Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1885

1885 Zondag 25 Octo ber o 33Q5 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Jtdnertentieblad voor Gouda en Omstreken plicht tiJR allen die na deu ISn Mei jl een perofel lu gebruik hebbi n g iiomeo alamede tij die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum kebbeu aangtt6o iaft Wordende de iiigeselenin mit ilien herinnerd atn de op hen juslcnde verplichtingen tol het doen dier aangifte ten ein le becrijd te big ven vnii de toepaaaing der straf bepaliuijen rooriteschreven bg arl 35 or looierre die ign gewgiigd bij arl 13 der nel au den 9n April 1869 StaaUbhi No 59 en art 39 van meergenoemde iret van den 29u Maart 1833 SlaaUilad No 4 GOUDA den 20 Ooiober 1886 Burgemeesier en Wethouders voornoemd De Secretaris BROUWER MABKTB£BICHTËJM Gouda 22 October 1885 Granen uiat driftiger alleen haver iets flauwer Zeeuwsche tarwe van ƒ 7 76 tot ƒ 8 25 in een beste soort Gewone en polderaoort ƒ 7 a ƒ 7 5 1 mindere naar kwaliteit Rogge ƒ 6 25 ƒ 6 76 Gerst ƒ 6 25 a ƒ 6 chevalier tot ƒ 6 60 Haverƒ4 i ƒ 4 40 naar kleur en gewicht Maïs ƒ 6 50a ƒ 6 bij pnrlg iets lager De veemarkt met gewonen aanvoer eerste soorten vlug inferieure soorten traag vette varkens 23 a 25 01 varkens voor Londen 20 a 21 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ O 80 a ƒ 1 15 per week Aangevoerd 50 parlgen Kuas Eerste kwaliteit ƒ 24 a ƒ 27 tweede kwaliteit ƒ 20 a ƒ 23 Noordbollandsohe ƒ 24 a ƒ 27 50 Goeboter 1 40 a ƒ i 50 Weiboier ƒ 1 20 a ƒ l 30 4 November s KAASMARKT tiurgerlijita Stand GEBORfcN 19 Oct Elizabeth oaders A Zoverboom en G Kaïpers 20 Pieter Johanaea uders F J Schoe makers eu i C Morie Trulds ouders S de Jong en R Cats OVERLEDEN 19 Ocl M v n der Klet 8 w 2Ü G Smits 22 j 81 J C Albl 4 m A Vmoeij 8 j 9 UI GblIUWD 21 Oct A Bsirs en J Sprokkeienburg 22 B P van Citlert en A P Hobur AD VERTENTIËN Getrouwd BENJAMIN PIETER van CITTEKT RN ANTONIA PETRÜNELLA HJBER die tevens ook namens vrederzjjdach betrekkingen hun hartel ken dank betuigen voor de menigvuldige bewjjzen van belangstelhng bg hun Huwelgk ondervonden Gouda 22 October 1885 Heden overleed te Hees bg Nijmegen onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder in den ouderdom van vyf en zestig jaren Dr D TERPSTRA A E TERPSTRA DE Geuutee Bols Gfiuda 17 Oct 1885 ♦ Voor de vele blgken van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en na het overiyden van mgn geliefden Echtgenoot CORNELIS JOHANNIS van dbe KLEUN betuig ik door dezen myn hartelgken dank Wed C J VAN DER KLEUN Gouda 19 October 1885 Borst Mevrouw FoRTüiJN Dhoogleeveb Turfmarkt H 66 vraagt tegen half December a s eene GROOTE COLLECTIE WINTER HA DSCHOEi E voor Heeren Dames en Kinderen A TAN OS Az Kleiweg E 73a Merroüw Post van deb Buhg Fluweelen Singel VRAAGT tegen NOVEMBER eene genegen met kinderen om te gaan liefst P G Op den 30 OCTOBER a s zal door de Garnizoens V oedingsCommissie de Levering van Aardappelen worden HERBESTEED benoodigd voor demenages der troepen iu garnizoen te Gouda over het tydvak van 15 November 1885 tot 15 Juni 1886 t De voorwaarden van levering liggen ter inzage op het Bureau van den GarnizoensComman dant alwaar de Aanbesteding zal plaats hebben des middags ten 12 ure A en B van HAA8BËRGEi HOOGSTRAAT 119 berichten de ONTVANGST der nieuwste Farijzer Hodelhoeden voor Dames en Kinderen en bevelen zich steeds aan voor het MAKEN van COSTTJIvrESTe koop een EokmetEokkenwagen en TOEBEHOOREN Te bevragen in de KAP De DIRECTIE der Geldersche BOTÈHHAL g evestigd Lochem Gelderland Maakt aan het geëerde publiek bekend dat van af heden zijn te verkrijgen puik versche Boeren KIPEIEBEN en KAMPER BOTBB tegen marktprijs Bestellingen worden aangenomen voor Gouda KORTE TIENDEWEG ü 98 Aanbevelend DE DIRECTIE NB HH Winkeliers flink rabat Oude en Nieuwe Boekhandel J a IINE BOTTEmU OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten efiz Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bijvoeging worden ingezondeh Catalogiseeren Taxeeren enz van Bibliotheken Bij den Poekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zijn voorhanden VEEVOLGBUNDEL 1 OP DE Evangelische Gezangen Prgs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent ROETMAi SCflEFFERS Co SCHIEDA 4 Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN UITSLUITEND ZUIVERE JEUÉVEEGI5T in alle hoeveelheden tot de laagste prjjzen Snelpersdruk van A Beixk an te Goud STEEIVKOLE Nog eenige dagen in lossing eene lading Gruve Rbur Kachelkolen en Ma chi nekolen welke geleverd worden de KACHELKOLEN tot 57 Ct per HL Mud de MACHINEKOLEN tot 55 Ct per HL Mud Contant zonder korting vrg aan huis bjj minstens 2 of meer HL A LAMBERT Voorheen A BOONSTRA Bestellingen worden aangenomen by M MOL Korte Tiendeweg D 4 F A STAM üosthaveu B 42 C VLAK Doelensteeg L 214 A VAN LEEST Boelekade R 81 Nieu wste Modellen DAMES en KINEERHOEDEN Firma J IIOlJCHO DUBBELE BÜÜRT No 7 Bij NETTE BÜRGERLIEDEN verlangt een HEER z b b h h Kost en Inwoning met gebruik eener VRIJE KAMER Goede burgerpot wordt vereischt Adres met opgave van conditiën onder letterB W hö den Boekhandelaar H C EDADW Jr alhier Openbare Verkooping op 26 OCTOBER 1885 ten 11 ure te GO€DA in het Koffiehuis de HARMONIEJ ten verzoeke van de Erven C JANSEN van een PATSD bestaande in twee WOONB VIZEN en aanhoorigheid en een perceel best WEILAND daarachter te Gouda aan den Bloemendaalschen weg nabij het Spoorwegstation kad Sectie H Nos 656 657 658 659 en 660 ter grootte van 24 Aren 91 Cent breeder bij biljetten Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN Wordt verlangd op een netten stand om tegen het einde dezes jaars of in het begin van het volgende te betrekken een confortabel met 6 a 7 flinke KAMERS en TUIN Franco brieven onder No 1208 aaü het Bureau van dit Blad Wie eenmaal ABSHAÜBBINS of ANTI RUMATISCHË WATTEN goed gebruikt beeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verrkrggbaar a 3Ó ets per pakje bjjT A G van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed Bosman A Bo Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht VV H G Wilhelmus Woerden Gouda W F J denUgi Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S v A Kr Bt8 Bleiswijk Gewaarschuwd tegen namaaksel A BREBTVELT Az te Delft BINNENLAND GOUDA 24 October 1885 Het bericht dat de heer C vao Steenbergen door den Minitler ran Finantien tot tijdelijk deurwaanler der dir bel voor de coutróle Gouda toa ziju benoemd Is gebleken onjaist Ie tijo Donderdag namiddag bg liet naar huis gaan van de markt alhier bad H G van Gonderak het ongeluk om even oarbg de Siolwgkeriluia tan hel rijtoig te vallen en eich zoodanig te beteerea dat hg bewusteloos werd opgenomen Nadat Dr Vao Itcron was gehaald werd door delen noodlg geoordeeld dat de patient in plaats van naar hnis naar hel Gasthuis te Gouda werd vervoerd Zgn loontje hoewel ook van het rijtuig gevallen kwam gelukkig nut den schrik vry Gisirreo nacht is in de gemeente Moordrecht door middel vw openschuiviug van een raam bij den winkelier A B an Hemert een aantal wollen goederen ontvreemd die in den wiakel voor dat raam uitgepakt lagCD D benrootiiig der gemeente Zevenhuizen voor het jaar 1886 is door den raad in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 14875 41 Woensdagavond is in de woning bewoond door ilen nwmau A van Zanten te Zevenhaizeu door bet vallen van een prtroleumlamp brand onlataan welke echter spoedig was gebluscht zoodat alleen hel woonvertrek is uitgebrand Naar aanleiding vau een by deu Baad van State door de llegecring aanhangig gemaakt wetsvoorst l tot verlenging tier concessie aan de Nederlaudsehe K ntnoorwegmaatÉihappg wokII de wcoichelgkhoi l uiigesprokep dat éu dottr het beslaar van Schoonhoven éu door de ingeielenrn bij de Regeeriiig en de Tweede Kamer der Staten ieneraal pogingen worden aangewend om aan de Rijuspoorweginaatsohappij bij verlenging der concessie de verplichting op ie leggiu tot aanleg van een stoonitcamweg GouilaSchooiihoven Immers wanneer deze gelegenheid niet wordt aangegrepen zal de gemeente Schoonhoven zeer waarscbgnIgk nog langen tijil moeten verstoken zgn van eene anualuiting aan het spoorwegnet zoo gewenicht ia hctbelaiig van handel en nijverheid Zgn wg wel ingelicht dan zon de Minieier vao Wntersiaat Handel en Ngvrrheid niet ongenegen zijn zijne medewerking Ie veAreuen om Schoonhoven zoo raogelgk uit haar isolement te doeu geraken Selhmi Ct Vermits de Directie der UutStoomlramweg Maal tekttpig bet door Gedeputeerde Sinten van Znidholland verleende ullstel van drie maanden voor de aanvaarding d r vergunuiug tot het leggen van rails voor de stoomtramverbiuding tussohen Gouda eu Schoonhoven ongrB ruikf heeft laten vcralrgken is die vergunning door het college niet uitgereikt Met reu zeer volle zaal vierde de Duilsche Opera te Botterdam Donderdag haar 25jarig beslaan VVebers Jubelouverture een feeslproloog van Fraü Lifta Schneider en een opvoering vun Don Juan onder Qernsheim s leining vormdep hel programma waarbij vele lauweren werden uiigedeild Vgfmcdcjubilaressen twee beambten en drie koristen outliiigen een huldebigk in geld In de vergadering van den Roüerdamsohen Ge meenteraad is ingekomen een praendviea van B en W op de aanvrage om conceasie van de bh B erlel Co te Amsterdam tot t aanleggen van electrische klokken euz B en W kunnen zich in beginsel hiermede vereenigen De gemeente Rotterdam heeft aangekocht de bouwmanawoning iet Paradya onder Croosivgk om eventueel tot uitbreiding van bet abattoir te dienen Bg den Raad van State is door de Kegeering aanhangig K maakt een wetsvoorstel lot verlenging der concessie van de Nederlaudsehe Rijiispiiorwegmnatsohappg Naar Hel Centrum uit nilfrst vertrouwbare bron verneemt is he gerucht als zcu wegeus de al Ie groole uitgebreidheid van het aartsbisdom Oirecht een nieuw bisdom voor het Noorden des lands worden gesticht geheel onwaar Door den Minister vaa kolomen is op de Indische begrooting f 25 000 uilgetrokken len behoeve van de expeditie naar Nieuw Gaiiiea welke door het Aardrijkskundig Genootschap wordt voorbereid Wanneer deze som wordt toegestaan heeft de heer U ion Rosenthal bankier ta Amsterdam eene sum van 10 000 ter beschikking van het comité gesteld terwijl ook uit de ka nin hel Aardrijkskundig Genootschap een subsiilie zal verleend worden De commissie zal dan ƒ 48 000 ter barer beschikking hebben Voor deze som zal een stoomjacht worden aangekocht vermoedelgk dat waarmede Jules Verne zijne tochten dee l eu dat waarschgnigk in Juli 1886 zal vertrekken Reeds zijn de noodige zeeofScieren en natnuronderapekers voor die expeditie gekozen Men seinde heden nacht Hit Helmond aan de Amsterdammer De ketel onzer gasfabriek ii gesprongen Ue geheele fabriek slaat iu brand De directeur der fabriek en een kiieeht zijn gedood Statea Ganeraal Twieue Kakkk iitiugen van 22 en 23 Oclober In de zitting van Donderdag is door den heer P Van Blom ontslag ingediend als Kamerlid wegens de aanneming zijner benoeigiog tut lid van deu Hoogen Raad Het debat over de wgzigtng in de sirafrordering is voortgezet Vervallen is d verplichting tot voor lezing der dagvaarding en der gelnigenigst ter openbare tereohiztiting In de zitting van gisteren fa ingekomen een adrr ran den dire$ ir geii6raal Jiia StuUsiwainilke bondende bezwaar tegen de overeenkomst waarby de exploitatie van de lijn Amersfoort Kestereu is verleend aan de Huil IJzeren epoorwegmaalschappg Het debat over de strafvordering is v oortge7et De heer De Rauitz bracht hulde aan den heer Van Blom die thans geen voorzitter der comniiasievan rapporleurs meer uitmaakt door de aanneming der beuoemiug tot het lidmaatschap van den Hoogen Rand Aangenomen is hel ameudemenl Mackay om de rechtbank bevoegdheid te geven ter terecbtiit ihgrechtsingang Ie verleenen tegen meiueedige getuigen Voorts is het gebruik van tolken voor dooislominem beperkt lot hel geval dat lij niet schrgven kannen Ëei parig is vervallen de bepaling dat niet is g schied wal iiiH in het proces verbaal vermeld sta t De onderlcekeuing van het proces veTbanI geachied voortaan evenals dusver Door 19 ingezetenen van Haarlem is aan den Gemeenteraad het verzoek gericht dat deze buu een vergoeding voor de schade hun in den avond van 1 September jl door baldudigen of kwaadwilligen toegebraehl zou toekennen Adressanten gelooven dal aangeiien zij de stedelijke belastingen trouw belalen zij daardoor ook recht kebbeu op bescherming in dier vroede dat waar de verleende bescherming hen niei voor schade heeft kunnen behoeden zij aanspraak hebben op schadevergoeding De oommissie voor de strafvcrordeiiingen ten dezeoptredende als rrchlsgeleerde commissie Uvan oordeel dat de gemeente nocb rechicus noch op gronden van billijkheid gehouden is die fohade Ie vergoeden i n adviseert den raad om afwgzeiid op het verzoek te beschikken Geen jacht levert doorgaans zoo weinig voordeel op als de gemrenjacbl zegt de Bappel Men berekent dat de gezamenlijke winsten van negen jagers noodig zijn om den jager Ie onderhouden Deze jacht is een vermaak of liever een hartstocht De gemzenjager moet telkens wonderen van moed eu behendigheid verrichten Nooit geeft de jC ich over en slechts zeer noode geeft de jager de vervolging op Do reizigers die de Alpen bezoeken zeggen veelal dat de gemzen er schaars worden en weldra uitgestorven zullen zgn Ten onrechte D gemzen zgn gevlucht naar plaatsen welke ontoegankelgk zijn voor gewone toeristen maar welke de jager weet te vinden Colani de bekende jager van Ëngadin heeft alleeA meer dan 2800 gemzen geschoten Ër warden volgens de Rappel in Zwitserland jaarlijks 700 ii 800 gemzen gedood zonder dat ei grond is te vreezen toor bet uitsterven deicr dieren Want de gemzen dragen zorg hnnne jongen op ontoegankelijke plaatsen te verbergen ongeveer zoo hoog als de arend zgn oest boowl Uit Neerbosch meldt men i In den laatsten Igd outvlBg de directeur der Weesiiiricbtiiig weder zeer dringende aanvragen lot opneming van ouderlooze kinderen Zoodra het nieuwe weeshuis dat nog dii jaar gereed komt is afgewerkt zullen er 100 worden opgenomen dan zullen er 860 weezen verpleegd werden AU een bewijs hoe groot bet aantal weezen ia ons land nog is kan warden gemeld dat de directeur zeer geroakkelgk alle plaatsen in de weoshnizen kan bezetten door beele weezen waarvoor men meer dau 100 s jaars wil betalen thaos gescbiedl de plaatsing geheel kosteloos Iemand die voorgaf opzichter by de spoorwegign Amersfoort Ngraegen Ie zijn passeerde dezer dagen bet gedeelte spoorbaan tussohen Araersfooil en Venendaal Hg toonde zich vry wel op de hoogte van helvak Bij een keetbaas een spoorwegwachter enz werden hier eenige verfrisschiiigen dsar brood enkoffie gebruikt en naluurigk wilde men van den nieuwen opzichtei geen betaling Eenderplorgbazen meende echter in hem een weggezonden werkman te herkennen Ni hield hel goede leventjeop en de bedrieger maakte cioh haastig uil de voeten P De belangstelling der Chineezen In Fransche en sp Binal in Parysobe toestanden neemt meer en meer toe Elk jaar zendt de Chineesehe regeering een ajntal jongelieden naar Frankrijk s hoofdstad om daar eene Europeesche opleiding te ontvangen Ook thans wordt wederom een gezelschap van niet minder dju SO kweekelinges ron kei afMnari van Fntsehe aangekondigd die by de verschillende inrichtingen van hotfger onderwijs zullen worden ingedeeld Onder beu bevinden zich naar men zegt versoheldeiie talentvolle mandarynen die de repnistie van hun landgenoot generaal Tscheng Ki Tong in ecre znllen houden Gelijk men zich zal berinneren heeft deze dlplomoat die indertijd seeretaris was van het eerste Chineesehe gezantschap met zyne bekende geestige schetsen te Parijs ten zeerale de oandocbt gelrokken l ea inzender in de Prm Oron Cl vestigt lieaandacht op de verzekering tegen gebrek aan werkzooals die in Bngeland bestaat Hij schetst de inrichting ald is Daar in Kngeland zyii verenigingen die aan werklieden welke tydelyk werkeloos zyn zoolang onderstand verleenen totdat zij weder werk Ifebben Om hierbij misbruiken te voorkomen heeft men dubbele waarborgen in het leven geroepen eensdeels door niet een ieder als lid toe te laten anderdeels door alleen hen te steunen die buiten hun a huld zonder werk zijn Tot leden der vereeniging kunnen sleohit zy worden toegelaten die het bewy s kunnen overleggen dat zy een loon verdienen volgens plaatselijk gebruik en voor wier moraliteit twee leder der vereeniging zich borg stellen dus slechts flinke werklieden Ondersteuning ontvangen slechts zy die buiten eigen schuld door den werkgever zgn ontslagen of die huil werk in overleg met hel bestunr der vereeniging hebben gestaakt Meent een lid dat hij naar verhouding van zgn werkzaamheid een onvoldoend loon geniel dan geeft hg dit aan het bestuur der vereeniging te kennen die dan beslist of hg verder zal werken of niet Maar zoodra de vereeniging hem werk aanwgsi moet hg dit aanvaarden Deze aanwijzing van werk wordt voor de vereeniging zdo gemalkehjk mogelijk gemaakt door hare organisatie Zij omvat de werklieden van een groot aantal plaatsen dikwgis van het geheele land In iedere ptaals beeft zg hare vertakkingen Deze moeten aan bet hoofdbestunr geregeld wekelgks opgeven hoeveel werklieden daar ter plaatse zonder werk en hoeveel plaatsen van werklieden er vacant zgn Het hoofdbestnur zendt nu voor rekening der vereeniging zgne werkbehoevende Itden daarheen waar v aag is naar bet werk dat zy kannen verrichten en daar moeten zij bet werk opnemen De middelen der vereeniging worden opgebracht door entriSegelden en wekelyksche bgdragen ook is bet hoofdbestuur gerechtigd in byzondere gevallen buitengewone hoofdelgke omslagen te heffen De schryver zou dergeigke vereenigiiigen hier te