Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1885

1885 N 3302 Zondag 18 October Heden GEOPEND Korte Tiendeweg 98 mmm soTEmL HANDEL IN BOTER KAAS EIEREN en VLEESCHWAREN tegen conourreerende prezen VABKENSVLEESCH met been van af 20 cents per Vj Kilo EIEBEy puik versch eiken dag rechtstreeks uit Gelderland Komt en Overtuigt UI A en B van HAASBERGEX HOOGSTRAAT 119 berichten de ONTVANGST der nieuwste Parijzer Modelhoeden voor Dames en Kinderen en bevelen zich steeds aan voor het MAKEN van C O S T CT Ivd E s Het goedkoopste Magazyn van soliede GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tim Transport 77 Adspirant ambtenanr in O I 1 Op plantages in O I werkiaMi i Fabrikanten of in fabrieken we zaam 23 Handelaars en neringdoenden 66 Leeraars by midd of gymnoa itnderwijs 4 Ouderwyters waaronder 4 met floofdouü rang 16 Ontvangers bü bdaatingeu of gislratie 5 Candidaat nolarisseo 7 Veeartsen 3 Sludeerende aan de Sgkareewtllpuyschooi 3 Oeooaomen 3 Ambtenaren by de posterijen 6 Ambtenaren telegraphie 2 Muziekdirecleuren 2 Commiea by het I epart van Kolonieu 1 Boom of liloemkweekera 8 Schilder en photograaf 2 Stalhouder 1 Amaournsis 1 Uaekinistea 3 Kantoorbedienden 19 Ambtelooie burgers 6 Leerling op een gymnaaiam 1 Leerlingen op hoog burgeneho cu 7 In de hnishovdiug werkiaam 7 Overleden 29 Tegenwoordige werkkring onballfend van 27 Thans ingeschreven leerlingen 77 is gevestigd Amsterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewensteln 0 i MJ u ilri G a NO ONTVANGEN de nieuwste modellen van DAMES en KINDEEHOEDEN voor het aanstaande saisoen K KBOMHOLT Voorheen Mej S A vaS DETH Kleiweg E 65a boven den Heer J D van VREÜMINGEN te Gouda 0 tT3 Ch OnfoTj w v en oti oo AAlTBESTEDIirG i4T r ïiOÏi o Totaal 400 Het personeel der 22 leerMW sedert 1865 aan de inrichting werkiaam iaadde weinig af Zeven hunner terlrokken naar elder één overleed alhier gelijk uit onderstaande tabel Uyl t fV Op den 2n NOVEMBER a s zal door de GarnizoensVoedings Commissie alhier worden AANBESTEED de levering van het benoodigde over het tjjdvak van 1 Januari tot 31 December 1886 als VLEESCH en VET SPEK BRANDSTOFFEN en GROENTEN voor de menage der troepen die het Garnizoen uitmaken De voorwaarden dier Aanbesteding liggen op het Bareau van den Garnizoens Comfflandant alwaar de aanbesteding des middags teo 12 uur zal gehouden worden Gouda den 16 October 1885 De Majoor STRAATMAN Bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zjjn voorhanden VEEVOLGBÏÏITDEL Dr W Julius tevflns Dirtcleur OP DE Ëvangelisctie Gezangen Prijs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent R B Lit P H van Moerkerken P O Luitjes K Mars Tegen JICHT UHUillATIËK verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg ö IJsELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vaeossiad Zn Boskoop J GOÜDKADB P Loom AN Harmeien W 6 Kürvees Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liepiand Waarder Wed Bodthooen Woubrugge A DE Wilde Bodegraven B G F Bbinkel Kamfrik van Eeuwen Op voordeehge voorwaarden worden Dépóts geplaatst aan in flessohen 1 1 80 en f 1 00 TAMARIINDE BONBONS asnbevolen tegen verstopping en daarmede in verband taande ongesteldbeden DE TAMARINDE BONBONS an KRAEPELIEN HOLM z jn een luiver plantaardig 2acht erkend spijsfertering en eetlust niet storend Pargatief in oonfiluurform aangenaam frisch van smaak en zeker werkend In dooien van 90 en 50 CentS CIGARETTEJV tegen ASTHMA de inademing ran den rook dezer Cigaretlen geeft den Iper aan ASthmS terstond verlichting In Btui van 80 en 50 oentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel by Hoest en Verkoudheid In flescfajes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Apotheken ie Zeist Dep3l voor Gouda by den heer C THIM Aootlieker CEZ8NDHflPSKLEIOI pi A L Schmidt Jr ttllCHAJWÈ 1 vraag aan het Hoofd Depot bö M J C HAMte £ wAf AANDOENINÜEN Snelpersdruk van A Beinkhas te Gonda By dezen heb ik de eer mede te deelen dat mgn Handel In STËE KOLE is overgegaan aan den Heer A LAMSERT Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveel ik mjjn opvolger ten zeerste aan A BOO STRA Onder referte van bovenstaaode mededeeling heb ik het genoegen te berichten dat van af heden de Handel ïn Steenkolen aan mg is OVERGEGAAN hopende door een prompte en civiele bediening het vertrouwen van het geëerde publiek waardig te maken A LAMBERT S Binnen een paaï dagen in LOSSING een LADING eerste soort Kachelkolen en Machinekolen welke geleverd zullen worderi uit het Schip de KACHBLKOLEN tegen de prgs van 577 Ct per HL Mud en de MACHINEKOLEN a 55 Ct per HL Vrij aan huis Firma J MOUCHOU DUBBELE BUURT No 7 Ruime keuze gegarneerde DMES en KINDERHOEDER in de Nieuwste Modellen Opentare Verkooping op 26 OCTOBER 1885 ten 11 ure te GOUDA in het Koffiehuis cde HARMONIE ten verzoeke van de Erven C JANSEN van een PAND bestaande in twee WOONH VIZEN en aanhoorigheid en een perceel best WEILAND daarachter te Gouda aan den Bloemendaalgchen weg nabij het Spoorwegstation kad Sectie H Nos 656 657 658 659 en 660 ter grootte van 24 Aren 91 Cent breeder bj biljetten Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN STEENKOLEI Voortdurend in lossing de lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit w j tot 7 ct per Heet kontant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits b j 2 of muer Beet gel k genomen JAiV PRIiXCE Cle Prof Pergrer d AUon HAAR EXTRACT Geheel eenig in zgn samenstelling en afwijkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Bet houdt het hoofd rem maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Pr s per flacon met gebruiksaanw zing 40 ct Verkrögbaar in de onderstaande depots Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburs A Bos Berkel Wed Bosman Gonda A Prins Zevenhuiich Wed 6 Wilhelmu Woenl BINPTENLAND GOUDA 17 October 1885 Nu het heden juist twintig jaren geleden ia dat de Rijks hoogere burgerschool te dezer stede geopend irerd mag het uiet onbelangryk heeten het eeu en ander mede te deelen aangaand de aiiveudige resultaten en iotgefallen der school in de verstreken tydtiHlMe We worden van bevoegde iljde daartoe in de gelegenheid gesteld Sedcrl hare oprichting werd de school beiooht door 400 leerlingen waarvan 77 de lessen thans rolgen Vele der oudleerliiigeu nemen een eerfolle positie in bet maatsoheppelyk leven in de rioliting hunner werkzaamheid is echter zeer verschillend De foljiende lijst kan eenig denkbeell geven van die groole verscheidenheid Artsen waaronder drie med duclorea 8 Studenten in de inedicgncn 11 Meesten in de rechten 3 Studenten in ds rechten 2 Dactarandu in Wia en Natuurkande 1 Student in 1 Oeeatdtjlie 1 Officieren bg land of zeemacht ook ia O I 12 Cadets aan de K Uil Academie 2 Onderofficieren fi Geplaatst b j hrl Instr Balullea 8 Civiel Iiigenietm 6 IJker 1 Bouwkundigen 7 Opzichters by den Waterstaat 6 O I ambtenaren waama één bij de boachcultnur 6 Transporteere 77 fegenwoordige betrekking NAUEN LEEKVAKKEN DATUM van benoeming ontslag Aardrgksknnde en Engelsoh l 8edertl6Pebr l879Öesch met ontheffing van Eiigelsch Sedert 1 Sept 1881 ontheffiugj van Aardrgksknnde Wiskunde en recbll teekenen l 1 Sept 1866 1 Sept 1865 1 Sept 1866 i21 Sept 18661 14 Juni 1868 Juli 1867 Juli 186820 Mei 1875 Directeur der Amjbacbtschool Ie Amslerd Leeraar R HB ÜtrechL Onbekend Directeur H B met 3 j c te Rotterdam 1 Sept 1865 Nederlandseh en Franaoh JGeschiedenis en Hoogdoilsch Natuur en Scheik Plant en Dierki sedert 1368 Uechtl teekenen J 3 Bertelroan H J Steenbergen Mr J Furtuyn DroogleeterI H W P Bonte A Hoozeboom Dr C A Tebbenhoff A Langerhuizen van Urenl ISept 1866 ISept 1866 7 Sept 1866 7 Juli 1867 14 Juni 1368 122 Aug 1868 4 Aug 1876 Handteekenen Gjrmnasliek v Staats en HandelswWisch Nederi en Frausch sedert 1881 ontheffing van Nederi Wiskunde Directeur H B Hoorn 14 Pcbi 1879 Geschiedenis en HuogdnilBch Natuur en Scheik Plant en Dierk Bechtl teek sedert Sept 1882 outh van Scheik en Bxchll teek sedert S pt 1881 belast met Cusmogr Leeraar H B den Haag 19 Jan 1879 10 Jan 1883 Hoogd en Ëngelsch sedert Sept 1882 onth van Eng A F Crcmer 3 Aug 1881 L A llissink Jr 8 Aug 1881 Dr J S G Gleans 3 Aug 1881 W J Mali tijdelyk 4 Sept 1881 i6 Juli 1882i Dr P H Baabe 27 Juni 188 J H van der Voort 18 Juli 1882 H van Steel 17 Nov 1882 H Pol 22Pebr l88S M J van Dugteren 10 Juni 1884 Gonoirrge der school is sedert 14 Sent 1866 J Bik amanuensis sedert 24 October 1866 H A Toen Men al licli herinneren dat ons gemeentebestuur in 1880 aan de regeering aan mod de verhoogde kosten voor gebouw en personeel te dragen waarop bg Kou Besl van 8 Aug 1881 de uitbreiding tot een vgQarigen cursus tegen 1 September daar anv werd vastgesteld In hetzelfde jaar gaf de Uuiister van B Z de vergunning om ook vrouwelyke leerlingen toe te laten doch in den cursus IS se rd deze tydelijk ingetrokken Tot heden IS daarvan gebruik gemaakt door 19 meisjes waarvan nu nog elf de school bezoeken Wy mogen dit overzicht van de geschiedenis der voor onze gemeente zoo belangrijke inrichting van lOveri 29 Maart 1884 Leer H B Apeldoorn Aardryksk en Schoonschr Nederlandseh Wis en Werkluigkunde Rechtlijnig teekenen Schei Aard en Delfslofk Ëngelsch Beehtlynig teekeneu Hoogduilsch Nederlandseh onderwijs niet eindigen zonder een woord gewyd te hebben aan hem die bigkens bovenstaande lijst gedurende den tgd van haar beslaan aan het hoofd der Hoogere Burgerschool stond Dat deze school bloeide zooals zg deed is zeker voor een groot deel te danken aan den directeur Dr W Jnlius wiens bekwame leiding alle lof verdient Wg zijn dan ook ongelwgfeld de tolk van velen als wg by deze gelegenheid de hoop uitspreken dat wy het voorrecht lullcn mogen hebben Dr Julius nog langen tgd aan het hoofd der Hoogere Burgerschool alhier Donderdagavond ten ongeveer 7 uur is door het omvallen van een petrnlenmiamp een begin van te zien brand ontstaan bij den heer F H P op den Fhiweelen Singel die gelukkig door de huisgenootea spoedig werd gebinscht De ZuidHoIlandsche gymnfistiek onderwyzere ver eeniging zal bare vergadering houden op Zondag 8 Nov te Gouda In deze vergadering zullen o a de volgende onderwerpen warden behandeld Een en ander over zitten en een stoel ter bevordering van recht zitten door den heer S van Aken Gedachteuwisseling over het oprichten van eene voorwerkers klasse in Zuid Holland Gelegenheid tot gedachtenwisseling over het te Dresden gehouden feest van het Duitsche Turiibond Theoretische en praclische beschouwingen 01 er brug oefeniiigen voor turnvereenigingen door den heer W F H Hegmans Bg den wedstrgd voor een huis en slaapkamerameublement uilgeschreven door het Ned Handelsmuseum rullen mededingen zes en twiutig fabrikanten met zes en dertig ameublementen Deze eerste praclische poging tot aankweekingvan vaderlandsche kunstvlyi mag dus uitnemend geslaagd heeten ÖH De h er J W Gunning hooglceraar aan de stedelijke universiteit te Amsterdam schrgfi in het fa Weekblad o a het volgende Xk heb thans lie zekerheid dat de Vereeniging voor het hooger onderwijs op gereformeerden grondslag kort en goed niet weet wat natuurwetenschap is hare beteekenia voor den geestdgkeu toestand dus niet kan nagaan veel minder beoordeelen en daarom haar zelve hare beoefenaars en haar invloed eenvoudig negeert In eene circulaire aan de leden der opleidingsschool gymnasium te Zetten had de heer van Lingen er op gewezen dat onderscheidene aanzienlijke gitten CB erflaiiugen aan de stichting zijn toegekomen als gymnasium te Zetten Bg verplaatsing van het gymnasium ton bet bezit der tegenwoordige goederen betwistbaar worden De beer van Lingen had daarom voorgesteld in de op eene vorige vergadering aangenomen statuten aan art 3 de volgende uitbreiding te geven met dien verstande dat de beslaande en de te stichten inrichtingen financieel gescheiden elk hare eigen onvervreemdbare goederen en inkomsten behouden onder afzonderlijk beheer Ontvangsten tonder bepaalde aanwijzing blijven ter beschikking van het curatorium Dit voorstel van den heer van Lingen is naar de Arnk Cl bericht in de dezer dagen te Utrecht gehouden vergadering met 9 tegen 4 stemmen aangenomen Hel ainhoudend natte weder heeft een courantombrcnger op de gedachte gebracht een paar met vilt gevoerde ijzeren schoenen voor den dag te halen en te dragen welke door zijn grootvader een smid in 1779 vervaardigd zyn Zij zgn niet zwaar en beschermen s mans voeten uitmuntend Men verwacht dat de Antwerpsche tentoonstelling een winst van 1 millioen frs zal afwerpen it de leeszaal van het Rotterdamsoh Leeskabinet werden nog al eens boeken ver nisl zander dat de dader ontdekt werd Thans is echter een boek teruggezonden met het navolgende brielje door een onduidelijke hand geschreven Jean Mornas hierbg terug ik Had Het gestoolenen nog een boel andere boeken derbij Ik kan hetNiet helpen De Dooier teit ik ben gleptemaan Alsu het niet aangeeft zal ik de 3 duidsche boeken ende diksionner ook terug stuure vant ik hep der niks an ik ben al van kints af zoo en ik doe het niet omte stelen en het der laater spgt van ik zat te allemaal terug slure Een lit De brief kan echt gemeend syn maar als hg eenaardigheid moet verbeelden is ze onizagigk laf iV c d D Statea Oeneraal Tweeue Kamek zittingen van 16 en 16 Oeiober In de zitting van Donderdag is de discussie over de wgtigingen in de Strafverordeningen voortgezet Na een kort debat waarin de Heer de Megier zgn amendement nader verdedigde en het namens de voorstellers volhield omdat ai niet de verantwoordelgkheid wilden dragen de zaak ongeregeld te laten en nadat de Heer Van Gennep er op gewezen had dat eene principieèle beslissing van de Reds qnaestie niet mogelyk was op dit oogenblik ook omdat medestanders in principe toch over dit regelings voorstel li