aangestel J E T LANGÈLEÉ welke als zoodanig met de dagteekening van heden in functie treedt Commissarissen roornoeti d I M 8 KAÏZ Jpfemb mits het op zoodanige wgze worde geformuleerd dat de bedoelde categorie van welgestelde werklieden er binnen valt Oppervlakkig is er tusschen dit denkbeeld en de eiscb der werklieden niet veel verschil algemeen stemrecht met uitzonderingen en beperkt stemrecht dat de werklieden insluit is ongeveer heteelfde nur ein bischen andere worle Men bedenke ech r dat het nog zoo zeker niet is dat men langs beide wegen hetzelfde resnltsat zou bereiken wg gelooven eer bet tegendeel En al war bet zoo dat in de practgk beide stelsels elkaar n enoeg ontmoetten er bestaat in beginsel een hemelsbreed verschil Wg handhaven ons gevoelen dat kiesrecht niet is een natnurrecbt maar een recht dat de staat geeft aan ben die geacht mogen worden er ten bate van het geheel een goed gebrnik van te maken ons stelsel onderstelt onderzoek naar de geschiktheid der kiezers verkenning van bet terrein alvorens mei verder gaat Dit voordeel geeft men uit de hand ais men eenvoudig bet universeel stemrecht decreteert Tot zoover hadden wg gesebreven toen ons het verslag der kamerzitüog van Dinsdag in handen kwam Tot ons genoee n zien wg dat onze boven ontwikkelde meemng in overeenstemming is met de opinie d r liberale partg in de k ner althans voor zoover de heer Gleichnun mag beschouwd worden als haar woordvoerder en naar niemand opstond om hem twen te spreken ook niet toen de heer Van Bonten acte nam van zgne verklaring en zich daarbg aanalooi mag mua het ar voor honden dat de liberale kamerleden op dit pont homogeen zgn De heer Gleichman zeide met den noodigen nadruk dat bjj herstel uit onzen treurigen politieken toestand verwacht van een zooveelmogelgk bespoedigde grondwetsherziening waarbg het kiesrecht op breederen grondsl wordt gevestigd zoodat de in zgn stand gezeten werkman tot de uitoefening daarvan wordt toegelaten Als wg zien dat ook de minister Heemskerk verklaarde in hoofdzaak hetzelfde te willen dan is misschien de tgd niet meer verre dat dit denkbeeld verwezenlijkt en aan de practgk getoetet wordt Indien onze goede verwachtingen door de kamer niet reeds zoo dikwgls waren teleurgesteld zouden wg geneigd zgn na deze gedachtewisseling en de veelbelovende overeenstemming tusschen dit merkwaardig trio nit te roepen komaan dat geeft den burger moed BINJJEULAND GOUDA 1 October J885 VEBGADEEING van pen GEMEBKTEBAAD Vrijdag den 2 October 1885 dn nsmiddage teo 1 ore Aan de orde De begrootiDfieo der geaubsidieerde lutelliugeD van Weldadigheid dienst 1886 De benoeming lau eene onderwgieres aan de Ie Burgerschool voor meisje De uoeming vkd twee ouderwyrereiseu aao de Tuischensohool De reclames tegeu aaoalagea in de Plaatselylre Directe Belasting op de inkomsten dienst I88S 1 1 Amsterdam B H BEER M L ZEGERS aECKEN8 hp 885 BORDEAUX WI EN c aq oxr 3 KLEIWiBG I K 2 90üj A A H Irma INiGE J jHOUiz J LIP S Ijjnhandelaren ie Breda j jde uitstekende BORDEAUX a ƒ 4 P l anker van 48 franco huis door geheel NMerland ookBerh4f en kwart ankeri Beseft T ï ïestigi l dd aandacht flesschen met inbeifip van acoij Proefflesschep 0 65 pel Alle bekende merken zmAjj mij steeds op flesch jrltrggbaar PRIJS COüIlANTEN w den op aanvraag franco oegezonden Openbare Vrymitllge Vekoopiug TE WADDINXVEEN op WOENSDAG 7 OCTOBER 1885 s morgens 10 uur op t terrein beboorende bg de herberg van A MATZE nabg de R K Kerk aldaar VAN 40 BBSTE3 mm beboorende attn genoemde Kerk Contante betaling Onderricht bg Not MOLENAAR AAI IBËSTËDII ti VAN STEEI KOLEI ten dienste der gemeente Gouda op ZATERDAG den 3 OCTOBER 1885 des namiddags ten één ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie Openlsare Verkooping op 26 OCTOBER 1885 ten 11 ure te GOUDA in bet Koffiebaia cde HARM0NIE ten verzoeke van de Erven C JANSEN van een PAND bestaande in twee WOONHUIZEN en aanhoortgheid en een perceel best WEILAND daarachter te Gouda aan den BloemenAkalschen weg nabg het Spoorwegstation kad Sectie H Nos 656 657 658 659 en 660 ter grootte van 24 Aren 91 Cent breeder bg biljetten Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN De ondergeteekende bericht bjj deze dat hg in lossing heeft eene lading puike Grove Ruhr Kachel kolen welke door hem tot billjjke prgs verkocht wordt waarvoor hg zich beleefde jjk aanbeveelt E HEIJ Bogen 129 Stolwijk GBBORKN SuMQD ouders A Dekker en P an GeldereD Jacoigje ouders P de Bruin eo i Stigter Adnaoa ouders G GraveUnd eo A Dekker GEHUWD L de Jooft en M teidoold Haastrecht GEBOUtA Pelrus ijsberlus ouders J Teeme en M de Jong i Vlisi GEHIWD C Boiri en M 1 oüei Beauwak GEBOKEN Joiinuua Mans ffbuders J Ije Jong en JJ üu LeeuncH j i OVEBLIDEN A M Boerr Is j J Koster huisW tau W Blonk 56 j it GEHLWD M Vredenburg 2a en A ren IeóHrail l 1 ZevenUuMen GEHOREX Ocpilje Cornell udcrs W Jongcned eu W vau Wingerden ADVER t£N V Kl EDt N Karreman fr J H pekraan 3 imi Ondertrouwd n H HARTOÜH he yö Jr en i2j m vissei i pdlvan H M Van Boon ï i il Delfi 26 Septem ber 188S VoUwekl eenige kennisgeving Voo de v le blaken van bela i stelling die wfl bjjj gelegenheid van ons i Huwelyk mochten ondervinden betuigen wij mede namens weder igdsche familie onzen barteljjken dank W OTTO M M J OTÏOGouda 29 Sept 1885 Joosten Ik heb een vraag van een Oi erling Daar JACOB PLAK den 19 September bg JOHANNES KRÜIJT Veenman te Reeuwijk mede is wezen deelen ik heb roerende goedereu van D SOL gekocht kan ik daar kwaad mede was zgne vraag volstrekt niet antwoordde J KBÜIJT maar toen antwoordde JACOB PLAK ik ben er zeker van dat er beslag op de roerende goederen gelegen zal worden toen antwoordde J KRUIJT dan ben je verplicht ze onmiddelgk weg te mimen anders heb je geen recht nu zoude JACOB PLAK mg genoegen doen mg die man eens te noemen waarvan hg dat met zekerheid wist te zeggen D SOL Landbouwer en Veenman te Reeuwijk De Nieuwe Gids prgs per Jrg 7 50 De Salon prgs per Jrg 8 50 De Lantaarn prgs per Jrg ƒ 5 50 De Portefeuille prgs per Ji ƒ 4 Zg die met 1 October een of meer dezer Tgdschriften willen medelezen worden verzocht daarvan schriftelgk kennis te geven onder Letter L aan de Boekhandelaars J van BENTÜM EN ZOON te Gouda Universeel ZÜIVERINQSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNIVBRSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking HaHviater enz is thans echt verkrggbaar in pakjes a 15 Cent pakjes a 27Vs Cent en heele pakjes 50 Cent te Gouda bg J H Boers Boskoop bg J van Bergen Bodegraven bij P Versloot Haastrecht M J T Den Hartog Schoonhoven bg Wed Wolff Zoon WmwQ FruimedanteH aj en 35 ets de 5 ons T CREBAS Een HEER zgne bezigheden b h h zoekt Eost en Inwoning met gebruik van VRIJE KAMER bg eene nette familie in de nabgheid van het Spoor Adres onder No 1196 aan het Bureau dezer Courant H PAUL J Civiel lageoieur en Arcliitect Zevenbuizei Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 STEEIVKOLEM Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wg tot 57 2 et per Heet kontant zonder korting afleveren vrg aao huis bezorgd mits bg 2 of meer Beet gelgk genomen JAIV PRl CE Cl Gouda 29 Sept 1885 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mm um of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderigk levensbencht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prjis 80 Cents Snelpersdruk van A Brinkman te Gonda ieuws n Advertentieblad mor Gouda en Omstreken 1 = f toestenden en verbondingen in ons vaderland van dien aard zgn dat zonder gevaar aan alle meerderjarige ingezetenen ook al behoudt men de gewone beperkingen inrloed kan worden ge ven op het landsbeftunr Daarvan zgn wg nog niet overtuigd en m die reden blgven wg ons tegen den eiach der arbeiders verzetten Een andere vraag is echter of niet de nitingen van den jongsten tgd olu liberalen moeten aansporen om de dear va bet stembureau zoo wgd mogelnk open te zetten het komt ons voor dat de tgd daar is om zoo ver te gaan in die richting als eenigszins met de veiligheid van de g eve8tigde orde van zakaa bestfianbaar is Op zich zelf zgn de verseUiiseleo die wg in den werbnansstand wMmemen wg spreken altg van de bezkdigde en ordelievende onder hen niet van de oproerkraaiende socialisten die verschgnselen zgn opwekkend en geven mo d voor de toekomst Wg behooren niet tot die benepenen van barto die tegenwoordig s gvonds met zekeren angst hnn dagblad epneoWD om te zien wat er nu weer aan de hand is en die onrnstig slapen en droomen van roode republikeinen eo communemannen Dat gttwaai met Mode lappen ergert ons docb wjJ troosten on met de gedachte dat er meer tnatjongensacbtige baldadigheid achter schuilt dan een duidelgk bewustzgn van de beteekenia dier oitheemsebe bloedvlag Oevaar zien 9 er niet in schoon wg bet eens zgn met heo die meenen dat bet tegenwoordig misbruik dier verdachte vaandels in het belang der rastige hargerg door eenige wettelgke verordening of politie maatregel moest worden belet Wg hebben nog te veel vertrouwen op de stevigheid van het gebouw der maatschappg om in ernst te vreezen dat dit door zulke nietige deukjes zal ineenstorten als een kaartenhuis Het leedwezen dat wjj gevoelen over de volksmisleiding en opruiing waarvan wg dezer dagen getuigen zgn gaat bg ons gepaard met waardeering van den vooruitgang die in den boezem der goedgezinde arbeiderspartij 3 waar te nemen Het geroep om stemrecht getuigt van toenemende po itieke ontwikkeling onder de niet kiezers waar men zoo diep het gemis voelt van burgerlgke mondigheid mag met reden verwacht worden dat men met belangstelling de publieke zaak zal nagaan en met kennis vau zaken van zjjn stem zal gebraik maken indien de tgd daartoe gekomen is Wg zeiden hierboven dat invoering van het algemeen stemrecht niet het duizendjarig rgk van voorspoed en vrede onder den werkmanstand zal doen aanbreken zooals sommige voorstanders schgnen te denken maar waar blgft het dat bet steeds aanbeveling verdient alle standen en das ook den zoogenaamden vierden stand te laten medewerken tot de keuze der volksvertegenwoordigers Bene regeering zal des te beter het belang van alien bevorderen als allen invloed op den gang der staatszaken kunnen uitoefenen In beginsel dus en als ideaal hebben wg niets tegen den eisch der werklieden natuurlgk met de door het gezond verstand voorgeschreven en door ieder verlangde uitzonderingen Alleen wenschen wg er niet met een gewaagden sprong maar geleidelgk en zonder schokken toe te geraken Het komt ons daarom voor wg hebben bet reeds meer betoogd dat het zaak ia bg de aanstaande grondwetsherziening een flinken step vooruit te doen en zoodanige regelen te stellen dat niet langer de gezeten en belastingbetalende werkman worde buitengesloten Voor zoover wjj kunnen nagaan is de onlangs voorgestelde grondslag der huurwaarde voor liet stemrecht een goed denkbeeld Algemeen Stemrecht Dii onderjÉ rp is door de manifestatiën der arbeidersverMUigingen in den laatsten tgd ifeder asta dh orde gekomen Ve wordt er dezer dagen ver gesproken en geschreven vooral inVei uind met de woelingen Mr sociaaldemocraten ÜSie zich van deze qiiaestie bedienen om den tgdelgken bnval te genieten van de meer bedaarde werklieden waarvan het Alg Ned Werkliedeobond het orgaan is Dinsdag namiddag i in de Spoorslraat een aangespannen boerenwagea door de IJselstoomtram stnkgereden De tram al keerde terug daar hSmet tegen de Klei egsbrug op kon komen omhei nogeens met grooler kracht te probeeren datgelukte Zoowel het paard als de personen dieiü den agen aten gn mei den schrik vrijgekomen Naar aanleiding van riii oiigev il dal gLluHy Je voorstanders van dit recht maken zich blgkens honne in den Haag gehoaden redevoeringen ze 1 overdreven voorstellingen van de goede gekken die de vervulling banner wenscben vook nen hebben zon Het is in hun oogen als een boovermiddel om alle maatscbapplgke kwaleol van de aarde te verbannen Zeer terecht iwerd hnn door den minister Heemskerk de opmerking gemaakt dat als dit zoo ware elk rechtgeaard vaderlander zich aan hunne zgde scharen zou De minister ontkende echter dat de maatschappelgke toestonden zullen verbeteren door invoering van algemeen stemrecht Dit is ook onze meening De ondervinding leert dat de tegenwoordige ongunstige toestand in handel en ngverheid die Ade oorzaak is van den nood eo de malaise nVinder de werklieden iu verschillende landen I gelgkelgk heerscbt schoon er eene groote verscheidenheid bestaat in regeeringsvorm en staatkundige instellingen De Uaagsche betoogers zgn te zeer vervuld met de voortreffelgkneid van hun denbbMld om Juüas iMt voor eo taa n te overwegen zoodat men het hnn niet al te kwalgk moet nemen indien zg ons die niet met hen medegaan niet zeer malsche beschuldigingen naar het hoofd werpen en het doen voorkomen als kwam ons verzet louter voort uit eigenbelang De bourgeoisie is in het zalig bezit barer rechten en zoekt er nu zoo lang mogelgk anderen uit te houden dit is de korte zin hunner lange philippica s Doch wg kennen ons vrg van derge gke bekrompenheid Wg hebben geenerlei vooringenomenheid voor eenigen regeeringsvorm of eenig stelsel van kiesrecht doch achten een volk gelukkig als het dat gouvernement en die staatkundige rechten heeft welke in overeenstemming zgn met zgn geaardheid zgn geschiedenis den bestaanden maatechappelgken toestand en de eischen van het oogenblik Als wg dus het algemeen stemrecht bestrgden dan doen wg dat omdat wg overtuigd zgn dat de tgd voor die radicale hervorming nog niet gekomen is Voor de meeste woordvoerders der manifestanten is het kiesrecht een aangeboren recht dat hun willekeurig en onrechtvaardig wordt onthouden Wjj zien in het stemreoht niets anders dan een middel om te komen tot eene goede regeering Dat kiesstelsel is dus het beste hetwelk op een gegeven tgdstip de meeste waarborgen oplevert voor een geregelden steat waar een krachtig bestuur zorgt voor eene beboorlgke en rechtvaardige behartiging van de belangen van allen Niemand heeft dunkt ons van nature eenig recht om invloed uit te oefenen op het staatsbestuur maar in overeenstemming met de begrippen van onzen tgd zoeken wo den waarborg van een goed beheer in de medewerking zooveel mogelpk van allen wier belangen hierbg betrokken zgn De vraag wie kiezer behoort te zgn en wie niet moet alleen worden beheerscht door het doel dat men zich voorstelt namelgk een goed en geregeld staatsbestuur Zou nu dit niet in gevaar worden gebracht indien wg nu zoo klakkeloos van een zeer beperkt stemrecht overgingen tot het algemeene Kan men in ernst volhouden dat de pociale