Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1885

Wat kalmte ia zake bgeoteelt beteekent bewjjat een op eene bgenhouders rergadering te Budolfstadt verhaald rporbeeld een knaap van een 10 tal jaren itond j lootshoofds en in zgne hemdsmouwen in de nabijheid van een bgenitok als er een zwerm opfloog Na eenig heen en weervliegen nam de koningin haren zetel op des jongelinga hoofd en onmiddelgk olgdeo want de bgen zoo voegen wg er bg tgn cooatitutioneel gezind duizeude bgen De vader van den kuaap de hachelgkheid in een oogenblik inziende nep zgn zoon die reeds meermalen in znIkeNu iüelcé omstandigheden dienst gedaan had in allerijl toe j Verroer n niet Hannes I boud mond en oogea toe en adem door uw nens Ik zal den zwerm dadelgk doopen en inpakken Hannes een deskundige in casu voldeed aan den raad zgns vaders Deze laatste goot spoedig water over hel hoofd van den knaap dat geheel en al door beien bedekt was boog dat hoofd iets naar voren en streek met een penneveer de geheele vergadering in een er onder gehouden strooien korf De moedige zgn toestand zoo zeer bewnste knaap had geen enkele bgensteek outvaosten en kwam dus uit deze hoogst gevaarlijke geschiedenis ongedeerd te voorschgn Had hg anders gehandeld dan zou stellig zgn leven ernstig n gevaar gebracht zgn landi Ct State a Oeneraal Tweeuk eUhes zitting van Dinsdag 6 October In deze zitting zijn benoemd tot rapporteurs voor de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting de heeren Blussé fintgers van Rozenburg Hackay Fabius en Gleichman Dinsdag aanstaande zgu aan de orde wg ziging der strafvordering de invoering ran het strafwetboek de overeenkomst omtrent de exploitatie der Ign Kesterec Ngmegen en de verlegging van de uitmonding der Maas De Transvsalsche Bepubliek begint langzamernaud haar vele moeilgkheden te boven te komen Dat jjkt uit verschillende berichten waaronder ook 9t van Ëugelsche zgde komen Ëen nog altg d hangend vraagstuk dat der Zuid weslelgke grens is naar t ichg nt voorgoed geregeld 11e uitspraak van den scheidsrechter Rechter Melins de Villiers van den Vrgstaat is geheel ten Kunate van de aanspraken der Republiek Door die uitspraak zgn aan de Transvaal een vijftig plaatsen meer toegekomen dan waartoe de Britsche commissaris kapitein Conder oorspronkelijk zijn toestemming geven wilde Volgens de Londensche overeenkomst is de uitspraak van den scheidartohter besiisaend voor beide purig en en daar volgeus de Expreu de uitspraak van rechter De Villiera beide parigen heeft bevredigd mag men verwachten dat d Zuidwestelijke grensvraag nu voor goed ia geregeld Hen bericht ons zegt de Folkatttn dat de meeste troepen en vrg willigers reeds vertrokken zgn samen met generaal Warren en dat er nu een politiecorps bsslaat onder kolonel Carrington ivelk corps beweerd wordt te bestaan uit gentlemen De voornaamste aanspraak op die benaming achgnt volgens kapitein Sohweizer die in dienst der republ ek op de grenzen is geweest bg een groot gedeelte der manschappen dasrin te bestaan dat tg s avonds over de grenzen komen en zich in de kantine binnen de Republiek zoo bezuipen dat zg door onze politiemacht in de wachtteuten gehaald en s morgens aan hunne officieren over de Ign uitgeleverd moeten worden Dit sohgnt het voornaamste werk te zgn dat onze artilleristen thans te verrichten hebben doch de kapitein gelooft dal zg eerlang ook daarvoor niet meer noodig znllen zgn en terug ontboden zullen kunnen worden om elders dienst te doen indien aulka vereiaoht wordt Intusichen wensohen wg het land geluk met de uiteindelgke regeling der grens naeatie aan den zuidwester kant Naar aanleiding van bet onlangs meegedeelde over de plannen met de goudvelden in de Z A Bepubliek zegt de Cafe Timet Het openstellen van een goudveld voor de delvers is nog het verstandigste wat bet Transvaalsche Bewind tot nu toe gedaan heeft De delver zal bigken het middel te zgn om bet land er bovenop te werken Tot na toe was hg de prooi van den gelukzoeker en dco speculant terwgl de Bngelsche aandeelhondera met hem sympathiseeren in zgn ongelukkigen toestand De dclver is de beste oniginner tn de beste klant Hg vindt uit waar het goud ligt en indien een veld ontdekt wordt in slaat om een aantal delveis te onderhouden zullen de Transvaalsche boeren en winkeliers hun flink aandeel van den buit hebbeu Nood breekt wet en zoo is eiodelgk de Trausvaa sche regeering tot het besef gekomen van Je are belangen van bet land hooi t d ook Volgens bericht van Daily Neic gaan de geldmiddelen van het bewiml der Z Afr Republiek gestadig vooruit Dat echter althans vooreerst nog geen te groote verwachtingen mogen gekoesterd worden ten opzichte van de goudvelden als anderszins houde men steeds in t oog Dezer dagen verscheen in een Z Afr blad een brief van bevriende zgde in t begin van Augustus uit Londen geschreven We ontleenen daaraan in een volgend nummer een eu ander dat de keerzg van den penning toont De bekende Russische koopman Sibiriakoff heeft zgn plan om een verbinding tusscben Siberië eu Europa door de Kara zee tot stand te brengen voorgoed opgegeven Daarentegen is hg begonnen aan de verbinding van de stroomgebieden van de Ob en de Petsobora over den Ural Ook zal voor rekening van Sibiriakoff de Angora bevaarbaar gemaakt worden en wanneer het kanaal tusscben de Jennissei eu de Ob waaraan men begonnen is voltooid zal zgn zouden de waren door geheel Siberië van hel Baikal meer af te water over de Angora de Jenissei de Ob en de daartoe behoorende z rivieren tot Beresoff kunnen vervoerd worden Te Philadelphia is eene bende jeugdige dieven gearresteerd waarvan Charles Price een twaalfjarige knaap boofdman was Hg wist zich makkers voor zgne rooftochten te verwerven door roet jongens van gelgken leeftgd op straat te spelen eu er vriendschap mede te sluiten waarna hg ze na ze door wgn en sterke dranken beschonken te hebben gemaakt wist te verleiden om met hem te stelen De ontdekking voUde doordien een elfjarig knaapje twee gouden ketens trachtte te verkoopen en daarbg door de politie werd betrapt die hem een verhoor deed ondergaan Hg gaf de plek aan waar de jonge deugnieten gewoonlgk bgeeu kwamen en toen men die bewaakte zag men tegen den avond de knapen beladen met zware zakken met moeite aanstrompelen de zakken bevatten zilveren voorwerpen en kleedingstukken ter gezamenlgke waarde van acht honderd dollars De jongens hadden gelgk zg ook bekenden juist bg den koopman Alfred Box inbraak gepleegd Een detective die naar de woning gezonden werd om een onderzoek in te stellen constateerde met bewondering dat inbraak en berooving van het huis meesterlgk gelukt was men kon het voor een chef d oeuvre van boeven en inbrekers die in het vak vrrgrgsd waren houden Charles Price Dad zgnen makkers nooit zgn rechten naam genoemd teneinde in geval van ontdekking tb kunnen gutkomeu by noemde zich steeds Harry Shall De jonge inbrekers die in den loop van een half jaar voor een bedrag van meer dan vgfduizend dollan brbben gestolen bebooieo allen tot fatsoeolgke eu welgestelde familien De geheele kwakerstad is in rep eu roer over de zonderlinge onthulling Het bericht dat de burgemeesters eene aanschrijring zouden hebbeo ontvangen om in het vervolg bg het verleenen van vergunningen tot het handen van optochten de voorwaarde te stellen dat geen roode ilag of ander symbool van staatkundige beteekenis in het openbaar mag worden rond gedragen ontlokt aan Bet F aderl deze opmerkingen De Minister van wien dere aanschrgviog il uitgegaan verbiedt dus iets wat volgens den heer Heemskerk als niet strgdig met eenige wet of verordening niet mag verboden worden De aanschrijving mag iotusschen als een welwillende wenk worden aangenomen maar wg zien niet in dat een burgemeester verplicht zou wezen zich daarnaar te gedragen Bovendien schgnen de bewoordingen der aanscbrljving al heel zonderling gekozen Mag men geeu symbool van staatkundige beteekenis ronddragen dan is ook de oranjevlag verboden Dan is ook verboden een banier te dragen waarop de laatste Spectatorplaat is geborduurd Heemskerk een ferbond sluitende met Gleiobman en Van Houten over hel stemrecht voor den gezeten werkman Ja bg ten politiekcn optocht zal het moeieIgk zgn eenige vlag of banier te voeren waarin uiet een nauwgezet of achterdochtig burgemeester een symbool van staatkundige beteekenis kan ontdekken In de Haagsche kroniek der N Or Cl leest o en Jeanne Lorette bevindt zich nog aligd in de gevangenis te s Hkge is teer bedaard eu kalm en gaat den tijd barer gevangenschap met gelatenheid te gemoet In het begin der volgende dat is deif week zal zg naar de voor baar aangewezen gevangenis worden overgebracht Er zal getracht worden te verkrggen dat Teanna a la pisteU ksn Dig veu dat wil zeggen niet aan het gewone gevangeuisregime zal worden onderworpen maar gelegenheid zal vinden hare muziekstndieii in hare eenzaamheid voort te zetten Als eene bijzonderheid vertelt men dat de veroor deelde maar één wensoh had nl dat haar vergund zou worden haren pracfaligen blonden haardos ie behouden I Verscheidene dames hebben zich vereenigd met het doel om haar ua afloop van haren straftgd te ondersteunen en te trachten baar op het pad der deugd terug te brengen en Ie houden Voor hel hof te Amsterdam stond Dinsdag terecht zekere G W C oud 40 jaar reiziger wonende te Utrecht en beschuldigd van valschheid in een onderhandsoh geschrift door het namaken van handteedening tweemalen gepleegd en het desbewnst gebruik maken van het valsche atuk In den loop van de maand Aug j l ontving de redactie van het iWeaei van den dag ter plaatsing in haar blad een tweetal brieven onderteekend met den naam van mr J E Persyn Deze brieven werden geplaatst en bevatten klachten over de handelingen van zekeren Dugisboff deurwaarder te Arnhem Deze deurwaarder zoude zouder vonnis of bevel goederen ten nadeele van de wed C verkocht en de opbrengst ten eigen bate aangewend hebben Tevens werd in de genoemde ingezonden stukken geklaagd over de lauwheid der justitie welke in gebreke zoude gebleven zgn de handelingen an den deurwaarder te onderzoeken Do gewaande echrgver mr van Persgn keek echter vreemd op toen hg de op zgn naam staande stukken las en geen wonder hg was met de scbgver en bad met de zaak niets te maken De toedraóht was deie flat de brieven vervaardigd waren door den hesch C Diens moeder gevoelde zioh gegriefd door de handelingen van den bovengenoemden deurwaarder baar zoon de besch trok zich de zaak aan en nam zgn toevlucht tot publiciteit niet echter met gebruikmaking van eigen naam maar van dien van mr van Persgn De justitie werd met het fett in kennis gesteld en C bad zich alioo voor Amsiels hof te verantwoorden onder beschuldiging als hierboven vermeld Door het 0 M waargenomen door Adv Qen mr Optenoort werd tegen hem eeue celstraf van 3 maanden gteischt De verdediging werd gevoerd door mr E rag den Bogaeri advocaat te Amsterdam welke de toedracht der zaak aldus voorstelde Da wed C woonde met hare dochters gedurende den winter te Utrecht Bg Ksntongerechtsvoooia van 22 November 1882 werd genoemde weduwe np vordering van de firma G H Weuting te Arohem bg verstek veroordeeld haar goederen werden in beslag genomen eu zouden 7 Mei 1883 verkocht warden De weduwe kwam tegen bel verstekvoonis in verzet en werd goed opposant verklaard d w z het vonnis kon haar geen kwaad meer doen Toch ging de legenpariy niet oveülot ophefHog van bet gelegde beslag doch maakt bekend dat zg krachtens het eerste verstekvonois den 27 Aug 1883 zou eiecuteeren Den iSea Aug werd daarom de firma Wenting in kort geding voor den president der Rechtbank gedagvaard teneiude ticb te hooren veroordeeleu om den voorgenomen executie te staken De President verbood bij beichikting van 30 Juf 1S83 de executie die de legenparly toch dm iln te voren had doen plaati hebben op advies van mr Van Cappelle te Arnhem De uitspraak van deu President werd door hef hof van Arnhem bevestigd d w z er werd beslist dat de firma Wenting niet mocht verkoopen Maar wat Ie doen nu de verkoop toeh bad plaats gehad P De geraadpleegde rechiigeleerden teiden de wed C dal zg ofschoon het recht aan haar kant was niets kon doen Alleen zou z j eene plainte aanklacht tegen den deurwaarder die de exeouiie bad voortgezet kuooeo iuatelleo Zoo geschiedde het maar zander gevolg De deurwaarder werd niet gestraft Nu was de maat vol de rechtskrenkiog der weduwe aaogtdaan werd zoo groot dat tot het beroep in hoogste instantie dat is tot bet beroep op de opnnbtre meening moest worJen overgegaan £ en ingezondes stuk geleekend met den naam C ton echter weinig orediet hebben en ziedaai nu de reden dis de besch loon der weduwe er toe bracht den naam van mr Van Persyo te gebruiken iets waartoe hg te Mr overging daar genoemde heer bg zgn familie inwoonde eu zeer bevriend was met beich i moeder en zusters Ziedaar de feiten Mr Van den Bogaert ging thans tot de juridieke zgde vau het geding over en trachtte te beloo en dat hier geen strafbare valichh id was gepleegd Zgue conclusie strekte tot vrgspraak van den beschaldigile Buiteolandsch OverzicJit In fraokrgk hebben de conservatieven bg d stembus veel gewonnen Aan ben is de eer van den dag daar zg circa 120 stemmen zullen winnen inzonderheid ten koste der gematigde republikeinen Dat zulk een uitslag niet werd verwacht weet men De oorzaken liggen echter niet ver weg In de eerste plaats waren de republikeinen leer verdeeld en wat dit nog erger maakte onder de ge matigde republikeinen merkte men een zekere lauwheid ja onverschilligheid op ontstaan door een initincimatigen afkeer van een politiek welke meer en meer een zaak werd te vuil om door een fatsoenlgk man behandeld te worden De strgd werd büna uitsluitend gevoerd tusscben de intransigenten de opportunisten of Oambettisten en de oonaervatieven de gematigde republikeinen waaronder de beste s taatkundige krachten zgn bielden zich op deo achtergrond All tweede reden mag worden opgegeven de kalcaiale politiek de miislagen in Tooking begaan de millioenen achats welke daar zgn verslonden en met zoo weinig voordeel dat het Fransobe gezag oog dezer dagen niet sterk genoeg waa om het lermoorden der Christenen op groote schaal te verhinderen In de derde plaats was de republiek in de laatste periode sterk anti clericaal en door de Kerk is de uiterste kracht ingespannen om de conservatieve oaodidaten e helpen Zoowel het tegenwoordige als het vorige Ministerie keek de geestelijkheid scherp op de vingers en deze heeft zich thans gewrdken De republikeinsobe bladen laten ondanks den oiigunsiigco uitslag dien de verkiezingen tot dusver voor hun pang opleverden den moed fiog niet vallen Zoo zegt o a RepMigue Fran aiie wal Frankrgk nu berft gezegd beteekent nog niets ï en voorspelling over de wgze waarop de psrtgen in de Kamer verdeeld zullen zijn is nog geheel cnmogelgk Alleen kunnen wg zeggen dat ous vertrouwen op den republikeioschen geeat en bet gezond verstand der Fransohen onverzwakt bigft beslaan In hoever dit vertrouwen bevestigd zal worden kan eerst bigken wanneer de tairgke herkiezingeo hebben plaats gehad Zooveel is echter zeker dal de monsrchisien bg deze eerste stemming volfrens den tcrulin de litte aanmerkelgk versterkt in de volksvertegenwoordiging ollen tsrugkeeren Tot dusver bedroeg faun aautal 82 Hun partg kan dna nog een aanmerkelijke versterking Igden voordat ze in de nieuwe Kamer welke 580 leden zal tellen de republikeinsobe meerderheid in gevaar brengt Naar de Timei uitrekent tal verraoedelgk de verhonding der Kamti aldus zgn 230 opportunisten 200 conservatieven ISO radicalen De uitslag der verkiezingen in Frankrgk trekt nataurlgk ook buiten het land elf zeer de aandacht De algcmesne indruk is dat de nederlaag der republikeinen de republiek zelve nog niet in gevaar brengt maar dal het een les is welke d tegenwooniige regeeriog niet in den wind mag slaan Volgens een bericht dat de SSln Zeit uit Parg s oatvaugt heeft bet ministerie reeds besloten om af Ie treden Eienwel zou dit niet geschieden voordat de nationale vergadering geopend wordt daar de regeering eerst eenige mededeelingen over deu staat van zaken wenichl te doen Ook de Nordd MIgtm Zeit bespreekt den toestand van Frankrgk Volgeoa Bismarks blad hebben de republikeinen gedurende het bewind veel goeds tot stand gebracht maar de fout was dat niet aan alleu maar slechts aan enkele bevoorrechte klassen ten goede kwam Daarom itemden velen kiezera voor de oonservatieveu Zg wilden daarom nug niet voor goed breken met de republiek maar slechte een wenk geven en dit doel voegt de Nordd er bg is bereikt wanneer bet de heerseheode klassen tot inkeer brengt De Bulgaarscbs of Oost Bnmeliaobe quaeatie komt niet vooruit en het wordt zeer betwgfeld of de groote Mogendheden t eens tgn De ambassadeurs bielden eergistereo een vergadering maar de volgende titling kou niet bepaald worden daar de heeren nadere instruoiies wachten Niet te Konitantinopel maar te Frieilriohrub schgnt men echter de beslissing te moeten toeken voor zoover die van de groote mogendheden afhangt Daar was de Russische Minister Giers daar was de Ooslenrgkscbe ambassadeur Szeoh oeyi Het scbg nt dat de vereeoiging van Bulgarge zelf weinig bezwaar meer oplevert de rooeielökbeid ligt in Servië en Griekenland die compensatie rragen indien Bulgarge vereenigd bIgft De Standard verneemt dat lord Salisbury te Newport zou verklaren dat bet traclaat van Berign gehandhaafd zal ordeo Voor zoover de erkenning van volbrachte feiten bet gedoogt zal geene poging worden aangevend om het gebeurde ongedaan te maken doch de vereeniging van Oost Rumelië met Bulgarge sal alrohts in zoodaoigen vorm bekrachtigd worden als gesobikt is om het gezag van den Sultan Oaseaohouden te laten De aanspraken van andere Bstionoliteiten op schadeloosstelling of grensverbete Ing zullen niet ondersteund worden De Morning Pott meldt dat de Parlementszilting uen 17 November a s tal geopend worden De cholera begint op het eiland Sicilië te vermiaderen De offioieele opgave voor de laatste dagen luidde 160 ziekie en 75 sterfgevallen en voor den lgenden dng 127 ziekte en 70 sterfgevallen Te Montreale deden zich in de laatste 24 uren 60 ziekteen 23 sterfgevallen voor terwijl te Bagheria ook ééa persoon overleed Voor Spanje bedroegen de cgfers van het jongste officiëele bulletin 275 ziekte eu 112 sterfgevallen De staatkundige vergaderingeu blijven in Denemarken aan de orde van den dag Te Slikeborg eindigde de thans veroordeelde voorzitter van het Folkething Berg zgn rede aldua Wat wg eiichen is eene regeering die allen in gehoorzaamheid aan de met wil voorgaan eene regeering die een scherp oor heeft voor de slem van het volk en die de faervormiogen wil tot ataud brengen welke het volk wenscht Wg eisoheu eene regeering die getrouw is aan de grondwet en onder Wfclke de stralen der vrgheid ons ongehinderd kunuen verwarmen eu versterken Maar om dit doel te bereiken moeten wij eensgezind blijven en ons aaneensluiten Mogen alle vrienden der grondwet vasthouden aan het programma weg met Estrup en leve eene aan de grondwet getrouwe regeering I De herkieting van Berg tot voorzitter vau het Folkething wordt door sommige woordvoerders der linkertgde na zijne minder gelukkige leiding der vergaderingen in bet vorige zittingjaar en vooral na zgne weinig ridderlgke houding in de Holstebro zaak voor onmogelgk gehouden Als lijn opvolger wordt reeds Hogsbro genoemd GEVONDEN VOORWERPEN aan bet bureau van politie gedeponeerd Ëen paar grgze Sakken of Kousen een Boekje met bijbeliche historische vragen een zilver Knipje tonder beursje vertrapt een zwart Strikje een gouden Broche met 2 roode steentjes een grgze Handschoen een Kwast van een rgtuigoptrekker een Boeeukraos met kruis waarin een pholografie I OSOTEIie JtJSlT LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Juli H V der Wees Vlaardingea G de Jong Van het hnlpkautoor MOORDRECHT N M V Dieet Rotterdam Vertonden geweest naar BELGIË F van Gent Brussel Verzonden geweest naar FRANKRIJK A D Cherieux Psrgs De Directeur tan i et Poitksntoor SIMONS CORRESPONDENTIE Nsar saDleidiag via bet bericht ia nr 3287 vso od bUd betr bet Iflveolooi opbtlen vtn eeo 3oadseb joogeliag te Amsterdam ODtvingeo wij eea ichrgren olt die gemeeote wtario ODt wordt medegedeeld dit er geen redea ii om aio kwudoilligbeid lo den te deokeo m RiDACTia MARKTBEBIOHTEM Gouda 8 October 1886 Tarwe over bet geheel iets flauwer De beste Zeeuwsehe tot 8 26 minder 7 60 a 8 Polder 6 90 i f 7 60 Rogge ouveranderd Gerst vaat 6 96 è 5 76 Chevalier c o een gulden hooger Haver als voren 7 76 i 8 60 per 100 K G Maïs 6 60 a 7 per 100 K G Erwten en boonen onbegeetd De veemarkt met goeden aanvoer handel in melkvee als graskalvereu traag vette i arkeua 23 25 ot varkens voor Londen 20 i 21 ct magere varkens en biggen traag schapen zeer lusteloos Aangevoerd 62 partgeu Kaas Eerste kwaliteit 23 a ƒ 26 tweede kwaliteit 19 a 22 Noordhollandsche 22 ƒ 26 Goeboler 1 46 i f i 60 Weiboier 1 20 a 1 30 jjurKerlJjlte Stand OEBORËNi 6 Oct Arie ooderi A tao Vliet ea C Nobel 7 Nicolaai ouden M A Desem t 0 Hrainii Loroelil Mirgrethi eo Margreiba Coroelia ooderi J Brokur eo C M Derokuo Cbnitiiao Miriini ooderi H t Hirt ea N Lorius 8 Jeiono Teota DiiDi ondcre A de Urnijo eo N Koot OVEKLEüENi 6 Oct F vio der Pool 7 w 7 6 vao Ardeooe IS GEHUWD 7 Oct J J Broer eo G ao Leeoweo Gouderak GEBOREN 1 Jobaoni ooderi T Blom en N in Dog eodgk OVERLEDEN G de Joog 7 d ONDBRTUOUWD M Noordejrwf te Moordrecht S6 j en G ï n Bhttenvujk 26 jr C de Bode 24 j en W Boltwit 28 j G Terlouw 28 j eo P Plomp 28 j Stolwyk GEBOREN Teoolje ooderi C vin Dam en P vin der Schee Blilibelh Jicobi ooders S Koolwyk en A Berger OVERLBDEN A Honkoop 24 j ONDERTROUWD K Blonk en w Hooibeek ADVERTENTIÈN l Stffg lgS ig ticrcejC Op den 14 October aanstaandehopen onze geliefde Ooders LüONABDtJS HeEMAKI S ZwiKTJÏS en S WlLHBLUIENA ClAZUNA KoHS hunne VIJFTIO JABIGB BCaXVXSBEENlOIN O te gedenken j g Hanne dankbare Kinderen Wi I en Behuwdkinderen I Gouda 8 October 1885 1 Ê ëESïssvÊ S iSASiia2as e2saastö Getrouwd H UABTOGH HEYS Jb en J M VISSER die tevens bedanken voor de bg hun Hnweljjk betoonde belangstelling Delft 7 October 1885 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling HENDRIKA CORNELIA JOHANNA slechts 10 maanden ond J J VAN LEED WEN J C W VAN LEEUWEN Gouda 8 October 1885 Bustiit Voor de tairgke bewgzen van belangstelling ontvangen bjj gelegenheid der geboorte van onzen Zoon betuigen ivg onzen harteIgken dank P C VAN DEB GARDE C W VAN DKE GARDE Gauda 6 Oct 1885 Dikksen De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van 7 October 1885 het accoord door den gefailleerde E JROZEVELD aan zgoe schnideischers aangeboden eu door dezen aangenomen gehomologeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Gouda RAAIJMAAKERö BAAIJMAAKERS RAAIJMAAKERS RAAIJMA AKERS RAAIJMAAKERS RAAIJMAAKERS BAAIJMAAKERS BAALJMAAKEBS BAAIJMAAKERS Borstcatamels Diverse Koek Fgne Fondants Chocolaadsoorten Gecandeerde Gember Groenten in Blik Verschillend Gebak Wild en Gevogelte Dejenners Diners en Sonpers TOT NUT VAN t algemeen De Commissie over de BIBLIOTHEEK zal ZATERDAG 10 dezer om 12 nre ZITTING honden tot INSCHRIJVING van LEZERS personen beneden 15 jaren geen toegang Gouda 7 Oct 1885 De Secretarie Dr D TERPSTBA in alle Binnen en Suitenlandache Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda f