Goudsche Courant, woensdag 4 november 1885

r nitroerbaar ia waarvan het gevolg ia dat deze I verhoogiDg geheel ten hunnen laate komt welke meening ook io het verslag der Commiaaie van Rapportenra wordt ultgeaproken aangezien daar de opmerking In voorkomt dat terugbrengiug van den asoyns op ƒ 67 vermoedelgk alleen aan de alijtera en tappera lou teu goede komen hetgeen aiecbts mogelgk kan tgn dooi dat de verboogiug ook geheel ten hnnnen laate ia geweeat dat ala de oorzaak hiervan kan aangemerkt worden het geringe bedrag dezer verbooging ware deze belangrgk hooger dan zou door de kleinhandelaara de prga van den sterken drank met het bedrag der verhooging kunnen vermeerderil worden dit ia echter thans onmogelgk daar door eeue verhuoging van 3 cent per liter de prgs vun een glas sterken drank niet kan verhoogd worden ook Liet die van 1 of IVj deciliter dat wel is waar den tapper nog twee middelen overbigven waardoor bij de verhooging d 4r de verbruikers kan doen betalen ui 1 o bet aanschaffen van glazen van minder inhoud eu 2o verdunning van den sterken drank met water daar noch voor hel een noch voor bet ander wettelijke bepalingen beslaan doch dat beide middelen bij de opvolgende verhoogingen van den accgus zoowel als door de invoering van het vergunningsrecht reeds zoo veelvuldig zgu toegepast dat de uiterste grens zoowel van den inbond der glazen als vau bet alkofaolgehalte van den sterken drank geacht kan worden te zijn bereikt Be heer A G Zoethout Azn horloger electricieu te Dordrecht schrgfi aan de Haagsobe bladen bet volgende Het inslaan van den bliksem langs een lager gelegen punt van den toren der R K Kerk in de Parkstraat te s Graveubage niettegenataande deze van een blikaemafieider voorzien ia verdient voorzeker ten volle de aandacht vandaar dat ik zoo spoedig doenlijk een onderzoek ter plaatse instelde Voor ongeveer 3 jaren werd de zelfde toren ongeveer 90 M hoog door den bliksem geraakt de stroom volgde den bliksemafleider tot ongeveer aan den grond waar de afleider door baldadige handen bleek stuk gemaakt te zgn kon dua niet verder eu aprong over naar de pomp op de plaats van een aangrenzend huis vanwaar bij langs de buizen een verderen alt weg vond In plaats van den afleider te repareeren werd deze vervangen door een nieuwen van rood koper koord van 12 m M doorsnede zgnde de thans nog bestaande De oude leider bleef echter gedeeltelijk beetaan half weg afgebroken werd het eind hetwelk dicht bg een der 4 wgzerplaten passeert eenige meters Jager om een klankbord vau bout met lei gedekt vasigeknoopl De puntige metalen wijzera hebben door middel van gzereii slangen contaci tot op het siaudaarduurwerk lager geplaatst Van hieruit voeren twee geleiddraden naar een klok régulateur in de sacristie waaronder een Le elancbébatterg geplaatst is doch waar gero inrichting tot blikaemverbreking was Wat is er nu gebeurd De bliksem trof den afleider op den toren welke uitstekend werkt tol aan den grond doch aaumerkelijkeu weerstand in den bodem ondervindt er had dus gelgktgdig een tijdelingscbe ontlading plaats langa den ouden aproug vandaar op de wijzara juist naar die zijd gericht de atangeu langs over de geleiddraden en 100 naar de klok Daar heeft bg de bekende uitwerking gehad het uurwerk gedeeltelijk verwrongen en afgesmolteu waaarna hij hoogst waar obijulgk langa den tweeden draad weer terugging daar beide draden aan de andereeloden verkoold zgn £ r ia hier dua groote nalatigheid in het spel ten Ie een gedeelte bliksemafleider zouder gronclverbindiog te laten b taau en ten 2e en dit ia het ergate het op boven btsohreven wijze aanbrengen van eleciriache verbindingen naar de klok zonder te zorgen voor een afleiding naar den grond Dit laatste ia het werk van een buiienlaudache firma Het oubegrgpelijke feil last zich dua op eu kan tot voorbeeld atrekken voor andere plaataen Zeer prakiiaob I De nieuwste uilvinding op het gebied van papierverbruik is wel de deier dagenin Amerika uitgeiouden overhemden van papier De borsten hiervan beslaan uil 7 losse op elkander beveatigde sirooken zoodra de borat vuil is trektmen een strook af en men heelt weder een schoone Aan de keerzgde is een boeiende roman of novellegedrukt welke alsdan door den verbruiker wordtgelezen Veelal heeft men ei hler geen geiluld om tewachten met hel vervolg te lezen totdat er wedereen atrook vuil ia eu men scheurt er weder eenaf hel gevolg is dat er op dese wgze een enormemassa Overhemden worden verkocht en de vernuftige uitvinder zgn moeite door een overgroot aontal bestellingen ziet beloond Het D t Z H verklaart uiet te weten of er I eenize grond beslaat voor hel gerucht dat de 1 minister vau Financiën voornemens zou zgn een belasting op piano s voor te stellen Maar met het beginael van die belasting is bef wel ingenomen Waarom wèl een belasting optiMujj s ru niet op andere moziekinalrumenten vraagt men Hel zou van weinig scherpzinnigheid en bekendheid met onze maatschappelijke toestanden getuigen als deze vraag inderdaad ernstig werd gedaan eu als meer dan een aardigheid moest beschouwd worden Wie weet toch niet dat de piano voor onze talrijke leeken ih de muziek geenszins algemi en ia een instrument dat ten nulla der kunst wordt gebezigd maar meestal oni alleen bet beate te noemen eenvoudig als artikel van weelde een stuk speelgoed waarmee hoofdzakelgk bedoeld wordt zich een air te geven van zekere voornaambeid Een belasting op piano s zou dus gevoegelijk als een belasting op ijdelheid kunnen beschouwd worden Van andere muziekinstrumenten kan niet zeker niet In die mate betzelfde gezegd worden En die belasting kan ook aungeraerkt worden als een streven iu de dezer dagen zoo warm aanbevolen richting om de meergegoeden hooger in de belastingen te doen bijdragen dan tot hiertoe bet geval is leder weet t ch dat een piano een duur meubel is wie er zich een aanschaft stempelt zich zelf als behooreude tol de meer gegoeden Welk bezwaar dan om voor dezen zich zelf ingedrukten gkstem el een kleiue bijdrage boven anderen aan s lauds inkomsten te vorderen Maar de piano s maken toch deel uit van het meubilair in de peraoneele belaating reeda getroffen voegt men er bg Zg zullen dua tweemaal betalen eu dit mag niet Vooreerst is hel ttnwaar went de muziekinstrumenten zijo van de taxatie uiigesloieu Maar al ware het zoo waarom zou het niet mogen geschieden Waarom zou er geen maatregel getroffen mogen worden om van meubels die een bgzouder weeldekarakter bezitten eenigszins hoofere belasting Ie heffen dan van een tafel of een stoel een ledeka il of een kachel in één woord van die meubelen welke tot de levensbehoeften kunnen gerekend worden Hel denkbeeld van een piano belasliug komt bet D V Z H ulzoo geenszins verwerpelgk voor £ Uit Rotterdam wordt gesebreven De gebeele wereld koopt onze zalm Wg die lo het centrum van deu zalmhaudel zitten weten er van te spreken I Uit Engeland Fraukrgk België Duilaobland Oostenrijk de Scandinavische rgkeu Rusland vau overal komea de bestellingen met al die landen wordt een levendige handel gedreven Zoo druk ia het verkeer der talmhandelaara met de verachillende plaatsen van oua laud eu met alle groote steden van het buileulan I dat er voor hen alleeu een telegraafkantoor noodig ia aan het Kralingacbe veer waar de groote zalmmarkt geveatigd ia Ouze zalmviascbergen ziju een hoogst gewiohtige lak van volksbestaan en een der weinige lakken die zioh in de minder gunstige tgden welke wg beleven in eeu toenemendeu bloei mogen verheugen la het dan wonder dat onzezalmvisachera eu zalmbandelaara zich bezorgd maken nu onze regeering met Duitacbland en Zwitaerland een traoiaat beeft gesloten hetwelk ala hel kracht van wet kreeg hen belangrgk zou benadeelen De bezwaren iu dat Iractaat zgn in de adreaseo der belanghebbenden uiteen gezet Wg behoeven ze hier uiet op te sommen Maar wat in deze adressen niet genoeg uitkomt ia dal zoovelen die bij de zalmvisscherijen iu ondergeschikte betrekking een beslaan vinden door dil Iractaal schromelijk in hunne broodwinning bedreigd worden Voor de eigenlijke zalmvisschers menschen die met hunne gezinuen ran eeu bescheiden loon moeten leven zou du Iractaat dat hun een vischdag KI week afneemt eeu ware ramp zijn Eeae nieuwe zaak is i zalmquaestie geenszins Jaren lang reeda ia Biamarck beluat geweest op ome zalm en bunkert bg er naar ze Ie annexireo Nu hem ia dat zoo kwalgk niet te nemeu De zalm wit blgkbaar gaarne bg ona zl o eo zich door ona laten vangen Ook Duitacbland vangt zalm maar die haalt niet bg de onze De Hollandsche zalm spaut verreweg de kroon en wordt dan ook iu alle landen ver boven de Duilsche gezocht Men kao als men gevoelig van aard is dit met Bismarck en zijne Duitachers betreuren maar het levert nog geen reden om ter wille van hen afstand te doen van de voordeelen die met betrekking tot de zalravisscherg ons land boven Duitschland geniel Dit Is hier te lande al die JHreu zoo begrepen Zoo dikwgls onze diplomatie ter wille van de zalm door Biamarlr aangeklampt werd wist zij zich van hem los te maken Maar onder den tegenwoordigen minister van buiienlaud ache zakeo ia zg voor den aandrang bezweken en het traotaat dat q tot biertoe hebben weten af te weren dreigt ona nu te worden opgelegd tegelijk met eeu niet minder bedenkelgk traotaat op deu letterkundigen eigendom Buiteolandsch Overzicht Nn de conferentie over de Bnlgaarsehe quaeatie eeraldaaga te Konatautinopel zal bgeenkomen bespreekt ook de iV ¥ rtie Preaae de moeietgkheden welke de diplomaten wachten Untneemt de conferentie den Bulgaren alle hoop dan zal men te Sofia eu te Philippopel weiiieren aan haar bevelen te gehoorzamen te meer omdat de vreea voor een inval der Turkache troepen bgna geheel is verdwenen Staal de conferentie den Bulgaren eenige voorrechten toe dan zal koning Milan in zijn verlegenheid het voorbeeld van Napoleon III moeten volgen en de gevaren in zijn eigen laud door een buiienlaudsohen oorlog trachten te bestrgden Evenwel wgst ook bel Weener blad er uitdrukkelijk op dat koning Milan den vrede niet zal verstoren zoolang de diplomaten hun laatste woord nog uiet hebben gesproken £ r beataat dus nog aligd eenige kans dat de conferentie er in slaagt om een oplossing te vinden hoe gering algemeen de verwaohting vau baar arbeid ook moge wezen Naar men verneemt aal bel Franacbe ministerie zoodra de nieuwe Kamer geoonslitueerd zal zijn zijn ontslag indienen doch den volgenden dag zal het Jouraal offieUl reeds de aamenatelling van het nieuwe Kabiuet Briaaoo bekend maken waarin al de tegenwoordige leden zullen opgenomen zijn met uitzondering vao de heeren Pierre Legrand en HervéMangoo minisiera van koophandel en landbouw die uiet verkozen zgu ala afgevaardigdeu en die tengevolge hiervan teeda dadelijk hun ontslag gevraagd hadilen Ook de heeren Rouaaeau eu Hérault onderaecretarisseu rau Slaat die opgehouden hebbeu lid der Kamer te zijn zulleu vervangen worden De wijze en de omstandigheden in aanmerking genomen waarop en waarouuer de verkiezingec voor den Pruiaischen landdag plaats hebbeu beatond er ia t algemeen geen groote belnngatelling voor en hecht men lamelgk geringe waarde aan den aiialag der verkiezingen In Pruisen geschieden de verkiezingen voor den landdag iu twee trappen eerat kieten de ooraproukelgke kiezera UrKailer genaamd de gedelegeerden IfaUmanner De eerate kiezers tijn boveudian in drie klasaeo verdeeld naar mate hunner opbrengat in de directe belaatingen Teu slotte worden de atemmen openlgk en mondeling uitgebracht Wg behoeven niet nader uiteen te zetten wat dit beteekent iu een land waar de bureauciatie almachtig ta Ëigenigk koesterde men daarom alleen eenige belangstelling voor het resultaat ia Berlijn waar tol hiertoe negeo rrgzinnigen afgevaardigden waren verkozen zouder op ernstige oppoaitie van andere partgen te alDOteu Dit jaar evenwel hadden de couaervatieveu iu gemeeuaohap met nationaal liberalen lieh aangegord om met alle kracht den progresaiaten hun zelela afhandig te maken Het heeft bun uiet mogen gelukken de dag van gialeren bracht den liberalen een flinke overwinning In al de vier Berlijnache diatricieu is het getal gekozen vrgzinulge aUmafaaar drie maal grooler dan dat der oonaorvatieven terwgl de nationaalliberalen nauwelyka in aanmerking komeu Ook in den nieuwen landdag tal alzoo de boofdatad vau Pruiaen door 9 bealiet liberale afgevaardigden vertegenwoordigd worden Zoo verre de uitslag dar voorloopige verkiezingen bekend is laten zich nog geen gevolgtrekkingen maken hoe hel toekomatlge Pruiaiache huia vau afgevaardigden zal zijn aaamgesteld alleen mag men met eeuigeu grond veronderstellen dat de nieuwe kamer weinig in gedaante met haar roorgangater tal verschillen Betrekkelgk ia dit eeu gunatig verachgnael voor de Dniiach vrgzinnige partij Onder onmiddellgken invloed der regeering hadden de vrgconaervalieven en nationaal liberalen zich bgna overal in het land tegen de zoogenaamde vgauden der nationale eenheid verbonden De airgd voor de progreaaialen Werd daardoor bgna ala hopetooa beachouwd in eenige plaataen bealoien lij aanvaukeIgk zien vau ateraming te onthouden wegens den rruohteloozeo tegenatand een plan dat later werd opgegeven Betreffende het geachil tusschen Engeland en Birma ontvangt de Tima uit Rauïoon bericht dat te Mandalay groote beweging heeraobt De oorlogspartg heeft nog de overhand zoodat reeda troepen nuar Niiigynn zgu gezonden ten einde do atad tegen een aanval der Engelacben te beaobermen In Frankrgk volgt men het geschil met groote aandacht Hel Journal des DibaU en de Tempt raeenen dat Eugelands toerustingen op zoo groote schaal onvermgdelijk tot eene annexatie moeten lelden welke de Fransche regeering uiet mag dul r Hen In dergelgkeu geest Iaat zich nu ook de JUpuèlique Franijaue uit Het blad verwacht moeilijkbeden met China en eindigt zijn sohcrp artikel aldus Het spreekt vanzelf dat koning Tbeebaii niet is opgewaasen tegen de verpletterende macht welke tegen hem in hel veld wordt gebracht maar de moeilijkheden zullen eerat beginnen wanneer Mandalay zonder alag of stuot is gevallen Engeland zal dan een koloniale bezitting meer hebben maar spoedig zal bet berouw komen over de overijliug waarmee de Eugelschen ten opzichte van Birma de fraaie beginselen over hooge luternationale onzijdigheid hebben verloochend waarmede zij Frankrijk bg het begin van den oorlog met Tonkin overstelpten De telegraaf meldde de plechtige ontvangst van den Eugelschen buileugewoueu gevolmHcbtiiide Drummond Wolff door oen Kbedive De Time deelt thans den inhoud van de overeenkomst tusacben Engeland eu Egypte in haar geheel mede ielgk meu reeda weet Dehelst zij de benoemiug van eeu Engelacben en Turkacheu commissaris regeling van den toe tnu l iu Soedan en reorganisatie van het Egyptische leger en bet bestuur des lands terwijl teu slotte wanneer orde en rust geheel zgn hersteld de outruiming van Egypte door de Eugelscbe troepen zal worden overwogen Ijord Randolph Churchill hielil een redevoering voor de kiezera van Birmingham en bracht de Egyptische quaestie ter sprake Hg verklaarde dat de Regeering de eerate gelegenheid zou te baat nemen om Ezyple op eervolle wg ze te ontruimen Du kon echler uiet geachieden voordat men aan Egypte een regeering bad geschonken die iu ataat waa om hel leven en de eigendommen der bevolking te beschermen Om dit doel Ie bereiken was de vriendschap van den Soltan oiiontbrerlgk en de zending vau Sir Henry Drummond Wolff naar Koustanticopel had juist tot hoofddoel vrieudacbappelgke belrekkingen met den Sultan aan te kuoopeu RECLAME Oat verdient nagevolgd te worden Onlangs vraagile eeu mgiier kennissen die reeds geruimen tgd aan verstopping gepaard met bluedaaandraug naar de beraeneu boofdpgn hartkloppingen en gebrek aan eetluat leed op aanraueu van zgnen Huisdokter naar de welbekende Zwitaeracbe Pillen van deu apotheker R BRANDT De apotheker tot wien bg zich wendde had uit een onbekende oorzaak de echte Zwilaersche Pillen niet eu wilde aa PiHe van ijn eigen maaksel maar dat volgeoa hem goedkooper zoude zijn aaiiprgzeu Gelukkiger wija waa echter de Igder bekend met het beataau van velerlei namaakaela en ging been om lu eene andere apotheek de echte Zwilaersche Pillen vau den apotheker R BRANDT te ga in koopen Dat verdient nagevolgd te worden Men zal ateeda voor bedrog bewaard blijven ala men er maar op lel dal hel éliket van de Zwiiseraohe Pillen van R BRANDT beauat nil een wit kruia op rooileo grond met de naainieekening vau R BRANDT er op GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd Twee Rotenkrauaeu eeu Portemoonaie met eeuig geld eeu Braikous Ook kunnen aau bel bureau vnn politie eenige iuliohtiiigen gegeven worden omtrent eeu wit Eugelsch hondje met bruine ooreu hetwelk alhier is opgenomen KEJMMSGEf lMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staattilad no 95 Duen te weteu Dat zg vergunning hebben verleend aan den Heer K Jonkheid te Waddinxveen en zgne reohtverkrggenden lol hel oprichten eener alachterg vleeachhou trg iu het perceel gelegen aan de Zeugatraat geteekend G no 86 kadaater aeciie C no 2B62 GOUDA deu 2 November 1885 Burgemeeaier eu Wethoudera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secreiaria BROUWER tiargerlijKe Stand BKBOBEN I 31 Ocl CorneliB Margareth oodera H H aa er Wolf en R Koolmeea 1 Nov EI belb oodera A Vlo Leeonen co A Zor 2 Hendrik Coroelis ooderi n der Zaas eo C C Glsibeek Aona Uorotbea aria ouders C tan Eek eo A D M Bok OVKRLEDEN 3 Oct A C Spoor 1 J 7 m M Via 68 j s Nov I van Stavel 19 j Moordrecht GEBOREN Janna Adnaantje oodera J Noomeo en P W Boom WillemijQtje Cornelia oodera C van dar Knij enJ W Neef Haastrecht OVERLEDEN J Smit 2 j GEHUWD J van kata vao RuowgkjenA L Verkleij Stolvijk GEHORENi Dirk oodera J van Borea ea 3 Koot Leeodert oodera L vao den Heuvel en J de Oronter OVERLEDEN F Stam 38 j ONDERTROUWD C de Groot en E van der Hee Reeawiik GEBOREN Gemen oadera F Nieborft en W lao Wingerden OVEKLEDE N W M v n Eijk 13 j ADVERTENTIEN Den 8 November herdenken te Hampen F J VVEEöENDORP Adsistent der Posteryen en C A LEGET hunne iiS JARIOE ECBTFÜBEENJOiya Namens de Familie C L BOND Gouda Not 85 Bevallen van een Dochter A D M VAS ECK BoK Gouda 2 November 1885 Bevallen van een Dochter i VAS DEU WOLF geb KooLUEES Gouda 31 October 1885 Geboren WILLEM JACOBUS Zoon van A J DS MOOIJ en K DE MOOIJ ot Koster Lekkerkerk 31 October 1885 Heden overleed in den onderdom van roim 82 jaar mgn Echtgenoot de Heer MATHEUS VIS in leven rustend Hoofdonderwijzer van üeenvliet Wed M VIS geb Vbhhave v Gouda 31 Oct 1885 Te Nijmegen overleed den 31 October onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer GIJSBBRTÜS KORNEUS tan GULPEN in den ouderdom ran ruim 74 jaren J D FORTÜIJN DROOGLEEVER VAN Gm PEN Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Beioeken kunnen niet worden afgewacht j Heden OTerleed na kortstondige ziekte onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder de Wed BOERS BoDDixGius in den ouderdom van 55 jaren Namens Kindereu en Behuwdzoon Moordreeht 31 Oct 85 Eenige kennisgeving Heden OTerleed te Rotterdam na een langdurig geduldig lijden onze geliefde Aanbehuwdznster Mej FRANCISKA WILHELMINA SCHÜILENBÜRG geb Schouten G SCHÜILENBÜRG D J T VREUMINGEN J SCHÜILENBÜRG P HÜLLEMAN Gouda 2 NoTember 1885 Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Zaster en Behnwdznster Mejnffronw MARIA JOHANNA KLIJWE6 op den leeftgd ran bgna 61 jaar Uit aller naam A J KLIJWEG Del t 31 October 1885 VoUtrekt eenige kennisgeving Wg betuigen onzen dank Toor de Tele bewQzen van deelneming bg het OTerlgdeuTan onzen lieTen JOHANNES JACOBUS ontTangen S POSTHUMUS M E POSTHUMÜSGouda 3 November 85 Bakkes Waarschuwing Ter Toorkoming Tan SCHADE worden de ingezetenen Tan Gouda herinnerd aan Artikel 266 Tan het Reglement op den Garnizoensdienst luidende cAlle ingezetenen Kooplieden Herbergiers en anderen welke aan Onderofl5cieren en Sol daten krediet Terleenen zonder Toorkennis cTan derzeWer Kapiteinen zullen geene aan spraak op betaling kunnen maken en in rgeTaI Tan herhaling zullen hanne huizen aau cbet Garnizoen rerboden worden De Majoor Garnizoens commandant P J STRAATMAN Gouda 3 NoTembei 1885 Jiü NederL Ghista Adolf Vereeniging Afdeeling Gouda OPENBARE VERGADERLVG in de LDTHEBSCHE KERK op Vrijdag 6 November 1885 des avonds ten 7 nre Spreker Dr A DROST Dzn Predikant te Delft Mevrouw BAKKER NIEMEIJER Eomeun vraagt terstond een erraren KEüKElMMfc JDen TWEEDEMEID 1 IM i aaa i i GROOTE COLLECTIE WI TER HANDSCHOENEi Toor Heeren Dames en Kinderen A VAN OS Az Kleiweg E 73 H PAUL J Civiel lDgeniear eo Architect Zevenhuizen Donderdags Tan 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 Be Goudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEEEIJEIT Tegel en Steenvorm Machines Drijfwerken naar Stukprijzen