Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1885

VrUdag 16 October 1885 N 3301 Geëmailleerde Gegoten en Geslagen HAAHDEU KACHELS en FOUElTinZt KOLENBAKKEN TURFKISTEN HAARD8TELLEN STANDAARDS en alle andere IJZERWAREN en GEREEDSCHAPPEN worden tegen uiteriit lage prflzen verkochtinhi IJzerniagaziJn en Fabriek van Haarden Kacliels en Fournuize van P ROND Pz ZEUGESTRAAT G 91 juist over de Waagbrugl Niet voorhanden soorten en reparatiën worden spoedig en billgk gemaakt en bel werkstelligd ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN7 TTTed C Tra an CUE KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der firma INGEN HOUSZ Wil W nhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX i f 27 per anker v a A flesschen met inbegrip van accjjns franco huis door geheel Nederland ook per half en kwart aiAnfl Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zijn bjj mg steeds op flesch verkrijgbaar PRIJS GOÜRANTEN worden op aanvraag franco toegezonden GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 4 fzonderIflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentlén kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave a ï5 t J3 W D 1 M J voor tai d Ij 1 rs en binne il 3 Ft 1 uM J 1 57 3 i U o u s g I fi PI m t S a m3 a X3 fH l s e ci u CI c Bl o Pea l s 1 1 G O n t bo X 1 o M t c a j a s a u m s IS U S d bo 3 e o c X Ï 14 ¥ to PS 3 KrmaJ MOUCHOIT D0BBELE BUURT No 7 Buime keuze gegarneerde DAMES en RINDERHOEDEN in de Nieuwste Modellen A VAN OS Az Kleiweg E 73 Hecren en Jon8 eheerenGcmsieeren HA DSCHOE E A J J VOS Fapierfabriekant beveelt zich minzaam aan tot het leveren van alle soorten van PAKPAPIER en GEPLAKTE ZAKKEN en zai trachten door concureerende prijzen en soliditeit het vertrouwen waardig te worden Mag azijn TURFMARKT Gouda TE KOOP een zeer nette Te bezichtigen bg D J de RUITER Kleiweg Gouda STEEI ROLEi Voortdurend in lossing de lading Grove Ruhr Kachelkoien waaruit wij tot 57 2 et per Heet kon tan t zonder korting afleveren vrij aan huis bezorgd mits bjj 2 of m er Heet gelijk genomen JA PRINCE Cle Eene JUFFROUW P G biedt zich aan tot assistentie in de Huishouding of ook voor Kinderen Goede getuigenissen staan haar ten dienste Verzoeke brieven franco onder No 1205 aan den Uitgever van dit Blad Opmerkenswaardig NeRentien jaren zijn verleden sedert door den Heer W H ZICKENHEIMER te Mainz de Rynlandsohe Druiven Borsthonig werd uitgevonden en gefabriceert Tal van namaaksels zijn gedurende dien reeks van jaren ontstaan en weder vergaan het echte fabrikaat alleen verheugd zich nochthans in een uitgebreid en steeds toenemend debiet autoriteiten der wetenschap en millioenen verbruikers bevestigen de goede eigenschappen van dit uitstekende huismiddel Tegen hoest heeschheid verslijmiag lials en borstkwalen hoesten der Kinderen vooral de zoo gevaarlgke kuchhoest wordt het steeds met het gunstigste gevolg aangewendt Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl 2 met geele a fl 1 met roode en a 65 Cent met witte capsnlen welke nevenstaand fabriekstempel dragen te Te Gonda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bfl J D den Hertog Ondewater bij F Jonker Ideuburg Bodegraven bij P Versloot Stolwijfc bjj C G V a Berg Universeel ZUIVERINGSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSEELZÜIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwaten Zuur Braking Bartwater enz is thans echt verkrflgbaar in V4 pakjes a 15 Cent s V a 27Vj Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bij J H Boers Boskoop bjj J van Bergen Bodei raven b P Versloot Haastrecht bij J T Den Hartog Schoonhoven bjj Wed Wolff Zoon Gedurende 40 Jaren beproetd K K unsl Gtpriv eu ecrite Vmerik en Eug gepaieut eru Tand en JHondspoelingf nu Dr J G POPP K K Hof Tandari v n Z M leu Keizer ati Oostenrijk te H eenen is het ïoortteffelijksie middel tegen rbuniHtisohe Taiidpijo by ontsteking zwellen en zweerin an hel laudtleesob bet lost deu aanwezijjeu Inndsieen op eu oorkoint de nieuwe vorming daarvan miiaki losstaande landen wrdrr vast duor verbterkiug tan bet taudvUetch dat bet van alle schadelijke stoSen reinigt geeft bet deu mond eeu aaugeuamen frisschen geur terwijl het deu ouaangeiiumea reuk weldra doet verdwijnen Deze Moudspoeliog is iusgelijks een uitrounteud middel om te gorgelen indien de keet is aangedaan bevordert het tanden krggen bij kleine kinderen dient als voorbehoedmiddel tegen dipbthteritis keelziekte en is onontbeerlijk by het gebruik van minerale wateren In flesschen van ƒ 1 75 ƒ 1 20 eu ƒ 0 60 Poeder a ƒ o sü Dr PüPP s Pasta m üooim i 1 25 Pasta aromatische waarvan het m gebruik de tanden schitterend wit tamii nu II Plombeersel om zelf bolle tanden of kiezen te ploinbecren per étui 2 60 POPP s medio Kruidenzeep het voor treffelgkste Toileliniddel tegen vlekken uitslag lever vlekken en zomersproeien tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eieis huidworm onreine huid en pukkels k f 0 36 iMT Het geëerde puiliei Korit venocit uitdruktelyk Ie verlangen geneeimiddelen van de K K Bo tmdarts POPP en geen andere al echt te betciouicen dan die met lijn Jahriekmerk iijn gettempeld Feracheiden termliclirs en verkoopert in Nederland teerden onlange iy rechterlijk vonnu lot belangryke geldboelen veroordeeld De o s van alleen echte Anathérin preparaten be vinden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op deHoogstraat A 123 te Rotterdam by P E van Santen Kolff te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdambij F van Wjudheim Co en H H ülo n c 0 apotheek te l rtchi bij G H van Spanje idem Lobry Porton Droogistep I OpenlDare Verkooping TB STEIN bij Haastrecht VAN LEVENDE Uil 1 De Notaris MONTIJN te Gouda zal WOENSDAG 28 OCTOBER 1885 des gens te 10 uren om contant geld ten hi van den bouwman L db WIT Cz te publiek verkoopen U Kalfdragende EOEIJEN 5 KDi KALVEREN 1 PINKSTIÉR en 3ZEü6i Voorts HUISRAAD BOUW en MKtl GEREEDSCHAPPEN EIJTDIGEN SCBOl WEN enz enz alles te zien daags t nrep des namiddags van 1 tot 5 uur Cramizoensvoedings Commsjie te GOUDA Op den 15 OCTOBER 1885 zal voortow genoemde Commissie worden AANBE8TBE de levering van de noodige AABDAPPl LEN ten behoeve der menages van de tinej in garnizoen te Gouda voor het tfldvak v 1 November 1885 tot 15 Juni 1886 De voorwaarden van levering inzage voor belanghebbenden op het Bnrel van den Garnizoens Commandant almur ol de Aanbesteding zal plaats hebben des middiA ten 12 uur De Majoor get STRAATMAN Door deu Boekhandelaar A BBINKM alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim mm of de beschrijving der beroemde geschilM Kerkglazen van de Groote of St JanskeA Ter Goude benevens de geschiedenis derL Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen waarbij is toegevoegd een afzonderlijk le bericht der beroemde Glasschilders de Gebrodj Dirk en Wouter Crabeth Prijs 80 CentsJ Snelpersdrnk van A Beinkmin te GoadiJ De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den aToud van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 16 October 1886 VERGADERING van den QEMEEXTEBAAD Vrijdag deo 16 October 1886 dn middags ten 12 ure ten einde te behandelen De aanrragen van F Herman Pï en D van Vliet Dz om gebriik ran geHoleerdeu grond bij de ViJTerstrast en de VlamiDgstraat De Gemeenle begrooling voor het dienstjaar 1886 In de gisteren gehouden openbare vergadering van den Raad van State afdeeling voor de geschillen van bettuur is ingekomen het Kon besluit in zake het beroep tan A Lagerenberg te Gouda tegen een besluit van B en W waarbij vergunning is geweigerd tot hel oprichten van een varkensslachtery Met vernietiging van het besluit van B en W wordt a n appeltiut en zijn rechtrerkrygendeu alsnog onder voorwaarden de gevraagde vergunning verleend Bij de teotoonatelling tn Jaoi jl hier gehouden werden eenjge artikelen om voor eene bekroning in aanmerkiug te komen uitgesteld tot ondertoek Daarrau zyn nu bekroond Kaai Kleurtel Eerste prgs K Louw Tweede pry s W H van Hasselt Boter Kleuriet Eerste prijs J üoster Stremtel Eerste prijs J Cosier Tweede prys K Louw Derde prys W H van Hasselt SCHAAK C0RRE8P0NDENTIE Utrecht mt Gouda Zioarl c2 ei el e5 Pgl fS Pb8 c6 8 Rfl 04 Ef8 c6 4 b2 b4 Toegelaten tot de Erangeliebedieniog by de Evang Luth gem is de heer J F Meyer Iheoï oaod te Hekentlorp n verschillende bladen wordt de handelwyie van justitie eu politie in de taak der Apeldoarnsehe kinderontvoering besproken In een brief uit de Hofstad aan de Midd Ct leien wy o a het volgende Beiden politie en justitie hébben zich als ware het opgedrongen om zij het ook met een goed doel behulpzaam te zyn by den voorgenomen kinderroof Doordien een paar onder een valsch mom verborgen politiebMmbteu lioh bereid hebben verklaard een handje te helpen was zoo spoedig het vereisohte getal mannen gevonden Inderdaad hebben deze dienaren van de heilige Hermandad geheel ontrouw aan hun roeping om misdryfen te voorkomen de poging tot ontroering gemakkelyk gemaakt en verüaast EIgenlyk zyn zij hoewel zonder boos opzet aan de daad medeplichtig Dit it beneden de waardigheid van politie en justitie Hun beleid en hun slimheid zijn van zeer verd ichl allooi De Gemeenieatem laat zich zeer ongunstig Uit ver de verschillende denkbeelden welke de Minister n Binnenlandscbe zaken ter overweging heeft gegeven om hel terrein der gemeentelijke btilastingon te verruimen Het verwacht van eeu wgzi ging in den geest der minisierieele circulaireweinig heil en in het algemeen verruiming van het plaatselijk belastinggebied niet van dringenden aard Mea verbetere zooveel mogelyk de grondslagen voor de heffing van den hoofdeUjken omslag neme desnoods eeu elsch van progessie tot zekere grenzen als voorwaarde in de wet op en wy gelooven dat de gemeentebesturen niet verlegen behoeven te zyn om zioh en wel langs den weg der biliykheid de middelen te verschaffen die zy voor bet drgven van de gemetutehnishoudiog uoodig hebben De Haagsche correspondent der N Oroa Ct voegt aan de geschiedenis mei den huisknecht van graaf Benlinck die als milicien onder de wapenen gekomen byna terstond weer met groot verlof mocht huiswaarts keereo nog het volgende verhaal toe Nog erger is eeu ander middel onlangs door een aanzienlyk persoon gebruikt om lioh aan den schnttcriyken dienst te onttrekken De zoon vaa eea adeilyk heer di beiden de vader in hooge betrekking de zoon onder dezen in dienst van den Koning zyn heeft zich niet ontzien zich als huisbediende op te geven ten einde op dien grond vrystelling van de schnltery te erlangen En wat hel meest verwonderen moei die manoeuvre is goed gelukt de autoriteiten hebben die valsche opgave geslikt Men vergete toch niet het nobleiie oblige eu bedenke dat evenals een goed voorbeeld goed doet volgen een aleobt voorbeeld evenredige gevolgen heeft Staten Oeneraal Tweede Kamek Zittingen van Dinsdag 13 en Woensdag 14 October De discussie over het ontwerp houdende wyziging in het Wetboek vau Strafvordering is aangevangen By hel algemeen debat verklaarde de heer A Mackay aan eeu geheele herziening de voorkeur te hebben gegeven maar nu dit niet is geschied zich tol het strikt noodzakelyke Ie willen bepalen De heer Van den Biesen bestreed hel ontwerp als gevende geen verbeteringen De heer Beelaerts pleitte voor aanneming onver anderd van het ontwerp De minister van Justitie verzekerde dat indien hy de algemeene herziening der strafvordering had ondernomen de invoering van het Strafwetboek zeer dubieus ware geworden Hy vond by zyn oplredso deze parlieele herziening en heeft getracht zioh tot het strikt noodsakelyke te bepalen Het algemeen debat is gesloten Art 1 en 2 zyn aangenomen By art 8 nam de minister terug de aanwyzing in art 11 van het wetboek van directeuren commissarissen en inspecteurs van politie als opspoorders van strafbare feilen In de zittiug van gisteren zyn de beraadslagingen over de wyzigitigen van het Welb van strafvordering voortgezet Hot Debat liep over art 8 De heer Van der Loeff kwam op tegen de uitbreiding van de bevoegdheid van officieren van justitie om voorloopige aanhouding te bevelen by ontdrkking op heeterdaad De Minister en de hh Kist en Van Blom ontkenden daarvan de bezwaren en wezen er op dat dit een noodwendig gevolg was van het wegvallen van de onderscheiding van misdaden en wanbedryven De heer Van der Kaay wilde invoeren voorarrest in buis of gemeente Ier voorkoming van de toepassing van aanhouding ADVEBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Een amendement van den heer Lohraan om art 41 Strafvordering zoodanig Ie wyzigen dat de rechtercommissaris alleen den officier van justitie kan vergezellen iu geval van strafbare friten waartegen strafmaxima van 4 jaar of meer zyn bedreigd werd door de Commissie en den Minister ontraden als reactie tegen strafwetboek Het is evenwel aangenomen mei 34 legen 29 stemmen Bg de Kamer kwam in een wetsontwerp tot vereeniging van de gemeenten Rotterdam en Delfshaven Eenige jaren geleden deed in de stad Bristol een jonkman van hoog aristocratisch niteriyk zyn intrede in de wereld Hy noemde zich prins Zacharias Basilins Zachatoff Gortschakoff officier der Keizerlyk Russische garde en adjudant van Z M den Czaar Dit hoogadeiyk personage gedroeg zieb zoo beminuelgk dat hy weldra in de hoogste kringen toegelaten werd en vooral de harten stal van alle jonge dames Hy trouwde dan ook weldra de schairyke dochter van een groot koopman uit Bristol Op lyn huweiykireisje werd onze prins wegen bedrag gevangen genomen en krachtens het uit leveringsverdrag noar Engeland gebracht By gebrek aan bewys voor de tegen hem door een koopman uit Conslanlinopel gerichte aanklacht werd hij vrygesproken maar de jonge vrouw had genoeg van baar heer gemaal en keerde naar de ouderlijke woning terug üp wraak zinnende maakte hy ten huize van zyn echoonpapa nu eeu vreeselyk kabaal waarvoor hy wegens rnstverstoring werd veroordeeld Hierby kwamen zoo onverkwikkelijke onthullingen aan den dag uil het verleden van den zoogenaamden prins dal deze besloot op reis troost te zoeken voor zyn verstoord geluk Hy ging naar Cyprus vervolgens naar Conslanlinopel en ten laatste vernam men dat hy by een poging om uil een Perzische gevangenis te ontvluchten was gefusilleerd Gelukkig de kerel was dood Op zekeren dag las een vroegere inwoner van Bristol thans te Philadelphia gevestigd een heer F in The New York Herald de volgende advertentie Married Zacbaroff Billings At Hotel Madison August 26 by the Hev J Stanley d Orsay all of this city De naam van den bruidegom wekte by den heer P zekere herinneringen op nan iemand die vroeger zgn vriend was Bg onderzoek bleek onze prins herleefd te zijn Te New York had hy een meisje met 150 000 dollars weten te trouwen De heer P meende de Amerikaansche familie te moeten waarschuwen en de schelm werd genoodzaakt ook zyn tweede vrouw te verlaten Deze laatste echter bleef hem trouw en vluchtte met hem naar Rotterdam Twee dagen later volgde de beer P vergezeld van een Newyorksche detective de vluchtelingen Hy liet de eerste vrouw van Zacbaroff naar Rotterdam komen als getuige Zij kwam met hHar broeder en et n Londenschen detective Tpen de boot aaiik m waren de verschillende personen reeds te Rotterdam omdat de boot loevnliig oponthoud bad gehad Toen hy aan wal stapte vond Zacbaroff een beleefde nitnojdiging om bg den Ameiikaansohen consul die in bet komplot was te verschijnen Daar iverd het laatste bedrgf van het drama afgespeeld Ter wille van de familie Het men den prins loopen hy verdween en de Amerikaansch dame werd naar huis giéspediecrd Bg den Belgischen consul te Dordrecht k am Vrgdagavond een net gekleed heer die Z ch uitgaf