Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1885

1885 3296 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lulk go d gerolg by iioriogen in de ipgiTerteriog gebraikt ook warden de filwhe Pnien door lageren pr i es door allerlei ToorwendieU bet publiek aanberolea dat daardoor op een dwaalapoor gebracht wordt Men noet daarom rooniohtig cyn en bg den aankoop er oauwkeorig op letten of het etiket een wit kruit op rooden grond en de naaotteekeoing tan K BBANDT draagt Verkrijgbaar bg den Apotheker J H M Zeldenfgk te Gouda OEVO D£N eo aan bet bureau ran politie gedeponeerd een lilrer Einderarmbauiije KEXXiSGE MJMG De BURGEMEÏSTBE an GOUDA brengt bg deie ter kennis Tan de belanghebbenden dat door den heer Frorincialeo Inspecteur der Directe Belastingen ent te Botterdam op den 28n September 1886 is executoir erklaard Het Kohier No 6 voor de Belasting op het Personeel dienst 1885 86 Dat oormeid Kohier ter iorordering is gesteld in handen Tan den heer Oatranger dal ieder die daarop voorkomt Terplicht is tgoeu aanslag op den bg de wet bepaalden roet te Toldoen en dat heden ingaat de termgo Tan DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 1 October 1885 De Bnrgemeeater Toornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOEN JIIABKTBBBICHTBN GtoUda 1 October 188S m Orer het algemeen ij een rastere stemming in de granen merkbaar Zeeawsehe tarwe in beste soort 7 76 a 8 26 Polder 7 25 i 7 60 mindere daar beneden Eogge ƒ 6 S6 ik 6 76 Gerst ƒ 4 76 ij 6 60 Cheralier tot 6 60 Harer rooral raat 4 i 4 40 Maïs tonder prgereranderiog met weinig handel De reemarkt met gewonen aanroer handel in alle soorten traag rette tarkeus ii a 26 et rarkens roor lionden 20 a 21 ot magere rarkens en biggen traag biggen 0 8U i f I IO per week schapen en lammeren traag Aangeroerd 86 partgen Kaas EertU kwaliteit 23 i f 26 tweede kwaliteit 19 a 22 Noordhollandaohe ƒ 22 è ƒ 27 Goeboter 1 40 è i 60 Weiboter 1 20 4 1 80 Bargerlijke Stand OVEKLEÜEN D9 Sept A Hap Hl 26 j C de Jong 9 m 30 H ran deu Kio SI j 11 lu i Girlhau 20 j 1 Oei K Je BmijD wed M huil 94 j OKHUWD 30 Sept J L Mimptn eu T Dijkstra APVERTENTIÊN Heden overleed in den ouderdom van bgns 52 jaai mgn geliefde Echtgenoot de Heer HEEMANÜS van dm RING tot diepe droefheid van m en mgne kinderen Wed J A VAN DEE RING Qovda 30 Sept 1885 Messer Er wordt gevraagd in een Burgergezin eene fatsoenlgke Adres franco brieven onder No 1107 aan het Bureau dezer Courant STEEIVKOLEIV In LOSSING eene LADING Grove Ruhr Rachelbolen waarvan ik tot 57y2 et per Heet kontaut zonder korting aflever vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of neer Heet gelgk genomen E HE IJ BOGEN 129 Snelpersdruk van A Beinkm an te Gouda D H00GEi B001ll Magazijn van Onderkleeding WOLLEN EINDER EliHB0g8ia De DIRECTIE der Geldersclie BOTEHHAL gevestigd Lochem Gelderland Maakt aan het geëerde publiek bekend dat van af heden zgn te verkrggen pnik versche Boeren KIPEIEBBN en KAMPEB BOTER tegen marktprgs Bestellingen worden aangenomen voor Oouda RAAM 422 Aanbeveleud DE DIRECTIE NB HH Winkeliers flink rabat Nu weder door het droevig ongeval van den Heer KAPTIJN in groote levenszorg verkeerende beveelt zich ondergeteekende bg een ieder vriendelgk aan tot het geven van PRIVAATLE SEl KANTOOR SCHRIJF of ANDER WERK van welken aard ook Dat men trachte een reeds zoo lang zwaar beproefd huisgezin voor een geheelen ondergang te beveiligen is zgn diep gevoelde wensch op welks vervulling hg zoo vaak dankbaar nederzag A HAVERKAMP Hnisonderwgzer STEEIWOLEN STEEDS verkrggbtor en voorradig P ike Orore Riihr Eaehelkolen a 57 2 et per Heet Mud vrg aan huis bezorgd mits met 2 Heet of meer selijk genomen betaling contant zander korting A VI GEBLI1 G Kamemelksloot 482 BESTELLINGEN worden aangenomen bg de Wed P HAZEBROEK Raam 222 J L TAMINEAÜ Korte Tiendeweg H M DERCKSEN Lange Groenendaal A DERCKSEN Korte Groenendaal NieuAv Nieuw wmmmiK ttn i git zwarte Schrgf en Copié er inkt De e Inkt vloeit eitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft o plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEH Nederland Schrgflnkt Alizarin Keizer Schrgfen Copiëerinkt Salon en andere Inktsoerten en vloeibare Lgm Verkrggbaar in iedere Boekwinkel H voK GIMBORN Emmerik ajd Rijn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden YEEVOLGBUITDÊL OP DB Evangelische Gezangen Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Het KAI TOOR in EFFSCTSN en ASSURANTIËN van Gebr BIËZE AAR is Verplaatst naar de 0ouwe k C 193 De ondergeteekende is door veelvuldige aanvragen er toe besloten zgn cliSntèle in de gel enheid te stellen zich in den kortst mogeIgken tgd van prima kwaliteit Wild en Gevogelte te voorzien en wel tegen dezelfde prgzeu als bg de voornaamste Handelaren in dat artikel in andere steden De prgzen voor deze week zgn KLEINE KALKOENTJES 2 60 PIEPKÜIKEN8 1 50 POELARDES 2 60 DUIVEN 060 WILDE EENDVOGELS 1 30 GEMESTE € 1 50 TALINGEN 0 70 HAZEN 2 70 JONGE PATRIJZEN 1 50 OUDE 1 20 SNIPPEN 0 80 Bovengenoemde Artikelen worden ook gebraden en geheel gereed gemaakt geleverd W K RÜAIJIMAAKËRS 17 Haven Haven 17 KINDERMEISJE gevraagd zich te vervoegen bg de Boekhandelaren A KOK Cou te Oouda HAVEN 17 RAAIJMAAKER8 HAVEN 17 Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Chantomelanos Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 cents verkrggbaar bg Well N Snnden Lcidca W Li lhelm Voorburg Bot Berltel Wed Bosman fionda SU BUJEOARMOCDE BLEEKZUCHT BRMTEZVWKTE A Priu ZeTenhuiïen Wed G W ilhelmu Woerd in flessohen k 1 1 80 en f 1 00 TA HAHI IDl BONBON S asiibtfolen tfgeo VerStOpplOg ec daurmede in rerbsnd tiaande auKctteldbeden DE TAMARIlfDB BONBONS ü KRAEPELIEN k HOLM jyn een loivcr pUnlaardif ucht erkeiid pytrertering en eetlust niet torend Purgatief io ooufiluurform asngenssm fri ch van mank en eker werkend In dooien vaii 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA lie loadeninit ran den rook deler GigareKen geeft den lyder aan Aathma lenlond verllchting In Etui van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oploslend en vercaohienil middel b HoOSt en verkoodheid in flescfajei a 20 cents ERAEFELIEN HOLM Apotheken it Zeitl Depot voor Oouda bg den heer C THIMApotheker BINNENLAND GOUDA 3 October 1886 Het onderzoek van het water der GoodechaWaterleiding gedurende de maand September beeftbet rolgeade resultaat gehad 7 Sept 3 i miligr perm kalium per 1000 oe 14ff8 9 g r 9 Ê g il 4 g g g g g g S0 5 I g g 0 g g Door de rerboniriDg der Sociëteit Ona GeDoegen uilen de Ooudtohe ingeietenen gnlurends het a at lelioen genooduakt zyn met minder vooratellingen tevreden Ie ya dan geirooolyk te genieten zijn In 1889 heeft geen voorstelling plaats maar ia de eerste mauaeo van 1886 een viertal die voorloopig op dn volgende data bepaald cgn 7 en 14 Januari 4 eu 25 Februari De VersMiging Stt NederUmdtek Toomtel tal 7 Januari en 4 Februari optreden terirql de beide andere keeren de Kotterdimiche tooneelislea onder directie v o de hk Le Oral en Haspels een voorstelliog tallen geven De pr j eu van het abonnement l a 3 50 voor de vier voorstellingen de verdere voorvsarden tgn deielfde van vroeger en beboereo dos nial veroteld t orden Daar de beide geielsohappen nu niet meer onder i63 beheer itjn eo dus tot op zekere hoogte ala conenrrenteu kunnen worden beschouwd ia het te verwachten dat beiden meer dan ooit ban beat tallen doen om goed voor dan dag ta komen en iets eobooos te leveren Het tal voorteker de tooneelrrienden in deie gemeente en in den omtrek hoogst aangenaam via opnieuw in de gelegenheid Ie sranba gaatatd op oo goadkoope wgje koiiatgciiot Ie kunnen smaken en bet aantal abjooét taJ ongetwijfeld teer groot t jn Ofschoon er fóót Jaauari geen tooneciroorstelling plaau heeft tal toch de taal viStfr dien Mjd el geopend orden nl op SS December op eiken datum er een groot ooooert tal orden gegeven Heden morgen beeft vrou Wieier onende op de Nieowehaven by het vervoeren van twee emmers kokend water in de stearine kaarsenfabriek deerlgk haar voet gebrand door dat een hengel van een der emmers brak waardoor het kakende water over baar voet stroomde Zg is met rgtuig naar bare woning gebracht J V bouwmanstoott A K brievenbesteller en C De K arbeider allen onende te Beenwgk die de vorige week voor de rechtbank Ie Rotterdam terechtslonden wegens veriet tegen en beleedigiug van de rgkiveldwaehters A Hoogewaard en H Metaal aldaar werden Dinsdag te dier lake veroordeeld Ko 1 tot 8 dagen celstraf en de beide laatsten ieder tot 15 dagen oelstraf en 8 boete nbs één dag celstraf Daarna tond o a terecht J S koopman te Haattrechl wegens overtreding der drankwet Keedi lang verdacht sterken drank te verkoopen tonder daartoe vergunning te beaitten verroegden de beide gemeenteveldwachtera van Haaatrscht tich op den lOen Anguslus jl ten haite van beklaagde en bestelden eeu glaasje bitter en een glaasje jenever Beklaagde geen kwaad vermoedende gaf hun het bestelde waarvoor hg betaling aannam en liep toedoende in de fuik Het O M eisohte igoe veroordeeliog tot betaling eener geldboete van 15 subs 3 dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Het onlangs plaats gehad hebbende ongeval met de trambrng over deu IJsel b Oudewater het te water raken n 1 van eene machine der IJsel stoom Iramwegmaatschappg heeft aanleiding gegeven dat van booger bestuur bevel is uitgegaan om een onder toek in te stellen omtrent de al of niet voldoende aoliditeit van die brug In de openbare vergadering van den Baad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur Is O a ingekomen een Koninklgk besluit houdende beslissing in take het beroep trau P Leeflang te Nienwerkerk a d IJsel van Ven besluit van burge meester en wethouders van Soordrecht waarbg hem vergunning ia geweigerd tal het oprichten eener varkensslachterg Het betlnil vai Burg en Weth van Moordrecht is vernietigd en de vergunning alsnog onder lekere voorsrairdea verleeod Het bestnnr der Maatschi ip j Jpalto beeft aan de familie van wjjlen mevr Klein Ganman het vereerende rertoek gericht om tich te mogen belasten met de regeling der begrafenis op Maaadag a s Dit aanbod is nut ingenomenheid begroet De heeren Jacq Grader Se voorzitter der Maatschappij en Louia BoawmaaMer tgn door het Bestuur als eere ceremoniemeestera iwigeveien en hebben de gebeele leiding op zich genaaeg Ml plaati van aamenkoffilt or hen die aan den stoet ensohen deel te oeoMa is de Siadsachouwbarg tangewezen Vandaar bagerft men tich naar het iterfbnit om langs eeo nader te bepalen weg naar de Oosterbegraafplaata Ie trekk Thans deelt het faJ Mde dat door Jeanne Lorelte nog geen rei ues1 on gratie of om wytiging van straf is ingediend Terfas is het misschien üiel overbodig te herinneren dat ver dergelijk requnl de rechter die bet vonnia mtft geweten ton moeten gehoord worden en dat deilt juist op grond van de overgelegde geneeskundige attesten en van den psjrchischeu toestand der bewhuldigde gemeend heeft dat het niet raadtaam was baar de straf in eeutame opsluiting te doen ondergas Men mddt aaa de Z i Wk Cl Sedert den harfat van 18 7 waren er niet too veel vrachten als tha aa Oe a p ysl e lungea taan als aalbeaaen aan de boomeu ea men plukte van een tak lang twee voet aeht en twintig groote appelen want van talk eau lak werd eene teekening gi maakt Een cent een maagdenpeer roepen uu de venters op de Kieuwmarkt te Amsterdam en iiree centen een dubbele maagdenpeer peren als vuisteu die anders een dubbeltje het stuk moeten doen Ook as men bang dat de vruchten te klein lauden tjjn tengevolge van de droogte Appelen sUat de gewone en de fijne soorten door elkander jiroot van stuk voor eiuige centen Ie verkrg gen Twee centen de nieuwe noten volgt nu ook nooit gehoord voor de dertien Voor een dubbelde heeft men een zeventigtal nieuwe noten Wie tou den moed hebbeu te voor een dubbeltje te pellen f De rede waarmee prof H P Q Quack Dinsdag te Amsterdam het hoogleeraarsambt aanvaardde is in het October nummbr van d Qidt opgenomen Zyn slotsom is een tweevoudige raad aan hen die illen medewerken om de maatschappg gezond te doen blgven Allereerst weest niet hooghartig en bard Het leven hier op aarde is een samenleven een samenwerken Isoleer u niet Het type van den misanthrope van Molière is verleidelgk in onie dagen Er is in bet maatschappelgke zooveel phrasendienst zooveel scbgo onwaarheid eu onoprechtheid om ons heen dat g ons soms met bitterheid ompantseren en er iets nobels iets heroieks in tien om stroef door het leven te andelen en ons met zeker eergevoel van de wereld af te tenderen Maar hooger dan het eergevoel staat de cfaariteit de liefde Oefent barmhartigheid uit Deukt aan de woorden der Bergrede Zalig tgn de zachtmoedigen want ty tullen het aardryk beerven Zaüg go de barmhartigen want hun zal barmhartigheid ge scbieden Zalig tgn de vreediamen walk tg zullen Gods kinderen genaamd orden Wordt niet boa omdat anderen een haat hebben tegen dat wat u lief is Zoekt liever naar de oonauk van dien wrok eo neemt te weg Herinnert u de arme Peggy die de bloemen haatte Haar rijkere gelukkiger tuslers kunnen in sierlgke parken de geuren genieten die van de kruinen der stnmrozen oprijzen zy moet ruikers verkoopen van straat tot straat van deur tol deur totdat ly den reuk der rozen verfoeit Beeldt n ook niet lo alleen deo steen der wgten te bezitten In werkelijkheid kunt gy in het maatschappelyke wel iels doen Diaar toch niet al te veel Met het element van het onbewuste in de maatschappg moet gij wel degelgk rekening banden Weeit bescheiden opdat niet de maaieehappy glimiache over uwe actenr bemoeizucht eu omhaal Mgu tweede raad is weest niet al te besorgd of te besoxst Kteinmoedigheid past hier niet Orer den eindpaal of den uitslag behoeven irg ons niet al te ongerust te maken Met ol zonder ons gaat de maatschappij voort Al werken de mensoben tegen er is eeu kracht in die raaalsshappij die haar tul liet einddoel leidt In dit opzicht moet eeo gevoel vau berusting en kalmte zich van ona meester maken Door zelfbebeersching moeten g zelfs veel geschiktheid zoeken Ie verkrggen om te verdragen vat wij niet dadelijk begrijpen Wg moeten het afleeren om de verschgnselen van den dag met zenuwachtige op ellingen van sympathie of anilpaihie ie begroeten Volgen g ook bier de natuur patieus quia a erua Verbeelden wij ons niet dat de aarde ten einde loopt omdat enkele outer particuliere begrippen onier hobbelpaarden van politiek ereo icht of iets dergelijks orden te pletter gestooten Weeal niet als de Fransche legitimisten die niets vergeten en niets aaoleeren De deining van den oceaan werpt soms allerlei schuim ons toe maar na tekereu tijd trekken de golven tich terug Weest dus niet vervaard Maar verinlt n liever met blydschap door te trachten de wetten der samenleving te doorgronden Dan leeft gy vrij en harmonisch mede het leven i tr gemeenschap Dso kunt gy bewust medewerken aan het architectonisch ideaal dat wy allen oor oogen diaetca bebbea o Eene wetenswaardigheid over de werving voor Indiê Onder dit opschrift wordt in het UUitair Blad het volgende verhaald Kaar aanleiding van de onderscheidene gevallen van indieustlrediug onder vaUche namen en met oneehie papieren die zich meermalen en vooral weder in den laatsten tijd bg het Koloniaal Werfdepot voordoen komen dikwyis ourieuse dingen aan den dag Zoo is nu o a gebleken dat er tich te Amsterdam een particulier bevindt die op teer eigenaardige wyie tgn erk maakt van de industrie om individu s die om begrypelgke redenen hun eigen papieren niet in orde kunnen krgiren klaar te maken voor het Koloniaal Werfdepot Ten einde zich de noodige namen en renseiitnemeatan te verschaffen van personen vier stukken hij later tonder dat zy zelven er iets van gewaar worden ten behoeve van andere tal lichten gaat hy volgenderwgte te werk Voortien van een pakje planeten begeeft hg zich naar de danshuiten ea cafe s aar zyn volkje Ie vinden is en laat hg daar voor één cent of voor de aardigheid een planeet trekken Om nu bet toekomatig lot van den natuurlijk meestal aanstaanden raillionnair in byzonderhedeo te kunnen voorspellen moet aan den modernen Zorogster nauwkeurige opgave worden gedaau van naam en voornamen datum en plaata van geboorte ondera ambacht rooral legenwoordige en voormalige woonplaats of plaatsen en loo meer De antwoorden worden door den planetenlezer zorgvuldig genoteerd om te hui teruggekomA even zorgvuldig in een register te warden ingeschreven Komt hg nu toevallig of alles behalve toevallig dat el meer t geval zal zijn in aanraking met een individu topals wij hierboven bedoelden dan biedt hy dezen lijne hulp eu tusschenkomst om ondanks die papieren zwarigheid de gewilde indiensttreding te bevorderen onder lekere voorwaarden slechts waarin natuurlijk de huid van den beer het handgeld bet voornaamste artikel is Wordt het voorstel aangenomen dan slaat te menschenvriend zyn te Utt open en herdoopt zyn cliënt Onder diens nieuwen naam worden uu met gebruikmaking van de nuttige bgienderheden uit bet boek bij gemeente besturen en politie zonder dat de planeten koopman relf een letter op hel papier zet de vereischie bescheiden tot indienstneming te S rï3 SM W K 2it i ifA