Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1885

Uit Breda wordt lan de N R Ct gemeld Dl rerliohting der nieair gebauwde cellulaire getangeoia alhier lal plaats hebbeu met electriscb lichi en el door Swan gloeilainpen ran 10 i 13 normaalkaarsen De lampjes voor de rerliohting der Cellen tyn in den oeiwand geplaatst in daarvoor ingerichte kasijea ft voonien van reflectors die het licht meer bepaald ooncentreeren op de plaats waar Ue celiafelljea t jn geplaatst De eleoirioileit wordt toorigebraoht door de rotatie rau eene dynamo in hel keielhuia opgesteld en waarvan de omwenielingskas ééa geheel uitmaakt met de drijfas eeoer liggende stoommachine van hooge drukking gemiddeld SOO omwentelingen per minuut makende en door een der stoomketels gevoed Door het geheel vermijdett van riemen en dergelgke inrichtingen voor het overbrengen der drijfkracht op de dynamomachine tyu de tekerheid van werken en eene cousiaute verlichting zoo men dacht in hooge mate verzekerd dooh proeven dezer dagen met het lichi genomen hebbeu bewezen ilat de verlichting uiet aan le gestelde eiicheii voldoet zoadat ineu gedeclielyk zal moeten oveigaan tot gasverlichting Bevreemdend mag het heeten dat deskundigen dit vooraf niet hebbeu kunnen berekenen en wen thans zich nog hoogere koeten aan de gevangenis zal moeten getroosten Aanvankelijk had men gedacht dat de toepassing der elrctrisohe verlichting het fuiver houden der lucht iu de cellen zoo hoog ooodig in de beperkte ruimte voor de gezondheid der iuwoneuden in hooge mate b vorderen kou althans beter dan de tot nu toe in de gevaiigeuisseu gebruikelyke gasvlammen die daar s avonds de grootste verbruikers van de zuurstof zyu en dus sterk luchtbederf veroorzaken Zy kou eieuzoo tot minder stooinis en hinder aanleiding geven die een fievolg liju van kwaadwilligheid der gevaugeuen Doch als nu toch gedeelielgk lot gas zal moeten worden overgegaan zal die verwachting voor een groot deel in duigen vallen Naar aanleiding van bovenstaand bericht deelt de heer J F Metzelaar in de iV B Crt bet volgende mede dat een juister voorstelling van de toedracht der zakeu geeft Toee maal heeft daar een proefbranding plaats gehad in het byziju vau vele uitgeuoodigde noiabeleu der siud en beide keereu met uitstekend gevolg Men mag gerust zeggen dat het de verwachting ver heeft overtroffen Dezelfde resuliateif zijn ook verkre eu in de gevangenissen te Arnhem eu te aGravenhage Ueu heereu VV Smit Co te Slikkerveer komtalle mogelyke lof toe voor de w jze waarop zij dezaak nebben tot slaud gebracht Zij hebben meergeleverd dan zij verplicht waren eu hel geheel laatüiets te wenschen over De gasleiding die wordt aangelegd moet allei u dienst doen om drs avonds na tien uren als üfi gevangenen Ier ruste z jn de corridors eu centrale hal te terlicbien daar hel voortzettan der eiec rische verlichting voor een deriiglal djenstlichten gedurende deu gefaeelen nacht veel Je kostbaar zou worden In een part corr uit Venezuela aan het D v Z B en t Gr wordt geschreven Over de volslagen onbrkwnamhtid van den tegenwoordigeu Prealdcut aan wiens pulitieke eerlijkheid men nochtans hulde brengt is hier te lande slechts één roep hg is het werktuig van een aantal eer en geldzuchligen die wel begrijped dat met de terugkomst van Guzman Blanco aa n het bestuur hun rijk voor lang zoo met voor goed zou uit zijn Onder hen treft men vreemdelingen aan waaronder zelfs een persoon van zeer ongunstige antecedenten die een der hoogste staatsambten heeft welen machtig ie worde en zich In het laatste jaar op wonderbaarlijke wgze veirijkie Van de zwakheid van generaal Crespo wisten zij gebruik te maken om het financieel evenwicht geheel omver ie werpen De regeering is thans aan de Bink van Caracas een bedrag van Bol 2Vs millioeu verschuldigd welk bedrag el is waar gedeelielgk uit de ande drukking van den opstand voortsproot doch dat de Staat onmachtig is terug te geven Het crediel bij de Bank irdienieogevolge beneden nul gedaald door nood gedwongen heeft na de regeering dezer dagen de bezoldiging der ambtenaren van drie kwart van bet nitgelrokkeu bedrag op de helft teraggebrscht en nog blgft zg chtersta in haar betalisgen Men spreekt hier luide van de aanstaande naar de oieesten oordeeleu onvermgilelijke staking der couponbetaliug van de binnen U buiienlandsche chuid De beiolking hunkert dan ook naar de terugkomst van Gnirman Blanco aan het bestunt zg acht hem alleen in stakt om aan den iteteligen toestand van het oogenblik cêu einde te maken De belanghebbenden waarvan ik boven gewaagde inltigeeren daarentegen uit al hun macht om de lierkietiug eo den terugkeer van Guzman Blanco tegen te gun hun ouididaat is da tegenwoordige minister ran oorlog en marine generaal J A Velutitini de gelukkige overwinnaar van Pulgar in de jongste revolutie Behoudens den niet waarsohgnlijken tgdigen terugkeer van Guzman Blanco in den lande schijnt mg niettegenstaande al wat er voor den voormaligen President geschreven en gemanifesteerd wordt de verkiezing van generaal Velulini verzekerd Geen twgfel echter of indien werkelgk generaal Velulini s naam op 20 November e k zegevierend uit de stembus mocht te voorschijn komen de tierolking als ééa man zal opstaan om desnoods met geweld Gttzraau Blanco op den Presidentszetel terug te brengen Wat er ook gebeuren moge donkere dagen liggen voor dit land weder in bet naaste verschiet tengevolge vau de intriges en jiet wanbistuur oniér huidige regeerders Is een kenmerkeud staaltje van de wgze waarop hel in den laatsten tijd in bet Drensche Folkething toegaat deelt de JTó ff Ztitang meile dat in de zitting van 16 Ocl jl dr Pingel zijne rede tegen de begrootingswet besloot met de woorden Wij zullen dit régime niet langer dulden wg willen ons niet langer door zeven spitsboeven inbrekers en dieven laten regeeren i üe president de heer Berg achtte het niet ooodig den spreker lot de orde te roepen eu bepaalde zich alleen tol de opmerking dat bij de gebezigde uitdrukkingen el wat sterk vond Het bericht omtrent de vryspraak van mevr Bulkley is zooala iu de bladen voorkwam niet geheel juist voorgesteld Het geding is nl in een verder stadium dan eerst scheen De rechtsingang is 2 Oct jl verleend maar thans is het bevel tot verwijzing naar den proc geu geweigerd omdat de rechtbank van oordeel is dat het feit noch misdaad noch wanbedrijf noch overtreding uitmaakt Naar men verueemt zal ook Kloppers in vrijheid worden gesteld Men schrgft over deze zaak nader uit Zutfen Bg velen heett de uitspraak van de rechtbank verbazing gewekt en men heeft gevraagd of dan volgens onze wet poging tol ontvoering van kinderen niet strafbaar is Toch geloof ik dat zij die meer van de znak weten die verbazing niet deelen De vraag is of er werkelijk in bedoelden nacht een poging lot misdryf is gepleegd Ën dat is in dezen zeer twijfelachiig Wat geschied is was veeleer een fictieve aanval met hulp eu tpoder leiding van de politie niet om een misdrijf te plegen maar veeleer om een misdrijf te voorkomen Het zou velen dan ook niet verwonderen als het Hof e Arnhem de uitspraak van de Zulfensche Rechtbank bevestigde Te Mannheim zegt de Bert Börsen Ct wordtveel over de volgende gebeurtenis gesproken en gelachen i Een zeer bekend kunstenaar en antiquaar die naar aanleiding van ztjue groota keuu a en bekwaamheid in het takeeren van schilderijen waarop bij zich zelf vaak beroemde den bgnasm van den onfeilbare heeft verworven had ènige maandengelei eu toen hij zich op eene reis in Frankrijk bevond in eene veiling een prachtig portret gekocht maar er niet achter kuifnen komen wie de schilder er van wos Onlangs kwam een vreemdeling in zijn magazyn die na eens rond te hebben gekeken een paar schilderijen tot een gezamenlijk beJrag van twee duizend mark aankocht eo toen als toevallig ook het portret eens opnam Dat is een fraaie kop niet waar sprak de kunsikooper Het gaat nogal was hel antwoord i maar veel bijzonders is bet niet bet is geen mersierwerk zander twgfel eene copie wanneer gij het doek echter goedkoop wilt afslaan dan wil ik hel wel koopen ik beb er misschien juist eeii liefhebber voor Wat noemt u goedkoop zeide de antiquaar ik heb den prg s op achthonderd mark bepaald Men werd bet voor eene som van zes houderd mark eens waarna de kooper betaalde hetgeen hij verschuldigd was en een stuk papier verzocht om het gekochte te kunnen medenemen Waar denkt ge aan mijnheer riep de kunsthandelaar ik zal de schilderijen netjes in een kist doen verpakken en u die binueii een uurtje zenden Onnoodig antwoordde de kooper terwgl hg een groot stuk papier om het portret sloeg ziei ge wel gaal zoo heel goed Maar de andere doeken die ge gekocht hebt i Die maak ik n ten geschenke als belooning voor uwe kunde iui hel beoordeelen Aian meestersitikkeo want de kop flen gy my Heat verkocht is een Messonnier die oorspronkelgk voor dertigduizend francs werd verkocht eo te verloren ging ik ben enkel van Parijs naar bier gereisd om het doek op te sporen eo in mijn be il te krggen Ik dank a zeer roor de wgc waarop ge mij dit gemakkelijk hebt gemaakt De kooper ging heen en de onfeilbare bleef sprakeloos eu als versteehd van schrik staan In het N e d D wordt aangedrongro op deinvoering van eene zuivere inkomstenbelasting ruilende op het beginsel dat ieder ingezeten in verhouding van zgn inkomen of zgn vermogen moetdragen in de lasten van den staat lef vervangingvan alle andere belastingen en accijnsen Om eeue dergelgke belastingheffing uitvoerbaar Ie maken zouden van regeeringswege alle gemeentebesturen in ons land moeten gelast worden binnen twee jaren eeue inkomslenbelssliug te heffen Alle opgaven van het belastbaar inkomen van die gemeenten worden bgeengevoegd en de staat heeft het belastbaar inkomen van het geheele land waarover naar behoefte de percenten worden grbeveg Van goederen behoorende aan eigenaars buiteulands wüiienile zou die van de getaxeerde opbrengst ilo rvan gehrvèu worden Pruyinclual en gememtebisiuut zouden dan de hun benoodigde gelde verkrggen door het het heffen van opcenten op de riiksiakomstcubelasiiug Over bet zalmtractaat laat Prof Hubrechl t UlreobI zich ongunstig uit Hij vindt hel zeer onverstandig een wekelyksche Zondagsrust by de zalmvisscherg voor te schrijven ofschoon de Unitsobers daarvan nog zooveel verwachten Want bij gelooft niet dat die maairegel zooveel meer zalmen in Duilschland zal doen vangen De tgd is te kort voor de reis het gevolg zal alleen zyn dal in cos land de vangst eenigszins wordt verplaatst nl naar de bovenrivieren Wil men den bov u Ryn inderdaad een grooler aandeel in de vang t bezorgen eu daarmede hei billykheidsgevoel bevredigen dan moet men den getrapte ischoontyd invoeren iDe getrapte schoonlijd beoogt het opzwemrae naar de bovenwateren van een groote school zalmea een aaneeiigesloleu phalanx die niet alleen Zondags doorgelaten wordt om Maandags elders opgevischt te worden maar die ongehinderd en ongedecimeeril zgn paulgronilen bereiken kan Ue weteiischap wgst ons aan dat zoodanige schooutyd veel woeger moet ingesteld worden dal het K B van 1 71 aangaf Eo we d de jaarlijksche schoouigd reeds op l Aog aangevangen kon het zijn aangevuld bij wgze van proef met nog twee of drie weken absjluirt verbod van zalmvisschen tussoheu 1 Maart en SI Juli dan zou inderdaad van de zalmvisscherg in JfederJand een groot offer gevorderd worden maar zou voorzeker zekerde natuurlgke vermenigvuldiging van den zalm op deu Rijn krachtig toenemen zoodoende na eenige jaren de vangst op de benedenrivierea weder belangrijk stijgen eu in die siggjng de natuurlijke en logische vergoeding gelegen zijn voor het offer van meerdere weken visschens dan men san vankelgk gebracht had En die stygende vangst zou zich evenzeer in Duilschland doengevoeleu veel krachtiger zelfs lan de gevolgen van den wekelgkscheu scbooniyd waarvan men zic i thans daar te lande zooveel illusie maakt De Tijd klaagt dal de ziltingen der Tweede Kamer thans zoo slecht bezocht worden De preseniielgst klimt met horten en stooleu tot zestig man huoger komt zy niet De stemmingen vinden zelden meer dan een goede vijftig deelnemers Van een eenigszins algemeen debat ia geen spraak Waaraan is dit toe te echrgven Men heeft ie recht gezegd dat een wetboek van strafvordering vooreen volk van even hoog belang is als een weiboelc T van strafrecht De strafvordering is het zwaard da de schuldigen achterhaalt maar zg is ook het schild dat de onschuldigen beschermt By de strafvordering vertoont ziel de gerechtigheid in al haar bovenmenschelgke majesteit Maar dit alles geldt slechts vdu de groote algemeeoe beginselen die bet Wetboek van Sjrafiordering befaeerschen De beginselen zgn er maar zg openbaren zich in allerlei vormen die voor de ingewyden niets geheimzinnigs hebbeo integendeel zeer welsprekend zgn maar die den leek iu slrafreohlzaken iu verwarring brengen Het is onmogelijk te eisohen dat al de leden eener Volksvertegenwoordiging die bij het lot stand komen van een Wetboek van Strafrecht in gemeeiT overleg met de Regeering moet treden op de hoogte zoutTen zyn van alles wat in een Wetboek van Strafvordering behoort Die eisch zou ecu waanzinnige 4 zijn Het vaststellen van zulk een wetboek ill van d zgde der Volksvertegenwoordiging een werk vaa vertrouwen t legt in menig opzicht haar machtin de handen eener commissie eener zrUslaodige commissie die gezegd kon worden uit mannen van vertrouwe te bestaan Hel zou reker aangenamer en ook verkieslgker zgn indien by de openbare behandeling het recht van amenderaeut óf niet óf uiterst zelden werd gebezigd Maar nu de zaak er eenmaal toe ligt dat du wel geiohiedt zou de Tijd wenschen dat eenige vormin door de Tweede Kamer zel e wat beter werden onderhouden dat wat minder afgewezen werden geteld Hel doet de Tijd leed te moeten zeggen dat men lan zekere zgde de Tyd heeft hier speciaal dr kaïholiekeo leden op het oog het met hel bijwonen der Kamer zitllngeu wel wai luchtig neemt Als merkwaardig voorbeeld van begripsverwarring kan de volgende tirade uit de Standaard gelden die botweg bezoldiging met bedeeling gelykstell Zij schrijft het volgende Althans de bedeelden wil ons vrgheidlieveod liberalisme voorhauds nog vau de stembevoegdheid uitsluilm Hier is iels voor te zeggen Vttis en hierop dient nlineer alle nadruk gelegd mits dau ook van de stembus geweerd uorilen 1 KWe personen die niet sleobis een kleinen ouderaianil maar urel huu trucieiueut uit de kas der overheid oniïoogen Dus alle ambtenaren van rijk eu gemreiil En dat wel op die grond dal vrij tegenover de uverfaeiil meer is de man die alleril iiunr vrg dukter dan een man wiens gansche bestaan voir zich en 2ijn gezin geheel en uitsluitend aan de gunste van de overheid hangt 2 Mie personen die als directeuren of deelbebiirrs van inachlige vereenigingen genootschappen of loantschappijen belangrijk liuincirel iKlaug hebben bij zekere wellen of ministerieele regeling Hel is toch de dwaasheid zelve een armen stumper te weren omdat hij eens een graiisbreukband van ziju arinbesiuur kreeg en kiezer te laten tien twaalf machtige heeren die door bun invloed een regeeringsbesluti weten uu de lokken dal bun duizende bg duizeade guldens in üe zak brengt Ën i alle vaders of voogden die voor huu kindereu of pupillru aan een lagere middelbire of faoogescnool minder belalen dan den kostenden prys Of 11 het niet ongerijmd eeu kleinen man stom sau de stembus te maken omdat hg s winters een drrJebalfhonderd twnvelachlige turven krijgt eu aan lie groote heeren hel woord te gunnen voor de opleiding van wier zonen aan de academie s lands kat een duizend gulden sjaars bgpasl Ën daarom tan twecëii een Of alle bedeelden vrij of alle bedeeilden van de stembus gewetrd Maar in geen geval weer een doorlaten van de groote heren tn hei hek dicht voor den kleinen man Dïïnft geu kameA we iu naam vaii gelijkheid en vrijheid ja iu den naam onzrs Heereu Jezus op die nooit wildr dat men de arm o achter zou aielleu 4aQ rene dezer dagen vanwege het Bestuur van Vi Waarborgfonds van het Nedrrlandsch Werkliedenfonds verspreide circulaire wordi het volgende ontleend De instelliug die zich ten dpel stelt om den werkman de gelegenheid te verschaffeu zich op den ouden dag een pfisioeu eo bij oterlydeit zyueu nagelaten betrekkingen eene uiikeeriug in eeos te verzekeren staat mor iedereen open Met nadruk wordt er op gewezen d l de instelling door op deze wijze Ie werken is eu ook bedoelt te zgu eeue instelling vau algemeen nut wier streven het is armoede te voorkomen Eenige fabrikauten hebben reeds ten behoeve hunner werklieden verzekeringen aangegaan tot uiikeering van een vekelgksch pensioen op zekeren leeftijd i n van eene uiikeerin g iu eens bg overlijden derscheidene werklieden sloten dergelijke verzekering zelf De voordeeleu die hei funds aaubiedt zyn dat h staking der premie betalingj ook wiinneer de patroon de premie beeft voldaan geen roienunt plaats heeft doch de bij polis bedongen nitkeering erminder d wordt iu evenredigheid tót de gedaue betalingen Dat de prenfiën zgn nelto premiën enkel aftrekkende lol betaling van de bedongen uiikeering zoodathet denkbeeld om winsi ie behalen hier geheel isuitgesloten In de premie zijn geene adminisiraliekosien begrepen Iu verbandmet de verzekering tegen neiiopremiëu wordt in de kosten voor admlnistiaiie door bijdragen en giften van belangstellenden voorzien De som der jaarlgkriVhe bgdragen beliep op 1 October 1685 138S de som der giften ineens 5293 terwijl in 1884 bovendien aan bgdragen was ontvangen 730 60 Ik Het waarborgkapilaal is insgelgks door belangsllllenden bgeengebracht Het bedroeg op 1 October 1885 in aandeden en inschrijvingen op de Grootl2 oekeu der N W S tq zaraen de som van 6 1 943 60 Met ingenomenheid op deze aanvankelijke resultaten yiende verklaart de dirtctie van het Waarborgfonds dat zg het doe der instelliug zon bereikt achten wanneer de pensioneering in hel volksbestaan zal zijn doorgedrongen en over het geheele land verspreid zal Uiertoe wordt de melewerking van alle weldnikenden iügeroepeo Door toekenning van ceuig bedrng hoe gering ook ligt deelneming binnen ieders bereik De gelegenheid lot iuschrgiing op zoodacige wijze als belangstellenden verkiezen heizg voor eene jaarlyksche bydrage voor eene gift in eens of voor eeii feotegevend aandeel wordt op eerste aanvrage verschaft iooT den in elke provincie woonachtigen commissaris van het Waarborfi fonds en door deu Secretaris Mr L P M H Baron Michiels van Verdojriien Jjunge Vgverberg 15 i Gravenhage Buiteniaodscb Uverzictit De conferentie over de Bulgaarsche quaestie is nog niet bijeen Uit de berichten uit Bulgarije zou men opmaken da Ruslann met zijn legeu oordige pulitek de Bulgaren geheel van zich vervreemdt Alixunder is zoo populair geworden dal de Bulgaren hem byuii vergodeu de geestdrift is Z jo iiruoi dat h=t niet onwaarschijnlijk is dat de Bulgaren eenvoudig wei geren uil Rumelie lerug te trekken uanneer de conferentie dat gelast en wa ir de Mngendhrdeu t ook over eens mogen worden zeker niet over de militaire verdrijving van de Bulgarrn uit Ruinelië door de Turken Volgens een telegram uit Sufia do 26 is vorst Alexander weer naar Phillppopel vertrokken om de Runieliérs die neerslachtig beginnen te worden wal op te benreu Men verwtchtle hem echter weer te Sufia terug De Eugelsehe consnl zeneraal Lascelles vergezelde Alexander Ouk erd te Sofia verzekerd dat de Porie de Bulgaren gunstig gezind blijft en zij Servië had latenf weten dat zij een inval vun de Serven in Bulgarije zou beschouwen als eeu inval in Turkije In hei geschil tusscheu Engeland en Birma nadert de beslissing Uit Calculla wordt gemeld dai i e Indische regeering heeft besloten om onmiddillyk de vijandelijkheden te openen wtunerr op 10 NoveiO ber nog geeu antwoord op bet ultimatjim is ontvangen Hetzij annexatie of een beschermheergfhap onder een andereu vorst zon dan het gevolg zijn van Ëngelands optreden Te Rangoon de hoofdstad van ËugeUch Birnia loopt echter het gerucht dal te Mandalay len omwenteling is nitgebrokeu waarbij koning Thecbaw werd vermoord Blijkt deze tijding meer te zijn dan een gerucht dan zou Ëngelands tusschenkorasi misscbien geheel overbodig worden Te Kopenhagen is een demofi Mratie gehouden teir gunste vun deu minisier Estrup Een optocht van meer dan I O 000 meuschen bestaande uil leden der consenatieve club der gilden eo vereenigingen trok mit vlaggen en mnziex door de straten der stad naar het huis van den eersten minister De iMinisier verscheen op hel balkon toen de optocht vour ziju woning defileerde De Deeiische regeering zet ondertuaschen haar weigevenden arbeid voori ofschoon diet Folkeihing zich van alle medewerking onthoudt Nu weer heeft de Staatsraad eeu voortoopi fe wet uitgevaardi waarin wordt besloten tot opsichtiiig eener gendarmerie welke op militairen voet zal worden ingericht en ouder toezicht slant vau het ministerie van oorlog fegelijkertijd machtigt eeu andere voorloopige wet de regeering om mn de gemeenten een subsidie uit de schatkist te verleenen ter bestrijding van buitengewone uitgaven voor de politie De Fortugeescbe Regeeriog heeft de verkiezingen voor de Kamer der Pairs op 2 December a s epaald Deze Kamer tot dusver aammgesleld uit erfeiyke en uit door den Koning benoemde leden zal voortaan voor mee derden beslaan uit leden der laatstgenoemde categorie eu voor eeu derde uil leden door een bijzonder kiescollege gekozen Naar aanleidingvan de bela llug op sterken drank hebben in Zwitserland zich 15 kanlons voor grondwetsherziening verklaard Tegen stemden 7 kantons In bet geheel werden 226 000 stemmen voor en 150 000 stemmen tegen de wijziging uitgebmcht MARKTBERICHT ËM Gouda 29 October 1886 Granen in tet zelfde doen Puike Zeeuwacbe tarwe ƒ 7 80 4 ƒ 8 30 Goede en polder 7 20 4 ƒ 7 75 De veemarkt met gewonen aanvoer eerste soorten tamelijk vlug inferieure soorten en grsskalveren traag telle varkens 21 4 24 ci varkens voor Londen 19 4 21 ct magere varkens en biggen traag biggen traag te verknopen biggen 0 75 4 1 16 per week schapen en lammeren traag te verknopen Aangeroerd 54 partijen Kaas Eerste kwaliteit ƒ 26 a 28 tweede k liteit 22 a 25 Xoordhollundscbe ƒ 27 4 ƒ Sd Goeboter 1 40 4 i 65 Weiboier 1 20 a 1 30 4 November a s KAASMARKT uurgerltjke Stand GKBOREN 26 Oet Jscob ouders J de Jong eo 13 Anders 27 Susaona Albcrdioa ouders J Bnorman ea O vsnËrkel Johannes Jacobas Adrlsnus oudeia F Hofmsn eaK M H Verzuil Trijntje Marl ondera N van Eglcea B de Bruio 28 Naonr oadera A van Vegleo eoK ao hijli OVBRLÜDEN 28 Oct A vso der Starre 1 j 10 m C J Verkerk 3 27 P J F Hogeodoorn 47 j 10 10 D J 00 Dam 37 j J C van Leeuweo 2 j 6 m N A vao der Hnj L 28 H Wok iO j 19 C E Measer huinr So H i e Joog 64 j GKHUWD 28 Oct A Brogileos en T J B vao Masoeo Oouderak GBBOBKN Jühanna ooders M Lok en M ViijchfV flVKUtEllEN G dn Dorp 6 m O VDEKTROU U J KaïbelgenSOj en F de KiJder 29 j ADVERTJQNTIEN I 25 Jarige Echt ereeniging I Tsn D J VAN VREÜMINGEN en G SCHÜILENBÜRG Gouda 1 November 1885 0 ic a y ot Q g a k a 9 flagS V o H a rq iig Wegene Familie omatandigheden geelt Receptie Heden overleed in den oaderdom vanbijna 55 jaar nïijn harteljjk Beliefde Echtge noot CATHARLVA ELIZABETH MESSp tot diepe droefheid van mij mjjne Kiod rer Behuwden Kleinkinderen V B DE JONG Gouda 29 October 1885 Fumilie vtrzetkt van Rouwbeklag verschoond te blijven V Van f 1 NOVEMBER tot en met 1 APRIL zal de BADÏ NRICIiTING des Znterdngiivonds te xen uur gesloten zijn D H00GE B001I Specialiteit Een zwart PAAED TE KOOP vlug en mak bjj de weg zeer geschikt voor een Kaashandelaar Te bevragen bö H WILLEMSTEIN Kaashandelaar te Puilershoek Om direct in dienst te treden wordt GEVRAAGD een bekwaam Zadelmakerskneclit Adres onder No 1212 aan het Bureau dezes Bjj de ondergeteekende verkrijgbaar puikePüLP il 4 de 1000 Kilo Orders wordenterstond afgeladen Gouda W DEN HERTOG GROOTE COLLECTIE Wli TER HA DSCHOE Ei voor Heeren Dames en Kindefen A VAN os Az Kleiweg E 73 r