Goudsche Courant, zondag 1 november 1885

1885 Zondag 1 IVoveinber j 3308 GOUDSCHE COURANT iXieitws en Adnertenheblad voor Gouda en Omstreken iJ 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0n Binnen en Ruitenlandschc Boekhandel Lnnge Tieudetvey J 00 O O TJ 13 JL Alle BOEKEN en TIJSSCHEIFTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd fiOBK EN STEENDRDKWERK tegen zeer billijken prjjs Neffe Beiverkint Hpoedige Aflevering Heeft mede voorhanden alle soorten van Papier en Postpapier in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COUIIAN TEN worden dadeljjk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is 000000130000 00 Op deu 30 OCTOBER a s zal door de Garnizoens roedingsCommissie de Levering van Aardappelen worden HERBESTEED benoodigd voor de voor Huiswerk en een Wordt tegen 1 NOVEMBEP gevraagd een PWaKKENO TëBSTERKEWD KOORTSVegOR WtHQi dant alwaar de aanbesteding des middag ten J erkrijgbaar bij De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de mmwlmim uit de Hoornache Fabriek van Geprepai eerde Levertraan voor Gouda en OjMstreken verkrijgbaar is bij den Heer J VAN REEDT DORTLAND Hoorn W J SCHUIT DzN Voor H H LANDBOUWERS van ZoetermeT Zegwaard en Omstreken bestaat gelegenheid tot LEVERING van puike Ontifgeroomde Zoete Melk Ca 20000 Liters per weck Men adresseere zich bij A van WEL L Wijuhandelaar Zoetermeer Zegxcaard dageIjjks te spreken voorm van 8 tot 9 uur AAITBESTEDIITG VA LKVKKSMI I KLE Op den 2n NOVEMBER a s zal door de Garnizoens VoedingB Commissie alhier worden AANBESTEED de levering van het benoodigde over het tijdvak van 1 Januari tot 31 December 1880 als VLEESCH en VET SPEK STEENKOLEN en GROENTEN voor de menage der troepen die het Garnizoen uitmaken De voorwaarden dier Aanbesteding liggen op het Bureau van den Garnizoens Comman dant alwaar de aanbesteding 1 ♦ 12 nnr zal gehouden worden Gouda den 16 October 1885 De Majoor TRAATMA menages der troepen in garnizoen te Gouda over het tjjdvak van 15 November 1885 tot 15 Juni 1886 De voorwaarden van levering liggen ter inzage op het Bureau van deu GarnizoensComman dant alwaar de Aanbesteding zal plaats hebben des middags ten 12 ure Boterbammen worst p Uk Geldersche Rookworst Hamburger Bloedwont Boter N DE WEG a o o m Leverworst Saucise de Boulogne Servelaatworst eldersclie KORTE TIE O Tongenworst Tafelworst Truffelworst üKNEVENfe Rookvleesch ög Mui es Q h Ham enz Duor het voortdurend gebruik van prof Pergrerd Alion HAAR EXTRACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en worden de haren krachtig en frisoh Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prijs per fldCtm met gebruiksaanwijzing 4Q Wed nosiiinii oufla A Prill Zerenhuiz Wed G Wilhelmus Woi nl VVe l N Srtiiders Leiden W Lii ihelm Voorburjt Bos Rerliel Snelpersdruk van A Brinkwan te Gouda Zich te vervoegen bjj Mevr SPRUIT Hontmansgracht STËËMÜLË In lossing eene lading Grove Ruhr Kaclielkolen a 57 2 cl per H l contant zonder korting vrjj thuis mits bij 2 of mser Heet gelijk genomen SU BLUEOARMOEOC BLEEKZUCHT GRO TE ZWAKTE JA PRINCE Cle In flesschen è i 1 90 en f 1 00 TANARIi Di RONRONS imiibeïoleli leffeii VörStOpplng er laarmcile ill verbniid slaande ongesteldheden DE TAMARINDE BONBONS KRAKPELIKN HOhM ign een zuiver pluiiiaardig znchtwerlceniJ spijsferteriiiij en eetlust met storend Purgatief 11 confi uurforiM annxenaain frisch van smaak en ztker tierlceiiil In duoien van 90 n 50 CeUtS CHÏAREÏTEN tegen ASTHMA e inadeininjr van den rook ilezer Ci rarelien teett ilen lijder nan ASthma terstond verlichiinu In Etui van 80 gü 50 CentS SALMIAK PASTILLES ophsscnil en veizaohiend middel bij Uoest en Verkoudheid In fltsohjes ü 20 cents KRAEPELIEN HOLM Afolhektrt h Zeitl Depot voor Gouda bij den heer O TMIM Aontheker BINNENLAND GOUDA 31 October 1885 Vrgilagurond n st heeft iu de Luthersche kerk alhier eeoe openbare vergaderini plants der OattnafAdolf mreenigittg waarin als spreker opireedt de heer Os Drost predikant te Delft Door Z M den KoniDg is de Minister van Boilenlandsche Zaken jhr idr P J A M Van der Dors de Willebois op vertoek eervol ontslaj en en is in diens plaats benoemd jhr Van Karuebeek oudgeiant Donderdagavond hield de heer B Ter Haar predikant Ie Nijmegen eene prachtige rede over Het godsdienstig ideaal de godsilienstige idealen de godsdienstige illusiën der iDensohea in de vereenigiog Ernst ec Vrijheid te Haastrecht Na de pauze droeg spr een eijoer gedichten voor getiteld Klanken uit het groole lied Ben bewoner nit Papendreobt had onder den naam van ijn zwager igo intrek genomen in een logement e Gouda en den eigenaar bovendien f 2 50 ter leen gevraagd welke deie hem tegen een rc9u dat lie logeergast met den naam van zijn zwager oiiderteekeude had verstrekt De schuldige stond deswege Donderdag voor het Gerechtshof Kamer van Crim Zaken te s Hage terecht Adv geo jhr mr De Savornin Lobman reqnireerde 3 maanden celstraf en twee boeten van 50 Jbr mr Van der Wijck pleitte eenige verzachtendeomiiaudigbeden IJet Hof legde na een korte pauze den bescb 6 wekeu celstraf en twee boeten elk van 60 op De heel S E van Nooten uitgever Ie Schoonhoven herdenkt margen I Nov den ida w arop hij zich vóiir een balvs eeuw aan den boekhandel begon te wydeu Het Nuumblad r d Boeik beval naar aanleiding van dit zeldzaam jubileam een zeer waardeerend artikel Tegen Barend Willemse die in de maand September te Haarlem te Tiel en s Herlogenbosch vroeger ook herhaolde malen te Gouda opllchtery pleegde en deswege in Maarlensdgk werd gevat werd wegens twee feilen te Haarlem ene celstraf van twee jaar gerequireerd benevens 2 geldboeten van 26 subsidiair I dag cel voor elke boete en ontzetting van de rechten in de wet van 1864 vermeld voor deu Igd van 6 jaren Op een en deuzelfden dag kwam hg te Haarlem bg twee predikanten zoogenaamd een gulden terug brengen Hij vertelde hun eenige jaren vroeger voor den aankoop van een wagen dien Ier leen te hebben ontvangen lig was vooruitgegaan in de wereld en bood uit erkentelijkheid een mandje druiven aan den een aan den ander een mandje leren en bloemkool ten geschenke aan Daar hij op t oogenblik wegens contant gekochte aardappelen voor zgn handel eenig geld te kort kwam vroeg hg van den een f 7 60 en vau den ander f 7 ter leen die hij ontving onder belofte van den volgenden morgen te zullen komen afrekenen Hij verdween echter spoorloos Willemse die de ten laste gelegde feiten erkende is reeds tweemaal wegens bedrieielgke oplichting veroordeeld het laatst 31 Maart 1884 door t hof te Amsterdam tQt 1 jaar cel De reohtbauk zal 6 Nov nitspraak doen Men sohrgft aan de N Roll Cl Directeuren der Vrge üniversileit hebben gemeend niet alleen een schrijven te moeten richten aan de kerkeraden der Nederduilsch Hervormde gemeenten in Nederland en daarbij Ie vragen om collecten voor die universiteit maar tevens hebben zy zich gericht tot de kerkvoogdgen dier geraeenteo ten einde er op te y ien dat de kapitalen in vroeger tyden aan de kerken geschonken de giften thans gegeven lot handhaving van den openbaren eeredienst toch alleen dan aan hunne bestemming atin hun oorproukelgk doel beantwoorden wanneer zij trekken tot handhaving dier oude beproefde leer ons van de vaderen overgeleverd Ds kerkvoogdgen moeten bedenken dal uu slechts ééne hoogeschool in om vaderland de Vrge Universiteit de gereformeerde leer ten gronde legt aan haar onderwijs 11 kerkvoogdijen in Friesland en 7 in andereprotincic hebben dit dan ook reeds bedacht enbijdragen verleenil van 26 ƒ 50 ƒ 75 zelfszonden die van Oostereiid en Schettens elk eenevan ƒ 500 Staten G neraal Tweeue Kameh fittingen van 29 en 30 Ooiobel In de zitting n Donderdag heeft de heer Schimmelpenninck Jierlof bekomen tot het houden eener lulerpellatie rver de zeehaven te Scheveningen Daarna is aangenomen bet ontwerp regelende de opneming van kinderen in s Bijks opvoedingsgestichten Bij het debat over de ontwerpovereen komst om a o de Holl spoorweg maatschappij te gunnen de exploitatie der Ign Amersfoori Kesteren Ngraegen vera kerde de Minister van V aterstail ten spoedigste aan de expioilalie maatsch liet medegebruik te zullen opleggen van de lijn in de Betuwe ten behoeve der Hall spoor In de zitting van gisteren is de overeenkomst met de Hollaudsche Spoorwegmaatschappij betreHmde de exploitatie van den spoorweg Amersfoort Kesteren Nijmegen aangenomen met 44 tegen 22 stemmen Het wetsontwerp tot verlegging vnn de nitmonding der Maas naar den Amer onteigeningswet is daarna zonder discussie met algemeenestemmen aangenomen waarop de Kamer tot Dinsdag 10 November is uiteengegaaii als wanneer bijna alle aanhangige onderwerpen aan de orde komen te beginnen met de Indische begroolingen ook de herziening der kieslnbel het voorstelLohmai nopens de herziening der kieswet en wijders bij de Staatsbegroalinz de voorstellen lot verbetering van sammige belattingen Bg publieke veiling werden gisteren 4 H A 6 A 78 oA weiland behalve dt oukoaten te HiMS É chi verkocht voor 8 100 De gemeente begrooliug voor Hnasl ii t over188 S is vnslgesttid op 11 891 05 iédiMnagti en uitgaaf De gemeente begrooliiig voor Vlist ov r i 886 is vastgesteld op 4 410 99 iu ontvangst en uitgaaf Gisterenavond is op een bonwmanswo iing onder Hekendorp een zware brand uitgebréken ivaarbg een groot gedeelte van het huis is verlirand Naar wij uit goede bron vernemen wordt door de Huil Maatscb tot Zoulexplotatle in Rusland roet kracht uitvoering gegeven aan haar plan lol aanleg eener mijn aan het slation Sloupki bij Bachmoulh in Zuid Rusland Opeen terrein onmiddellijk aan dit station grenzende en ter plaatse waar de verrichte boringen op onmiskenbare wg ze de aanwezigheid van een laag kristalzoot ter dikte van 147 voel hebben aangetoond is op aanduiding van den Oberkergrath Paul chef van bet Geologisch Instituut te Wtenen een schachttoren met macliiuegebouw verrezen waarin een extractiemachine van 26 pk nacht en dag in deweer is met het uitgraven Beu werkplaats voorhet herstellen van gebreken is aangelegd en voorts zijn de wooi gebouwen voor de directie de steiger mochinisten en werklieden geheel overeenkomstigde eischen vaut Russisch klimaat afgewerkt enbetrokken t Daar nu de werkzaamheden aan de schacht haar geregelden gang hebben en er zich tot nog toe geen bijzondere moeilijkheden hebben voorgedaan kan men wel met eenigen grond verwachten dal de explotatie in bet begin van den volgenden zomer een aanvang zal kunnen nemen De even energieke als degelgke wijze waarop indie afgelegen streek al het thans bestaande als het ware uit het niet werd te voorschgn gebracht wordt van Hussiscbe zijde ten hoogste geprezen Af Ji Cl Eene brochure zal eerstdaags verfohijneu waarin dr Schaepman zgn oordeel zegt ov r de mogelijke beslechting van den schooisirijd De Tijd deelt reeds enkele bladzgdeiyfjnede van dit geschrift De echrijver formuleert een nieuw art 194 aldus Hel onderwijs is vrij Het toezicht over het onderwgs en het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers worden geregeld bg de wet De gemengde school wordt van overheidswege ingericht met eerbiediging van de godsdienstige begrippen der schoolgaande kinderen Ter dekking van de kosten der openbare school wordt van ieder daor schoolgaand kind eene bijdrage geheven De kosten van het onderwijs aan kinderen van bedeelden onvermogenden en minvermogenden worden geheel of gedeeltelijk door de openbare kassen aan elke door deze kinderen bezochte school vergoed In den aanvang zijner brochure spreekt de schrijver over den toestand van het oogenblik in deze termen Het daghet in het Oosten Het is na toch zoover gekomen in Nederland dat men over eene wijziging van art 194 der grondwet kan en mag spreken zonder in geestelijken zin over de vaderlandsche gren ite worden gezet Men kan zelfs verder gaan en zeggen dat een wijziging van art 194 lan de orde is De seinvlag waait van het torentje wat wil men meer Ër is beweging en inderdaad beweging in de goede richting Of de beweging krachtig genoeg zal büjkeu om niet alleen voort maar altijd recht door te gaan en tot het doel te komen is nog een ndere vraag Het feit evenwel mag worden geboekstaafd er is beweging De geschiedenis dier beweging behoeft hier niet te worden geschreven zij is de geschiedenis van den dag Zij is tevens de geschiedenis der jongste dagen want indien men het oog vestigt niet alleen op den strijd van anti revolutionnairen en katholieken maar op de bewering onder alle partijen met name onder de liberalen dan heeft men waarlijk geen l uitgebreid veld te overzien Aon de heeren van der Wgck en Betz komt wel de eer toe aan de beweging in de liberale partij zooal niet den eersten dan toch den krachtigsten stoot te hebben gegeven Wol vóór hen geschiedde is inderdaad van teer persoonlijke of weinig zakelijke belcekenis De 15e algemeene vergadering van den Nederlandsclien Protestantenbond is Woensi ag te Zwolle gehouden Zij werd voorafgegaan door eene bijeenkomst waarin voorloopige besprekingen plaats hadden en later door eene openbare godsdienstoefening iu de Groote Kerk onder leiding van Ds P Heering predikant bg de Remonstrantsche gemeente te Meppel met medewerking van de Koraalvereeuiging der Zwolscfae afdeeling Na afloop hiervan volgde een gezellige avond in de concertzaal van Odéon Tut leden van het Hoofdbestuur zijn gekozen de heeren J de Vries pred te Haarlem en Mr H G A Thierae uflicier van justitie te Groningen De rekening van het afgeloopen jaar sloot met een voordeelig saldo van 8073 34 Ootv 20 862 92 en uitgaven ƒ 14 789 68 Aan Ds F W N Hugenholtz die van Santpoort naar Amerika is vertrokken en opgehouden heeft hoofdredacteur te zgn van De Hervorming erd een fraai album geschonken en eene som gelds Het voorzitterschap werd waargenomen door den Heer 3 A Buhringer Luth predikant te Amsterdam wegens afwezigheid van den Voorzitter Dr Ph R Hugenholtz te s Qravenhage Ben onbekende gever beeft ƒ 6 ii 6000 geschonken lot vorming en nitbreiding van eene afdeeling van den Bond te Harderwgk en omgeving De verg werd gesloten met bet houden van den I3en Protestantendag of liever Protestanten avond den zoogenaamdeiï debat avond In deze bijeenkomst welke geleid werd door mr W P E Baron van Aarssen Beijereu van Voshol president van de Rechtbank te Zwolle waren de navolgende twee punten aan de orde gesteld Ie Welke houding hebbeu wg in en buiten de kerk aan te nemen tegenover de orthodoxie In te leiden door Dr H Megboom van Assen en 2e Hoekunnen wij huiselijke godsdienstoefening inrichten In te leiden door Prof Dr H Oorl van Leiden Te Ngmegen zal in 1886 de volgende algemeene vergadering gehouden worden In het laatste nummer van het Paleiê van Juililie wijst mr D Simons naar aanleiding van bet proces tegen Jeanne Lorelte op de groote vorderingen die de wetenschap der psychiatrie in den loaisten tgd gemaakt heeft Beschouwde men nog slechts honderd jaar geleden krankzinnigen als mis