Goudsche Courant, zondag 1 november 1885

1885 Woensdag 4 I iovcmbcr N 3300 GOUDSCHE COURANT lVteuw i en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken f Naar het Fad verneemt is de regeering roorBemens de volgende wjjzigiBgen iu art 194 der Grondwet bij de Tweede Kamer in te dienen Iu de eerste plaats zal het woord overal in de derde zinsnede geschrapt worden In de tweede plaats zal de rerpiichting om hal openbaar onderwijs te regeleu met eerbiedigiug van ieders godsdienstige begrippen dus beperkt wórden dat alleen e rbiediging ran de godsdienstige begrippen der schoolgaande kindereu wordt roorfpschrevcn Iu de derde plaats zal eene bepaling orden opgenomen om schoolgeklheffing rerpliohteod te stellen Het opeobau ministerie by de rechtbank te Utrecht heeft gUtercD coucluaie genomen in de zaak tegrn den heer K C v H chocolade fabriekant aldaar die zooals meu zich herinneren al Maaudag 13 October I I terecht stond wegens friudoleuse aauiifte van gezoete cacao die bij onderzoek ongezoet bleek te zgn Zich aansluitende aan de vordering ran Bijks advocaat nameot den Ministe van Financien requi reerde het O M schnidigrerklaiing eu reroordeeling lot geraiigeuisstraf van I tol 13 dagen en tot een subsidiaire gerangeniistraf raa 6 dagen tot 2 jaren voor elke boete Ue geeischte boeten bedragen retpectierelgk lOO U6 60 e ƒ 1760 85 Naar men verneemi heeft de rechtbank te Aruhem ua een driedaagsch onderzoek van de zaak roevrouw Bolkley Kloppers besloten haar te verwijzen naar bet Hof te Arnhem De poging tot ontroering van hiaderjarige kinderen is als uitgangspunt voor de beschuldiging genomen Betr de Rotlerdamsche Opera wordt hel volgende medegedeeltl De eiaciwu rui itti npcrtoiU dat golijk de ervaring Irert te onzent rooral uit groote opera s moet bestaan hebben den heer Conrad Behrens doen besluiten naast merr Autonia Mielke eu mej Kathie Bettaijur nog eene zangeres te engogeereo voor eerste en jeugdig dramatische parlijeu Zaterdag a s treedt als zoailanii op fri Berlha Móllering uit Keulen EliiatM in Taimiaiuer Deze nog jonge zangeres is te Keuten wel is waar voor rijf jaar aan het Sladliheater rerbouden doch bij minnelgke schikking en omdat zij aldaar naast de twea andere eerste zangeressen slechts retdcu gelegenheid heeft op te treden is haar verlof gegeren met de directie alhier eene orereenkomst te sluiten mits slechts voor één seizoen Een paar dagen geledeu zoo deelt J in het Mil Blad mede kwam ik bij den kapitein kwartiermeester om honder l gulden te ontvangen op mijn kleedingfonds te go d gemaakt en door de raderlyke zorg ran bet ryk ruim een jaar renteloos roor my bewaard Ik keek rreemd op toeu ik alvorens mijn geld Ie mogen medeuemen nog vijf cent voor een plakzegel moest betalen Bevalt je dat soms niet werd raij gevraagd Maar ik hield mij nog goed eu antwoordde Zeker wri ik ben alleen verbaasd dat hel stuk niet op zegel behoeft te zijn eu dnt ik er zonder ligei afkom Een automatische sappeur In No 35 van den Bulletin de la re union dei officiers vindt men eene korte beschrijving rau een auioraaiischen excnrateur uitgedacht door deu Engelschen majoor Amstrong Het toestel rao t dienen tot het maken van loopgraven Je beweegkraoht beslaat nit eene élee trodyoamisobe machine van a paardekrachi waardoor zoowel de voorigaande beweging als de te verrichten arbeid wordt veroorzaakt Volgens de besohiyving zou deze onbezielde loopgraafwerker jich met eene snelheid van O 6 M perminuut voortbewegen uravcnde eene voor van 1 2 U breed en 0 9 M diep M B Hei bestuur van de Vereeniging van Kleinhandelaars iu sierken drank Ouderling belang heeft zich rael een adres tot de Tweede Kamer gewend woarin het verzoekt het ingediende wetsontwerp nopens vereeuging tot 1 Januari 1887 vau de wet ran 20 Juli 1884 te verwerpen zoodal de accijns weder kome op f 57 de hectoliter en zulks op de narolgeude gronden dal de verbooging rotgens het roorstel der Regee ring met 3 per hectoliier tol lo Januari 1887 te rerlengen wal den groothandel betrefi len laste ran de rerbruikers komt daar door de grossiers de verkoopprys van den sterkeu drank met hel bedrag der verhooging wordt vermeerderd docb dat dit voor den kleinhandel in het bijzonder roor hen die bij hel glas verkoopen on Tusschen de roorstanders ran lijkrerbrauding in de rerschilleude landen beslaat een band door de insielling rene inleriialionale commissie welke iu 1880 te Milaan is ingesteld en iu 1882 te Genere is bevestigd Voor ons land behooren tol de commissie de hoogleerareo Orerbeek de Meyer ie Utrecht en Beuujoii te Amsterdam De voorziiter der commissie dr M De Crisloprix te Milaan heeft tbaus bekend ïemuakl dat in bet volgende jaar een inlernationaal congres zal worden gehouden van afgevaardigden iler rerschiU lende vereenicingen van bekugstellendeu lu lijkverbranding Men hoopt aldus middelen Ie beramen ora den legenaland ie orerwinnen welke bj de meeste regeeriugen nog wordt ontmoet tegen het toestaan ran de in de oudheid algemeen gebruikelijke en in vele opzichten annberclenswaardige verirauding der lyken Het congres zal worden gehouden hetzij Milaan hetzij Ie Berlyn hetzij te Weenen welke laatste stad daartoe t meest geschikt roorkoral uindst aldaar in September ran het rolgeod jaar het hygiënisch congres zal plaats hebben In Iinhe waar de ivelgerinir geen bezwaren in den weg legi neemt de lykrerbraudiiig dank zy de medewerking der gemeentebesturen steeds toe Sedert 1876 zyn te Milaan sedert 1877 te Lodi sedert 1883 tq Rome Cremona en Brescia in 1884 te Padua Udime en Varrse Igkovens lu gebruik en te Florence Pisa Como Lirorno en Spezió znlleu zij weldra worden in gebruik genomen Van 1876 1884 zijn in Italic444 lijken rerbrand waarvan 332 te Milaan dat twee ovens bezit stelsels van Gorini en van Venini 77 E I Iv £ IS Opticien te s Hoge zal DONDERDAG 5 NOVEMBER a s te spreken of te ontbBlen zijn biJ antc5n weck Horlogemaker MARKT A 91 te Gouda bij wien steeds een groote kens BRILLEN PINCENEZ THERMOMETERS enz enz voorhanden is Vereeniging voor Chr Nat Schoolonderwijs Bij gelegenheid van het 25 JARIG BESTAAN van bovengenoemde Vereeniging zal op a 3 DINSDAG 3 NOV des avonds ten 7 ure in de zaal tOranje en Nederland Turfmarkt 167 alhier eene OPWERRIiXGSREDE gehouden worden door den Weleerw Heer D VAN DEN HOORN te Tiel HANGLAMPEK ONTVANGEN de nieuwste soorten van HANGLAMPEN waaronder Systeem LA LAMPE BELGE LA LAMPE ROIJALE LA LAMPE UNIVERSELLE in het bekende Magazijn van GALANTERIEN MESSEN en SCHAREN GLAS en AARDEWERK enz HOOGSTRAAT 122 123 J H C HÜI CK F Hz SAUSIJZENBEOODJES bij Kaaijmaakers Uaveii 17 Openbare Verpachting Notaris J A van den BROEK te s Gravenhage Piet Heinstraat 86 zal ten verzoeke van den Heer Administrateur van de Eigendommen der Ned Rhijnspoorweg Mij op Woensdag 18 November 1885 s voorin II ure in het Koffiehuis van M H BEGEER te Zoetermeer in het openbaar VERPACHTEN voor ses Jaren ingaande 1 JANUARI 1886 en eindigende 31 DECEMBER 1891 de GRAS en BOUWGRONDEN het RIETQEWAS en het VISCHWATER langs de Spoorbaan Gouda s Oravenhage met uitzondering van de perceelen 14 en 15 van het Billet zijnde de hoogegronden nabij het Station ZEVENHUIZEN onder verpligting der pachters tot het stellenvan gegoede Borgen hg de verpachtingtegenwoordig Op nieuw Oi TVAi GE de Echte LAMPE BELGE de LAMP SEPULCHRE de MONSTERLAMP echte duplex Zonne Salon Exelsior en MitraillenseBranders GAS OEITAMENTEN alle soorten GAS BRANDERS BALLONS en GLAZEN Eerste qualiteit Vulregulateur Kacliels HAARDEN en alle mogelijke Huishoudelgke Artikelen by C VAN BERKEL Boterletters bij RAAUMAAKERS Haven D OOGENBOOM WmESen KINDER K O U S E W Geachte Stadgenooten De oudergeteekende neemt de vrijheid UEd te berichten dathija s WOMN8DAQ 4 JVO VEMIiEIi aan de ZEÜGSTRAAT G No 86 zijne zal OPENES hopende door bet Leveren van prima qualiteit door eene prompte en nette bediening en billijke prjjzen zich UEd vertrouwen waardig te maken en met UEd gunst te worden vereerd Alles per Kilo UCIMDVLEESCH Rib en RoUade zonder been ƒ 0 85 Domiuestuk Rosbief en Boeuf 0 90 Rib en Rollade met been O 75 Domiuestuk Kosbief en Boeuf s 0 80 Lappen en Gehakt 0 75 Fijne Lappen 0 85 Biefstuk en Haas 1 25 Tongen per stuk 1 75 Gaarne zullen r Bestellingen aan huis bezorgd Onder beleefde aanbeveling Gouda November 85 ICALF8VLEE8CI1 Kalfsvleesch zonder been ƒ 1 20 Idem met been 1 Kalfs Lappen 1 20 Gehakt 1 10 Biefstuk Oesters en Vinken 1 30 Kalfskop 2 en hooger Zwezerikken het paar 1 en hooger worden opgenomen en met de meeste netheid UEd Dw Dienaar m JOIVKHEiD Openbare Verkooping ï SSf PAPEGAAI Blauw Te bevragen franco bij de Boekh P van OUDSHOORN Kleiweg A ANGESNEDEN PUTSCH en AMA IDELTAARrEi bij Raaijmaakers Haven mi LANDERIJENj groot 2 hektaren 87 aren 21 centiaren TE KRIMPEN op Ie Lek te aanvaarden 15 December 1885 Eeni f Depol van THEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET Magazi k VA M HAVE SWAAY ZO Ki GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijl twee en een hal en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstasnu IMerk volgens de Wet gedepoJ neerd Zich tot do uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Bougies en Catheders Systeem LAMOT IE ten gebruike bü BLAASZIEKTE URINELOOZING enz alle soorten SPUITEN en verder Optische ARTIKELEN bij S 11 POLAK Korte Groenendaal Gouda op W E SDAÜ den 18n XÜVEMUKU 1885 des voormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis van K ROEST te Krimpen op de Lek ten overstaan van den Notaris A J ue MOOIJ te Lekkerkerk die nadere inlichtingen geeft OFENMRE 7ERHUBI1 BURGEMEESTER en WETÜOUÜERS van GOUDA zijn voornemens op Woensdag den 11 November 18Hö des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij enkele inschrijving voor den tijd van drie of zes jaren ingaande den 1 Januari 188G te VERHUREN 1 Een stuk LAND gelegen buitendijks aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk onder de gemeente Gouda bij het kadaster bekend in Sectie P no 1018 en 1019 en volgens hetzelve groot 4 hectaren 90 aren en 90 centiaren 2 Een stuk RIETLAND en WATER gelegen onder de gemeente Gouderak nabij de Veerstoep bij het kadaster bekend in Sectie G no 669 en volgens hetzelve groot 9 aren en 50 centiaren Aanbesteding derbenoodigde LE V E N SMI D D E L E N en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1886 op DINSDAG 3 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 3 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN Snelpersdruk van A Brinkuan te Gouda De voorwaarden zullen dageljjks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie ter inzage liggen De Inschrijvings billetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden den jaarlijkbchen huurprijs en moeten door den Inschrijver en zijne Borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der Verhuring vóór des middags 12 ure ter plaatselijke Secretarie zijn ingeleverd WILDPASTEIJEU Uaas Faisant Patrijs bij Raaijraaakers Haven 17 BINNENLAND GOUDA 3 Norember 1885 Onderzoek vao het water nit de WaterUidiug gedurende October 1885 De coDoeisie roorirasrde i 15 Milligram KaliunipermanKauaat voor 1000 C C 7 October 4 Milligram benoodiKd H 8 5 1 15 28 14 5 Mfj H vao Krereld ouderwijzeres alhier staat ffi 1 op e voordracht voor cnderwijzeret aao de openbare school voor miuvermogeoden aan de Achter Baamstraat te s Gra enhage Vrijdag avond omstreeks acht uur brak eeo herige brand nit in de todwslagerij ran den heer Q V d Lee in de onmiddellijke nabijheid der gemeente Oudewater Het grootste deel van het gebouw werd een prooi der vlammen rn alleen aan de krachtige hulp der brandsputlen uil Ondrwater ea Hekeiidorp is het te danken dat de brand geen greater afmetingen verkreeg eo eeue brlendeude bonwmanswoning behouden mocht blijven Benoemd tot oudrnryier in de Watergraafsmeer de heer P Stoppelenburg te Stolvijk Vanwege de Vereeuigiug tot behartiging der stoomvaartbelaniieu in Nederland is het volgend adres aau dén Minister van waterstaat handel eu nyverbeid verzouden Geeft mei venchnidigden eerbied te kennen de Vereeniging tot behartiging Atr stoomvaartbelangen in Nederland enz dat zij onder de aandacht tan Uwe Szcftltcntie wenscht te brengen den toestand vao den Hollandschen IJsel bij Gouda Het boveneind van deze ri ier bij de Mallegaisluis en daar voorbij langs de stad Gouda is 0 ondiep dat schepen en booten telkens aan den grond zitten Zij heeft van Gouda tot voorby W Moordrecht slechts eeue breedte ran 40 lot 60 meter terwijl bij middelbare eb dat is O 82 A P de diepte in het midden 2 50 tot 3 05 bedraagt Door aanslibbing der taluds is de rgargeulzeer smal hetgeen vooral hinderlijk is bij lage ebstanden De reden ran verondieping moet gezochtworden iu de kleideelljes die met eiken vloed dezerifier biiinenstroomen deze zetten zich langs deuloop der geheele ririer af in de zoogenaamde zellingen der steenfabrieken en hinderen daar niet aande icheepraart maar boren in den IJsel waar destroom zeer zwak is dpor de afsluiting tusscheiiGouda en Haastrecht zet de klei zich op denbodem der ririer af waarbij zich nog voegtde door drukke stoom en zeilraart outermijdelgke afslag der boorden Bü de drukke raart en vooral ophooping ran schepen voor de stad Gouda waar de meeste moeten waohleu om de sluizen tepasseeren zijn ondiepte en de onioldoende breedlezeer hinderlyk Hel gebeurt raak dat schepen die te Gouda overnachten des morgens aan den grond zitten en stoornis reroorzaken in het verkeer lerwyl het met lange schepen byba ondoenlijk is roor de stad te wenden om in of uit de sluis te komen Uit de opgave van de scheepvaart beweging orer renchilleiide jaren blijkt dat tusschen SO en 40 duizend schepen ran meer dan 25 tonnen inhoud jaarlijks de Maltegats sluis en binneoschutling passeeren terwijl ongereer 9 duizend schepen roorby Gouda in de richting ran Utecht komen of gaan oodat de raart op den IJsel bij Gouda verreweg de drukste is van geheel Nederland Adressante neemt op deze gronden de rrijheid zich lot Uwe Excellentie te wenden met het verzoek het boveneind van den IJsel van het sloomgemnul r u Egnland af gelegen boren Gouda eu van daar benedpuwaarts zoo het noodig is te verdiepen en daarbij de bodembreedte zoo g oot te maken als de toestond der oevers het toelaat Ëeri kheid in de Parijsche Hmllei Verleden Zaterdag zag eene Mme R in de Ballet te Parijs die er o a boterhammen verkocht beslaande uit twee op elkander gelegde sneden brood met ret haar man beschonken aankomen Vreezende dat hij baar geld zou afnemen legde zjj 16 stukken van 2 frcs welke zij rerdiend had tusschen hare boterhammen De man zeide haar dat hun dochtertje ziek geworden was Zij ijlde naar huis zooder verder aan haar geld te denken Toen zij terugkwam had de man al de boterhammen rerkochl Intusschen zyn al de geldstukken op éen na sedert door de koopers ran hel brood teruggebracht Het éeoe iweefrankstnk troost zich Mme E is zeker in handen gekomen ran een uitgehongerd schepsel die het later wel zal teraggereo Haarl tt De Pali Mall Gazette bevat in een barer jcngzte nummers een ariikel over jrjacht en manslag waarin zij verscheidene wenken roor jagers geeft waarmee zij zeker meer nul zal doen dan met da beschrijving der aangename gewaarwordingen van bet hangen welke zij aan baar nieuwste sen saiieprogramma getrouw onlangs gaf Van zes jachtliefhebbers zegt hij zyn minstens vijf gevaarlijk door de manier waarop zij ban geweer behandelen eu de vele jachtoogelnkkeii welke jaarlijks plaats hebben badden iloorgasns voorkomen kunnen worden door een weinig meer handigheid en ovrrleit Zij geeft daarom de bette manieren aan om bet geweer te dngen zonder gevaar voor ongelukken Voorts waarschuwt ziJ o a tegen het schieten over een jachtgenoot heen die in gebogen bonding staat en vermoaDl de jagers vooral ook goed roor lieh uit te zien eer zij schieten Velen denken dan alleen maar aan het wild dat zij schieten willen en menigmaal zijn inenschen op die manier geraakt Dergelijke onwillige manslagen zon het blad gestraft willeu zien met 12 maanden tuchthuis en bij herhaling met nog strenger straffen om een afschrikkend voorbeeld te stellen