Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1885

I ta ODtrangeD omdat tg ilecht vaa bedorven aankwam en ia alrcbt geen pekelhoudend fust Tenonden erd Voor de eer der fiascberg kwam een inzender in de Flaardmgtcke Courant Tao 18 Ang II biertegen op Zulke berichten waren afkomitig an lecht onderriobten eo oaknndigen beweerde de iniender Ook waren het talKht berichten dat de HoUandache baring in alecbt fut in Amerika geweigerd ia De ongemeen beeten zomer ran bet rorige jaar bad bet slecbta gedaan dat waar Tan teer gering gehalte in toaaeu of kleine Taatjea Terpabt afgeweten en ten deele weggeworpen moeat worden merkte ook nog de iniender teu slotte aan Nu bebelade deter dagen het Nuu Jdpertextieilad een achrgTen uit Londen OTer de Uollandaobe boter waaruit blgkt dat het er nog niet beter op geworden vaa Bg Ternieuwing werd daarin de aandacht gereatigd op de knoeiergttt die in spijl Tan de herhaalde waaracbuwingen io den bolerbandel worden aangetroffen Door Toorbeeldeu werd aangetoond boe de biuDeiiwauden der raten met eeoe laag Tel besmeerd worden In Holland laat men de knoeiers ongemoeid dua beetle het in dat achrijTen en ziet bet Igdcigk aan dat een der braie bronnen tbu welTaart door geméene praktijken Terloopt Ën de N R Ct ontving Tan Geb Roseualein uit New York een achrgTen OTer de Hollandacbe haring I Daarin wordt gewag gemaakt Tan oubeTredigeode reaultalec alechle qualileil Tan pekel die weggeloopen is uit slecht gekuipt vaatwerk secnnda haring die absoluut onbruikbaar werd en in den loop van drn zomer weggeworpen of als mest moest Terkochi worden Dat de goede roep der Hollandacbe baring hier te lande geheel verloren gaat indien het Tertrouwen der koopers noch Terder miabruikt wordt Talt niel Ie ontkennen acIirgTen o a Geb Rosenatein Man en paard zgu genoemd Nu zou de Flaardinff $€ he Courant tegen znlkeaantggingen vau onkundigen slechte berichten en Talsche onderrichten meer dan ooit reden kunnen vinden zich bet harnas aan te gorden Bg de beschuldiging toch dat Hollandscbe baring in de Yereeni de Staten ala mest verkocht wordt zou het reeds onduldbaar ign bet zwijgen te bewaren De thee uitvoer uit China sedert het begin ran het seizoen tot beden is als volg geweest uit Hankow en Shanghm 66 millioen pond legen 63 mill p in t zelfde igdrak van t vorige jaar nit Foochow S7 mill p tegen 42 mill p en uit Kanton 13 mill p tegen 12 mill p Te sameu 136 mill p legen 117 mill p in t rorige jaar Het hoofdbestuur der Ned Maalachappij t b der Geneeakuude uitvoering gerende aan hel besluit der alg rergadering beeft aan een commissie opgedragen de mi idelen aan te wgzen Ier verbetering van de visitatie van apotheken Ofschoon erkeuende dat zeer reel nut ia gesticht door de tot heden gevolgde methode wenscht die commiaaie bigkena baar nu verschenen rapport echter daarin de volgende wgzigingen De visitalien dea zomers Ie doen en de gunstig bekende apotheken niet jaarlgks te onderzoekeu Nauwkeurig te omschrgven welke eiacheu bij de viaitstie zullen gesteld worden Geen npeeiale ioapecteura met die visitatie te belasleu de afstompende eentonigheid dezer werkzaamheid en de meerdere uitgaven daardoor veroorzaakt maken dil niel wenschelgk Veeleer verdient aanbeveling detkuniige leden van den Geneeskundigen Ba id te benoemen en aan den inspecteur over te laten welke apotheken gevisiteerd zullen worden Ook moet bel reistarief op zoodanige g ze herzien worden dal van de vrgwillig onbezoldigde visiteurs niet langer finanoieele offers geeiacht worden aanbeveling verdient bun de gedane uitgaven te Tergoeden Sttllig noodig tgn verder een rebod en een strenge straf bepaling tegen het houden van twee apotheken in hetzelfde hols Thans tooh houden sommige geneeskaodigen er twee apotheken op na een paradeapotheek en een apotheek waaruit de geneesmiddelen bereid worden bg de komst der commissie wordt dan alleen de eerste ter riaitatie aangeboden Daarom is een voorachrift noodig lo dat a in de apotheek aanwezige middelen acbouwbaar eu nengdelgk moeten tgn en 2o dat de rergiftkasten e s anders mogen beratten dan de geneesmiddelen daarin behoorende Nog wordt noodig geacht herziening van de Igst der geneesmiddelen die een geneeskundige wien het leveren ran geneesmiddelen is toegestaan roorhaaden moet hebben en moet bg moalregel van inwendig bestuur vastgesteld worden dal in de apotheek van een apotheker de noodige pbarmaceutische toestellen werktuigen en reagentia niet mogen ontbreken De commissie acht dus ten slotte wenschelijk herberting van art 22 der wet ran 1 Juni 1865 SiH No 58 art 9 der wet van 1 Juni 1865 Sm No 60 artt 4 7 en 21 der wet van 1 Jnni 1866 SM No 61 Bg de visitatie tal slechts dan de visiteerende commissie den toestand der apotheek goed mogen noemen in geval blijkt de deugdzaamheid der voorbanden geneesmiddelen de aanwezigheid van een genoegzame hoereelheid der geneesmiddelen die voorbanden zijn de bewaring der geneesmiddelen in daartoe geschikte roorvierpen de opachrifteo volgens art 6 der wet de afaluiting enaanwgzing der vergiften de aauwetigbeid ran een register der afgeleverde recepten en de orde en netheid in de apotheek Er is weder een Staatkundige brief rersoheoen van mr S ran Houten die aanrangt met de venekering dat bet koele Nederlandscbe volk warm begint te worden en teekeneo van ongeduld gaat geven De gloed der nieuwe wgsgeerige en economische denkbeelden rerweki een spanning die Toortgaiig brengen moet in de Nederlandscbe staatsmachine of baar zal doen barsten Naar allen sobgu zal er voortgang ontslaan Scbr wgst op de rerschijnseleu die t i aanduiden dat bg de orergroote meerdeibeid ook in de politieke kringen de noodzakelgkheid van verruiming der kiesbevoegdheid vast staal dat eene uitbreiding van het kiesrecht die slechts de lagere bourgeoisie zou bereiken daardoor verijdeld is dat uitbreiding van het kiesrecht tot den werkman met eenig geduld en beleid weldra bereikt zal worden De schr somt de bewijzen voor die alelling op Daarbg veroordeelt hg het oommiaaoriaal unie project en gewaagt er met instemming van dat het nu reeds alleen geschikt ia verklaard voor een avant project van een loekomalige conservatieve Unie Het gevoeligst werd het commissoriaal plan in de kamerzitting vau 29 September getroffen Geen minder dan de heer Gleichman maakte zicht kort en boiidif lo van de stuurlieden aan den wal die de liberale pang naar zulk een hoogeu huurwaarde census wilden doen koers zeilen Hg verklaarde zich toen voor de toekenning van het kiesrecht asu den iu zijn stand gezeten werkman Oeit uiting is eeue kloeke daad tegenover de adviseurs der liberale Unie Ëu zij is zulks niet minder met het oog op de geschiedenis Ier liberale partij in de laatate jaren In een vorigen brief heb ik zegt de Schr de liberale partg voorgesteld als een aantal peraonen die aan eeue Igu trekken In 1379 wna de deatgda bestaande breuk tuaschen mr Knppegue en mg beraield maar bij den toen door mr Kappegne gedanen ruk was de Ign tusschen zijue vrienden eenerzgds en mr Gleichman o s anderzgds gebroken Door de aangehaalde woorden knoopte de heer Gleichman de gebroken einden weder aaneen Kort na dezen aan het woord komende wees ik op de booge beteekenis zijner woorden voor de positie der liberale pang en haalde ik tevens den knoop vaster aan door op de zakeigke overeenstemming Insschen de gebezigde formule in zijnen stand gezeten werkman met die van mr Tak die het kiesrecht eischte voor allen die iu hun eigen onderhoud en dat der bunnen voorzien te wijzen Ik onderzocht tevens of door den ruk dien mr Gleicbmau aau de lijn moest doen om weder bg zgu voorman te kuunen aauknoopen wellicht achter hem gevaar voor breki n was Geeu lid der liberale parig reraierp echter het door mr Gleichman geuite denkbeeld De Ign doorstond de proef zoo goed zelfs dat ook de zinkende minister Heemskerk het geraden rond zijne hand er naar uit te strekken door te zeggen dat ook de regeeriug nagenoeg hetzelfde denkbeeld koesterde als de beer Gleichman en op dit punt wijziging van zgn Toorstel aan te kondigen Eu de aldus meegesleepte Heemskerk zal op zg ne beurt de kroon wel medesleepen De laatste uitdrukking leidl den Schr tot de behandeling der toestemmend door hem beantwoorde vraag of het koningschap niel eigenlgk vooraan moest gaan in de tegenwoordige beweging In de tegenwoordige staatkundige crisis IS niels dat met het wezen of beginsel onzer monarchie atrgdt Integendeel Onder Willem I was de monarchie vereeuigd met de arislooraiie aedert 1848 toonde zij zien vereenigbaar met de plutocratie maar rag dunkt eerat in een democratisch koningschap is de grondgedachte verwezenlijkt der grondleggers onzer dynastie Erkennende dat de formule kiesrecht voor den gezeten werkman slechts eene theoretische fojraule ia loodai aan het theoretisch beginsel nog praotisch uilvoering gegeven moet worden verdedigt hg het door hem iu zgn ontwerp ran grondwelaherziening roorgeatane denkbeeld om het gekweten aanslagbiljet in het peraoneel roorloopig tot titel te maken voor inachrgving op de kieteralgalen Approximatief tegt hg zal het kenmerk Tan den gezeteu werkman itjn dal bij aangeslaiten ia in de ter zake van den uiterlg ken ataat geheven algemeene directe belasting het peraoneel Nu js echter de grenslijn ODter perioneele belasting verouderd De tiendnilenden oninvorderbare posten bewgzen dat zg afdaalt tot eene volkaklasae waarin of eene male Tan onmacht of eene mate van ouwil heerscht die met het begrip vau gezeten werkman oubeataanbaar ia Een gezeten burger werkman of niel laat zgn naam niet brengen op den slaat rtu oninvorderbare posten Wie zich zelf aldus voor eea fiscalen non valeur laat verklaren kao zioh niet beklagen als de ataat hem ook tot een elecloralcB uouvaleur maakt Er ontataat hierbg echter eene andere moeielqkheid Het rerzuim om tgdig bet goede recht vaa den gezeten werkman te erkennen heeft zegt de Schr eene verbroedering te weeg gebracht tiuaohea de gezeten werklieden eu de leiders van het proletariaat De rechtmatige aanspraak van den werkman op waarborgen dat de wetgever zgne rechten eo belangen niet bg die van grondeigenaar en pslroo acbterstelle wordt tegenwoordig vereenigd en verward met de wenachen der hongerigen naar brood eo der werkeloozen naar arbeid De leiders of verleiders van de laataten apiegelen hun voor dat als zij kiesrecht hebben en daardoor hunue dienaren bg de kassen van staat eu gemeente kunnen plaatsen werk eu brood hun hieruit zullen toesiroomen en dat bet sldoa uit de openbare kassen ultatroomends gemakkelgk zal kunnen wordeu aangevuld door belaatiug van erfenissen en inkoinalen Het cgfer van 75 pCt is reeds genoemd Wie lust zou hebben onder zulk een regime een inkomen te verwerven of ecu vermogen te besparen leeren onze socialisten niet Wanhopende om ooit het volk in zgne algemeenheid te overtuigen dat zulke paardemiddelen de maatschappelijke kwalen znllen genezen en dat het slachten der beu die de gouden eieren legt duurzame verbetering kan aanbrengen ontzien zg zich niet zich Ie wenden lot dezulken die voor eeu korten rreugderoes bun leven in de waagsehaal zouden willen stellen Voor zulk een gehoor wordt drogreden op drogreden gestapeld om den natuurlgkeu afkeer van bloedstorting en ran een beroep op de ruwe kracht te overwinnen Omdat helaas sommige oorkonden van den vooruitgang der mensehbeid met bloed geschreven zgn verkondigen de leiders der sociaaldemocratie dat zonder bloedige tooneelea geeu vooruitgang mogelgk is sommigen hunner hoorende zou men bgna meenen dat er slechts bloed behoeft gestort te worden om de maaitcbappg vooruit te brengen Bg de Seplember dcmoiistratiêii liepen beide stroomiugen der volksbeweging samen Men zal bg den uu gevorderden spoed de nu verbroederden althans tgdelgk rereenigden weder moetea trachten te scheiden Hiervoor is slechts noodig de vraagstukken zuiver te stellen Want iuderdaad is er geen sterker antagonisme denkbaar dan tusschen de idealen van de werklieden eo die der leiders vaa bet proletariaat De eersten strijden tegen de uiibniters Wat is een uitbuiter Iiimers iemand die uit hel door den gemeensohappelykeii arbeid voortgebrachte op de een of andere wgze meer w i et te bemachtigen dan in overeenstemming is met de dieustcn die bg heeft gepraesteerd Is dit begrip niet len volle toepasselijk op den proletariër die zander arbeid of tonder evenreligen arbeid geld uit de staatskas neemt P Moeien degenen die de rechtea v n den arbeid verdedigen niet evenzeer de havelooze als de aanzienlgke uitbuiters bestrijden Eu zijn niet de harelooze door hun getal en door de anelheid waarmede zg zich kuunen rermenigvuldigen als elke beweegreden tot voorzorg verval voor de rechten van den arbeid eu de welvaart der maatschappij nog gevaarlijker dan enkele groole üe liberale staatkunde richt zioh volgens hare belle tradiiien tegen alle parasielen groot en klein gegaluiineerd of haveloos Zij tvil j eene paraaieleo als beheerders van de kas der gemeenschap Wie zgne positie bij bet laadje gelgk een sooiaÜstisch spreker zich uitdrukte wil gebruiken om uit dat laadje groote of kleine sommeji iu eigen zak te doen overgaan moet er van geweerd worden De bedeelde behoort niet bg de kas en behoort geen invloed te hebben op de bepaling ran het bedrag waarmede hij bedeeld wordt De nuchtere waarneming der feilen leert ona als ds bolwerken der beschaving beechouwen vooreerat de schaamte ran een werkman om de hand uit tè strekken voor eene gift en ten andere de schaamte van eene vrouw om zich orer te geven aan een man als deze niet met haar bereid en in staat is voor de opvoeding van te wachten kinderen te zorgen In het omverhalen dezer bolwerken doof drogredenen ligt de dwaling der sociaal democratiache leiders en het nadeel hetwelk zij aau de maatschappij berokkenen Hunne leer moet de individuen verslappen De organiaatien die in hunne phanlaaie uitgebroed worden Igden alle aan het gebrek dat de io a menscheu natuur gegronde prikkela tot arbeid en voorzorg daarbij hunne kracht verliezen lk geloof dan ook geenszins dat de zelfalan dtge werkman die in zgn eigen onderhoud eo dat der cijuen roortiet zich op eeue lijn wil atelleu met den bedeelile Ik geloof zelfs dat de leden der sociaal iemocratische rereenigingen die de drogreden aanbooren dat de bedeelde eigenlgk een scbuldeiacher is die zgne rordering incasseert zelre deze positie met alle macht rermgden Waar bet de rraag geldt wie het beheer der kas zal hebben BlMt het rerschil Van positie tegenorer die kas ran bealissenden invloed zgn Het stemrecht der werklieden die in faqn eigen onderhoud en dat der hunnen roorzien en hunne plichten tegenorer den Slaat verruilen als eisoh dea rechts erkennende zal men toch het proletariaat eveneens krachtens de eischen des rechts ran het laadje moeten bluren weren Na nog geweten te bebbeu op den sirgd die ook onder liberalen orer de aitbreiding van kiesrecht nog zou kunnen outataan eu de weuschelijkheid ran atrijd orer een groot begiuael tot ataliiig der kracht eindigt Scbr aldus De woordroerdera der werklieden zullen uit den loop der Seplember bewegin ook deze lea wel hebben getrokkei dat in hun eigen kring nog een ruim arbeidsveld is en dat de atembiljeileu hunner minder ouafliaukelijke eo minder ontwikkelde aiandgenooten althana aanrankelgk aan hunne economiache idealen nog wel eens aterkere beletselen in den weg kunnen leggen dan alle tegenwoordige staalamachten Ie zamen Eu ook uit dit oogpunt zou ik hun ontraden partg te kiezen voor het atemrecht van proletariëra die ééu vogel in de baud verkiezende boven een zwerm iu de lucht al vast zouden knunen beginnen vau hun atemrecht partij te trekken door het voor geld veil te hebben en op die wijze een nieuw voetstuk zouden kunnen worden voor de overmacht ran hel geld Volgens autrangen berichten uit Znid Afrika is in Becbuanaland goud en zilver onidekl Over genoemd land en wat men er nu door Sir Charles Warren de orde is hersteld mede zal aanvangen verschijnen uitvoerig artikelen in Standardtn Timet In teraigenoemd blad zegt eeu ei lid van den aiaf i n de jongaie expeditie dat elk ambtenaar van bet Ministerie vau Koloniéu hetzij conservatief of liberaal eu elk lid van he kaapache Parlemeul onverschillig zgne staatkundige gevoelens zonder reserve het door Sir Warren ingedieude voorstel tot koloniaalie ran bet land reroordeelt Deze cbaurinistische aller chanviniatisclie Eugelachen aielt nieta minder voor dan eene koloniaalie uitaluitend Tan Eugelachen af Engelacbe kolonialen die later knnne eigendommen niet anders kunnen orerdragen dan aan afstammelingen van Engelacbe ouders Kan leta dus vraagt de schrgver de Heer Rsipb Ch Williams meer tegtn alle mogelgke verlichte ideeu ouzer dagen gekant zijn dan dit voorstel Wal gaan wg een menigte ras moeilgkbedeu taaien I Wat tullen wg een massa rassenhaat oogaten In deze unieke kolonie zal geen drop aterke drank mogen worden ingevoerd Dil ia voorgeateld opdat Engelacbe ouders hunne deugnieten vau zonen daarheen kunnen zenden waar zg dooi pnrlemeutaakten tot nuttige kolouislen moeten opgroeien met strikte afscbaifersgewoonten eu hevige acti Hollaudscbe neigingen alzvo een uieuw bolwerk vormende voor ons Bgk in Znid Afrika Uit dat deugdzame grondgebied moeten alle elementen velbannen worden die bezoedeld werden door iubrengiog van bet gehate Hollandscbe bloed en bet ia beaiemd om vour de wereld te aobiiteren ala een voorbeeld van de wedergeborene macht van het Anglo Sakaiacbe ras Een nieuw Jerusalem met den Eerwaarden John Mackeuzie als Hooge Priester De schrijver gaal op die wgte voort om aan te toouen welk een gevaarlgk vooratel voor de ruat vnn geheel Znid Afrika dat van S Warren is en bepleit de zaak der Iroawe HoUandache kolonialen Want loyale Hollanders zijn er bg duizenden ibdien wg hen slechts loyaal laten en hen niet Van ons rerrreemdeu Het artikel eindigt als volgt Vdor alles breidt het Rgk uit en houdt Britsche belangen vast Maar laat ons vermijden de grootste van alle vloeken raaaenhaat uit te breiden Laat ona boven alles iu onze staatkunde practiach zgn Eeu zendeling is alle eer waard in cgn eigen beroep maar als een staatkundige mankt bg altijd fiasco De achepping van eene kolonie op de voorgeatelde wijze kan alleen opkomen in het brein van den uitstekenden zendeling pollticus Mackenzie aau wien wij zoovele onzer jongste mneilgkhedeu te w jien bebbeu Het artikel in the Times ia van den heer Charles Terry geaohreren uil het hoofdkwartier ran Generaal Warren De denkbeelden ran deii Heer Terry zgn Ignrecht iu atrijd met die van den Heer Williama Eeratgenoemde wenacht uitaluitend Engelacbe kolouislen in Bechnanalaud want zegt bg hel groole verschil tusachen de Eugelachen en de Hollaudera ligt in hunne behandeling van de inboorlingen De Engelacbeu erkeanen gelgke landreohten Toor de inboorlingen en tonden eene wet goedkeuren gelijk van toepasaiug oj blanken eu zwarten de Hollanders niet De Pali Mall Oaiette de beide artikelen besprekeode zegt dat er veel waars iu beide is doch dat in bet belang van den vreJe in Zuid Afrika de denkbeelden van den Heer Williams de voorkeur verdienen Het ideaal zegt de Pali Mall moet niet zgn om te streven naar een uitsluileud overwegend Éngelsch Znid Afrika maar het moe zgn bet ideaal van een land waariu de Engelsoben de Hollanders eo de inboorlingen nevens elkander in vrede kunnen leven onder de onpartgdige bescherming van de Engelacbe kroon Het denkbeeld om de Hollanders uit Zuid Afrika te verdrijven is onpraclisch en elke poging om het ten uitvoer te brengro zou eindigen met de vernietiging van alle kani die practiscb is om de blijmoedige berusting der HoUandache bevolking in de Britsche Begeeriug te winnen De Zuiil Afrikaansche toestand ia een der neteligste en meest in tewikkelde vraagstukken die het Nieuwe parlement en de alsdan aan het roer zgnde Regeering zullen hebben op te losaen eu er zal ve4PM leid toe noodig zijn om het niel tot een uitbarating te laten komen Hel ontbreekt andera niet aan ophitsers onder de Engelsche bladen De St Jame i Gazette hoopt dat bg bet benoemen van eeu nieuwen gouverneur ran Natal Sir Heury Bulwer ia tot gourerneur ran Cyprus benoemd zal wordea uitgezien naar een man die de Zulu fuaesiie weet Ie behandelen dat ia zegt het blad de qnaestie of de Zulus geheel door de Boeren rrijbuitera moeten worden opgeeelen of niel De rechten in de zaak zegt de St Jamet s Gttzelte en daarbij scbgnt ij den Heer Esseleu totaal te negeeren tgn duidelijk eu de oplossing ia gemakkelijk Een polilie oiScier en een paar compagnien Britsche troepen zouden spoedig de republikeinen ran Zululand uit den weg ruimen iiidies die ooderuemeude personen eenigeu tegenstand boden belgeen unwaarscbynigk is Anders zullen wg waarschijnlijk een Sir Charles Warren en een klein leger noodig hebben om later met beu af te rekenen Het ia f hopen dat het niet zoover komt want zodls de Heer Hofmeyer zich oulangs uitliet in het geval van eene ernstige botting tusschea Engeland eu de Hollanders zij het in Bechnanalaud Transvaal of Znluland is het niel onmogelgk dat de geheele Afrikaansche partg zich onder eene banier schaart De onderlinge geschillen en verschillende opvattingen zouden dan ter zgde worden gesteld en men zou raisachien dan gaan strijden voor Zuid Afrika voor de A lrikaanders Uuitefliandsch Overzielii De nieuwe Franscbe Kamer tal bestaan uit omstreeks 200 monarcbaleu en 384 republikeinen Van deze laataten kwamen 105 bij de eerafsatemmiug op de radicale caudidai eu lgalen voor Hierbg dient men echter iu het oog Ie houden dat er ook nog radicalen rerschenen waren op lijaten die bet urivloeiael waren ran aamenwerking tusschen de rerschillende groepen der linkerzgde Hun aantal ia dus grooter dau 105 Men mag intusschen aannemen dat er onder hen verscheidene zullen zgn die met bet oog op de atembuB bun prograraoia wat sterk gekleurd hebbeu eu thans met het oog op hel gevaar dat van monarcbaleu zgde kan dreigen verstandig geQoeg tullen zijn om eene duuriame regeering mogelijk te maken De republikeiosehe bladeu in Frankrgk kunnen naluurlgk tevredeu zijn met den uitslag der heralemmingen waarbg de republikeinen een volledige overwinning hebben behaald Maat toch zegt o a de XIX Siècle moeten we erkennen dal de candidaten der tegeiiparlg bgna evenveel ateramen kregen in menige plaats waar de republikeinen aan een onbetwiate en volledige overwinning gewoon waren Wg tgn ernstig gewaarschuwd Het land beeft voor het eerst in tien jaren geaarzeld Het volk wanhoopt niet aan de republiek die de meest gewenschte regeeringsvorm bigfi maar het wsuhoopt aan de republikeinen en aau de eenheid ondel hen Er is dus een krachtige poging noodig om de eenheid te herstellen en te behouden De Tempt rekent uit dat van de 382 republikeinen die op 4 en 18 October werden gekozen 105 ook op de Igslea der radioalen voorkwamen Het blad meent echter dat dit geen bezwaar ia lot het vormen van een regeeringsmeerderheid daar alleen de onvoorwaardelijke intransigenten daartoe niet zullen medewerken Evenzoo oordeelt de De ials maar toch acht bet blad de 200 stemmen waarover de monarchisten in de Kamer zullen beschikken voldoeudo om elk geregeld bewind te verhinderen wanneer de repn blikeinen niet de meest volmaakte tïobt welen te handhaven Men is het er nog niel over eena wanneer de volktvertegenwoordigera te Berlijn zullen bgeenkomen Gisteren werd uit Berlg n gemeld dal de Bgksdag in de eersie weck van November a s en de Pruisische Landdag eerat in Jonuari ran het volgende jaar zal worden bgeengeroepen In den Brunswgkecheu Landdag ia de behandeling der regentskeute voortgezet De staati rechterigko commissie heeft verslag uitgebracht over het voorstel van den regentsohaparaad om prins Albert ran Pruisen te kiezen waarop de priua onmiddelijk met algemeene stemmen tot regent werd gekozen De Tredelievende berichten an het Balkansohiereiland worden bevestigd en als in ko or wordt door de Europeesche staatslieden het refrein aangeheven dat de kleine Staten den vrede van de groote niet mogen verstoren Bulgarije schikt zioh het meest gedwee overtuigd dat het van de welwillendheid der Mogendheden nog hel raeeat heeft te vachten Servië houdt eeu alag om dea arm maar de groote ataatalieden zien zoo knorrig dat die alag alleen voor het fatsoen is want er tal weinig te haleo zijn te Konstanlinopel Zelfs Gladstone immera beeft de houding der kleine Balkanaiaten afgekeurd t Is te hopen dat de Balkan heeren de opgedane erraring ter harte zullen nemen en op een anderen tijd zich bedaarder houden dat paal ook roor hun beura Men w il weten dat Bismarck t heeft doorge dreren dat er zoo conserratief mogelgk zou worden te werk gegaan en aan de woelwaters op het Balkanschiereiland niets toegegeren behalre hetgeen nu toch eenmaal geschied was de betrekkelgke rereeniging ran de Bulgarije s De spanning tusschen bet ministerïl trup en bet Polkethiug in Denemarken neemt steeds iS Er hebben reeds ernsiige rolksraanifestaties tegen de regeering plaalB gehad zoodat reeds gesproken wordt ran tusschenkomst der soldaten In allen gevalle beeft de regeering besloten rol te houden en elk rerzet met geweld te onderdrukken GEVONDEN en aau het bureau rau politie gedeponeerd een Sleutel een donker Jasje ten onderstuk van een gouden Oorbel met een pareltje een blauw Schort ook kunnen inlichtingen gegeven warden a in het burau van politie omtrent een konijn groot aoort gnja eu wit ran kleur dat alhier is opgenomen zposTJSK XtJHjasr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusscbenkomsl van het Postkantoor terug te bekomen H V d Linden Amaterdam mej L van Eik s Graveuhage Adriaan Boer Linschoteu J Hejslaar Rotterdam J r d Valk Rotterdam Johanna v d Noot Scheveningen J ran Rijke Veen de Boer Zwolle Van het hulpkantoor WADDINGSVEEN Janmaat Gouwersluis ZEVENHUIZEN P Konijns Rot erdam Verzonden geweest naar AMERIKA J Broer Niw York De Direcicur vau jet Poatkantoor SIMONS KOEPOKINEiXTIIVGf De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennia dat aanstaanden ZONDAG den 25 October 1885 des middags 12 uur op het Raadhuia niet alleen voor mimermbgende maar voor ieder die zioh daartoe aanmeldt gelegenheid zal beslaan om zibb geheel ioileloot rechtatreeks van het kalf Ie doen inenten ot berinenten Gouda den 21 October 1885 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN AFKOI IDIGIIVG BURGEMEESTER eu WETHOU DERS vau Gouda Gezien hel besluit van den Heer Commissaris dea Konings in deze Proviroie van deii Un September 1885 A No 810 3e afd Prov Had No 68 betreffende de verplichting tot het doen van suppleloire aangiften voor de BELASTING op het PERSONEEL over het dienstjaar 1885 86 Breugen ter algemeene kennis dat volgeus de artt 27 en 42 der wet op de Pcraoneele Belasting van den 29n Maart 1S33 StaataUad No 4 zooals die zijn gewgzigd en aangevuld bg de artt 7 en 14 der wet van den 9o April 1869 Siaatiilad No 59 tot bet doen van snppletoire aangifte vei