Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1885

MARKT A S7 Woensdag 7 October 1885 N 3897 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken ONTVANGEN eene schoone Collectie gelakte TURPBAKKEN en KOLENBAKKEN Gegoteo Kolenbakken Haardstandaards Haardsteden PABAPLÜIBSTANDAABDS KGLENLEPELSI POKJEN TANGEN HEETWATERSTOVEN HEBTWATERBORDBN BOTERWABMBBS enz Ook verschillende soorten van met 28 oM kap van af ƒ 3 30 Verder alle artikelen voor Huis en Keukengebmik Gouda J J VAN BEMMEL 6R00TE OFRDIHIlVfi Van af MAANDAG den Sden OCTOBER en de overigfe dageen der Week bij Gebr de RAADT B W VAN DE PAVOORDT D 80 KORTE TIENDEWEG D 80 BERICHT de ONTVANGST van een prachtige Keuze VLOER en KACHELZEILEN in alle GROOTTEN o g Specialiteit in Conetten ECHTE GEZONDHBIDS COHSETTEN Gemaakte Witte Goederen Tricot Bontrokkea en Pantalons Fantaisie DAMES ROKKEN Gebreide ONDEBBOEKEN Fantaisio KOUSEN en SOKKEN FLANELLEN HEMDEN SERVETen TAFELGOEDBRBN Wollen en Katoen DEKENS Ledikanten Bedden en Matrassen ouder Directie van BLAITÏÏS en COEE staande met hnn welingerichte Circus in den Tuin van de Sociëteit cONS GBNOEGEN De Directie verwittigt aan het geëerde publiek van Gouda en Omstreken alsdat z alhier slechts 8 Voorstellingen zullen geven van ZONDAG 4 OCTOBER tot en met ZONDAG 11 OCTOBER iederen avond ten 8 ure Het Publiek heeft vrgen toegang in den Tuin Prgzen der Plaatsen Ie Rang 75 et 2e Bang 50 et en 3e Rang 25 et Kinderen beneden de 10 jaar betalen op de Ie Rang half geld HH Leden met hunne Dames hebben toegang tegen 50 cent de persoon en hunne Kinderen half geld B WOENSDAG 7 OCTOBER s namiddags van 2 tot 4 are eoetfra Familie KinderVoorstelling waar de Kinderen op alle rangen half geld betalen De Directie BLANÜS en COHEN STËËMÖLËC Binnen enkele dagen verwacht ik eene lading beste GROVE Kagchelkolen en Smeekolen waarvan ik gedurende de LOSSING tot 57 en tot 65 ets per Hectoliter a contant zal verkoopen Bestellingen worden aangenomen Crabethstraat No 261 A KAPTIJN Oouda 3 October 1885 J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten Dames en Kinder Ondergoed KOUSEN wimmiopmiLLES STEEMKOLEIV Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove ttobr Kacbeikoieo waaruit wg tot 57 2 ct per Heet kontant zonder korting afleveren vrg aan buis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRI CE Cle Gouda 3 Oct 1885 Snelpersdmk van A Beinkhan te Gouda MARKT I I WESTHAVEN B 200 PEPERSTAAT K 7 en 8 A 37 Jt j vdn iMElJWE per Liter 1 60 per Plesoh L30 COGIVAC FINE CHANPAGNE per Flesch 2 FIEUI per Liter 1 80 per Flesch 1 50 Gewone per Liter 1 50 per Flesch 1 25 SLOTEMAKEE Co Onderwijs in Handenarbeii In OCTOBER a s kunnen nieuwe LEERLINGEN geplaatst worden Ouders of Voogden die nadere inlichtingen verlangen of iets v n het Onderwgs willen zien vinden daartoe geloGTenheid aan mijn adres GOUWE C 89 J yfs KEMPEN Onderwgzer De ondergeteekende maakt bg deze zgn geëerde begunstigers en Stadgenooten bekend dat bg hem van af heden dageljjksch VER8CH verkrggbaar is Wederverkoopers genieten rabat L V WANKOM Lange Tiendeweg D 63 KIPPËJNVOËRI Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 j wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT StolurijkeTsluit m mmm is het goedkoopste gemakkelgkste en mooiai Haarklenrmiddel alleen verkrggbaar hg LOUIS P WELTER Westhaven B 193 Prgs per Flacon ƒ I Mevrouw DES TOMBE Ekama te IJsêelttein bg Utrecht verlangt 1 November tegen boog loon EBNB BEKWAME DIENSTBODE goed kunnende koken en genegen bnisweil te doen Een HEER vraagt zoo spoedig mogelijk te HUUR een GEMBUB ZIT en SLAAPZAM5R met KOST en BEDIENING Brieven met opgave van prgs en stand onder No 1199 bjj den Boekh A BRINKMAN Eenigf Depot van THEE Men wordt verzocht op t HEBK te latten UIT HET MiLGAZIJK VAM N RAVËN8WAAY ZONEN OORINCSEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pa es van vijf twee en een half en ten Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda BINNENLAND GOUDA 6 Ootobet 1886 Oader de sdrerteDliën lu ooa vorig ar komt er eeoe voor waarop wg nogmult de aandacht veniobeo ie ratigcu Het is die welke de rniigiog aaukoD ligde vau het ageotacbap Gonda rau bet Nederlandtch werkliedeufaud Wij Teruemen dat dezelfde aankondiging ook door aanplakbilletteu I bekeod gemaakt eo dat bh FabrikaDtrn eo ia t algemeeu tg die werkliedea iu hun dienst hebben au dele l itate billetten bg den aecretaria Tan het agentschap de heer ran der Voort op den Fluweelcu Singel exemplaren kanoen bekomen indien ig die in hun fabriek of werkplaats irillen aanplakken Voorloopig zgn de bestuurders loor het agenlaohap behahe geooemden beer r d Voort de bh Dr Gleuns C D Jnlina Mr J Foriago Oroogleerer eo Mr Brouwer bereid aan hunne huilen de rerlangde inliohliogeu te verschaffen Wg rertronweo dat door vele werklieden bierran tal worden gebrnik gemaakt ooral oor de jongeren bestaat nu de gelegenheid om tich voor den ouden dag een wekelijkscb pensioen te rertekeren De afdteling Gouda van hel Nederlandsoh Tooneelverbond bield giatereii eene vergadering die geopend werd door den voortiller deu heer H W O Koning met een hartelgk woord aan de nagedachtenis vau mevr Kleine Hij bracht warme hulde aan de groote verdiensten van de overledene die ook bier ter stede too geliefd was en waarvan in April jl by hare afscheidsvoorsteliiug tulke ondabbeliinnige blykeo werden gegeven en drukte de hoop uit dat haar geest zou voortleven onder de tegenwoordige artisten en met minder oodfr de leerlingen Ier Toooeelscbool die zooveel aan baar verliezen Bg de behandeling der verschillende voorsteüen tol reorganisatie iler Tooiieelsoboul rn ter verbetering van den finantieeleu toestand bleek dat het voorslelDordrecht de meeste sympathie had Tot bestuurslid werd berkoteu de beer J Post van der Burg die tevens lot afgevaardigde ter algeroeeno vergadering werd brnoenid Wie mi nog beweert dat Gouda niet mnziekaal ia nadat bg zich Zaterdagavond aan hrt Sialiousgebouw idhier bevonden heeft moet wel tot Ie meest verstokte ongeloovigen behooren Bgua 200 stadgenooien toch maakten zich op en togen naar deu Uotterdamsohen kunsitempel om de eerste der 5 opera s te hooren die ons door de goede zorgeu der opera direciie zullen worden Ie geuieieu gegoien Het maakte eeu verkwikkende indruk toen wij in deu schouwburg rondziende overal de welbi minde trekken onzer medestadgeuooten ontoaardeu Wg geloavtn Ie kunnen zeggen dut deze voorstelling algemeen beeft voldaan want al hebbrn wg ook met eeu groot deel der bestf krachten uoggeen kennis gemaakt zeker zal de voortretFelgke wijze waarop Ie hoofdpartg vervuUl werd zoowel wat zaug als cpel aaiJgaal op loder deu grootsleu indruk gemaakt hebben Ook Ie muziek hoewel door sommigen veroordeeld klonk ons friscb en natuurlg k en dikwerf zeer schoon n was er ook op de uilioeriug der koren wel wat il te dingen men moet in aanmerking nemen djl Ie opera s in ons land nog nooit goede koren ixzelen hebben zoover onze herinnering strekt Met verlangen zien wg dus nuar de volgende voorstellingen uil niet twgfelende of er zal zeer veel ichoous te genieieu vallen daar naar wg vernemen If solopartgen du jaar beier dan ooit bezet zgu SCHAAK COHEESPONDENTIE tusscben L trecbt eo Gouda Utrecht fil Gouda Ziiari e2 e4 e7 e5 Pgl fS Pb8 c6 Volgena de Haagscbe bladen behooren onder de helastingptannen die san het Departement van Financien in bevrerking zijn een invoerrecht op bet graan en een belasting op de piano s Te Ouderkerk a d IJsel beeft ket gemeentebestuur besloten eene hoeveelheid iHayward s brandbluschgranaten aan te schaffen ten einda dienst te kannen doen bg begin van brand ia oabq het gemeentehuis Om het gebruik van de granrten ala braudblaschmiddel te bevorderen zullen zi door het gemeentebestuur ook voor de ingezetenes verkrijgbaar worden gesteld Gieleren morgen 5 uar geraakte te Boskoop door den barden wind een schipper die eeoe schalt met cementstakkeo vervaerd zoodanig bnder de brug over de Gouwe beklemd dat by bijna onmiddelgk een Igk waa Gisteren had te Amsterdam de plechtige begrafenis van Mevr Kleine plaats Een lalrgke Moet van artitten leerlingen vereerders vrienden en belangstellenden begeleidde bet stoffelijk overschot grafwaarta Te 1 uur op het kerkhof gekomen werd de lijkkist door leden van ApoUo grafwaarts gedragen waar de heer Spoor de rg der sprekers opende namens de Maatschappg ApoUo zgn konstzuster dankzeggend voor wat tg voor allen woa geweest inzonderheid voor de leerlinged der Tooneelschool en verzekerende dat liefde en achting weldra hier een monument zouden stichten ter eeuwige dankbare nagedachtenis Prof B J Stokvis bracht daarop namens het Tooueelverbond en de commissie van toelicht op de Tooneelschool de groote gaven en dele hoedanigheden der bescheiden artiste in heritueriug eu roemde baar als Neerland s grootste draiMtische knnstenarea der laatste 80 jaren Zoo iemand mevrouw Kleine had niet te verceefs geleefd aldoa besloot hg De heer A C Wertheim sprak namens den Raad van Beheer vaa bet Nederlaudsch Tooneel Hg schetste de vriendsohappelgke verhouding van de overledeue tot Ie Vereeniging die zg steeds met praotischen raad voorlichtte Zg was waarlijk groot omdat niets voor haar ooit te gering w u Moge haar schoon zelfverloochenend voorbeeld begrepen en tagevolgd worden haar nagedachtenis bezielend werken op de verspreide krachten ons ter voldoening haar ter eere I De beer Bouberg Wilsou huldigde de leermeesieres der Tooneelschool als eeu éénige onderwijzeres vol liefde voor haar leerlingen De heer Ludwig Barnay gaf de verzekering dal mevrouw Kleine het woord kunstenaar tot een eeruaam had gemaakt dat bewezen fle duizenden hier aanwezig De bloemeu en kransen zouden verwelken maar achting dankbaarheid en vereering zouden voor baar bloeien tot over hel graf Gule Nacht Muiter wir sebu uns wieder aldus besloot Barney mei Hamlets woorden Nadat nog de heeren De Leur régisseur van den Stadsscbouwbnrg Le Gras uit Rotterdam en Kiebl vau hei Gezelschap Prol hd woord hadden gevoerd dankte de heer Morin namens de familie voor de betoonde deeluemiug Het H eekblad voor Frgmettelaan orgaan der Vereeniging Ecudracht maakt macht drukt zgne verwondering uit over het slilzwgicen dat de Regeeriug bewaart betreffende belgeen zg voornemens is te doen voor land en volk Terwgl allerwege gisting en onrust h rscht zwggt zg Van de liberale leden der Tweede Kamer verwacht bet blad thaus de noodige stappen Ier tegemoetkomiug aan de wenachen der natie De vrgmetselaars die voor het meerendeel leden zgn van de liberale kiesvereenigiogen eu sociëteiten zullen verirouWl hel Weekblad de wijsheid wel zoover huldigen dat zg een storm willen holpen bezweren welks symptomen tich overal voordoen En is hunne slem te zwak in die vergaderingen Weluu dat dan tenminste de eer van dwe vereeniging worde gered Dat er vanwege de vrijraelselarg in Nederland een adres worde gericht tot de Begeering om deze te wgzen op bet dreigende gevaar en haar met klem de noodzakelijkheid le betoogen Onderzoek zoo nootlig in de eerste uwer vergaderingen welke grieven het volk heeft en doe niet alsof er geen volk bestond De Heer D J Esselen de staats secretaris der Nieuwe Republiek in Zoluland is na eene Ënropersche reis van eenige weken gedurende welke hg ook Nederland beiocht te Londen teruggekeerd en denkt dezer dagen wéér de terugreis naar ZuidAfrika te ondernemen Daar de Zulu queelie voor het reces van het parlement met ter sprake is gekomen eo de ministers slechts voor eeoe korte pooze iu Londen komen wanneer er ministerraad wordt gehouden tooals a s Donderdag het geval zal zijn is het teer waarschgnigk dat de heer Esselen den minister van koloniën niet gesproken heeft en uit igo vertrek naar Afrika viMr het Engelsch parlement weer bgeeu is kan dus wel afgeleid worden dat zgne zending eeoe mislukte was De heer Esselen daarover door den Londenschen berichtgever van bet N v d D ondervraagd gaf te dien opzichte eeu ontwijkend antwoord en was niet geneigd bijzonderheden mede te deelen Hg zelf zou dus telde hg tevreden kannen zgn en was van meeniug dal zgne reis naar Europa Koarlekynlijk aan het beoogde doel beantwoorden toa Te oordeelen naar wat de Ëngelsche bladen voortdareod over Zaluland en de eigenmaclitige handelwgze der Boeren openbaar maaken is de tienswgze van den heer Esselen echter misschien wel wat te optimistisch De te Asten genomen proeven met de driewielige velocipede voor het vervoeren van brieven en pakketten hebben de ervaring bevestigd dat het nieuwe vermiddel is aautebevelen niet enkel wegens besparing van tijd maar vooral om de grootere vracht die daarmede vervoerd kan worden dan ooit door een postbode kon geschieden Hetgeen op andere tgden door een dikwijls te iwaar belasten postbode soms nog van een noodhulp vergeteld werd overgebracht kon nu door één man per velocipede gemakkelgk en zooder zich bijzonder te verraoeieu worden vervoerd De proef kan ala uitatekend gelukt beschouwd worden in looverre het e overbrenging van pakVetten of brieven langs straatwegen Iwtreft Wat echter het vervoer langs grindwegen aangaat ondervond dit volgens de A$ur Ct twarighedeu en tal het bij opbooging der wegen met nieuw grind en bg nat weder dikwijls vrg wel onmogelgk bigken te ign Deter dagen werd te Amsterdam de elfde jaarvergadering gehouden van de Maatschappg tot Opvoeding van VVeezeu in het Huisgezin waarin door den directeur secretaris deu heer M W Schelleifa verslag werd uitgebragt Daaruit bleek o a 6at kon bg meer medewerking het getal pupillen grooter zgn dit echter met gering is Bedroeg dit nameIgk blijkens het vorige verslag s den de oprigting 204 100 jongens en 105 meisjes dit cgfer klom 10 hel laatste jaar tot 241 129 jongens en 112 meisjes Aan verpleeggelden werd voor hen in 1884 betaald ruim ƒ 20 000 sedert de oprigting ƒ no 325 iyaar ii behooren 143 tot de Gereform gem 58 tot de R 0 17 tot de Israel 10 tot de Doopsgez 10 tot Hersteld Luth en 3 tolde Remoustr Voor 86 dezv weezen werd de medeweikiug ingeroepen door oogden 72 door den Staat 45 door het burgerjl armb 20 door bet kerkel armb 5 door het burg en kerk armb 3 door regenten van weeshuizen 54 hnuivr zgn uit Friesland 41 uit Noord Holl 18 uit Groningen 14 uit Zuid Holl 12 ufl Noord Brab 11 uit Gelderland 5 uil Ulreobt 5 uil Zeeland 4 uit Drenthe 4 uit Overg ssel A uu Limburg 6 uit Ned Indie Bovendien iMVden 11 kinderen in België 38 lu Fraokrgk 16 in Duitschland door hunne nederlandecbe ouderï üDverzargd achtergelaten en hunne opvoeding aan dele Maatschajipg opgedragen In het afgeloopen jaar overleed één wees in het geheel sedert de oprigting 17 Een der kleine comilé s werd door vertrek van zijn gverigen secretaris die moeiehjk te vervangen was ontbonden Het comité Assen breidde zich daarentegen belangrgk uit zoadat het ledental van 9 tot 36 klom Dank zg den gverigen bemoeiin n van den heer D H Idsinga hebben zich I van het zuidelijk deel van ons land onderscheidene