Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1885

Harderwp ali daar e u geboorteakte bewijieD Tan goed gedrag Tnjstelling Tan de nationale militie beTolkingskaart en zoo noodig bewija fan toeatemming van ondera of voogden bg minderjarigheid in orde gebracht Bg persooniyka aanirageo op het gemeentehaia van een bevgs van goed gedrag moet de belanghebbende tich door twee getnigen laten rergezellen Ook dese heeren vorden rgeieverd door den pianetenleier die hno oor dergelijke dienateo al naar mate de tgden betaalt Oe laatste markt ras 75 cent Is die persoonigkr aanvrage van stokken minder raadzaam dau vertrekt de aanstaande koloniaal onder geleide van een assooié van den fvuarzegger naar Harderwijk en richt zich van daar per brief aan de Autoriteiten Marcheert nu allee naar weuBcb irordt de persoon lichamiilgk geschikt bevonden en is hij slim genoeg om de vele vragen hem door den korps oommaudant gedaau voldoende te beantwoorden dan steekt hij weldra in de kapoljas en het Indische leger is een schurk rijker Vaii de oprichting van hel Koloniaal Werfdepot af hebbeo deze practijken bestaan hoeivel zij wij weten dit van nabij met veel ander kwaad tegenwoordig ten gevolge van zeer nauwlettend toezicht bij het depot zelf vrg wat minder dan voorheen gelukken Naar het bla l ten slotte er bijvoegt zoude door de gemeentebesturen althans voor zooveel bet mogel is een middel er tegen kunnen aangewend worden door nl telkens wanneer mondelinge of schriftelgke aanvragen om papieren inkomen zich zooveel doenlijk te vers ewissen van de identiteit van den belanghebbende ofschoon het geheel den kop indrukken van het kwaad echter zoolang er papieren gevraagd worden wel een vrome wcnsch zal blgven Buitenlandsch Overzicht Morgen 4 October wordt de Frnnsche kamer van afgevaardigden gekozen maar de uitslag der stemming zal eerst eenige dagen later bekend kunnen zijn Tengevolge van de toepassing van den scrutin de lisle hebben de siemburenux veel me r arbeid te verrichten dan onder het vorige stelsel en daarbg komt het groote aantal candidatenlgsteu Alleen in het Seme departeraent zijn er vgftieo nl lo die conservatieve lijst 2o de lijst Kochefort 3o de lijst der oiiafbanktlgke radicale republikeinen 4o de van de Lanlerne 60 de lijst van de Bataille 60 de lijst der opportunisten 7o de lijst Clémenceau 80 de Igst Moujan 9o de Igsl r revolulionnairsocialisti che coalitie lOo de Igst der Socialistische Federatie 1 lo de lijst der Federatieve Unie de possibilisteu l2o de Igst van het Repnbliekeinschecoiiomische boofdcomité 13o de lijst der handelsreizigers l4o de Igst van de France löo dp lijst vaa den Te léffraphe federatie der onafhankelijke radicalen Op vele van deze Igsten komen dezelfde namen voor maar het getal candidaten is het toch 317 voor 38 plaatsen De groep die vrouwen opgenomen heeft onder de personen welke zij een zetel in de volksvertegenwoordiging waard acht hoopt in vollen ernst op de zege De bijeenkomst der ambassadeurs te Konstantiuopel zal wanricbtjnlijk heden of morgen worden geopend de heeren die afwezig waren kregen last om hun verlof er aon te geven en zoo spoedig mogelijk naar bon standplaats terug te keeren zoo o a de Duitsche ambassadeur Radowiiz Het doel is de wond welke het tractaat van Berlgn door de Kunielische revolutie heeft gekregen zoo goed mogelgk te heelen zonder verder aan iels te raken Men achgnt den vorst van Buigarge voortaan tevens gomerneur van Oosi Bumelié te willen maken musr zo ider ngzi ing van het tractaat van Berlijn zal dit niet wel gaan volgens de bestaande bepal ngen wor It die gouverneur benoemd voor een bepaalden tijil door de Porte in overleg met de Mogendheden Bovendien wanneer men op welke wijze dan ook de rereeuiging vnu Biilgarge toelaat dau vervalt eigeolgk de reden waardoor OostKumelie ontstaan la namelg k het beveiligen van de Balkanpassen De diplomatie zal al heel slim moeten zgn om hier wat op te vindeu Uit Petersburg wordt gemeld dat atdftar ten opzichte der Kebeurteuisseu in Rumelié een gunstige indruk is teweeggebracht door de oüicieuse mededeeling van hit Journal de St Pe tertbmrg dat elk gevaar is weügmomen van het oosrenblik af dat Europa zich met de uaestie Dt moeit en haar op diplomaiiek terrein overbrengt Men is zelfs geneigd om Ie gtlooven dat de eenvoudige vertoogen der mogendheden die het Berignsche tractaat onder ttfkenden voldotnde zullen zgn ora elke volksbeweging in Servié Macedanié en Griekeulaud Ie voorkomen Dat de omwenteling in Oosi Rumelië louter het werk van hel volk is gewee ten geen rCiieerlng geen staatsman er de hand in had werd door een aanzienIgken Bolgaarsohen prelaat ten stelligste verzekerd aan den oorrespondeut van de Times te Bustschuk Voor Bnslaud is de taak niet aangenaam zeide hg en dit doet ons leed want wg zgn aan Busland leer dankbaaar voor atles wat het voor ona gedaan heeft Laat ons hopen dat het geen wrok lal hebben en boven alles dat het zich niet wreke op onze vorst die door het Bulgaarsohe volk zoo innig bemind wordt Deze vorst werd oia gegeven en wg namen hem aan Hg heeft geleerd ons te begrgpen en wg hebben geleerd hem lief te hebben Niemand heeft bet recht hem ons te ontnemen de vastelandsmogendheden hebbeu rechtstreeks of zgdelings stoffelijke belangen in Buigarge Engeland heeft slechts zedeIgke belangen Op Engeland vestigen wg steeds onze hoop dat in deze aangelegenheid geen onrecht geschiede Voor vorst Allexauder springt ook de Standard in de bres Indien Engeland zich verzekeren kan van de medewerking van Oostenrgk en Duitsohland dan zal volgens het conservatieve blad lord Salisbury de vertegenwoordigers van Groot Britanië in het buitenland annachrgven niet toe te stemmen in de scheiding van Bulgarije en Rumelië en niet de hand te leeneu tot het afzetten van den vorst Handelde het Britsche kabinet anders dan zonden de belangen van Europa aau de Russische heerzucht en kuipergen opgeofferd de vurige wenichen van een volk vernietigd en de rechten van een dapperen jeagdigeiï prins geschonden worden De gelegenheid biedt zich nn om aan Rusland een geduchte les te geven en een stolfelgke nederlaag ir berokkefien Het werkelijke gevaar voor Europa ligi volgens den Standard niet in het streven der Bulgaren of der Serviërs maar in de heerzucht van Rusland Te Montreal Canada zijn ongeregeldheden ontstaan naar aanleiding der verordening op de verplichte inenting De pokken heerschen hevig iu die stad op 29 Sept kwamen 4000 gevallen voor waarvan 66 met doodelgken afloop Sedert hel begin der epidemie zijn de Franschen in Canada bgzonder geteisterd 641 banner bezweken Toch weigert een gedeelte der bevolking hardnekkig om zich aan de inenting te onderwerpen Men is beducht voor aanslagen op de bureoleu Tan den Montreal Serald en andere bladen die de Regeering aansporen om de veror leniug streng toe te passen Men zegt dat vier voormaline leden der Pargsche Commune aau het hoofd der oproerige beweging staan De troepen waren gisteren geoonai Deerd ail vrees voor nieuwe ongeregeldheden VERGADERING VM M fiEUËËIHTËRAAD Zitting van Vr dag 2 October 1886 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn 15 leden Afwezig il de heer Hemaing terwgl er ééne vacature bestaat De heer Prince tot nog toe door ongesteldheid verhinderd de na zgne herbenoeming tot raadslid gevorderde eedeii af te leggen legt die in handen van den Voorzitter af Deze wenscht daarop den heer Prince geluk met het blijk van vertrouwen van zgn mede ingezetenen ontvangen terwgl hel hem genoegen deed hem wederom hersteld in de vergadering te zien Spr hoopt dat het hem langen tijd moge gegeven zgn zijne krachten aan de belangen der gemeente Gouds te wgdeo De notulen der vorige vergadering worden Toorgelezen en onveranderd goedgekeurd iJe Voorzitter deelt roede dat bg besluit van ZEi den Minister van Fiuantiën ingevolge de Wet van 26 Juli II in plaats van het Vs gedeelte van de opbrengst der personeele belasting de gemeente voorloopig eene veste som is toegekend van 37 646 64 Verder deelt de Voorzitter mede dat bg Koninklijk Besluit van 16 September 11 den heer L A Kesper Conrector aan hef Progymnaaiam alhier tot 1 September 1888 Vrgtlelling is verleend van den doctoralen graad Deze luededeellngen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn 1 Eene missive Tan Regenten van het Beite delingenhuis naar aaiiieiding der opmerking van de Raadscommissie in wier handen de begrooting voordat geslicht was gesteld die bezwaar maakte inhet aanstellen van een suppoost tot het oppassenvan zieken alvorens door den Raad was uitgemaaktwaar zieken uit het Bestedelingenhuis moetenworden verpleegd in genoemd gesticht of in hetfiasthuis in deze missive worden nadere inlichtingen aangaande die zaak gegeven Aangenomen voor kennisgeving 2 Eene missive van B en W bevattende hetantwoord op het rapport der Raadscommissie inwier handen was gesteld de Gemeentebegrootingvoor 1886 Daaruit blqkt dat bg bet dagelgksoh beitanr ovirwegende bezwaren bestaan tegen verandering van het progymnasium in een gymnasium Deze bezwaren zgn hoofdzakelgk Tan finaucieelen aard Ce kosten tooh ran een gymaasiam moeien worden gerekend op ƒ 20 000 per jaar Op eene rgkssnbsidie oor een gymnaiinm tot de oprichting waarvan eene gemeente met ooi zielental niet verplioht is zal wel niet te rekenen vallen terwgl bet progymnasium eene rgkssubsidie geniet van de helft van de werkelgke kosten Dus zou de gemeente de geheele som moeten bekasligen wat inderdaad volgens B en W Toor onze financiën te bezwarend moet worden geacht B en W dtelen CTcnmin het gevoelen der Commissie ten opzichte van de vergrooting der raadszaal Was er door de Commissie op gewezen dat dit noodig was daar de bevolking van Gouds nu 19 163 zielen telt ieder jaar vooruitgaat en dos welhaast 20 000 zal bedragen in wolk gCTsl er twee raadsleden meer zullen moeten zgn dan heden het geval is die in de tegenwoordige raadszaal geen pUati meer kunnen Tinden B en W meenen daarentegen dat bedoeld zielental eerst moet geconstateerd zljo na de lOjarige volkstelling zoodal eerst in 1891 of als de bevolking dan nog niet tot 20 000 ii geklommen in 1901 dus in de volgende eeow de Raad eerst met 2 leden zat moeten worden vermeerderd Doch al ware dii eer noodig dan nog zou de vergrooting der zaal onnoodfg zgn die met bel oog op de prachtige Gobelins bei plafond enz uil een sohoonheidsoogpnnt in allen geval teer te betreuren zou zgn Stelde Toorts de Commissie Toor den poet voor verlichting met 1000 te verminderen daar die somals het ware weggegooid is wgl de lantaarns opounoodiiie uren branden soms bg kisarlicbten dag B en W willen daarentegen den post met 1000 Terhoogen opdat Toortaan alle lantaarns op hoeken van straten bg den ingang vso stegen ent Maande den geheeleu nacht hetzg de maan schgnt ofniet zouden kunnen branden Ter visie Een voorstel van B en W tot uitgifte van gerioleerden grond aan F Herman Ft en D vanVliet Dz alhier Ter visie Een adres van A Scbarlo e verzoekende Terlichliug Tan de Boomgaardiiroai In handen Tan B en W ter afdoening Aan de orde De begroolingen der gesubsidieerde Instellingtn Tan Weldadigheid dienst 1886 Deze worden achtereeenvolgeni bebomdeld n goedgekeurd Daarop worden benoemd tot Onderwijzeres aan de Ie Bnrgenohool Toor meisjes Hej E P J Jager Ie Gouda met 14 stemmen De beer Jager nam aan deze stemming geen deel Onderwgzerea aan de Tnsioheniohool mej A Slegl te Gouda roet 16 st en mej J W Jtoi te Oudshoorn met 14 al terwgl mej H J Q E Bux te Breda 1 stem op zich Tet nigde Aan de orde zgn rerrolgeni Reclames tegen aanslagen in de Ploatulgke directe belasting op de inkomsten dienst 1686 Ingekomen zgn 17 reclames Deze worden behandeld in eene zitting met go sloten deuren Na heropening der openbare Tergadering wordt medegedeeld dat daarop als Tolgt is besohikt Afgeviezen zgn de reclames Tan J M de Weger Wgk O no 105 A Tan den Ring 8 f 10 $ N Kunsel H 1 J van Mentob ir K r 208 P J van der Want N 109 L Boot O 377 J Fannebakker P 61 P Verkaik P 70 W van Beden P 166 Verminderd z jn de aanslagen van Mevr Lvgten geb Ellerman Wgk A no 101 Gebracht van ƒ 2200 op 1000 J Linden Wgk F no 48 Gebracht van 800 op 600 A Straver Wgk O No 128 Gebracht van 600 op 600 Wed Hazebroek geb KeS Wgk O No 22 Gebracht vnn 526 op ƒ 400 Oeroieerd zgn de aanslagen van K P Peetere Wgk O No 161o J P Scholten O 26 H Verbeek P 2 M van Leeuwen Q 107 oTerl Niets meer aan de orde tgnde wordt de Tergadering daarop door den Voorzitter gesloten CORRESPONDENTIE Cb K t A De reiactio dezer conrant heeft geen iogezoadeo Btak betreffende die zaak ontvangen De DitB irDkeD van het Ksntongerecbt worden wegeni pUstsgebrek in ons volgend nammer opgenomea uargerlijke Stand GëBOKEV 1 Oct Maria Sopbia ouders A Noteboom en K Verjtoed OVKBLKDBN 1 Oct C Baboow 3 w ONDERTROUWD 2 Oct M von Veto 19 j en B Bloot 20 j ADVERTENTIÊN Ondertrouwd WILLEM PREDEBIK SPRUIT EN ENGELINA MARIA BINZER Gouda I 2 OcU1885 Arn iem ♦ Voor de vele blpeu van belangstelling bjj het overlijden Tan onze geliefde Dochter ondervonden betuigen wg onzen hartelgken dank W G VAN DUB GEEST A TAN DEB GEEST BOCMANS De ondergeteekenden betuigen met deze hunnen hartelgken dank voor de bewijzen van belangstelling bg gelegenheid van hun howeliik ondervonden As VRIJLANDT I VRIJLANDTWeetp 3 October 1885 Zwaan Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETIJUNDEOOGLEEVEE te GOVDA op MAANDAG 12 OCTOBER 1885 des moi ens te Elf uren in bet Eoffiehnis xBabhoni aan de Markt van No 1 Een goed onderhondeo gemakkelgk ingeiicbt WOONHiriS KOETSHUIS PAARDB NSTAL en KANTOOR TUIN OPEN PLAATS en ERVEN un den Raam te Gouda Wjjk O No 220 met 2 uitgangen in de Nobelstraat Het Huis bevat 4 ruime Kamers groote Eenken 3 Zolders Bergplaatsen en velerlei No 3 en 3 TWEE RAASPAKHUIZEN met de zich daarin bevindende STELLINGEN voor 2000 en 1500 kezen en ERVEN naast het vorige perceel Wgk O Nos 219 en 218 No 4 Een niet long geleden gebouwd goed onderbonden KaaspalKhuis met de STELLINGEN voor 8000 kazen en ERF aan de Nobelstraat te Gouda Wgk O No 235 De perceelen zgn te aanvaarden 15 November 1885 en worden eerst ieder aizonderlgk en daarna gecombineerd geveild en afgeslagen En No 5 Een goed onderbonden mim gebauwd Winkel en Woonliuis ERF en OPEN PLAATS aan de Gouwe te Gouda wordt uitgeoefend met SLACHTHUIS BERGPLAATSEN enz uitkomende aan het Nonnenwater Te aanvaarden 1 November 1885 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTüIJN DROOGLBEVER te Gouda Nederlandscli WerkHedenfonds Dit Fonds stelt zich ten doel het verzekeren van een wekelijkach Pensioen aan oude Werklieden en eene nitkeering in eens bg overlijden Inlichtingen te verkrijgen bg het Agentschap te Gouda Dr J S 6 GLEDNS Crabethstraat Voorzitter J H van DEB VOORT Flnweelen Singel Secretaris C D JULIUS Flnweelen Singel Penninomeester Mr J FORTÜIJN DROOGLBEVER Westhaven 204 Mr D N BROUWER Gouwe DEPOT STATIOy RBIJN8POOB HIBERNIA en SHAMROCK STEENKOLEWf Bekroond te Amsterdam Tentoonstelling 1883 met de Bere Diploma Hoogste Onderscheiding P 1 y z e n d ê r Steenkolen CONTANT ZONDER KORTING Fer Heet vrij aan bcie Gewone Kachel en Machinekolen prima kwaliteit ƒ 0 60 Zeer grove Kachelkolen prima kwaliteft 0 65 Stukjes Steenkolen Noo eskolen 0 75 Smeekolen prima kwaliteit 0 60 Idem idem gezeefd 0 65 Haard of Stnkkolen 1 Idem idem groote st p 1000 K G 11 Gekl Duitsche Gascokes p HL k 32 KG 0 50 Idem idem 20 HL 9 Bniinkoleiibriquetten merk per 100 stnks 0 60 1000 5 40 2000 of meer 5 per duizend Voor beduidende partyen worden tegen verminderden prgs contracten a esloten Deia alom gedurende mim twintig jaar gunstig bekende steenkolen worden dagelgks versch van de mgnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm BBSTELKANTOREN DEPOT STATION RHIJNSPÜOR E BE JONG Crabethstraat Q 237t P W VAN BUK Mr Schoenmaker Lange Groenendaal T VAN EIJE Bierhal Groeneweg S D BOOIM Gouda October 1885 BruinkolenBriquetten Merk B verbranden reuktloo zonder roet achter te laten De Bruinkolen biquetten B bieden het voordeel aan dat zg uren lang branden zonder dat men naar het voor behoeft om te zien wat ook bg het gebroik in Kenkenfornuizen groot voordeel heeft Bij het stoken van Briquetten wordt men opmerkzaam gemaakt dat De kachelpgpen bijna nooit behoeven schoongemaakt te worden De kookpotten niet aanslaan De temperatuur steeds gemakkelgk te regelen is De kamerincht onbedorven blgft en de BRIQUETTE vooral voor salon en ziekenkamer onontbeerlgk is De doorgebrande BRIQUETTE als doofkolen en met de asch met goed gevolggebrnikt k wo rden voor warme stoven 6 De BRI4OKTTB iu haarden die met gascokes of Iissrdkolen worden gestookt de beste dienarten bewgst om een matige warmte te onderhouden GLACÉ HANDSCHOENEN tot in de fijnste kleuren j VAN OS Az Kleiweg E 73 Ondergeteekende noodigt allen uit om een LADING welke aan de Kattensingel in lossing ligt te bezichtigen en Kwaliteit te beoordeelen W DEN HEBTOG Agent in Pulp voor Gouda en omstreken Ëerediploma en Gooden Medaille verkregen voor KEMMERICH S Bouillon en Vleeschextract op de Internationale Tentoonstelling te Antwerpen Uitsluitend verkrijgbaar bg Gouda A VAN VEEN Stadgenooten Moeten wij nog langer die Opgféschroefde VLEESGHPBIJZEK betalen AAI BESTËDI VG DBB Levering van STEEIVROLEN ten dienste der gemeente Gouda HERBESTEDING op DINSDAG den 6aen OCTOBER 1885 des namiddags ten 3 ure De voorwaarden liggen ter lezing op dePlaatselgke Secretarie Gamizoensvoedings Commissie te GOUDA Op den 15 OCTOBER 1885 zal voor boven fenoemde Commissie worden AANBESTEED e levering van de noodige AABDAPPHL Ky ten behoeve der menages van de troepen in garnizoen te Gouda voor bet tgdvak van 1 November 1885 tot 15 Juni 1886 De voorwaarden van levering liggen ter inzage voor belanghebbenden op het Bureau van den Gamizoens Commandant alwaar ook de Aanbesteding zal plaats hebben des middags ten 12 uur De Majoor get STRAATMAN TE KOOP aangeboden een KniideniersTOikel welke door eene vrouw kan waargenomen worden op goeden stand Adres onder No 1198 aan het Bureau dezer Courant Openbare VrUwillige Verkooping TE WADDINXVEEN op WOENSDAG 7 OCTOBER 1885 s morgens 10 uur op t terrein behoorende bg de herberg van A MATZE nabg de R K Kerk aldaar VAN SCHAFENENMmm behoorende aan genoemde Kerk jontante betaling Onderricht bg Not MOLENAAR