Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1885

voor hel rgk wordt gereserveerd aan de gemeente besturen niet alleen wordt toegestaan om er opoenteo van te heffen maar ook nog een eigen persoiieele belasting in te voeren kan het fad zich iu t geheel niet vereenigen 0e vertering moet belast worden maar het gaat niet nau van de verieringg belasting een impSt unique te willen maken Ooii de inkomsten die niet verteerd worden bchooren te worden belast Wel daarentegen is en bIgft het nóodig voor de geraeentebestnreu de gelegenheid te openen on de grondeigendom meer in de plaatselijke lasteïi te doen deelen Aan de gemeenten moet worden tot gestaan meer opcenten te heffen zoowel op het gebouwd als op bel ongebouwd Aan den anderen kant dienen die besturen te worden ontslagen tio de tbans op hen rustende Verplichting om de opcenten op de grondbelasting te heffen tol bel maximum dat de wet veroorlooft voor dal z opcenten op het personeel mogen leggen Dsl een band die lot niels dient en door op allen deuzelfdeu regel te willen toepassen wordt de algemeene wetgever onbillijk Ook op andere punten is de gemeen te weigerer te veel in details getreden waardoor juist hel tegenovergestelde bereikt is tau hetgeen de bedoeling was Als voorbeeld wgsi bet Fad nog op art 246 wie aangeslagen zullen worden iu de hoofdelgke omslagen O a is daar bepaald dat in die belastingen met zullen bgdragru de burgert die geen drie maanden van het jaar in de gemeenie verblijven 0at voorschrift is in de wet gebracht ten behoeve vaii de heeren die in de stad hun hoofdverblgf hebbeu en s zomers enkels maanden op hunne landgoederen verblgven üit vrees dat een gemeenteraad die heeren wel eeni te veel zou kunnen laten betalen is die bepaliojt opgenomen waarvan het gevolit is dat de meeitea in het geheel uiet betalen 0e minister wil dit bezwaar wegnemen door toepassing van de alinesi Met verblgven wordt gelgk gesteld het voor ziek beschikbaar hebben van een gemeubileerde wouiug 0ie aanvulling zou het in t vervolg moeilijker maken zich aan de betaling van die belasting te onttrekken maar de hoofufout van den wetgever in 1865 wegnemen 0e wet kan volstaan met de bepaling dat iemand Slechts voor zooveel twaalfden behoeft te betalen als zgn verblgf in de gemeente maanden heeft geduurd en t duu aan het gemeeutebestuur overlaten te bepaleu hoeveel maanden iemand iu de gemeente verblgf moei hebben gehouden voordat hg zal worden aangeslagen 0e conclusie vun bel Fad is dat de voorg dragen wijzigingen uiet van ingrgpeuden aard zg n maar aan deu plaatselgken wetgever in belastingzaken zul eenige meerdere speelruimte worden toegelaten zonder dat men het algemeen belang aan iM der autonomie opoffert en zonder dat men afwgkt au het stelsel hetwelk thans ia de bep iï lingen der gemeentewet is neergelegd Eerst nsdal er een inkomsienbelosting als hoeksteen van bet rijksbelaslingstrlsel zal zgn tot aland gekomen isl het tg d zgn te overwegen of geheele herziesinl mogelgk eu weoachelgk ia Eeo tandarla te Parga had onlange een patiënt onder handen zooals er maar weinigen zgner rskgenooteu behandeld hebben n l den groeten olifant uit den Jardin d acclimalation Ve olifant bad aan den wortel van z jn linker alagl8udsej gezwel zoo groo nis een oraujeappel dat baitiv el pgu deed en hem belette iets Ie eten f De tandarts dien men onvJtoi uam hem mei behulp van twintig mannen oilaer behandeling Hel groote dier werd op den groud Jitgeatrekt toen zaagde men de tand af eu daarna word het gezwel opeogesneden i 0e olifant oodergiug de uMilgke kuustbewerking welke twee uren duurde zeef gelaten Toen men hem eindelg k weder losliet voerde hg een soort vso krggsdans Uit en liep een tg dlang iffign omheinde ruimte heen en weer Bg bet eten dat hg uu weer met smaak doet buigt hg deu kop sieeds naar den rechterkant om de woud aan deu linker te ontzien dat da candidaat om bg de eerste stemming gekozen Ie zgn op zich vereenigd moet hebben een getal stemmen overeenkomende met de helft plus een der opgekomenen of niet bet vierde gedeelte der ingeschreven kiezers 0e Rnmelische quaestie is nog geen stap verder 0e ambassadeursvergadering of voor conferentie of hoe men dit al noemen wil kon eergisteren niet eeus zitting houden daar de Duitaohe ambassadeur bij den Sultan was ontboden Servië en Griekenland staan nog gewapend maar binnen de grenzen Het schgnt dat Griekenland op Serviè wacht om ieis te doen en als Servië uu belzelfde doei tegenover Griekenland zal bet zulk een vaart niet loopen 0e Bnlgaarscbe deputatie is werkelijk door deu Czaar ontvangen deze zou verklaard hebbeo dat hij in overeenstemming met de andere Mogendhedeu zou trachten aan de Bumeiisch Bulgaarsche qaaestie een vreedzame oplossing te geven 0e onderhandelingen tusschru 0uit8chlaiid en Spanje over de Carolina quaettie wurdeu nog altijd voortgezet en volgens sommigen schijnt et kans te bestaan dat zg de zaak eens worden zonder de tusscheokomst va deu Paus 0e berichten uit Berign luiden echter anders hei 0uiiscl e antwoord op de laatste Spaanscbe nota z u nog niet verzonden zgn 0e eerste Ouilscbe sociale wet die op de arbe dersongelukverzekeriug is in werking getreden De Oostenrgksche en de Hongaarsche 0elegalie zullen 22 dezer bijeenkomen eu ditmaal geen Rood Boek krggeo Het Oostenrgksche Huis van Afgevaardigden heeft Zaterdag dr Smolka lot voorzitter en de hh Bicbard Clam en Cblameckjr tot onder voorzitters gekozen Eerstgenoemde verkreeg 293 van de 326 uilgebruchte stemmen Iu Spanje worden geen ofEciëele cholera bulletina meer uitgegeven daar de epidemie te Madrid is verdwenen en in de proviucièn zeer verminderd Oe bekende handelaar S biriakoff beeft begigpelijk genoeg alle pogingen om eene verbinding lusscbeu Siberië eu Europa door de Kara zee tot stand te brengen voorgoed opgegeven Daarentegen is hg begonnen aan de verbinding waarvan reeds vroeger melding ia gemaakt van de stroomgebieden vau den Ob en de Petschora over deu Oeral Ook zal voor rekening van Sibiriakoff de Angora bevaorbaar gemaakt worden en wanneer het knuaal tusschen den Jeaissei en den Ob waaraan men begonnen is voliooid z l zgn zouden de waren door geheel Siberië van bet Baikal meer af te woter over de de Angara de Jenissei den Ob en de daarioe beboorende zijrivieren tot Bereaoff kunnen vervoerd worden verder over de Sigwa en Soswn tot Saroupaal LjapinskySarti en vandaar 170 werst over land naar Aroneiz oan den oever van de Petschora Oe bekende Berg voorzitter van de Deensche Tweede Kamer die zooals men zich herinnert wegens onbehoorlgke handeling legen een oommissoris vau politie tot 6 maanden gevangenisstraf is veroordeeld is Vrgdag 11 uit Jutland waar bet proces behandeld werd te Kopenhagen teruggekomen en daar door een groote volksminigte mei gejuich ontvangen De socialisten hebben na bet zingen van hun lied de paarden vau zgn rgtuig gespannen en hem naarzgi woning vergezeld Daar hield bg van bet balkon een lange toespraak tot het volk INGEZONDEN Mf nietr de Sedaetenr Vergun mg door deze mgne verwondering uit te drukken dat men Zaterdagavond jl toen vele Guudsehe ingezetenen allen met denzelfdeu trciu au 5 6S naar Botlerdam gingen om de opero te bezoeken er bigkbaar zoo weinig gerekend was op een zoo grooion toeloop hoewel men lll loch van te voren kou welen Daar ieder opera biljei met het oog op den verlaagden retour prijs gestempeld moesten worden eu aftonderlgke kaortjes ofgegeren werdfU en er voor de bediening von het publiek slecht ééa bearable aanwezig was ontstond tr iiotuorlgk een groot gediang voor het loket eu moest men lang wachten alvorens geholpen te worden 0it was natunrlgk verre vou aangenaam Zou een volgend maal daarin niet kunnen voorzien worden en betere maatregelen genomen worden P Van j e bekende welwillendheid van den heer Boon slationobef zulleo wg dat zeker wel mogen verwachten Een Opera bezoeker Fergitsen my ons niet da varen de speciale retourbiljetten ooi des morgens reeds terkrygbuar loodat men niet tot s avonds beierde Ie vachten maar iemand kon lenden om die te Aaien Intusschen lou het toch Kenschelijk lyn dat op de Opera avonden voortaan althans twee personen erdtn belast met de afgifte der kaarten en afstempelingen der biljetten De Redactie P OXjITIJE GEVONDEN VOOEWBEPEN in den laatsten Halre ituirersvereeaigiDgen geformd vier inlEomsteo to bate der kas komen Toch ia er reel noodig en bigft het beatuar de balp van alle ireldenkenden inroepen Een drietal legaten werden in 1884 aan de Maatsohappü vermaakt nl de bh door D W Westerbaan ƒ 1000 H A van Dyk ƒ 250 en E J L Kooh ƒ 300 Bene diepbedroefde dochter schonk ƒ 100 Vier aaudeelen renteloos voorschot n 177 32 175 en 37 werden uitgeloot Mededeeling werd gedaan dat door iemand die onbekend wenschte te big ven 20 aandeelen van n 11 30 aan de Afaatechappy werden ten geschenke gegeven Door den slgemeeneo penningmeester werd veralaï gegeven over zyn gehouden beheer waaruit bleek dat gedurende het jaar 1884 aan verpleegden werd uitbetaald ƒ 20 859 16 waarin deMaaUohappg bgdroeg ƒ 5787 93V3 terwyl ƒ 14 871 23 werd verstrekt door den Slaat verschillende bnrgerlgke en kerkelgke armbesturen en particulieren Ui leiiag van het rapport uitgebracht door de heeren W W van Lennep P van Eeghen en J A Langerhuiteu in de vorige algemeene vergadering benoemd tot het nazien der boeken werd de rekening en verantwoording onder dankbetuiging aan den penningmeester door de vergadering goedgekeurd Het aftredend bestuurslid mr H J H baron van Boelselaer van Oosterhout werd herkozen Onderstaande circulaire is dezer dagen verzouden MM Op den 9 April van dit jaar werd in eene vergadering te Amsterdam opgericht Se Feremiging tot bestrijding van inoeienjen in den Boterhandel Volgens hare statuten goedgekeurd by Kouioklgk besluit van 26 Mei jl wil de vereeniging trachten haar doel te bereiken o a door a Het onderzoek van boter gemakkelgk te makenen te streven naar het verkrggen van doelmatigeen eenvoudige hulpmiddelen om boter Ie onderzoeken b Het publiek in Ie lichten omtrent de vervaardiging samenstelling en werkelgke waarde vannatuuren kunstbeter c 0e eerlijke handelaars te steunen d Bedrog en knoeierg op te sporen en te bestrgden e Te streven naar het verkrggen van doelmatigewetten en reglementen ƒ Te bevorderen nadere aaneensluiting tusschen de eerlgke handelaars onderling om daardoor den afzet der natuurboler zoowel binnen als buitenlands uit te breiden en den goeden naam van dat product te bevestigen g Te streven naar bet verzamelen van vertrouwbare gegevens voor het te samenstellen eener statistiek van de productien van en de handel in natuurboter 0e ondergeteekenden benoemd als bestuur der vereeniging hebben sedert hare oprichting verschillende voorbereidende maatregelen genomen om meerdere der genoemde middelen toe te passen Zullen zg echter met vrucht werkzaam zijn en iets van belang voor het beoogde doel tot stand brengen dan hebben zg noodig den krachtigen steuu van allen die belang hebben bij de Nederlandsche uatuurboterindustrie en eveneens van allen die belang hebben bg den eerlgken en onbelemmerden handel in dat product Onder mededeeling dat reeds eenige honderden zich als lid of beennsiiger hebben aangesloten noodigen zg ook U met bescheiden aandrang uit beu in den eeo of anderen vorm te steunen 0e contributie der gewone leden bedraagt minstens ƒ 0 60 per jaar die der begunstigers minstens ƒ 2 50 Het streven van de oudergeteekenden is eene ernstige poging te doen om de naiuurboler industrie en haudel te ontlasten van de schade die zg Igdeo door kooeierij eu bedrog Zg zgn overtuigd dat dit streven uwe medewerking ten volle waard is en zg vertrouwen dat C zich als lid of begunstiger bg een der ondergeteekenden zult opgeven en onderstaand biljet ingevuld aan een der ondergeteekenden zult toezenden J ZUV Kz te Abbekcrk FooriUter I M OE KUIJSEE 0elfl B WIJSMAN Hz Amsterdam H LUGAHO 0e enier H KEUIJL Kampen H J O HASSELMAN Zoelen P BUIS Jz Schagen H HALBERTSMA Sneek J KINKES BORGEK Leiden Secretarie In het volgend jaar zullen wg eeo zeldzaam late Pasohen hebben Zooala bekend is wordt ons ChristeIgk Paichen gevierd op den Zondag oa de eerste volle maan na t begin der Leute 0ie Zondag kan het allereerst vallen op 21 Maart en bet laatst op 25 April Sinds het begin onzer Christelijke jaartelling is het reeds eene enkele maal voorgekomen dat Paschen op 21 xMaari werd gevierd doch nog nooit had dit op 26 April plaats Aanstaande jaar zal zulks voor het eerst geschieden 0e Leute vangt nl aan op Zaterdag 21 Maart juist nadal het eenige minuten te voren volle maan is was e maan even later vol we hadden een zeldzaam vroege Faasoh maar nu moeten wg nog 6 weken daarop wachten want de volgende volle maan treft ook weer zoo ongelukkig dat zij op Zaterdag 17 April weer kort na middernacht dus werkelgk reeds op Zondag 18 April valt 0aaram is in 1886 Paschen eerit eene week later en dus op 26 April Aan de jirni Ct wordt medegedi eld dat juffrouw Kok in het Cathargnegasihuis te Al uhem die tbans haar drie eu negentigste jaar bereikt heefi weder een tand heeft gekregen Bg zonder groot is de liefbebberg voor duiven die bg de Hindoes heescht 0aar tgu die schoons diereu ook voorwerpen van eene zorgvuldige teelt en men beeft daar variëteiten die veel merkwaardiger zg n dan onze kroppers of zoogenaamde pauwstaarten Onze kleine tuimelaars met een licht kopje eu dik Igf worden daar overtroffen door de Lotans of de duiven die over den grond kunnen rollen 0e naam beteekeut rolduiven en de eigenschap is erfelgk zij komen veelal voor in de ooordweaielgke provinciën meestal in Bohiclacd waar voor een goed paar 30 betaald wordt 0e Lotans zgn zuiver wit en beboen zwarte oogen zg rollen als men ze neerlegt en den kop aanraakt maar nooit uit vrge beweging 0aarbg spreiden zg de vleugels uit en hebbeo een soort van zeuuwtoeval Het rollen houdt eerst op als de duif geheel uitgeput is ja men zegt dat enkele exemplaren zich reeds dood gerold hebben Het rollen gaat zeer snel en voor Europeanen is h t geen aangendam gezicht als men de dieren te dikwgis laat rollen bezwijken zg er licht onder een bewgs dat de rolzucht om het zoo te noemen op een ziekelijken aanleg van den vogel berust In den oorlog die in 1627 werd geroerd tusichen Engeland eu Frankrgk maken de gesohiedsobrijvers gewag van drie stoutmoedige zwemmers 0e naam van den gelukkigsten onder beu is tot ons gekomen hg was een een öasfconjer en heette Lotanier Buckingham door Soubise te hulp geroepen had van Engeland s koning verlof gekregen het belegerde la Roebelle Ie ontzetten en tastte dus de sterkten van Bbé en Oteron aan die als haven van Ik Roebelle dienst deden waarvan zij vier a vgf mglen verwg derd zgn Buckingham landde te la Pré doch werd bestreden door den bevelvoerder der Pransche troepen deTborias genaamd 0eze landing had plaats den 21 Juni in November van hetzelfde jaar was Bdckingham nog niets gevorderd Tfaorias leidde hen om den tuin en zond op allerlei wgs om onderstand naar het vasteland door middel van kleine barken die echter van tijd tot tg d in handen der Ehgelschen vielen Oaardoor kwam slechts weinig hulp tot hem Toen bedacht hg dat ervaren zwemmeis heiti zouden kunnen redden door gedurig beriohten over te brengen aan den hertog van Angoulême die dab tejuister tgd met hulp zou komen opdagen 0rie mannen boden zich aan t zg uit zucht naar roem of om het loon Een van hen viel in de handen der vganden de tweede verdronk op eeta zijner terugtochten de derde bleef behonden Zg klaagden nog meer over de beten der visschen dan orer de schoten der vganden Aan hem bad men te danken dat Buckingham door aangebrachte hulp moes terugtrekken Men zegt dat Thorias op het deukbetld om die zwemmers te gebruiken kwam doordien hg gelezen had dat in den verouderden tgd Mithridates op zulke wgs berichten aan zgne legerhoofden zond Op de te Hoorn gehouden vergadering der vereeniging Enudveesiamboek afdeeling Noordholland werd besloten eene Engelsohe vertaling met de pbotografische afbeeldingen van de beste koeien van de 2de aflevering van het Noordhollandsoh veeatamboek liit te geven Voorta werd mededeeling gedaan dat het besmur besloten beeft éeo zgtak van het ruodreestamboek NoordHolland op te riohteo in de rereenigde Stalen van Noord Amerik Uil de rekening en verantwoording bleek dat de K aa men volgens vrfj eenstemmige berichten san OHivangsten hebben bedragen ƒ 4 600 68 i o da We inenting te en cholera door 0r Perran in Spanje gedaan alle voorbehoedende kracht ontzeggen het tegendeel schijnt het geval te zgn met de inentingen zooals deze door Dr Bomingo Freire in EioJaoeiro tegen de geele koorts worden verricht 0r Domingo Freire is professor aan de hoogesehool te EioJaneiro en het is hem na veeljarigi proefnemingen gelukt de kiemen der ziekte Ie vinden Hij enie deze ziektekiemen bg dieren io en is ten slotte tot de overtuiging gekomen dat ieder die met bet bloed dezer dieren ingedut is met zekerheid van de ziekte verschoond bigfl zelfs op plaatsen waar de gele koorts gewooulgk hevig woedt Op uitnoodiging van den keizer van Brazilië begaf uitgaven ƒ 3 540 97 sluitende met een batig saldo van ƒ 1 059 691 8 Hel Fad handhaaft in een slotbeschouwing over de plaatselijke wetgeving in belastingzaken zgn stelregel de inkomsteubelasiingen voor hel rgjc de verteringsbelastiugen voor de gemeenten Wil men ecbter zooals thans iu bet plan der regeering ligt gnder zekere reserve den bestaanden toestand handhaven eu van een rijks inkomsienbelasiing afzien dan beboore ook de hoofdelgke omslagen der gemeenten werkelijke inkomstenbelastingen te worden Met eene refiermg waarbg terwg bet personeel zich de Heer Eabonrgeoii eeo leerling van Pasteur van Parijs naar Eio Janeiro om daar in gemeenschap met 0omingo Freire verdere waarnemingen en proeven te doen Oeze moeten volledig gelukt zgn en lieten zich dau ook verschillende siudenten in de medicgnen vrgwillig inenten Deze kregen gele koorts in een lichten graod aarvan de verschgngeleu echter in twee dagen geweken waren Een groot aantal personen o a meer dan 300 lastdragers lieten zich mede inenten en geen enkele stierf aan de ziekte lerwgl verschillende niet ingeente personen bezweken Oe regeeriug van Mexico weascbt nu de door Dr Freire gedane ontdekking ie Vera Cruz waar de gele koorts gewoonigk sterk hecrscht noowkeurig te beproeven Pezer dagen werd in een drukkerij tegelijk met de krant een kookboek gezet 0aar eene onhandigheid van een der ze ters geraakte bg het opmaken der krant een stuk zetsel van het kookboek tusschen de kolommen vau hel dagblad Het was een gedeelte van een recept voor morillensaus dat lu een artikel over de heiden bekeering aan den Congo verzeild geraakte 0oor deze noodlottige omstandigheid luidde het artikel als volgt De missionarissen deeleu mede dal het zendingswerk ongetwyfeld vooruitgaat Qedureude de laatste drie jaren beeft de zending in bet binnenland van Afrika vasten voel gezet en zgn verschillende zendelingen naar de groole ncgerstateu aan den Aequdtor gezonden Zg leggen er zich vooroafflelijk op toe om jonge negerkinderen te doopen de gemakkelgkste en beste weg om ze daarna week en malscb te maken IS ze langdurig met een vleeschklopper te kloppen tot dat het vltescb er van murw en zacht is dan met bouillon en wat fijne witte peper in een verglaasde pan leggen en langzaam laieu snerken totdat ze geschikt go om in kleine stukjes te worden gesneden en door een zeef te wrijven dan twee a drie uur langzaam koken eu mei tiods hulp zullen er eenmaal belaegstellende Christenen uit groeien die op huu beurt weder anderen uilen helpen leiden eo ontwikkelen enz enz Toeu onlangs Ie Danizig de Ireio gereed stond waarin een groot aantal soldalen waren gezeten die met groot verlof naar huis gingen zag men bg een der waggons eeu mooi jong meisje met rood geweende oogen dal een allerliefst kind op deu arm droeg m een zier diep gesprek met een der met verlof vertrekkende soldaten 0e bel van het staiion luidt tweemalen bet meisje reikt deu vertrekkende nog eenmaal het kind toe opdat bg het nog een kus op de zachte wangen kan drukken Hg neemt bet kind nog even aan dat hem zoo vriendelgk toelacht alsof bet papa wilde zegge daar lluit de locomoiiefl vHier Loniie het kiudl Maar Louise ia verdwenen en de soldaat stoomt met haar jon evenbeeld naar zgn woonplasts Men leest bet volgende iu de PUttburgk Admaien Teergevoelige vrouwen die menaoben in onmacht zouden vallen bg het zien van bloed geren beaieU lingen aan hare modemaaksters die den dood vau duizenden en duizeudeit bekoorlgke vogels len gevolge bebben Men verzekert ons dat eene dame te New ïork eene overeenkomst heeft aangegaan met eene firma te Pargs voor de levering van minstens veertigduizend vogelhuideu in deu loop van dezen zomer Het gevolg hiervan is dal op sommige plaatsep nagenoeg alle vogels zgn uitgeroeid dat op somtaiige eilanden langs de kust in deu Atlantiscben Oceaan bgna geen vogels meer aangetroffen worden en deze manie neemt nog steeds toe Welk een schande voor beschaafde mensohen I Vermeerdering van insecten en mislukking van oogsten is bet noodzakelgk gevolg van de uitroeiing der vogels Het ia een vloekwaarwaardige daad waarvan elke vrouw die een vogel geheel of gedeeltelqk op hoed of kleederen draagt medeplichtig is Buiteolaodsclt Overziciit Vbd lieverlede begint de uilslag der verkiezingen voor de Franaobe Kamer van Afgevaardigden bekelid Ie worden Volgena de telegrammen hebben tot duaverre de ooaservatieven reden loh te verbeogen Niet allecd in de deparlementeu waar hunne zege uiet te oetwgfeleu viel ook in vele anderen treden zg als orerwiunaara uit deu strgd Op het buitengewoon groot aantal oaodidateu hebben wg reeds geweten nat het Seine deparlement betreft Iu nl de overige deparieraenien Algeriè en de koloniën uitgezonderd werden voor 646 zetels niet minder dan 1626 oandidaieu aanbevolen Onder deze bevonden zioh 1008 republikeinen ran alle I frooiiéu van de meest gematigdeu tot de meest tadloalen de overige 618 waren conservatieven t rojralialen bonapariisten en dericaleo Gemiddeld was dus de verhouding voor elke plaats twee republiekeinen en een conservatief Men weet tgd aan het bureau van politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een Muilkorf een Portemonnaie met 29 cents een nieuwe Halsdas een geruit Ossje eeu Portemonnaie met 16 Cents een Knipmesje een fantasie Broche een zilver Kinderarmbandje een Zweep een paar grg ze Kousen met zwarte lintjes een bloedkoraal Oorbelleije metv goud eeu paar bruine Kousen een Melkweger een double Kruis eïnige fantasie Armbandjes twee Koestrengen RECLAME Het Beste en Goedkoopste Middel Den lleere H BRANDT Zurich WelEdele Heer I Ik heb een doosje van Uwe Zwitsersche Pillen gebruikt voor bloedzuiveriug en kan verklaren dat de ontelbare puisteu en zweerljes op mijn gelaat door gebrek aan bloedzuiveriug ontslaan na het gebruik van ééii doosje totaal verdwenen zijn Hoogachtend JEd Dw Dienaar L VAN DER HEIJDEN Nykerk Verkrijgbaar bij den Apotheker J H M ZELDENRIJK te Gouda Anatherin Mondwater vau Dr J G POPP K K hofleverancier te Weenen tad Bognergasse no 2 mag als t beste der bekende middelen voor de lauden worden beschouwd Du is door 40 jarige ondervinding bevestigd duizenden flacons worden ussr alle werelddeelcu verzonden en vele geneesheeren schrijven het bg ziekten van den mond en de tanden voor Zeer aanbevelenswaardig ook is Dr Popp s VBGETAAL TANDPOEDER dat uitstekeude diensten bewgst bg de degelijke reiniging der tanden De ANATHERIN TANDPASTEI behelst geen enkel nadeelig ingredient en is tol datzelfde doel uiterst geschikt en gemakkelijk Holle gecarriéerde lauden stopt men dicht met TANDPLOMBEERSEL waardoor de oarie t verder doorknagen belet wordt Wg maken daarom allen die gezoude tanden op prijs stellen attent op de ANATHERIN PRABPARATEN van Dr J G POPP te Weeiieu stad Bognergasse no 2 Depots er van zgn gevestigd bij alle apothekers en bandelaren in parfumerieu drogerieo eu gilanieriewaren Kaotoogerecbt te Goada Terechtzitting van Woensdag 30 September 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar vau bel Openbaar Miuisierie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD K V W eu C H arbeiders te Beeuwgfc ieder tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens visschen met dobbers onder Reeuwgk zonder vichacte en zouder verguuning vau den eigenaar of rechthebbende van bet vischwaier F V d L en C S vissobers te Reeuwgk ieder tot 3 gulden of l dag wegens visschen met dobbers ouder Reeuwgk zonder vergnnniug vsn den eigenaar of rechthebbende van bet vischwaier T V E eu J V E visschers te Gouda ieder lOt 3 gulden of 1 dag wegens visschen met schakels onder Waddinxveen zonder vergunning vau den eigenaar of rechthebbende van bet vischwaier A K en J M visschers te Gouda ieder tot 3 boeten van 3 gulden of 3 dagen wegens visschen met schakels onder Reeuwijk iu drie visch waters van anderen zonder vergunning van de eigenaars of rechthebbenden J S visscher te Reeuwgk lol 10 guldin of 3 dagen wegens vissclien mei dobbers onder Reeuwijk zoniler vergunning ran deu eigenaar of rechthebbende van hel vischwaier A V d P arbeider te Reeuwgk lot 6 gulden of 2 dagen wegens visschen mei fleuren onder Gouda zander vergunning van den eigenaar of rechthebbende van bet vischwaier A deu O arbeider te Reeuwgk tot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met fleureu ouder Reeuwgk zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbende van bet vischwaier J J visscher te Reeuwgk tot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met dob bers onder Reeuwgk zonder vergunning van deu eigenaar of rechthebbende van bel vischwaier Th V d B visscher te Waddinxveen tot 8 gulden of 1 dag wegens visscheo met eeu trommel onder Zevenhuizen zouder vergunning van den eigenaar of rechthebbende lan hel vischwaier P V V V issoher te Nieuwerkerk lot 3 gulden of 1 dag wegens visschen met een palingfuik onder Nieuwerkerk zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwafer L P v R visscher te Gouda lot 2 boeten van 60 cents of 2 dagen wegens visschen met een fuik onder Gonda lu twee viscbwaters van anderen zonder vergunning van de eigenaar of rechthebbenden