Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1885

♦ Voor de vele en hartelgke bewgien van deelneming ontvangen by het orerlgden van onzen geliefden Vader en Behnwdvader den Heer ARIS PRINS betuigen wjj onzen oprechten dank F J H VAN VUEüMINGEN Prins D J VAN VREÜMINGEN Dz Gouda 27 Oct 1885 Voor de vele blgken vau deelneming ondervonden bg het overlgden van myn eenig geliefd Dochtertje betuig ik ook namens mgne Familie mgnen hartelgken dank P DE RAADT Gouda 27 October 1885 Voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling ondervonden van familie vrienden en bekenden bg mgn 80 verjaardag betnig ik myuen oprechten dank JOH SMITS Gouderak 22 Oct 1885 1885 Vrüdag 30 October N 3307 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HET SUCCES VAN DEN DAQ ia een doos meti 5 flacoim besten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda uerkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 Cie Zie Étalage l Advocaat i la Vanille biJ Wed C van 01 IË KLEIWEG No 2 GROOTE COLLECTIE WlNTEa HANDSCHOENEM voor Heeren Dames en Kinderen A VAN OS Az Kleiweg E 73 By den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zijn voorhanden VEEVOLGBUNDEL OP DE Ëvangelisctic Gezangen Prys 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Statea Oeneraal Tweeue Kamek van 27 en 28 Ooiober By de voortietling van het debat over de wyziging van het wetboek van alraf ordering werd nqg bepaald dat ingeval door één beklaagde In een zaak waarin meerderebeklaagden betiokken zyn caaaatie wordt aaugeteekeud terwyl tijne mede beklaagden zich by de reohlerIgkeuitapraak neerleggen deze laalateo toch ateeda de gevolgen dier caaaatie zullen ondervinden Nadat voorta de verdere artikelen met eenige geringe wyaigingen wa ren goedgekeurd werd het geheele ontwerp met algeroeene atemmen aaRgenomen Ingekomen ia o a het omwerp tot wyziging vau het welhoek voor burgerlijke rechtavordering In de litlJDg van giaieren ia de behandeling van de novelte atrafwelboek aangenomen Algemeen debat werd niet gevoerd Verworpen ia met S8 tegen 17 atemmen een amendement der commiaaie om het dronken maken van jonge kinderen in elk geval ook zonder opiet te atraffen Aangenomen ia met 46 tegen 11 at haar amendement om in art 453 weg te nemen de voorwaarde dat toediening van aierken drank aan kinderen om atrafbaar te zijn moet geachieden in een voor het pnbliek toegaokelyke plaaia Met 36 tegen 25 al ia bealoten dal overapel alleen atrafbaar al tijn ala de klachten van de beleedigde partij gevolgd worden door een eiach tot echtaoheiding of tot acheiding van tafel en bed Met 60 tegen 11 atemmi n ia een amend M Mackay aangenomen ora gequalificeerde atrooperij ook met boete te mogen 8traff n Ten aanzien der Staatalotery ia in de Aidrelingen der Tweede Kamer gevraagd hoe het ataat et de maatregelen iioodig tot uitvoering der wet Men wenachte een opgaaf welk getal loten ieder der beataonde of te Bnoemen colleoleura zal ontvangen hoeveel loten thans ieder heeft en hoeveel loten zjj in de gemeente waar zy wonen verkoopen en hoeveel builen die gemeente Men vertrouwde dat de Minjater zich zou houden Aan de Bepaling dat het aantal Geneeskundige attest Den Druiven Borst Honig van W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwyls voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronischcn hoest heeschheid enz is Ook heb ik den Druiven Borst Honig gedurende eene kinkhoestepidemie laten aanwenden Terwyl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een half jaar aanhield was dezelve door aanwending van den DruivenBorst Honig binnen eenige weken genezen Ik kan alzoo den Druiven Borst Homg als een zeer voortreffelijk middel tegen hoest borst en halskwalen aanbevelen Grabow in Mecklenburg Schwerin den 24 Mei 1875 Dr C GüST Gezondheidsraad Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel flda bjj F H A Wolff skoop by J van Bergen c Haastrecht by J D den Hertog Ondewater by F Jonker Idenburg Bodegraven by P Versloot Stolwyk bij C G v d Berg Ten KANTORE der REGISTRATIE kan een van 14 a 15 jaar geplaatst worden STEEI KOLEIV In lossing eene lading Grove Ruhr Kachelkolen a 57 2 et per H l contant zonder korting vry thuis mits by 2 of m er Heet gelyk genomen JAl Pm CE Cie Universeel ZÜIVERINaSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEI ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maaghealen Zuur Braking Bartwater enz is thans echt verkrygbaar in pakjes 15 Cent V pakjes a 27 j Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda by J H Boers Boskoop by J van Bergen Bodegraven by P Versloot Haastrecht by J T Den Hartog Schoonhoven by Wed Wolff Zoou Snelpersdrnk van A Brinkman te Gouda 033 tTraaaê ©3n SESOMEISS NlslArLBElFEN PANTALONS zooals Prof Dr GCJSTAV JAEGER in het Wol Regime aanbeveelt g emaakt van de fijnste zuivere en ong everfde NATCURWOL SCHENK ZOOlX Oza tTran g en eene ruime Collectie Dames Hand Mandenwerk geschikt voor ST NICOLAAS CADEAÜX T A G VAN DET H Oude Zakken Gonje ei JLTE L01IIPE1 by partijen TE KOOP tegen billyken prü franco bneven onder No 1211 n iJrf Bureaft van dit Blad Wil men spoedig zijn KACHEL HAARD of FORNUIS aanmaken Koop dan een D008 AMERIKAANSCHE VUUEMAEEES van 6 of 12 Cent bij Wei C van OUE Kleiweg No 2 Voorloopigf bericht H PA UL J Civiel Ingenieur en Arcliiteel Zevenliuizei Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 Door bijzondere omstandigheden zal in het laatst vau NOVE MBBR 1885 publiek worden verkocht inmiddels uit de hand te koop het gunstig bekende eu geheel naar de eischen des tjjds ingerichte Logement en Koffijlmis BQ de ondergetéekende verkrygbaar pnil PULP a ƒ 4 de 1000 Kilo Orders worden terstond afgeladen Gouda W DEN HERTOG Gedurende 40 jaren beproefd K iC uil l Gepriv eo eer te Anienk cd Eng gepolfiiteerd g enaamd Hotel van Haapten te BODEGRAVEN met daartegenover gelegen UITSPANNING en WAAGGEBOUW Te bevragen by den eigenaar en bewoner S VERWEK W eder verkrijg baar Puike Helpens in t Zuur Ie kwALIIEIT bij T VAN Vliet Vleeschhouwer 8T0LWIJKERSLÜIS Tand en Mondspoelinfy n pr J G POPP K K Hof Tandari Z M dea Keizer tan Ooiicnrijlc te Ureenen ii hei oortrcffelijk le middel tcjjen rhuDJntiiohe ïauilpif by oütsteking zwellen eo zweercn ran het laiidTleeM i bet lo l deu annwezl eu tandsleeu op eu toorkoiW de uieuwe vorming daarvan maakt loaataande inndM weder a t door versterking v tt het tsudvleeioll dat hel van alle ichadclijke stoffen remist neefl h dea mond een aaugeuatyn friasclien geur terwijl het den ounaDgeuamen reuk weldra doit verdwijnen Dn Mondspoeling ib insgelijka een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel ia aangedaan bevordtft het tanden krijgen by kleine kinderen dient lit voorbeboedmidiW tegen diphtliteriti keelziekle en ia onontbeerlijk bij het gebruik van inluernli wateren In fleaschen van ƒ 1 7S ƒ 1 20 en 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP s Pasta n i 2 Pasta arorantiachr waarvan het m mnw gebruik de tanden achiiierend wit rAMII maakt ü ƒ 0 40 mmlMMM Plombeei Bel om zelf bolle undeg of kiezen te plorabeeren per étui 2 68 POPP S medio Kruidenzeep het voor treffclykate Toiletmlddel legen vlekken iiitalag levervlekken en zomeraproelen lot bevordering en bebood van eeue zuivere eu blanke huid legen mede eteta huidworm onreine huid en pukkela a 0 36 O Het geëerde pubiiek KOrdt veriochl mtdruiielyk te verlariffen geneesmiddelen tio den K K Boftandarta fOPP en geen andere al echt te beschouwen dan die met zijn Jahriekmerk zijn feitempeld Fenclieiden nervatsckert en perkooperi in Nederland werden onlangs l ij recMerlijk vonnis tot belangryke geldboelen veroordeeld Depots van alleen echte Analhérin preparalen bevinden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op de Hoogatrftal A 123 Ie Hott rdani bg F E van Santen Kolff te a Hage by J L F Snabilié apoth te Delft b j A J van Byn te Schiedam bij C Malt Gz te Leiden by E Noordyk ie Araaterdam bij F van Wi Hheim Co en H H Ulo h k o apotheek te recht bij G H N vnn Spanje idem Lobry Porlon Droozistm en gecc collecteur of firma meer dan duizend loten mag hebben Men vroeg of het waar waa dat een firma die meer dan lUOO loten heeft haar vrniiojlachap outbiodi opdat de gezaraenlyke firmanten het getal vnn meer dan 1000 loten zonden kunnen Oehouden en zoo ja wat de Miniater voornemena ia te doen BINNENLAND GOUDA 29 October 1886 In de zitting der Botterdamache Arr Rechtbank van Dinadagmorgen elond o a terecht J B pypenmaker te Gouda bekl van den agent van politie v Baaleti op 16 Sept gealagen te hebben Eiach U dagen gev eenz Over 8 dagen nilapraak SCHAAK C0RRE8P0NDENTIE Utreoht Wit Gouda Zwart e2 e4 e7 e6 Pil f3 Pba c8 Rfl c4 Rf8 c5 b2 b4 Ro5 X ♦ c2 c3 Rb4 c5 d2 d4 De aocialiat Belderok die in de vorige Week terechtatond wegena verzet tegen de politie ia door de rechtbank te Amaterdam ouder aanoemiDg van verenchtende omatandigheden veroordeeld tol een celstraf van drie maanden Ëen vreeeelijk onheil il ciaterennacht Ie Amalerdam voorgevallen Tegen half I hoordfu bewonera van de V arraoeaatraat tegenover de Oudrbrugaieeg hulpgeroep van een diciiatbode die in nuchlgewaad op de aiorp vao het hoekhai Nó 62 waarin een manufnctuurwinkel ala een waanzinige nep dat het hnia in brand atond Inderdaad het vertrek naaat de winkelkaai aitkomende in de Oudebrugalreg atond in volle vlam Feraoneu die het buta wilden binnenanellen om hulp Ie verleeuen werden door andrrei die het vrnchteloozc daarvan inzagen teruggehouden toch drong een peraoou door maar nauw waa hij in het buia verdwenen of de winkel werd door de vlammen aaugetaat de bovenverirekken geraakte in brand en toen de brandweer dadelijk gewaarachuwd dat het vuur beti waa ua weinige minuten met veel materieel en peraoneel verachren atond zy voor een vuurzee Het nieuwe atuk van Jualua van Maurik Men zegt blyapel in vyf bedryven werd giaieren avond voor eene atampvolle zaal in den atadaachonwburg te Amaterdam met byval opgevoerd Het atuk ia vlot geachreven en eeue goed gealaagde proeve van convereatieloon op het looneel Verwikkelingen en onlknooping beduiden niet bgzonder veel de handeling gaat kwijnende maar door onderhoudende geaprekken en aardige zetten worden dete zwakheden opgewogen en houdt de aandacht n het publiek zich goed ataacde Hel spel dar acieura werd herhaaldelijk toegejuicht met name van mevr de Vriea Morin en mevr Röaaiog SabUirollea De heer dea huizes wat bg het uitbreken vau den brand niet in de woning Op een kamer achter het vertrek aar men t eerat de vlammen zag aliep de vrouw met drie kinderen Niemand had ze tien vluchten By de dienatbode die hulp had geroepen kon men niet vernemen of za redding haaden gevonden want zij liet zich niat meer zien De man die in het haia waa j edrongeo keerde niet terug En terwyl de brandweer het vuur bluachte dat reeda de omtigKeade peroaeitm bij den Un n Niezel deerlyk bad geblakerd werden de omatandera meer en meer veriterkt in bet vermoeden dat een vreeaelyk ongeluk waa eachied Zittingen Nog tij ena het woeden der vlammen werd gepoogil in het hVia binnen te dringeu Moedige brandwachta zochten overal waar ze konden komen toen t bovenhma nog brandde en dikke rook de vertrekken vulde Nieta werd gevonden De door smart verleerde man eo vader liep onder begeleiding overal been waar hy kon denken dat zijn gezin een onderkomen had gevonden Helaas zy die redding ala onmogelijk beschouw I den van den aanvang af hadden gelyk Toen het vuur door stoom eu handapuiten waa gebnacht en de brand tot het nagenoeg geheel uitgebrande huis was beperkt leverde een onderzoek hel treurigate resultaat Op een voorkamer vond men het onherkenbare lyk van een man zeker dat vau den hulpvaardige die zelfopofferend zjjn leven waagde Op de trap naar den zolder vond me de verkoolde lykeii v n de vrouw en twee kinderen die in hun poging om naar boven te vluchten een verachrikkelijken dood hadden gevonden Omtrent hel lot van het kleinste kind een zuigeliug beataai daardoor geen onzekerheid Allen die in het huia waren op het oogenbli dat de brand ontetonri behalve de dieaitbaslfc JJj bij de ramp omgekoflisfc Een vTéeaelyk ougeluk beeft iu de atad Périgueut gro3te ontateltenia gewekt De groote eu beroemde ateengroeven van Chancetade op 7 mylen afslandsvan Périgiieux gelegen zyu lugeaiori Het geluid door dan val veroorzaakt werd op verren afstandgehooid Het dorp Parigola dat op die groevegebouwd waa en eenige afzonderlgk op de sroevegebouwde huizen zijn vermeld Het aantal alachiolfeia is groot Vau acbl werklieden die zieh ophet lydatip der inalortiiig in de groeve beiondei is nieta ternomen De R K kerk iu de Parkatraat te a Hage ia giaterenoohtend aan een groot gevaar ontkomen By het korle onweder dat omstreeks 8 uren met een zware hagelbui boven de atad woedde aloeg de blikaem in deu toren en langa een el cirischen draad die de torenklok met een uurwerk in de sacristie ganwezig verbindt Deti draad volgende die langs e bovengenelven va ii h et gebouw loopt en dus J de geheele kerk doorgaande kwam de blikaem ten laatste in de klok van de aacriatie Een prieater die zich gereed m iakte om de mis te gaan btdieuen was daar aanwezig en atond dicht bij de klok waarop hij wilde zien hoe laat t waa toen hy op de wijzerplaat ploleelinit een vuurgloed ontwaarde Verachrikl doch gelukkig zonder eenig letael Ie hebben bekomen verliet de geealelyke de aacrialia Toen men daarop een onderzoek i natelde bleek dat iid poraeteincii wijzerplaat aan acherven waa eealagen terwijl vele raderen van het uurwerk waren verwrongen en verschroeid Noch het glaa voor rfe wijzerplaat noch de houlen klokkenkas zijn beschadigd en ook bet uurwerk van den toreik heeft geen schade geleden Hoe de blikaem een uilweg heeft gevonden ia lot nog toe onbekend gebleven Het gebouw ia van twee blikaeraafleidera voorzien die ook niet beschadigd zijn geworden Men echrijfi aan de X Ct Uit de Betuwe werd in ug geklaagd dat het bij menscheniieagenis nog nooit zoo droog was geweest en thans merkt men op dat het nog nooit zoo nat is geweest t IfiX heugt t besi en er kan veilig hierop worden afgedongen Het beeft dezen zomer veel gedroogd en bet regent uu dezen herfst overvloedig Sommige landlieden maken dan ook de opmerking dat bet zond is van al bet regenwater dat thans vergoten wordt en waarnaar dezen zomer zoo gesnakt werd Daarbij komi dat de landman met Zijn ree uit bet weiland moet vluchten want de rfgen ia hem de baaa De poldermolen It wel dag en nacht maar een droge lucht wem niet mede om door het water te komen Om aardappelerv te rooien wacht men telkena op een drogen dag en dan kost het nog vacl aaoeile 4e knaUen uit het alyk te halen daarbij ia dit jaar aan den aardappel alweer niet ie verdieuen Aan de groententeelt ia ook niet te verdienen ook al omdat zy zoo uitgebreid geworden ia Waar vroeger eene buitenploata lag en er zyn er reeda heel wat gesloopt treft men nu raoesgrond aan Aan fruit inzonderheid appelen is weinig te verdienen omdat er overvloed ia Met de druivenleelt van den kouden grond ia nadeelige rekening gemaakt want bet gewaa ia niet rijp geworden voor weinige centen koopt men b aune druiven met een zéér rood kleurtje Het eeraie gedeelte van den zomer beloofde nogal maar hel laalate gedeelte met deu herfat heeft teleurgcaleld Nu moet er nog een vrjege mnier bykomen volgens voorapellingen op zooveel regen en wind uit het znidweaien Wie op voorspellingeu bouwt komt echter bedragen uit wel Aangaande ons rundvee in Duitschland schrijft men aan t Dagblad Een voornaam veekenner en fokker heeft by zijn beroemde Oxfordshire downschapen Paland China varkene en puik Nederl rundvee dezer d igen weer een transport van 15 uka 2 j jarige vaarzen en 1 s ier uit HolIamf augen welke by persoonlyk na la g zoeken i g koMneD aangekocht De stier is in alsS SW met den In prys te Meeden In prys f 100 en de zilveren medaille op de veelenloonaielUug Ie Groningen deu 2o prija te Appiiigedam ej de bronzen medaille op de Inlern Veetentoonatelling te Amsterdam bekroond dit jaar hail de eigenaar te Groningen den In prijs geweigerd om de verplichting dat de aller dan gedurende zekeren lyd voor de fokkery moest eataiiouiieerd blyven In het Nederl Stamboek is deze aller ingeachreven onder den naam van Garfield UI j hy is een afalammelli g van den be roemden alier Garfield die lu 1883 op de Intern Veetentoooaielling te Hamburg toen in Ooatpruiaiscbe handen z o enorm veel opzien baarde en met den In prys versierd werd Dat ook de overige exemplaren der genoemde bezending lol de apecialiteiten behooren en ongekende aommen hebben gekoat kan ieder begrypeii Iu Dnitschland wordt ten minate gezegd dat er vroeger nooit zulk uitgelezen en duur fokvee is ingevoerd F u groote eer voor Nede landI 4