Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1885

N 3290 en W ook zeggen wenscheiyk is het toch bij epidemiën of andere onvoorziene omstandigh en eenige vrijheid van beweging te hebben Met genoegen zagen wg de vraag aan het slot van het rapport der commissie of het niet wenscheiyk zon zgn het progymnasinm te veranderen in een volledig gymnasium Daaruit spreekt belangstelling in goed onderwijs dat voor onze gemeente zoo noodzakelijk is Ook wij zouden de vervulling van den wensch der commissie achten in het welbegrepen belang der stad Toch kunnen wg ons nederleggen bg het antwoord vaa B en W De uitbreiding geheel voor rekening der stad te nemen is niet verantwoord daar toch binnen enkele jaren de bepalingen der wet ons zullen noodzaken tot uitbreiding over te gaan en onze gemeente dan even veel recht zal hebben op rgkssnbsidie als elke andere De Tweede Kamer zon in de tegenwoordige omstandigheden den minister wel niet in staat stellen om een subsidie te geven waar geen wettelijke bepaling Ë t inrichting van een gymnasium dwingt komen wn evenwel tot 20 000 inwoners dan kan de minister zich op de wet beroepen en op de regelen die ook voor andere gemeenten gelden Heeft de raad er het geld voor over wg hebben er vrede mede maar onzes inziens plaatst het dagelgksch bestuur zich op het juiste standpunt daar in dit geval later van geen grooter subsidie sprake zal zgn omdat de gemeente reeds bewezen zal hebben onverplicht tot het instandhouden dezer inrichting in staat te zgn Ten slotte nog leene opmerking als lierinnering aan den laatsfen verkiezingsstrgd Er is tóén in een strooibiljet van de anti revolutiolnaire kiesvereeniging cVrgheid en Recht beweerd dat de gemeentelasten steeds stggende zijn Wij hebben zulks toen tegengesproken en thans al ons best gedaan om de bewgzen daarvan in de begrootingen der laatste jaren te vinden Het is ons echter niet gelukt De inkomstenbelasting waartoe machtiging verleend is tot een bedrag van ƒ 35000 komt geregeld in de laatste jaren voor ten bedrage van 34000 Vermeewering der opcenten op de rijksbelasting door ons bestuur uitgelokt hebben wij ook niet kunnen ontdekken Het zal ons dus aangenaam zijn alsnog van het bestnur der betrokken kiesvereeniging te vernemen hoe zjj aan die stoute verzekering gekomen is Doet zjj zulks niet dan blgft er niet anders over dan te denken aan een onwaardige kiesmanoeuvre Mannen die steeds den mond vol hebben van Gods geboden moesten zich aan dergelgke onwaarheden niet schuldig maken nmumi m iwummmmM gevestigd te AMSTERDAM Goedgekeurd Mj Koninklijk Besluit van 26 April 1885 Uo 38 Het doel der Maatschappij is uitkeeringen te verstrekken bij het aangaan van een Huwelijk en bij de geboorte van Kinderen PROSPECTCJSSEiy REGLEMENTEN en TARIEVEN zijn op aanvragfe kosteloos verkrijg baar ten Hoofdkantore te Amsterdam Regfuliersg racht 58 aan de Bureaux van Heeren Provinciale Directeuren alsmede bij Heeren Agfenten en Boden der Maatschappij alwaar tevens verdere inlichtihg en g aarne worden verstrekt De Provinciale Directeur voor Zuid Bolland W RECOÜRT Stoombootdienst VOLHARDING De Directie van bovengenoemde Schroefstoombootdienst bericht bg deze dat de Winterdienst zal aanvangen op ZONDAG II OCTOBER Tevens bericht zjj dit de dienst van Leiden naar Gouda des namiddags in plaats van 4 15 plaats zal hebben é é5 Met dien datum vervalt de dienst 5 45 van Boskoop naar Gouda en des avonds 8 10 van Gouda naar Boskoop De DIRECTIE De Notans H J F HEIJMAN gevestigd te ffaaï recAi zal aldaar op VRIJDAG 30 OCTOBER 1885 des voor iddags om 11 uur ten Herberge van de Wed L BLANKEN in het openbaar veilen en verkoopen Van de Erven van den Heer W SNELLEMAN TWEE perceelen uitmcntend te Hillegersherg hij Rotterdam De ondergeteekende heeft de eer zgnen Begunstigers te berichten dat van af heden hetRUNDVLEE8CH is AFGESLAGEN als LAPPEN 40 Cent FIJNE LAPPEN 45 RIB ROLLADE ROSBIBP BEAÜF met been 40 Idem zonder been 45 i BIEFSTUK 60 Alles Ie kwahteit TE HUUR gevraagd door eene Weduwe met een kind TWEE Ongemenbeleerde Bovenkamers of een klein BENEDENHÜISJE Adres onder No 1203 aan het Bureau dezer Courant De DIRECTIE der Geldersclie EOTERHAL gevestigd Lochem Gelderland Maakt aan het geëerde publiek bekend dat van af heden zgn te verkrggen puik versche Boeren KIP EIEREN en KAMPER BOXEft tegen marktprgs Bestellingen worden aangenomen voor Gouda RAAM 422 Aanbevelend DE DIRECTIE NB HH Winkeliers flink rabat T VAN VLIET I oltoijkersluii liggende op Beneden Haastrecht te Chem fabriek van U vonGImborg te Emmerik a d Rh n Zilveren Nedaille Aragterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederlaud SchrUflnkt AUzftrtn Keizer iMlirUfen fJopieer inlit Salon en anden IntSOOrten onderscheiden cich door huntie ienil dig kleur groote vloeibaarheid eu bel iuolle dnwgen Tiin alle andere tnkifabrikaten Verkrggbaar n ieder sniiden boektrinkel en in de bekende depols De ondergeteekende bericht aan zjjn geachte Clientèle en Stadgenooten dathfl het VLEESCH 10 et per Kilo heeft AFGESLAGEN en beveelt zich beleefd voor de levering vanlekwv liteit aan Uw Dw Dr W DE JEL Lange Tiendeweg D 32 ROETMAi SCHEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 883 LEVEREN UITSLUITEND ZÏÏIVEEE JENEVEEGIST in lle hoeveelheden tot de laagste prgzen Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda Haastrecht kad Sectie A Nos 759 764 785 786 787 en 1420 te zamen ter grootte van ruim Vier Hectaren en Een HUIS met EUF en TUINGROND genaamd KikkershiU staande en liggende aan de Oostzgde van het dorp Haastrecht kad Sectie B Nos 1850 en 2116 groot 6 Aren 60 Centiaren Betaling der kooppenningen 15 December 1885 Breeder bjj biljetten Informatiën geeft voornoemde Notaris Extra goedkoop is het middel om voor altoos van de gevreesde Rhumatiek verlost te worden De ABSHAUBBI S of GLACÉ HANDSCHOENEN tot in de fijnste kleuren Anti Rhumatische Watten pake VELT Az te Delft gesteld bij B Verheul Oudewater Bo Berkel vac Dorp Zoetermeer Kaulinjf Alphen BEG Schlatlraau Bodegraven Oosterling Haastrecht H G Wilhelmus Woerden Kleiweg E 73 A VAN OS Az zgn slechts 30 ets per A BBEET Door mg verkragbaar ONTVANGEN Uieuwe SmyrnaVijgen en PRUIl lEüAl TE T A G van Detb C 0ej de l ed Bo$m Q A Gouda J W F J deu Uijl Schoonh A A Priu8 Zeïenhniïen J M J Goudkdtle Boskoop O Hoogendijk Cappelle K S 1 t Krants Blciswyk W 1885 Zondag 11 October GOUDSCHEii OURANT meuws en Admrtentiehlad boor Gouda en Omstreken Verleden jaar hebbe cijfers der voornaams medegedeeld eene herh thans onnoodig voor vo niet noemenswaard gew onzen lezers de ikken van dienst daarvan komt ons irst omdat de cgfers Td zijn behalve in De Cfemeente begrooting voor 1886 de dne reeds genoemde hoofdstukken ten andere omdat reeds vro r de cjjfers in dit blad zgn opgenomen Liever vestigen wij noe de aandacht onzer lezer op een paar zaken die in de gewisselde stitten besproken zijn De opmerking der begroottngs commissie omtrent de verbouwing der raadszaal komt ons voor in het antwoord van B en W afdoende weerlegd te zjjn De zaak is oterigens van te weinig pnbhek belang om er onse lezers nog mede bezig te honden Anders is het met het branden der gaslantarens het verstrekken an drinkwater aan onvermogenden en de uitbreiding van het progymnasinm De commis verdient lof dat zij deze punten waarbij het algemeen belang zeer stellig betrokken is in ittar rappori heeft ter sprake gebracht Wel vaigist zg zich omtrent het gebruik dat van da vroeger toegestane 1000 gemaakt is ten bate der stadsverlichting maar haar opmerking geeft toch aanleiding tot een nieuw voorstel van het dagelijksch bestuur om n I andermaal een dergelgk jaarigksch bedrag beschikbaar te sttilen teneinde een honderdtal lantarens welke aan de hoeken van straten aan de ingangen van stegen en bg de bruggen worden gevonden all nachten zonder onderscheid of de maan schgnt of niet te doen branden c Ieder die s avonds laat wel eens bg den weg is zal dit voorstel toejuichen De maan wordt zoo dikwgls door weer en wind verhinderd zich te vertoonen op de offlcieele door den almanak voorgeschreven uren dat het op sommige punten der stad helsch donker zgn kan hetgeen in een waterland als het on e met anders dan gevaarigk is In afwachting van de gasqnaestie die binnen een niet te lang tgdsverloop aan de orde komt en wier behandeling misschien zal kunnen leiden tot verbetering van de qnaliteit van het gAs en geregelder aanvoer ook in de buitenwijken der stad verdient het aanbeveling met de voorhanden middelen voor eene goede straatverlichting te zorgen Clacbten over het gas en de geringe drukking zgn reeds zoo dikwjjls geuit dat wg daarover maar zwijgen zullen schoon ons reeds herhaaldelijk door verschillende verbruikers verzocht is daarop de aandacht in ons blad te vestigen Naat onze meeniug zal daarin geen afdoende verbetering komen vóór de gemeente zelf zich met de gasverlichting belast waari e na afloop der tegenwoordige concessie de gelegenheid zal bestaan Het verstrekken van water uit de standpgpen wilde de commissie zoo niet afschaffen dan toch belangrijk beperken Haar motief is het weinig gebruik dat er van gemaakt wordt Met dat denkbeeld kunnen wg ons niet geheel vereenigen Het hangt er van af om welke reden er niet meer water genomen wordt Zgn de meeste arbeiderswoningen van waterleiding voorzien of zijn de gelegenheden om water te krggen talrgk genoeg en voor den minderen man to ankelijk dan hebben wjj er vrede mede Komt bet minder gebruik echter voort uit vooroordeel of onwil dan zouden wg niet gaarne tot beperking der uren van bediening overgaan Integendeel dan behoort alles gedaan te worden om de goe gemeente te brengen tot geregeld gebruik van zuiver water en zou in de eerste plaats de vraag moeten gesteld worden of niet de beperkte tjjd van bediening der pöpen een beletsel was voor grooter en algemeener waardeering Men moet de minder ontwikkelden te gemoet komen en hun het halen zoo gemakkelijk raogelgk maken Terecht aarzelen dan ook 6 en W om met de commissie mede te gaan en achten voorafgaand onderzoek noodig De som is niet groot er is slechts 490 voor uitgetrokken en zooals B Evenals ten vorigen jare willen w j nu de behandeling der Gemeente begrooting door de gewisselde schrifturen voldoende is voorbereid onzen lezers eene korte beschouwing over dit budget ten beste geven Veel belangrgke zaken zgn er dit jaar niet aan de orde en ook niet in de gewisselde stukken voorhanden Onze gemeente heeft het geluk door geen buitengewone omstandigheden gedwongen te zjjn tot meerdere uitgaven de voorgedragen gelden zlJn voor den gewonen dienst stemd en zallen zeker zohder moeite worde i toegestaan De opmerkingen der commissie betreffen slechts enkele ondergeschikte punten en een paar wenschen die alle door B eu W op voldoende wgze zgn beantwoord Het eindcgfer der begrooting bedraagt 317 318 29 tegenover ƒ 341 925 78 in het vorige jaar hetgeen eene vermindering uitmaakt van 24 007 49 Voor zoover wg hebben kunnen nagaan wordt dit verschil veroorzaakt door een kleiner bedrag dat in 86 voor openbare werken zal woideu besteed De meeste hoofdstukken zijn gelgk aan die van het vorig jaar of wgzen kleine verschillen aan alleen de hoofdstukken 1 2 en 10 der nitoaven maken daarop eene uitzondering In hooMstnk 1 huishoudeiyk bestuur vonden wg voor het loopende jaar 8 000 uitgetrokken voorde restauratie van den stadhuisgevel terwgl daarvoor het volgende jaar niets noodig is Het verschil in hoofdstuk 2 werken en inrichtingen voor den openbaren dienst spruit hoofdzskelgk voort utt den port van 11 300 voor 1885 nitoetrokken voor rioleering van zglen Waartoe het volgende jaar geen plan bestaat Het lager bedrag van hoofdstuk 10 is van minder belang hier betrefl het slechts eene verrekening met het rgk omtrent op vorige diensten te veel genoten vergoeding voor de kosten van lager onderwijs welke neerkomt op eene quaestie van goede boekhouding die op het werkelgk uitgeveu van gelden geen betrekking heeft De beide eerste vervallen posten te zamen bedragende ƒ 19 300 verklaren voor een groot deel bet geringer eindcgfer BINNENLAND GOUDA 10 October 1886 Se voordraohl voor de vacante belrekking van onderwyterea aan de openbare aohool te Haaatrechl bestaat uit de damea C C J Boer te Oonda C Ë Groenendal te Gouda en h C E Van Valkeubnrg te Winaeholen Het gemeentebestuur van Zerenhuiten heeft naar aanleidingvan een aobrgren van den oontroleur der direote belastingen te Oonda besloten de woningen welker huariraarde niet meer dan 80 bedraagt rrg te stellen van personeele belasting Tot nog toe waren alleen die woningen vry welker huurwaarde niet hooger was dan ƒ 18 Uit de gerechtelijke statistiek over 1884 bigkt dat in dat jaar bij het eerste kantongerecht te Rotterdam werden behandeld 1703 straftakeu by het tweede kantongerecht te Rotterdam 2320 strafiaken by het kantongereoht te Schiedam 1346 te Gouda 657 te Schoonhoven 273 te Briele 227 en te Sommelsdyk 236 In het arrondissement Rotterdam werden derhalve Ie tarnen 6763 strafzaken by de kantongerechten behandeld Donderdag namiddag omstreeks half een nur vervoegde tioh een persoOn by den heer 6 M Myn Dit over de begrooting in het algemeen Wg zouden daaraan nog kunnen verbinden eene opmerking omtrent het gunstige verschgnsel dat het bevolkingscgfer steeds klimmende is 19163 tegen 18847 in het vorig jaar en dat ook de opbrengst der rijksbelastingen de marktgelden en schoolgelden vooruitgaande is doch zoowel de Commissie als B en W hebben hunne vreugde daarover reeds te kennen gegeven En niet zonder reden Eene gestadige vooruitgang in deze cgfers mag een verbigdend teeken voor onze gemeente worden geacht daar geene exceptioneel gunstige omstandigheden er invloed op hebben kunnen uitoefenen Bgzouder grootsche plannen hebben B en W niet voor het volgend jaar doch wat zj voordragen komt ons nuttig en voldoende gemotiveerd voor Ouder de enkele artikelen die onze aandacht trokken noemen wg no 67 waar verhooging is aangevraagd om de raadzaal te restaureeren en de secretarie te doen verven no 79 onderhoud van straten en pleinen verhoogd met ongeveer 5000 ten einde verschillende deelen der stad van beter plaveisel te voorzien hetgeen werkelgk noodig is no 81 vermeerderd met ruim 1500 omdat er plan bestaat het plantsoen langs den Kattensingel te verbreeden en aan te leggen in den geest van het plantsoen bg lignland s Stoomgemaal no 84 waar 2600 wordt bestemd voor eene beschoeiing van den Kattensingel en no 117 waar 2000 worden gevraagd voor een nieuw gebouw aan de Zwemschool Niemand zal zeker beweren dat deze gelden onnut besteed worden nf dat er uitgaven van weelde onder voorkomen Het zgn altemaal noodzakelijke verbeteringen in het belang van gemeente en ingezetenen