Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1885

Tt lk 1885 ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN KLEIWEG N 2 GOUDA Succursale der fiima INGEN HOUSZ LIFS Wgnhandelaren te Breda Vestigt de aandacht op de uitstekende BORDEAUX a ƒ 27 per anker van 48 Aesschen met inbegrip van accgns franco huis door geheel Nederland ookper half en kwart snkera Proefflesschen ƒ 0 65 per flesch Alle bekende merken zgn bij mg steeds op flesch verkrggbaar PRUS COÜBANTEN worden op aanvraag franco toegezonden Vrijdag 23 October N 3304 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VOORDEELIG AGENTUUR AANGEBODEN Offerten sub Agentuur NUOH v DITMAB Botterdam Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden gedurende de ziekte en na het overiyden van mfln geliefden Echtgenoot COBNELIS JOHANNIS van dbb KLEUN betuig ik door dezen mgn hartelgken dank Wed C J ïAN HEB KLEUN Gouda 19 October 1885 Bokst Insolventie Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van den 17 October 1885 is de boedel van den gsfailleerde S J BIK te Oouda insolvent verklaard en bevolen dat dezelve door den Curator zal worden vereffend De Curator M DBS BLEKER Waddinxveen 19 October 1885 A eii B van IIAASBERGEN HOOGSTRAAT 119 berichten de ONTVANGST der nieuwste Farijzer Modellioedezi voor Dames en Kinderen en bevelen zich steeds aan voor het MAKEN van COSTTJn BS H PA UL Js Civiel lngeaienr en Architect ZevenhaizeD Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethatraat Q 236 A VAN OS Az Kleiweg E TS Hecren en JongeheerenGcmsleeren HANDSCHOENEN Wordt verlangd op een netten stand om tegen het einde dezes jaars of in het begin van het volgende te betrekken een Confortabel met 6 a 7 flinke KAMERS en TUIN Franco brieven onder No 1208 aan het Burean van dit Blad STEEIVKOLEI J Van af MAANDAG in lossing eene lading Grove Rhnr Kachelkolen en Machinekolen welke geleverd worden de KACHELKOLEN tot 577 Ct per HL Mud de MACHINEKOLEN tot 55 Ct per HL Mud Contant zonder korting vrg aan huis bg minstens 2 of meer HL A LAMBERT Voorheen A BOONSTRA Bestellingen worden aangenomen bg M MOL Korte Tiendeweg D 4 F A STAM Oostbaven B 42 C VLAK Doelensteeg L 214 A VAN LEEST Boelekade R 81 Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VEEVOLGBUOTEL OP DE Evangelische Gezangen Prgs 25 Ce t in Linnen gebonden 40 Cent Qedurende 40 jaren beproefd K K uiul Gepri eo eer te Araerik eo g epateuteerd Tand en MondspoeHngf an Dr J G PÖPP K K Hof Tanciari van Z M den Keizer ran Oo lenrijk te ffeenex i he Toortreffelijkite midd l teffun rhuroatiBohe Tandpyn by oDlsteking wellen en zweeren an het tandileeich het lost den aanwezigen tandsieen op en toorkonit de nieuwe vorming daarvan mnakt loastaande tanden wfder fast door rersterking van het taudvleeioh dat het lan alle chadelyke stoffen reinigt geeft het den mond een aaugenamru friMchen geur terwgl het den ouaangenamen reuk reldra doet verdwijnen Dete Mandspoeling is Insgelps een uitmuntend middel om Ie gorgelen indien de keel ia asagedaan bevordert het tanden krijgen bij kleine kinderen dient ais voorbehoedmiddel tegen diphthteritie keelziekte en 18 onontbeerlijk bij het gebruik van minerale wateren In flessoheD ran 1 75 1 20 en 0 60 Poeder i ƒ o so Dr POPP S Pasta m Doozen a ƒ I 25 Pasta aromatische waarran hel a gebruik de tanden tohitterend wit TA Nil l 1 nllU Piombeersel om zeir holle tanden of kieïen te plombeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor treffclgktte ïoiletmiddel legen lekken uitilag lever vlekken en zomersproeten tot bevordering én behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eters hu idwor m oureine huid en pukkel a 0 36 MT Het gef erde publiek Kordt veriochl uitdrukkelyk te verlangen geneemiiielen van den K K Ho tandorti POPP en geen andere alt echt ie ieKhouKen dan die met zijn fabriekmerk eyn gettempeld fertcheiden verval ciera en eerkooperi in Nederland Kerden onlangs bij rechterlijk vonni tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depots van alleen ohte Aoathériu preparaten bevinden zich te Gouda bg J H C Huinck winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Botterdam bg F E van Santen kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Bgn te Schiedam bg C Malta 6z te Leiden bg E Koordgk te Amsterdam bg P van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bg O H N van Spanje idem Lobry Porton Droozisteii Snelpersdrnk van A Beinkman te Gouda VOORTZETTING DEB Openbare Verkoopingr van Inboedel in het Lokaal aan de Peperstraat te Gouda op Woensdag 21 October 1885 dea morgens te 9 nren Prijsopgave en Monsters GEVRAAGD m MAXGAftMS Aanbiedingen in te zenden aan H TER STEEGE WeetenhoUe bij Zwolle CHEM FABRIEK VAN H VONGIMBORH te Memerik ajd Skyn Tweevoudl r bekroond Amsterdam ISSS Uaiv erseelZuiverings Zout In pakjes a 18 33 eu 60 cents Medicinale Levertraan I In fl an 30 50 en 90 cents Uzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbitren vorm a ftso 50 cents Druiven Borstslroop met Fenkel Honiof In flesch h 30 60 ofnl en ƒ l J C ZELDENRIJK Oouda 3 H C HülNCK Gouda Wed WOLF en Zoon Schoonhoven Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mm mm of de beschrgving der beroemde g schilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afeonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Cents BINNENLAND GOUDA 22 October 1885 Zondag jl hadden te Sluipwijk de bevestigiug en intrede plaats van den beroepen predikant In de lüorKengodsdieiiBtoefoning werd de heer Sanders op plechtige wgze in zgn ambt bevestigd door ds J Dooreubos predikant te Oostenbierum met eene rede naar aanleiding van Kom 10 vs ISb Aau de handoplegging namen deel de tevestiger en de consulent dr C H van Bhijn predikant alhier Des namiddags trad de nieuwe leeraar voor de eerste maal voori de gemeente op en sprak gevoelvol en hartehjk haar aanleiding van Kom 1 16 Beide godsdienstoefeningen werden door een talrijke schare bggewooud waaronder dea namiddags verscheidene predikanten uit den ring SCH A AK C0KRE8P0N DENTIE Utrecht Wit Gouda Zaarl e2 4 el e5 Pk 1 3 PW c6 Kf 1 U llfS 08 b2 b Rc5 X c2 eft Naar wij verOemen zal te Waddinxveen een Schaaken Damgezelschap opgericht worden F dea B 23 jur winkelier wonende Ie Moordrecht stond Dinsdag voor de Arr Bechtbauk te Botterdam terecht beschuldigd van misbruik van ferlrouwen In h t laatst der maand Maart jl toen bij nog was boodschaplooper ran Moordrecht op Gouda vio tusa zou bg ui vanwege de firma K 3oaker en 2oneu te Oouda eene partg blikwerk ter waarde van ƒ 9 85 hebben ontvangen ter betorging aan den winkelier G H P te Moordrecht waarbij teren was geroegd eeue quitautie tot genoemd bedrag terwijl hij bg de bezorging van het geld loon zou hebben ontvangen Volgens P diens vrouw cu zoon had beklaagde werkelgk het bedoelde blikwerk ten hunnen hnize bezorgd eo was hg bij de aanbieding der quitautie door P roor ceoige dagen uitgesteld Toen hg nu weder terugkwam was hem tegen orergare der qoitantie bedoeld bedrag uitbetaald door P in bijzgu van dielis vrouw en toon Van dit alles gaf beklaagde ter terechtzitting roor zich niets te herinneren hg wist niet eens blikwerk ten huize ran P te hebben bezorgd of daarvoor betaling te hebben outraogen Het O M hield echter de aanklacht s aaode De verklaringen van de familie P kwamen alleszins geloofwaardig voor weshalve hel O M requireerde tol de veroordeeÜBg van P den B tot drie maanden celstraf ƒ 12 50 boete of snbs 1 dag celstraf De verdediger vau den beklaagde mr H A Nieuwkamp was van oordeel dal hel wettig alhan bet overtuigend bewgs ontbrak z i ontbraken hier iielfs de elementen van misbruik van vertrouwen waarom pleiter vrgspraak verzocht Over 8 dagen uitspraak Eeuigen tgd geleden had te Leeuwarden een vergadering plaats van 22 ijsrereenigiugen in Friesland ten einde de middelen l bespreken om de beslaande misbruiken bij hardrgderijen tegen te gaan Het rooratel vau den heer S H Hglkema Leonwarden om een afzonderlijk boud tot bereiking van dit doel in het leven te roepen werd gelukkig verworpen met 31 tegen 12 stemmen Het bestuur der ijsclub Leeuwarden heeft sich nn bg rondsohriji n tol alle ijjvereenigingen in die provincie geweend met verzoek om de rolgenda vier bepalingen bij de hardrijderijeu op schaatsen in toepassing te brengen lo Ieder die aan een jedslrgd deelneemt mag zich voor niet meer dan ran op denzelfden dag Ie houden hardrgderg laten loschrgven 2o Wanneer het Bestuur overluigd is al de rijder afspraak hebben gemaakt om de prgzeu te verdeelen zullen deze niet worden uitgereikt 3o 2g die zich roor meer dan één op iienjelfden dag te houden hardrgderg hebben lalen insohrnren alsmede zij van ie naar de meeniug ran hel Bestuur overtuigend is gebleken dat tg afspraak hebbeu gemaakt om de prgien te verdeelen wordeu gedurende hel laopeatle en het volgende winterseizoeu van alle wed lrij4Bn uitgeschreven door de toegetreden ijsvereeuigingei uitgesloten 4o De namen van hen die zich atÊ een van beide misbruiken hebben schuldig gemakt tullen terstond door bet betrekkelijk Bestuur op de wijze door dat tjavereenigiugeu Bestuur te bepalen aan de Bèaturen der toegetreden igiugeu worden bekenH gemaakt De rechtbank te Amsterdam behandelde Dinsdag de bekende zaak legen Belderok Deze zoude zich in den middag van 28 Sept jl ttgen de politie verzet hebben toen men hem eene rtlode vlag die hg in de hand hield wilde ontnemen Verschillende politiedienaren getuigden dat beklaajtde zich vertet had en dal hem van de zgde der polttfa geeo leed was aangedaan De beklaagde bracht mede veertien getuigen a décharge die verklaarden c6it Belderok door de politie met de sabel op het hoofd was geslagen zonder daartoe aanleiding te geven Het O M waargenomen door mr Schimmelpenninck requireeerde een jaar 0 1 De beklaagde las ter verdediging eene memorie voor waarin ongeveer alle atttorneilen vooral de polilM oitgescbolden wer len Hg bracht de voorlezing niet un einde daar hij inzag dat het betoog hetwelk alletflfSItt W iii nde weinig afdfed StateQ Oeneraal Tnr tu £ Kahib Zittingen van 20 en 21 October De heer Van Baar tot dwver door zijue jongste ongesteldheid daarin verhinderd woonde wederom deze titling bij en werd vas verschillende tgden mei zga herstel geluk xevtwp bt De adressen vau Nederlaudsche vrouwen om den handel in blanke slavinnen tegen te gaan eu van het anti prosUtntie verbond zijn ter griffie gedeponeerd na de verklaringen der ilegeering dat de onderbandeliDgeu mei de vreerode Sialen aanbangig zgn Bij het voortgezet deOat over de wijzigingen in de strafvordering is hel amendemenl Van Gennep om de huiszoeking te beperken rerworpen met 45 tegen 7 stemmen üitroerig is daarna gedebatteerd orer de ambtshalve toevoeging vau raadalieden aan beklaagden Beslist is dat ambtshalve toevoeging alleen geaehiedec zal ingeval van preventieve hechtenis van deu beklaagde In de zitting van gisteren is hel debat over de stafvordering voortgezet Art 116 zoomede een viertal nieuwe artikelen door de Regeeriug daarna roorgesteld regeteude de toepassing van het beginsel van toevoeging van een raadsman aau Atü beklaagde ia aangenomei Bij art 122 heeft de Regeering het beginsel van cassatieberoep tegen beschikkingen der rechtbank omtrent rcrwgzing ir geirokken eu zich rereenigd raet hel voorstel der commissie om aan beklaagden hit middel vau verzet toe Ie kennen waarvan de termijn op inilialief van den Heer Van der Bitsen IS bepaald op acht dagen Uil V Men bericht uit Wiesbaden dat prof Jonckbloèi eergisteren aldaar is gestorven De lijiiiug Wfrd verwacht maar zal daarom niet minder algemeen leeil wezen verwekken Willem Joseph Andries Jouckbloel werd in Jul j I 1817 te s Hage geboren In 1835 ging hg te Leiden slodeeren en wel in de geneeskunde die hij echter weldra voor de letteren ontrouw werd In 1840 tot doctor honoris causa in de letteren benoemd maakte hij een buileulandsche reis en werd in 1847 professor aan het Athenaeum te Derenter in 1855 aan rfe Hoogeschool te Groningen In 1864 gekozen tot lid van de Tweede Kamer legde hij hel hoogleeraarsambt neer eu de letteren moesten een poos voor de politiek wijken totdat hg na de aanneming der nieuwe wet op het H O wederom tol hoogleeraar en wel te Leiden werd benoemd Slechts weinige jaren bekleedde Jonctbloet dat hoogleeraarsambt daar hij wegens den zwakken slaat ran zijn gezondheid genoodzaakt was zijn ambt neder Ie leggen Tal ran grootere en kleinere geschriften over onze letterkunde eo geschiedenis rerschenen van Jonckbloel s hand o a een geschiedenis der MiddenNederlandsche dichtkunst een geschiedenis der Nederlaudsche letterkunde j bg bezorgde uitgaven van Van den ro Reinaerde Roman vau Lancelot Beatrgs enz eén werk Gnillaume d Orange verscheen in het Fransch Jonckbloets dood is een groot rerliea voor de vaderlaudsche letterkunde die in hem een barer geleerdste eu scherpzinnigste beoefenaars telde Wg ontvingen het eerste iiommer van Morphy Nederlaudsche Schaak courant die te Amsterdam tweemaal s maands rerschgnen zal ouder redactie ran den heer J Pioédo Atn aldaar De redactie belooft haar lezer dat zg door Morphy op de hoogte zullen worden gehouden ran alles wat in binnen en bniteuland in de schaakwereld roorralt tij zullen daarin meer of minder samengestelde problemen vinden benereos overzichten ran hier te lande of daar builen door groote meesters gespeelde partijen en voorts alles wat op de belangstelling rau den schaakspeler aanspraak kan maken Volgens berichieu uit Philadelphia zijn door hevigen mist in de laatste dagen groote rampen voorgevallen op verschillende spoorwegen in de Vereenigde Staten Nabij Jersey is op den Pennsylvania spoorweg een personentrein ingeloopen op een die stilstond De nchierste wagens rau den laalsleu werden verbrgzeld eu eenige minuleo later stoomde een derde trein van de tegenovergestelde richling komende met volle kracht naar de plaats des onheils Eene nieuwe bolsing volgde Acht personen vonden den dood Tal van anderen werden gewond Op den Boston en Lowellspoorweg brak van een goederentrein de verbinding zoodal een deel bleef stoau Toen dit ontdekt was stoomde de locomotief terug om de achtergeblereu n agens op Ie halen Inliisscheu kwam ran een onderen kanl een personeutre n aau De locomolieveu botsten en werden beide rernield Drie reizigers kwamen om vgf werden gewond Op den Readiugspoorweg Ifep nabg Cranford een personei lrein op een goederentrein verscheidene personeu werden gekwetst het materieel leed eene schade die op 30 000 p st wordt begroot Men schrijft aan de Zeidiche Courant Eertijds zwoet men bij de Hollandsche trouw en men deed ziju woord gestand Ten opzichte uu van de Hollandsche aardappelen de boter eu de haring werd onlangs aaneetoond in hoever deze onkreukbare trouw buiten verdenking lag De handel in aardappelen raet Engeland was reed lang afgedaan en lou met meer heropend wordeu Eugeland had zijn bekomst ran de knoeiergen eu zocht met goed gevolg zijn eigen weg Het Westland trok tioh de besoliuldiging met aan en beproefde niet de aangevoerde ffiten te wederleggen üe handel in onze wgdverinaarde Hollandscheboier Ing onder zware verdenkiug en hel buitenlandgaf weldra de voorkeur aa J de Deensche boter Want de verhandelniirs vervalschteu het rchie product met i ndvet of kuijgtJioler werd beweerd Niemand facefl zich le o4 e itegeven tegen deze bescbuliligiug op te komen y Amerika i ikoot eea Hollandsche haring meer