Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1885

Veel ontenedenheid en op oadcrsoheideo plaatsen toenemend beroep op de armbesturen zou er het gerolg Tan i n Door het bestuur der Prins Hendrilc Stiohtinf te Ëgmond aan Zee is eene circulaire verionden Daarin veudt het tich tot de weldadige landgenooten met het rerzoeli om hun steun in het verplegen onzer oude zeelieden Om aan de vele aanvragen lot opneming Ie kunnen voldoen moesten regenlen andermaal besluiten tot vergrooting der inrichting Hiertoe is benoodigd eene som van ƒ 6170 nl ƒ 4200 voor den bouw ƒ 1300 voor hel aanschaifen van benoodigdheden en ƒ 670 voor kleediug Het bestuur terecht vertrouwende op de mildheid onzer landgenooten die reeds by herhaling zoo gunstig ten opzichte van de siiohtiog aan den dag kwam besloot by voorbaat over te gaan tot nemen van de noodige maatregelen waarvan de uilvoering reeds ver genoeg gevorderd is öm het nieuwe gedeelte te bevolken Indien het bestuur der stichting ook nog maar eenigszius mocht twyfelen aan bet cheel bijeenkomen van de benoodigde som wij in geenen deele Wij zijn er van overtuigd dat Nederland zyn oude trouwe zeerobbeo niet vergeet eu dat eene byzondere aansporing onzerzijds overbodig is leder die voor zulk eeu goed doel ook maar iets te missen beeft zal iets geven eu daarmede den Begenten der stichting blyk geven dat hij hun uitnemeud streven toejuicht Het bestuur der slichtiug bestaat uit de heereu A van Laer Jr te Scharwoude Voorzitter A C AVertbeira viceVoorzitter G B A van Hall Secret H i van Munster O Bonnermau G VV A van Laer G C van Veen allen te Amsterdam H H P de Wit Botterdam Th A Qnanjer fitreoht C de Grool Jb Koeman en A Planteijdt te Egmond Uit Loosdrecbt wordl aan hel U D gemeld De volgende historische staaltjes doen zien op welke wyie sommige handelaars die men hier legetiwoordig nog al aantreft voorzien van eeu kistj dat zoo min in het oog vallend mogelijk op den rug gedragen wordt de centen besteden die zy uit de zakken der goedgeefsche lieden in de hunne zogen overgaan Eeu dezer lui kwam onlangs bij een koiliebuishouder alhier Op zijne aanbieding van lucifers werd geaÜtwoord Ik geef niet De buurt werd verder rond gecollecteerd eu niet lang daarna was de grossier terug k Zal je toch laten zien da k niet haatdragend ben aldus de man f voort wou je me geeu cent geven nou gun ik je toch de klandisie geef me voor achttien centjes De nog in het lesohje aanwezige klare werd verorberd en t fieschje op nieuw gevuld Ëenige uren daarna kwam bij denzelfden herbergier eene betrekkelijk jonge vrouw wier blikken centebakje deed vermoeden dat zij bij een draaiorgel hoorde of een aauverwant ambt bekleedde Ook haar werd verteld dat men dien dag niet gaf Zg scheen hierover evenmin gebelgd te zijn tec minste zij bestelde voor een stuivertje het centenbakje werd als glaasje gebruikt eu weldra na het vullen geledigd Goede klare geef me nog voor een stuivertje Ook die ging den zelfden weg op Toen begaf de voorproefster zich naar eene dichtbij zynde schuur en deed verslag hoe de klare was £ en man kwam mede en uu nam bet lieve paar nog voor twee stuivertjes waarna men vertrok twee dubbeltjes armer maar dat doel er niet toe je verdient lederen dag versch geld Aan de Middelb Ct schryft men uit Hoofdplaat Een nieuwe eedsquaestie I De heer J P Boone die tot hel B C kerkgenootschap behoort eu als goed katholiek bekend ttaat had zijne betrekking als raadslid waartoe hij herbenoemd was wegens ziekte niet eerder kunnen aanvaarden en zou in de vergadering van Donderdag warden beëedigd Op eene desbetreffende vraag van den voorzitter verklaarde hy dat hij de bij art 39 gemeentewet bedoelde verklariiig en beloften wenschte af te leggen hetwelk geschiedde waarna hij op uitnoodiging van den voorzitter plaats nam Op slechts éen der daarna genomen besluiten een van ondergeschikt belang is zyue stem van invloed geweest De burgemeester heeft binnen 24 uren later aan den raad verklaard verplicht te zijn op hooger bevel te weigeren uitvoering te geven aan dat besluit naardien dat lid volgens de Begeering zyne betrekking wettig niet had mogen aanvaarden dan door aflegging der voorgeschreven ceden De vroegere vertegenwoordiger van PjUgeland op Hayti de heer Spencer heeft een boek over de zwarte republiek uitgegeven hetwelk ten deele verschrikkelijke onthullingen bevat Zoo is er byv een hoofdstuk gewijd aan het kannibalisme en aan den nog uit Afrika afkomsti eu Vaudoux dienst der negers aldaar Op afgelegen plaatsen meestal in de uitgestrekte wouden noiden op de voornaamste Vauilouxfeesten kinderen geslacht en opgegeten B5 de feesten van lageren rang stelt men zich daarentegen met het vleescb van kippen en geiten tevreden De kinderen worden in de grootere plaatsen gestolen en aan de Fapolois of Vaudouxpriesters verkocht die met dit vleeseh handel dryven Ook vertelt ds sohryver op welke wyze eens een buitenlander op eene reis door het binnenste vau bet eiland waarop zyne vrouw hem vergezelde deze verloor Zy was ziek geworden en toen hij onder t zoeken near een dokter haar korten lijd alleen moest laten was zy by zijne terugkomst verdwenen Na eenig onderzoek kwam hy tot de ontdekking dat zij intusscheu gestolen geslacht en opgegeten was In 1878 werden in de nabyheid van de hoofdstad Portau Prinoe twee vrouwen in hechtenis genomen die het rauwe vleeseh vau een kind aten nadat zij er eerst het bloed h liJ uitgezogen Eene andere vrouw die haar eigen kind opgegeten had antwoordde op de verloogen die men hierover tot haar richtte i Wie heeft meer recht op het vleeseh van mijn kind dan ik Tot nu toe werd dit kannibalisme uog door geeue regeeriug op ernstige wyze bestreden Alleen de president Gelfrad heeft er indertijd legen geijverd Het besluur der Liberale Uuie heeft drie adviezen uitgevaardigd Kiesrecht Zich in hoofdzaak aansluitendeaan het advies der vroeger genoemde commissie heeft hel bestuur echter gemeend een afzonderlijkadvies te moeien geven daar het op sommigepunten een ander gevoelen is toegedaan Het hndin de eerste plaats naast den maatstaf der huurwaarde den capaciteilenmaulstaf opgenomen willenzien In de tweede plaats wenscht het geen hoogermaximum van huurwaarde in de Grondwet dan 160 Onderwijs Op den voorgrond wordt gestild dat geen onderhandelen geeu loven en biedenmet de tegenpariy wordt gewenscht Zij heeft zichdoor haar eischen niet te formuleeren gesteld opeen onhoudbaar standpunt Maar plicht der liberalepartij is te onderzoeken of art 194 strookt metde eischen van waarheid en recht 1 Dat de overheid haar zorg over het onderwijsmoei uitstrekken valt niet te betwisten devraag is slechts boever P Kwamen de ouders hunplichten volkomen na de directe tusachenkomstvan den Slaat kon ontbeerd worden Maar dat isniet het geval De sorg van den Staat moet zichdus uitstrekken tol Bet verschaffen van onderwijsnaar de behoefte overal waar die behoefte bestaaten niet van elders wordt vervuld Nevens die onmiddelyk ingrypende zorg heefi de overheid toezichtte houden op het buiten bare bemoeiing gegevenonderwijs Het door de overheid verschafte moetblijven buiten leerstellige begrippen Het mag zichuiet opdringen Het byzonder onderwijs blijvedaarnevens volkomen vrij doch onder waarborgenvoor bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers Bij deze beginselen wordt de vraag hoever destaatszorg zich moet uitstrekken een vraag va opportuniteit Onthouding der Begetring kan plaats vinden waar werkelyk zouder haar lusschenkomsl voldoend onderwijs is te verkrijgen Voldtend in elk opzicht èn naar gehalte en met hel oog op de godsdienstige meeningen der ouders Waar het onderwijs op de aanwezige bycondere scholen eeu deel der leerlingen zou dwingen tot eenig geloof in atryd met den wensch hunner ouders daar voldoet het bijzonder onderwijs niet aan de behoefte en kan het door de overheid gegeven onderwijs niet gemist worden Het bestuur vindt dit stelsel in hoofdzaak terug in al 1 van art 194 der Grondwet maar meent dat dit de bedoeling duidelijker zou weergeven indien bet woord openbaar er uit verviel Het onderwijs in zyu gebeelen Omvang is staatsbelang Het voorschrift der 3e alinea zou reeds nudergelyke toepassing mogelijk maken Acht men het echter noodig dat de grondwet op het overal uilzondering loelate bet besluur zoude er geen bezwaar in zien Echter onder twee voorwaarden vooreerst dat de beslissing over hel voldoende van bet byzonder onderwys verblyve aan de fiegeering voorgelicht door de plaatselijke en gewestelijke besturen ten andere dat het voldoend onderwys gegeven worde zonder staatsbulp of staatssubsidie is het verschaffen van kerkelijk onderwijs vanoverheidswege in ons land ondoenlyk de hulp der overheid mag niet worden gebezigd om het byzonder onderwys tot hel uitsluitend onderwys te verheffen Het beginsel dat de overheid zich moet onthouden van het gebied des geloofs en van dengodsdienst leidt noodwendig tot eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen bij het van staatswege gegeven onderwys een fundamenteel beginsel datin de Grondwet niet gemist kan worden Ofschoon het bestuur zich kaïl voorstellen dat in sommige gemeenten en ouder bepaalde omstandigheden een van overheidswege gegeven kerkelyk onderwys tot geene bezwaren zou aanleiding geven en hel zelfi bij gebleken wensch der bevolking weuschelijk zoude achten daaraan gehoor te geven zoo schyut het bij het groote verschil van godsdienst in ons land onmogelijk het bfginsti te laten varen Verschafftu van kerkelyk onderwys door de overheid zou eeu bron vau eiudeloozen twist zijn en zoowel bet onderwijs zelf schaden als de bpenbare rust in gevaar brengen Deze opvatting moet echter niet leiden tot een voor t onderwys doodeude neutraliteit die door de Grondwet uiet gewild noch bedoeld ii Niet ondienslig is bet in de Grondwet uit te drukken dal de overheid verplicht is een onvermogenden kosteloos lager onderwijs te verschaffen Het bestuur resumeert als volgt Als slotsom van ons onderzoek stellen wij dus dat het ter verduidelijking van het voorschrift van art 194 der Grondwet wenschelyk is in alinea 1 te doen vervallen het woord Openbaar in alinea 2 te omschrijven de eerbiediging der godsdienstige begrippen in den hiervoor aangegeven zin in alinea 3 uil te drukken dat de overheid zich terugtrekt van het direct verschsffen van Oiiderwyi daar waar eu zoolang als door het bijzonder onderwys in de behoefte op voldoende wijze ordl voorzien die onthouding te bepalen door de Begeerin en mits dat bijzonder onderwys gegeven orde zonder subsidie van overheidswege alinea 4 onveranderd ie behouden Verder achten wij het wenschelyk een nieuwe alinea aan het artikel toe te voegen houdende dat de Slaat verplicht is ie zorgen dat voor onvermogenden de gelegenheid tot het ontvangen vau kosteloos lager onderwys niet onibreke III Belastinglierzieniug Aan den jvicieusen Unanciéeleu toestand moet een eind komeu Kan geen voldoende bezuiniging worden verkregMi dsn behooren de inkomsten uit belastingen te worden verhoogd Niet alleen nieuwe middelen moeleo worden gevonden maar het samenstel der bclastingeu moet worden herzien om den belastingdruk in overeenstemming Ie brengen me de betrekfcelyke draagkracht Een historische terugblik wordt gegeven om aau te toonen dat daarop steeds het streven der liberale party was gericht Als volgt wordt geconcludeerd In ieder geval moet worden doorgetrokken de historische lyn die de liberale parlij sedert 1848 gevolgd heeft en die voor haar de aangewezen lyn blyft ontlasting der minder gegoeden die nu io verhouding tot hun draagkracht ouevenredig veel betalen zwaarder belasting van hen die meer kannen dragen En daarom ook de inkomsten belasting in dien zin dat de grootere inkomsteu betrekkelijk zwaarder worden belast dan de kleinere Dit moest zoo spoedig mogelyk geschieden De liberale parlij late zich uiet ontmoedigen door de vroegere mislukking van zooveel pogingen daar die mislukking nouit het gevolg was van ernstige bssiryding van het beginsel Zij hale in wat verzuioiil is Meerderheid of minderheid regeeringsparlij of niet Om het even Zij doe het hare Haar wachtwoord zij belastingherziening in den aangegeven zin De Liberale Unie spreke hier hel opwekkead wporil een woord dat beu die te beslissen hebben tot handelen krachtig maant Zij kieze geeu parlij in de vraag of de nieuwe belasting zal zijn een algemeene inkomsten belasting dan wel een partieels Zy v erklare niet of zy de belasting liever nssr de renten dan naar de hoofdsom van het kapitaal in portefeuille berekend wil zien Doch zij s reke zich des te stelliger over het beginsel uit Haar ernstige en eenstemmige leuze zy hervormiog van het samenstel onzer belastingen onverwyid door belasting naar de inkomsten en wel met progressieve percentage geen verhooging van belastingen zonder die hervorming verhooging alleen dan raaor dan ook aanstonds wanneer zij onvermijdelyk is Het streven om de tijdsverdceling van den dag in 24 uren op klokken en horloges zichtbaar Ie maken scbyut eeu grooien stap voorwaarts te hebben genaan Immers de beer W Osborne te Dresden heeft uu 24 uurs uurwerken ingevoerd die 2 wyzerplatcn boven elkander hebben sarvan naar verkiezing de onderste of bovenste alzoo de oude of de nieuwe iodeeling kan gebezigd worden Buiteiliandscti Overzicht De verkiezingen te Parys zijn nu ook geëindigd Behalve Lockroy Floquet en Anatole de la Forge is ook de presidenlminister Brissou gekozen Daarentegen kon noch Roohefort noch Clemeuoeau een voldoende meerderheid behalen De herkiezingen zullen nu op a 9 Zondag 18 October plaats hebben Alliance Eépublicaine des comités radicaux et progressistes de In Siine Ordre du jour zoo leest men thans met groote letters op de muren vHu Parys daarop volgt eeu mededeeling onderteckeud door den pr ssidem H Tolain inhoudende dm bij de herstemming door al de republikeinen zullen worden gesteund die candidairn welke by de eerste stemming na de gekozenen de meeste stemmen hadden Hieruit blykt dus dat Ctemenceau ie aanvoerder van de uiterste linkerzijde eu de oudcommnuard Banc thans Gambeitisi het eens ijn geworden Oppervlakkig zou men dus kunnen zeggen de Eepubliek is gered Maar een paar opmerkingen ziju niet overbodig Vooreerst is hel de vraag of al de radicalen zich aan dit voorschrift zullen houden en hun gewelei zoo ruim maken dat zg stemmen op mannen die met zulk eeu ijver ziju uit In de tweede plaats is op deze wijze volstrekt niet opgeheven het bezwaar dal bij velen legen de tegenwoordige Republiek beslaat en waaraan men voor een goed deel de overwinning van de conservaiieven by de eerste stemming heeft toe te schryveo De gematigde republikeinen zijn uitgetloien zy jkoioen ook bij de herstemming niet in aanmérlting en daarmee is de reden niei opgeheven waarom ook by de herstemming vele republikeinen stemmen zuilen op de conservatieve candidaien Het is indertijd het werk van Thiers geweest de oudJrberalc of Orleanistische party over te balen zich bjj de Republiek aau te sluiten dit geschiedde zooals men zich herinnert onder het mono de Republiek is de regeeringsvorm welke bet minst verdeelt Men noemde Barthélemy Si Hilaire Léon Say e a républicains de raison Welnu deze iuvlocdryke mannen inrlocdryk door talent eu maatschappelyke positie is ouder de tegenwoordige republiek geeu plaats en vandaar dat mee ook by de herstemmingen moet vreezen dat de conservatieven meer overwinningen zullen behaleu dan de Alliauce Bépublicaine zou doen verwachten De quarslie wordt namelijk op deüe wijze niet zuiver gesteld Thiers ztide indertijd de Bepubliek moet conservatief zijn of zij gaat er onder Dit zal nu eerst beslist worden De conservatieven hebbeu voor dat zij goed georganiseerd zijn en kunnen wijzen op bet ongedacht gunstig resultaat bij de eerste lemming verkregen De Franijais beeft uitgerekend dat van de 6 700 000 stemmen in hel geheele land bij de verkiezingen uitgebrachl de conservatieve candidateu 3 200 000 verkregen hebbeu De frausobe bladen melden als gerucht dat de minisier van oorlog ilen generaal De Courcy beeft gelast alle maatregelen te nemen om de bezetting van Tonkin tot de versterkte plaatsen in de delta der Boode Rivier beperken De Minister zou voornemens zyn de troepen uiterlijk in April of Me a s naar Frankrijk terug te roepen In deu militairen dienst zou dan verder in Tongkin voorzien worden door 2000 mariniers en duor lulandscbe mililie De toeslanil op het Balkan Schiereiland blijft hachelijk maar toch houdt bij de meerderheid het vertrouwen stand dal de vrede voorluopig met zal verstoord worden De Duitsche Keizir zal 2 Januari a a zyn 25jarig jubilé vieren als Koning van Pruisen In verschillende kringen is men reeds bezig met het bespreken en voorbereiden der noodige maatregelen om deze gebeurtenis op ecu waardige wijze te herdenken De Bruiiswyksolie Landdag is legen 20 dezer bijeengeroepen kiu de gissingen over deu inhoud der jongste Duitsche nota over de Caroltna quaeslie zal weldra een einde komen Uit Berlijn wordt ten minste gemeld dal Prins Von Bismarck van plan is ook deze nota openbaar te n aken zoodra de Spaansebe regeering het stuk heeft ontvangen Vol ens een mededeeling uit Madrid is de bemiddeling vaii den paus alleen dan gevraagd wanneer Duilschland en Spanje bet niet eens kunnen worden Het is dus nog mogelijk dat tusscheu beide partyen een recblstreeksche schikking worde getroffen Eindelyk is de offioieele asuslelling van graaf V Hoheulohe Schillingfürst tot stadhouder van Elzas Lotharingen verschenen De nieuwe stadhouder zal nu weldra zyne belrekking aanvaarden De Duitsche bladen verwachten van hem dat hij in vele opzichten krachtiger zal optreden dan zijn voorganger de veldmaarschalk von MaAteuffel Met het vertrouwen des keizers zegt o a de Nai Zeit volgt den bekwamen diplomaat die Duitschland vele jaren te Paiys vertegenwoordigde by zyn nieuwen werkkring ook het vertrouwen vun het gansche Duiische volk De Decnsche bcgrooting over 8 87 bedraagt zoools wy vroeger reeds meedeelden in ontvangst ruim S j en in uitgaaf byna 65 inillioeu kronen zoodM ze een tekort van ongeveer 9 j inillioen aanwysi Het cijfir der begrooling is 40 pCl hooger dnn de Tweede Kamer verleden jaar wilde toeitun Neemt men bieiby in aanmerking dat bijna S s millioen voor vestiugwerken gevraagd wordt en dot de begrooting iu haar geheel ruim 19 millioeu hooger is dan hetgeen in het laatste tiental jaren gemiddeld is toegestaan dan ligt het voor de hand dat het voorstel der Begeering alle kous heeft door de Tweede Kamer verworpen te worden De behandeling der vodrHiopige begrooling over bet loopende dienstjaar zal na de eerste letiui der uieuwe begrooling plaals hebbeu De berichten over de cholera blijven gunstig luiden In Spanje deden zich blijkens de laatste opg ave 276 ziekte eu 118 sterfgevallen voor terwijl iu de provincie Palermo 94 personen nerden aangetast en 47 overleden RECLAME Als een Enfant Cbéri ccnquètes maakt zoo vindt men tegenwoordig in ieder huisgezin rijk of arm de Zwitsersche Pillen van den apothtker B BBANDT die alle andere middelen op den achtergrond gedrongen hebben wegens hare aangename zeker werkende en onschadelijke werking bij Leveren Galaandoei iugco Aambeien enz Men eische bij aankoop in de apotheken steeds de echte Zwitsersche Pillen van den apotheker H BüANDT a 70 Cis de doos gemerkt met wit kruis op roodeu grond eu de naamteekening R BRiVNDT Verkrijghaar bij deu Apotheker J M H ZELDENBIJK te Gouda Bij bel veelvuldig boesten der kinderen blauwe hoest kinkhoest stikhoest wordt bierme ic opmerkzaam gemaakt op de sedert eene reeks von jaren beproefde en ook geneeskundig als zoodanig erkende alleen echte Rijnlandscbo Druiven Borst Honig van W H Zicken heliner te Mainz den duor de wet erkenden uitvinder Zie de jdvertentie in t nummer van heden Afloop van Openbare Verkooplngen vau Onroerende Goederen VEILING 12 OCTOBER Huis Koetshuis Paardenstal Erven en Grond aau deu Raam O 220 ƒ 2750 k S P van der Kleiu 2 Kaaspakbuizen Baam O 218 en 219 a200 k J van Krimpen i Kanspakhuis Nobelstraat 0 235 ƒ 2410 k J van der Heijden Kleinbaudel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 Ier openbare kennis dat by hen in ingekomen van den navolgenden persoon eeu verzoekschrift waarbij verguning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteitsterken drank in hel klein te mogen verkoopen uls Naam van den Verzoeker Aaudoidiug der localiteit Marinua Kooijman Turfsingel P il GOUD i den 12 October 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWEK REXXISGEVIIMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHaDE OF NADEEL KUNNEN VEROOBZAKEN BURGEMEESTER en VVETHOUDERSi van Gouda Gelei op art 8 der Wet nn deu 2n Juni 1875 Staatsblad uo 96 Doen te welen Dat zy vergunning hebben verleend aan den heer J H Kok te Gouda eu zijne rtchiverkryK nden lol hel oprichten eeuer Bakkerij in het perceel gelegen aan de Vogelenzang geteekend M no 123a kadaster Sectie C no 2563 den heer N au Leeuwen Jzn Ie Gouda eu zijne rechtverkrijgenden lol hel oprichten eener Snelbleekefy in hel perceel gelegen aau deu Bleekerssingel geteekend II no 228 kadaster seciie A no 305 den heer J C Smils ie Gouda en zyne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener Slacbtery inhet perceel gelegen aan de Gouwe geteekend C no 98 kadasler sectie 1 no 1937 GOUDA leu 10 October 1885 Burgemecsler eu Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaiis BROUWER B argerMjke stand GBUOKEN 9 Ocl Ballhalomeos ouders B Kieveld on J O tau deu Belg Hendrlin ouders Bakker en C de Gruil Francitna Gcrarda Maria ouders H Bouters en G D Joosteo 10 Heodrika retronelU ouders D 1 Starreveld en M C Verboom Hendrik ouder H C Iry nhoef eu E Loeve 11 Adriaans Andreas ouders Vermeuleu ea M St rail £ li betb Johann Horbers ouders J Amesz eo N de Quaut Johanna Faatina oaders M J H van den Bosch eu M A Schollen 12 Willem ouders A Spek eu J Spek OVBHLEÜEN 10 Oct A BD Loon wed W van der Zivalm 57 J C C de Haadt ll j U S H van Elj deo 1 j 1 m Moordrecht GEBOREN Tennis eu Cornelia ouders C de Joode en it Verboom Reeuwijk GEHOREN Aart ouders H Ercderikae en H N SlinireflaDd OVEKLEDBN M Verbree 4 j r EHÜWD G Verkaik an Lekkerkerk en M van Vliet ONDBRTBOUWD D Sluijs eu A J Compier Zevenhuizen GBBOREX Zwezerma Alida ouders J A heij eu H Drost Johanua Wiibelmina Adrians onders W van der Neut en M Dekker Gerritlje ouders K van Vliet en A Vis Neeltj ouders D Visser en L de Koning U S o America Ijg as ANTON A F LANZINü UI m Notaris J lp MAGGIE VANDERMEER I irifS Mich Oct IMBSS Eenige en alcjememe kennisgeving gsg Heden overleed mjjn eenig geliefd Dochtertje CORNELIA CLAUDIA ruim II jaren oud tot diepe smart van mij mijn eenigeu Zoon Broeder en Schoonzuster die met mij sedert vijf jaren het gemis der moederlgke liefde en zorg trachtten te vergoeden Dat de Heer haar vóór de stormen des levens in de veilige haven binnenleidde is onze eecige troost P DE RAADT Gouda 10 Oct 1885 Eene bejaarde Dame VRAAGT bij eenestille Pr Familie eene eenvoudige GemeuMleDrde Kamer met SLAAP en STOOKPLAATÖ alsmede eenvoudig Middageten benevens een kleine Berging Aanbiedingen worden ingewacht met opgave van prijs en stand onder No 1204 aan het Bureau dezer Courant WmTEEPEOVISE Prima beste ZEEUWöCHE AARDAPPELEN drie dagen na ontvangst betaling prjjs zeer goedkoop Bij reflectie onder letter A bij den Boekh SMITö Middelburg Onnoodig zonder prima informatiën hierop te attendeeren Bij EAAIJMAAKÊËS VERKRIJGBAAR HAZBNPASTEIJEN ƒ 2 PATRIJZEN 2 50 FAISANT 2 50 Ledige potten worden tegen 35 ct per stuk teruggenomen H PAUL J Civiel Ingenieur en Arcliitecl Zevenliuizen Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 230 si