Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1885

6 10 7 15 9 30 10 50 12 45 3 4 45 eöo 7 10 8 15 10 30 11 50 1 45 4 5 45 7 50 7 25 9 40 11 12 55 3 10 4 55 6 10 8 15 8 25 10 40 12 1 55 4 10 5 55 7 10 9 15 AANKONDIGING ingevolge Artt 2 en 3 Staatsblad No 67 1880 IJSEL STOOUTfiAUWEO UiATSCHAFFIJ DIENSTREGELING geldig van 5 OCTOBER 1885 Lijn GOÜDA OIJDEWATER 1885 IN 3298 Vrijdag 9 Oc i bcr GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Veeetrek van Gouda Aankomst te Oadewater Vertrek van Oudewater Aankomst te Gouda De DIRECTIE ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der finna INGEN HOUSZ LIPS Wjjnhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 flesschen met inbegrip van accgns franco huis door geheel Nederland ook per huif en kwart anken Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bg mg steeds op flesch verkrggbaar PRIJS COÜRANTBN worden op aanvraag franco toegezonden De Lampe Sepulclird overtreft in lichtvermogen al de tot biertoe gefabriceerde PetrolenmLampen Dezelve is bovendien volmaakt veilig brandt zuinig zonder eenig gevaar voor bec springen der glazen of het doordrgnzen der Petroleum en is verkrggbaar bg e f soos Lange Tiendeweg NB De LAMPE BELGE en de LAMPE PHARE kunnen gemakkelgk in dit nieuwe systeem veranderd worden A K bricTenbeiteller te jBeauirylc tot een boete Iran 6 50 en eene buete ran 50 cents of i dagen wegens riischen met dobbers onder Beeuwgk zonder rergnnning T n den eigenaar of rechthebbende van het vischwater en maken van naohtgernoht te Reeuwyk C de K A de K M S en W K arbeiderste Beeuwyk ieder tot 5 j gulden of l dag nregenamaken van nachtgeruoht te Beeuwijk D B touwspinner te Moordrecht tot eene principale gevangenisstraf van 1 dag wegens in zyae toawspinuerü in dienst hebben van zjjn zoon diedea leeftijd tan 12 jaren nog niet had bereikteo niks na binnen het laatste jaar wegens detelfdeovertreding te zijn veroordeeld K de J arbeider ie Beeuwyk tot 3 gulden of 1 dag wegens laten zwemmen vau zyue eenden in eene wetering te Beenwijk in plaats van die eenden opgesloten te houden op zgn eigen land of water VHIJGBSPBOKEN L K koopman te Nieuwerkerk van de aanklacht eenige hem toebehoorende koeien te hebbeu laten grazen in eens anders grasgenas in den Prins Alexander Polder te Nieuwerkerk Ijargerlijke Stand EBOREN i Oct Frans Hemmiii oudera F H van Leeuweu L n T fSQ VVinaerden Niculaas oodera H de Jongen V Danens Willem Cueuraad oudere C G Beuhl eo t ë Graveategn ilhelmiua ouders J Jongeneel en M C van aas Cornelia Johannes ouders terkerk en M Schouten Coraelis ouders J Nleunreld en W Wilhelmus ouders H ail der Ltnden en A van bchaik 6 Thomas Jan Christoffel ouders A A C van Asob eoK hparuaay O EKLE01S N 3 Oct P C Maree 4 m 4 A Prins 86 j G F Bertclmau 1 j 2 m 6 C Brockhuljzen 7 j W J van Leeuwen 8 j 9 in Moordrecht GEBORDN Cornelia ouders A de H ildeen M Verhoef Adrlaoiis Zachada ouders £ C Houw man en H C Vermeulen Klaas ouders G van Delft en J de Wit OVERLEDtN C Tuinenburg 9 m öouderak GhBORE V Geertje ouders C de Joug en M Kruit ONUEUTBOUWD L Rust at 35j en A C de Jong 22 j StOlWllk GEBORtN Vleinlje Chnstiuu ouders W S van Dam en N van Vliet Haastreoht OVKRLEUE GEHUWD U P J v u Zullen 5 Beukers en A ï i Reeuwiik GEBORh N OVEHl fcUEN J koster 58 j K Janseu 8 w H Mooyenkind 5 w C Jongeneel 76 j Zevenhuiaen OV ERLEDEN 4 van den BogerI 14 j C Versloot 6 j GEHUWD A van der Velden en W Hoger ursl ADVERTENTIËN Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer A RIS PRINS iu den ouderdom van 86 jaren F J H VAX VBEUMINGEN PwNS D J VAN VREUMINGEN Dz Gouda 4 October 1885 V Heden overleed GEORGE FREDERIK onze jongste lieveling J J B ERTELMAN M L D BEETELMANOouda 4 Oct 1885 Jacobi Voor de vele bewjjzen van deelneming in het droevig verlies door ons den 23 September geleden betuigen wij onzen harteljiken dank Wed Mr G A SALOMON HUIJGENS Taaï J M KONING Salomon Hüijgens H W O KONING M J VAN RIJNBERK Sai omon Huijgens Dr N VAK RIJNBERK H PAUL Js Civiel Ingeoieur en Architect Zeveobuizeo Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 Geen aFGESClillOEFDE Vleeschprijzen meer Te HUUR gevraagd een waar eene flinke VLBESCHHOÜWERIJ in uitgeoefend kan worden Franco aanbiedingen onder No 1202 Bureau van dit blad Op nader te bepalen conditiën biedt zich aan een goed tot het doen van REIZEN hier in den omtrek of elders Adres onder No 1201 aan het Bureau dezer Courant STEEI ROLEI AANGEKOMEN de lading Grove Kiihr Kachelkolen waaruit wg tot ö7i 2 ct per Heel kontant zonder korting afleveren vrij aanhuis bezorgd mits bij 2 of m er Heet gel genomen I JA PRI CE Cle ouda 6 Oct 1 885 Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda BE NIEUWE GONFEGTIQN De ondergeteekende bericht de ontvangst van eene groote Partg Winter Artikelen voor Heeren KIN DER OVERJASSEN en WINTER JA8SEN tegen lage prijzen verder ruimschoots voorzien van GEMAAKTE KLEEDINGSÏUKKEN tegen ooncureerende prgzen en soiled werk Alles kan op maat in den kortst mogelgkeu tgd geleverd worden Mg minzaam aanbevelende met goede orders vereerd te mogen worden noem ik mg Hoogachtend UEd Dw Dienaar Korte Tiendeweg GLACÉ HANDSCHOENEN tot in de fijnste kleuren A VAN OS Az Kleiweg E 7 Terstond TE KOOP een met LEGHÜK en 5 KIPPEN Adres onder No 1200 aa n het Bureau dezer Courant Be Goudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEKEEIJEH Tegel en Steenvorra Machines Drijfwerken naar StukprijzeL Door den Boekhandelaar A BRINKMAN Ihier IS uitgegeven en alom te bekomen EE mum mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te l er Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Priis 80 Cents BINNENLAND GOUDA 8 October 1885 In om Qummer van Zondaf jl ii in het bericht betreffende de veroordeeling van J S koopman ie Haaetreobt eene fout ingeslopen Er staat nl dat hig aan de gemeente veldivachleri van Haastrecht sterken drank had geschonken De gemeenl eldirachterB van Haastrecht hebben genoemde bekeuring niet ingesteld maar de rgks en gemeeniereldiraobters van Beenirgk Bovendien is hij door genoemde personen nog bekeurd wegens het verkoopen van sterken drank aan een minderjariiie Een paard en ryiuig uit Driebruggen raakte Diuidagnamiddag te Siolwgk opbol en kwam steeds bollende iu bet eeu nar verder liggende BergA m baobt alwaar het paard steeds met het rytuig achter zich over het rasteriverk van de kerk sprong Ku sloeg bet rytuig om werd verbryuid en bet paard raakte loa maar tverd spoedig gegrepen De rijder kon uu met moeite zgn rgluig verlaten en zpite met hetielfde paard in eene geleende kar sgne reis voort Maandag it het testament van Mevrouw Kleine geopend De laatste wil der kunstenaresse is geweeat dat hare erfgenamen slechts het vrifBbtgebruik tullen hebben van bare geldelijke nalatenschap De sommen die telkens vrgvallen znllen worden gebruikt tot vorming en oitbteiding van een fonds dat den naam van KletHefondê draagt en waaruit aan oude en behoeftige tooneelisten hulp kan worden verleend Schenkingen en bgdragen voor het fonds worden gaarne aangenomen De oferledeoe beeft tot adminittrateors van het fonds benoemd de heeren A C Wertbeim S J Bonberg Wilson en J L A Sohot De kooinklgke goedkenriug op de statuten vift dit fonds Is gevraagd en reeds verkregen Toen de katsiersbediende 8 Dinsdagavond omstreeks kwart voor acht uren onder een hevigestortbui het Plein te s Hage passeerde verschriktebg door een vurigen bol die ter grootte an eenmenschenhoofd met bliksemsnelbeid uit de luchtter aarde viel In aanraking met den grond gekomen doofde de bol oomiddelgk en spatte uiteen Pe stukken waren toen echter nog too heet datS ze niet kon oprapen Hg liet te dus eerst eenweinig bekoelen en nam eenige atakkeu mede waarvan hg een ter grootte van een band aan den amanuensis van bet observatoriam te Leiden totonderteek beeft afgestaan Een ander stuk dut onster betichtiging werd gegeven geleek teer veel oppuimsteen was kalkachtig teer poreus en licbt Op de plek waar de steen was nedergekomeu opbet bescfaelpte van het Plein bg den toegang tegenover het Departement van Koloniën kon men Woensdagmiddag oog eenig kalkachtig gruis waarnemen Dagil ïe Amsterdom werd deter dagen de jaarlgkeohe vergadering gehouden van de Nederlaiuhcke Zuid4frikaanKke Feremiging Uit bet verslag bleek dat de financieele toestand gunstig 18 het algemeen kapitaal is toegenomen met ƒ 2000 het studiefonds met ƒ 1800 In de vacatures ontslaan door bet bedanken van Ie heeren prof J de Louter en H C Bergsma werd voortien door de benoeming van de hb mr D Wicherlink te Zwolle en dr W H Van de Sande Bakhuyt n Do hb Van Naamen van Emnes Perk Van Weideren Rengers en Hertheim die aan de beun van aftreden waren werilen als bestuqrsledeo berkoten Het concept reglement van het studiefonds is goedgekeurd De heer Timmer maakte naar aanleiding van het verslag de opmerking dal de Vereeniging in dit jaar slechts op teer magere werktaambeden heeft te wgten hoewel er tooveel gelegenheid was tot krachtiger werktaamheid too o a bij de pogingen tot het tot land brengen der Tranvaal leeningen en bg de flappen die door iemand hier ter stede gedaan werden tot het oprichten eenerBauk De minister resident der Kaapkolonie is e Amsterdam geweest van die beide taken scbgut het Bestuur niets te weten Ëvenioo verwoAderde het spr dat de Vereeniging inderimd de lasterlgke gemchten omtrent het crediet der Xranavaal niet had tegeagesprokeu De heer Timmer betreurde dit teer te qieer daar de Vereeuiging tooveel doen kon Hg meende dat bet Bestuur in deien nalatig is geweest n aoodigde bet uit tot krachtiger optreden Spr kon ten slotte mededeeleu dat de financieele toestand der Transvaal thans blijkens de StaaticouraHt guuiig ia De beer Oordes antwoordde dat bel tegenspreken van geruchten niet direct log op den weg der Vereeniging Hg erkende dat dé Vereeniging in dit jaar weinig leed maar men aoet in aanmerking nemen dat wat tg doet iu overleg moet ign met de Begeeriog van Transvaal £ n doe riep tol nog toe de hulp der Vereeniging aiet ia Ook de heer Scbmull had verwacht dat bet bestuur voor bet minst telegraphtsob gevraagd had aan de Begeering van Tnaavial wat er waar was van bet beweerde Staatbanicroet et bet antwoord had gepablioeerd Dat ware i i een groote kracht geweest en voldoende om do geirolgea van dea laster te voorkomen De beer Wertbeim acht de Vereeniging niet gebonden tich te mengao in takni waartoe cy niet geroepen en waarin tij niet gekend wordt De lasterlgke geruchten hadden moeten worden tegengesproken door den officieeien zaakgelastigde van de Tranavaalsche Begeeriog Ten slotte deed de beer Timmer nog opmerken dat dt Transvaalsche Begeering eerat weken daarna keaois kreeg va n de lasterlgke beric hten Deter dogen vervoegd iMi èi HJ re lw i 4 Wormerreer tekere K v B die eenigen t jd had doorgebracht in bet getticbl No 3 te Veenbutten Toen hem door den Bargemeetter gevraagd werd wat hg nn ton gaan doen luidde tgn onbewimpeld antwoord hoe eerder boe liever tal ik lorgen daar weer heen te komen t Ia daar maar wat beat Goed eten niet te veel te doen een beat kosthuis I Deie brave was naar bet sobijnl door de broederadaar ook gord op de hoogte gebneht ofschoonde man half idioot kan genoemd worden van dewqte waarop hg ego wederinirede iu hel gesticht 100 gemakkelgk mogelgk kon maken Hg bad pUn vertelde hg weer te gaau bedelen rmaar niet teHaarlem want daar laten te je eerat een driemaanden brommen vi5i5r te je opzenden Nwn ik ga naar Alkmaar bedelen als ze me óiii oppakken word ik dadelgk weer opgetouden naarbet gesticht 1 dmit In het October nummer van het Mibl legen deKwaiialvery deelt dt Banneft te Groningen een voorbeeld mede ten bewgte dat ook in zicbtelve onschodelgke kwakzalverg hoogst nadeelige gevolgenkan hebben In Mei 1888 werd deze geneesheer geroepen bg een 17 jarigen boerenzoon Igdende n koiegewricbtsonltteking Slechts amputatie kou hetleven van den patient redden tg werd verricht enmet verlies van lijn been bleef de patient behouden Maar nu is gebleken dat hg al een jaar lang ouder behandeling geweest van het Oroningscheffboerije dat beweert door banden oplegging gencting te kunnen aanbrengen Dit banden opleggen kan op tiohtelf geen kwaad hebben gedaan maar is niettemin dete patient verknoeid of niet Zeer zekerja I zegt dr B want met meer dan waarscbijnlgkheidliet tich uit het verbaal van ouders eu patient afleiden dat voor een jnar toen hg onder behandelingvan het boertje kwam door een operatie het beenhad kunnen behouden big ven In de N R Ct wordt betwaar gemaakt tegen de juistheid van de onlangs vermelde bgzonderheden aangaande den tijd der viering van hel Christelgk Paasohfeesi lo Pnschen kan nooit vallen op 21 Maart 2o De roegate datum waarop het Paasobfeest vallen kan ia 22 Maan Dit beeft plaats gehad in 1698 1693 1761 en 1818 3o Het Paasobfeest is in 1666 en 1734 op 25 April gevallen de viering in 1886 is dns reeds de derde op dien datum wanneer wg de berekening naar dec Gregoriaanschen stgl alleen in aanmerking nemen 4o De berekening geschiedt niet naar werkelgke volle Maan maar naar een denkbeeldige die door de Ëpacta aangegeven wordt De ElectTucie Ferlichtmg U Wetnen De Imperial Continental 6a Atsociatioo beeft te Weeneo concessie gekregen voor de Ëlectriache verlichti ng Op de Algemeene Vergadering te Londen heeft de President van dete Gas Maatscbappij hieiover een voordracht gehouden die w belangrgk genoeg achten om bier mede te declen Hij zeidebgdie gelegenheid bet volgende rWg achten nu den tgd gekomen om U eenige inlichtingen te geven omtrent hel Contract dat wij met het Gemeente Bestanr van Weenen hebben gesloten betreffende de Ëlectriache verlichting Meer dan eens heb ik U over deze verlichting gesproken en U aangetoond dat er geen enkelen redelijken grond bestond om ongernst te weze2 over bare mededinging daar bet Electriscb licht altijd duurder nl wezen dan gaa Ik heb U gezegd dat het electriscb licht eene weelde i die ieder tich vry kan veroorloven maar dat even als iedereen leven kan tonder oesters te eten terwgl ieder vrij is die te gebruiken wanneer hg bet geld er voor over beeft wg allen leven kannen tonder electriscb licht maar daarvan gebruik kunnen maken wanneer wij de kosten daarvan willen betalen De Keiier van Oostenrijk is een b tondcr ontwikkel man en hij beseft ten volle dete eenvoudige waarheid hoewel velen dit niet kanoen Daarom verklaarde hij zich genegen met onos llaatachappü een contract aan te gaan vpor het Sleeiriscb verlichten van de Keizerlijke Opera eo bet Burgtheater te Weenen en wij badden het genoegen tot overeenatemming te geraken en sloten eene overeenkomst die ook voor ons voor deelig is daar meu ons het Ëlectrisch licbt veel duurder betaald dan het Gas Van mededinging beataat hier dus geen quaeatie de nieuwe ver lichting wordt beschouwd als eene weelde waar voor door de Kroon behoorlijk betaald wordt Onder deze omstandigheden waren wg bereid de noodige kapitalen voor de inrichting vast te leggen daar wij van eene behoorlgke rente ver lekerd waren Na een overzicht te hebben g even van de wijze van inrichting eindigt hg als volgt Daar wg nn eenmaal electriscb licbt leveren zoo tgn wg besloten dit op detelfde wgte te leveren als de gasverlicbtiag dat wil teggen zonder stoornis en ik twgfel niet of met het personeel dat wg voor dit doel hebben aangenomen zullen wg onze plannen goed kunnen uitroeren Het bewgs daarvan ligt in hetgeen de laatste 3 of 4 jaren door ons gedaan werd In vereeniging met versobillende Gas Maatschappijen hebben wij ons niet bang laten maken door bet Electriscb licht en wg hebbeu voor gezamenigke rekening Ie Pargs eene werkplaats gevestigd om alle vraagstukken omtrent Electrische verlichting nader te onderzoeken De resultaten daar door onzen ingenieur verkregen tgn zoo leerzaam geweest dat hg den laateteu tgd herhaaldelijk door electriciteit Maalsobappyen is geraadpleegd die zicb alzoo eindetgk tot de Gas Maatschappijen moesten wen den om ingelicht te worden omtrent bare eigene taken Dit bewgsi dat wg op den goeden weg tgn en in ieder geval op een beteren weg dau een der Maatschappijen waarop door mij gedoeld werd Ter aanvulling kunnen wg nog mededeelen dat men voor de gloeilamp verlicfatiog per uur en per lamp van 16 kaarsen 4 cents zal betalen terwgl hettelfde licht door gas lerkregen twee en een half maal goedkooper zon wezen De verstandige woorden van den Voortitler der Imperial makeu een groot verschil met de opgeschroefde verklaringen ran beu zoowel hier als elders die overal de stelling verkondigen dat tg zoowel in kleine als groote plaatsen raet voordeel het ElecI trisch licht in de plaats van het Gas kunnen stellen