Goudsche Courant, woensdag 4 november 1885

IHS5 Vrijdag 6 IMovember N 3aio Geachte Stadgenooten De pudergeteekende neemt de vrgbeid UEd tejjberichten dathga s WOEWSOAQ 4 SOVEMBEB aan de ZEÜGSTBAAT G No 86 zgne zal OPENEN hopende door het Leveren van Jirima qualiteit door eene prompte ennette bediening en billgke prjjzen zich UEd veüi trouwen waardig te awaken en met UEd gunst te worden vereer J A 11 e s p e r K i 1 o f BIJ1 DVLEESCH KALFSVLEESCH GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentiehlad voor Gouda en Omatreken zonder been ƒ 0 85 Rib n RoUide DomniesHnk iRos Eib én fiollade 1 met been Domfoestuk Rosblef en Boeuf Lappi n n Geha Fijne Lappen Biefstuk eu Haas ï TonH r pers l aarne fullen I stelliagen aan l uis vorden o bezorgd Ottder beleifde aanbèveliijg ïen Boeuf 0 90 0 75 0 80 0 75 0 85 1 25 75 I olda Jlkoveiibër 85 COLPWreURS in geil Offerten sM Colporteur NIJG Advocaat i la 7aiiille i Openbare Verkooping bU Wed C van OIJE Kleiweg No 2 Men aohrjj ft nit Sohoonhoven Algemeene belangitelling heefi den dag van hetvgftigjarig jubilé van den heer S E van Nooten I alhier ala boekhandelaar en uitgever tol een waar op naar bet oordeel der regeenng voldoende feett gemaakt GOUDA 2 November 1885 M De ondergeteekende heeft de eer ter uwer kennis te brengen dat hg zyne zaak meer dan 28 jaren gedreven op heden heeft overgedaan aan den Heer W I SPR UIT die dezelve voor zijne rekAing zal voortzetten onder de firma J C ZELDENBIJK Co ÜEd dankenfe voor het zoo vele jaren genoten vertrouwih beveal ik mijnen i opvolger in UEds gunstljen vertrouwen aanj en heb de eer mg met de neeste adhting teiljeekenen UEd Dw Dieèaar J Cl ZELDEIN RiJf Sedert hede verhuis4 naar den ÏMnggn Xiendewegi wjjk D 41 j JOÜDAj 2 November 1885 Mn refererenge aab bovenstaaqde kennisgevingl heb ik de leer UEd mede te deel n dat ik van af hedsn de zaken van den He er J Cl X DJENHIJrE voor mijne rekening on y de firma van f C ELDENBIJK S Co zal Voortzetten Mg in UEds gunst en recommandatie aanbeyelende belovende eene afccurate en prompte bedieöing ten einde het vertrouwen van mgn Toor angermij Waardig te njaken heb ik de eer m j met de meeste achting te teekenen UEd hw Dienaar 1 W F SPRUIT FIRMA J C ZeLDENBUK Co DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1886 van den 2den November tot en met den 16den November aanstaande vau des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegen betaling van 50 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van het reglement van 6 Julij 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór den 25sten November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag den 25sten November des morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dgkgraaf C COCK loco Secretaris Leiden den 283t n October 1885 Wil men spoedige zijn KACHEL HAARD of FORNUIS aanmaken Koop dan een DOOS AMERIKAANSCHE VÏÏUEMAEEES van 6 of 18 Cent bij Wei C van OIJE Kleiweg No 2 f Gedurende 40 jaren beproefd K K uilsl Gepnv eo eerite Aiiierik ea Bug Tand en Mondspoelingf vai Dr J ö POPP K K Hof Tamlaris v u Z M den Keizer lan Oosienrijk te ff eenen i hel toortreffelijksie rauldi l ti jjen rliuinatiaclie Tuuilpijn bij oiiiatefcing zwellen en zwrcrtn an het tandvlersch het lost den aanwezigen tands eeii op en lOurkomt de nieuH e vorming daarvan innakt losstaande landen weder vast door lereterkiug van het landvkeseh dat het van alle scharlelgke stoffen reinigt veefl het den mond een aaiigenaioni friijschrn geur terwijl het deu ouaangenameii reuk weldra do t verdwijnen Otie Mondspoelinir is insgelijks een oitinunlend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan i bevorder het lauden krijgen bij kleine kinderen dient ais voorbehoedmiddel tegen diphihteriiis keelzlikte en ia onontbeerlijk bij hel gebruik van minerale wateren In flesschen van ƒ 1 75 ƒ I 3Ü en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o 8 o Dr POPP S Pasta m Doozen a ƒ I 25 Pasta aromalische waarvan het gibruik de landen schuierend wit PA lull I AU II Flomtoeersel om zelf holle landen of kleven te ploinbeeren per ctui 3 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor treffclijkste Toiletraiddel tegen vlekken uitslag levervlekken en zomersproeten tot bevordering en behoud van eeue zuivere eii blanke huid teiren mede eters huidworm onreine huid eu pukkels a f 0 35 Htf Het geëerde publiek wordt venochl uitdrukkelijk te verlangen geneesmiddelen va den K K Hoftandart POPP en geen andere aU eaht te lie schouwen an die met ztjn fabriekmerk zijn gestempeld yerscheiden vervahchers en verkoopers in Nederland toerden onlangs h j rechterlijk vonnis tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depots vau alleen echte Anaihérin prepnraten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinck winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen kolft te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Hijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk ie Amsterdam bij F van Wii heim Co en H H Ulo i k Oo apotheek te trtohl bij G H N vau Spniije iflim Lobrj Porton Drooüistfü Kalfsvleesch i zonder been 1 0 4dem 1 met been 1 Kalfs Lappen i f 1 20 Geijjikt l I 1 10 Kalfskop i hooger bat paa i 1 en hooger Pnomen en met d e meeste netheid jEd i Dw Dienaarj OJVKHEID 4 ïwezerikkf Ëi el Nederlaikl gevraagd 7 D1T1VA R Rotteirdam I Biefstuk Oesters ef Viuketn 1 30 op MAANDAG 30 NOVEMBER 1885 voorm te Elf ur n ten overstaan van Noteris Mr KIST te Gouda in bet Ko6Sehuis Harmonie aldaar van eene aanzienlyke partjj in de VRIJHOËFSGHË VEEK eo DRüOGMAKERU verder BOUWMANSWONING met Toebehooreu Vier groote TURFöCHÜREN ARBEIDERSWONINGEN WEIen HOOI BOUW ea RIETLAND VEENPLASSEN enz aftes gelegen onder de gemeente KEEUWIJK te zamen eene oppervlakte beslaande van ruim 52 Hectares Alles breeder bjj Biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Mr KIST te Gouda P ELSHOUT te Zevenhuizen Hoofd Agent van de EERSTE NEDERLANDSCHB VERZEKERING MAATSCHAPPIJ op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te Gravenhage verlangt ijj de gemeenten Waddinxveen en Moordreclit iemand om als AGENT der Maatschappijaldaar op te treden lïmWüm nabi of in de omstreken van Gouda een goed WOONHUIS met GROND geschikt voor TUINDERIJ ter grootte van 200 tot ÖOO Rjjnlandsche Roeden Aanbiedingen franco onder No 1213 aan den Uitgever dezer Courant Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda TWEE AIVIEZEF I Het bestuur der liberale unie heeft behalve fhet reeds door ons besproken stuk omtrent de kieshervorming ook twee andere adviezen Paan de overweging der afdeelinf en onderworpen namelijk omtrent de onderwijsMjuaestie en de Ijbelastingherziening Wellicht is daardoor wel jlwat veel werk op eens gegeven aan dè leden traeer daar reeds tegeB het begin dezer maand DD meening omtrent déze verschillende adviezen gevraagd is Intusschen geldt het hier slechts eene voorloopige gedachtewisseling want geI rnime tjjd zal er nog wel verloopen per men omtrent deze hoofdpunten tot eené vaste feening gekomen is die de geheela partg tot Tetddrawl kan verstrekken Op vele plaatsen 1 de behandeling dezer quaestiën reeds afgeoopen doch ons is nog niet gebleken dat zjj lier ter stede een onderwerp van overweging lebben nitgemaakt zoodat het misschien niet ingepast is ook de beide andere genoemde stukken even te bespreken Omtrent de belastingherziening zal wel in den boezem der liberale partjj het gemakkelgkst eenstemmigheid verkregen worden vooral indien men den practiscneii weg van het Uniebegtnnr volgt en allieen in groote trekken de richting aangeeft waar de hervorming der financiën te zoeken is De conclusie van het advies wordt voorafgegaan door eene historische uiteenzetting van de rol die de liberalen op dat gebied hebben gespeeld Van Bosse Thorbecke en Betz worden in dankbare herinnering gebracht en duidelyk wordt aangetoond dat steeds eene billgke verdeeliag der lasten stennende op het inkomen der ingezetenen bet doel onzer party is geweest Ontheffing der mindere standen en meerder druk op de gegoeden was steeds het wachtwoord Ten slotte zegt het bestanr het volgeode Deze geschiedenis is ontmoedigend in zoover zy toont dat aan de liberale party in haar geheel hoewel zy meerderheid was de zedelyke kracht heeft ontbroken om de financieele lasten rechtvaardiger te verdeelen naar de draagkracht der belastingschuldigen Zy is bemoedigend tegeljjk want zy betwyst de veerkracht van het liberaal beginsel dat hoe dikwerf ook verstoeten telkens terngkeert Dat beginsel belasting naar het inkomen als de beste maatstaf der draagkracht kan op verschillende wyzen worden uitgewerkt hetzy door ééne belasting op alle inkomsten zoowel uit kraitaal als nit arbeid hetey door afzonderlyke heffingen op inkomsten uit roerende goederen uit onroerende goederen uit handel en nyverheid nit beroepen eu ambachten voorts door bjj eene algemeene inkomstenbelasting de verschillende soorten van inkomsten te belasten naar denzelfden of naar verschillenden maatstaf bovendien door wat de belasting der inkomsten nit roerend vermogen betreft de heffing te berekenen naar bet kapitaal of naar de renten Doch hoe ook de uitwerking van het beginsel moge zyn daarmede zal ongetwijfeld moeten samengaan zooveel mogelijk afschaffing van de nog bestaande accijnzen op levensbehoeften en van eenige heffingen waardoor handel en nyverheid te zeer worden belemmerd In ieder geval moet worden doorgetrokken de historische Ijjn die de liberale partjj sedert 1848 gevolgd heeft en die voor haar de aangewezen lyn blyft ontlasting der minder gegoeden die nu in verhouding tot hunne draagkracht onevenredig veel betalen zwaarder belasting van hen die meer kunnen dragen Sn daarom ook de inkomstenbelasting in dien zin dat de grootere inkomsten betrekkelijk zwaarder worden belast dan de kleinere Dit moet zpo spoedig mogeiyk geschieden De liberale party late zich niet ontmoedigen door de vroegere mislukking van zoovele pogingen daar die mislukking nooit het ge volg was van ernstige bestryding van het beginsel Zy hale in wat verzuimd is Meerderheid of minderheid regeeringspart j of ni t Oin het even Zy doe bet hare Baar wacht woord zjj belasting herziening in den aangegeven zin De IJherale Unie spreke hier het opwekkend woord een woord dat ben die te beslissen hebben tot handelen krachtig maant Zy kieze geen partji in de vraag of de nieuwe belasting zal zyn eeue algemeene inkomstenbelasting dan wel eene partieele Zy verklare niet of zy de belasting liever naar de renten dan naar de hoofdsom van het kapitaal in portefeuille berekend wil zien Doch zy spreke zich des te stelliger over bet beginsel nit Haar ernstige en eenstemmige leuze zy hervorming van bet samenstel onzer belastingen onverwijld door blasting naar de inkomsten en wel met progressieve percentage geen verhaoging van belastingen zonder die hervorming verhooging alleen dan maar dan ook aanstonds wanneer zy onvenngdelijk is Het komt ons voor dot deze wenken ten volle behartigenswaard zyn en zonder veel debat kunnen worden goedgekeurd De eenige vraag is eu deze quaestie is in eene enkele vereeoiging reeds ontkennend beantwoord of progree ieve percentage wel billijk is Ons lacht net in beginsel wel aan mits met voorzichtigheid en de noodige waarborgen voor oobillyken druk toegepast doch indien er by velen bezwaar tegen mocht bestaan dan zouden wy in het schrappen dezer voon9Mrde wel kunnen benisten De onderwysqnaestie is van veel ingewikkelder aard dan de financieele Het zal nog veel voeten in de aarde hebben eer daaromtrent eenstemmigheid beeracfat onder onze I partygenooten Velen ziJn tegen elke verandering van art 194 gekant wellicht dat dit getal wel het grootst zal blyken te zyn Intusschen heeft dit artikel zooveel gebreken en laat het zooveel aan dnidelykheid te wenschen over dat er haast geen grondwetsherziening denkbaar is zouder ook deze bepalingen aan de orde komen Het standpunt van de non o urniM manuen zal wel niet te handhaven zy n te meer daar de regeering zelve de noodzakelijkheid van verandering heeft ingezien en baar voorstel inderdaad eene dnideiyker lezing bevat Andere wenschen deze gelegenheid aan te grype n om deu schoolstryd te temperen en aan de bezwaren der tegenparty te gemoet te komen altyd met handhaving van bet hoofdbeginsel onzer onderwijswet Tot dezen behooren wy zooals onzen lezers weten en ook het bestuur der Liberale Unie Dit laatste heeft geen nieuw artikel gefbrmaleerd doch uit zijne uiteenzetting blykt ten dnidelykste dat men het bekende coveraU wil laten vervallen en dns geen scholen wenscht op plaatsen waar het byzonder onderwys aan alle behoeften voldoet In een onzer bladen vonden wy in eeu schema voor art 194 de wenschen van het bestuur der Cnie byeengebracht Wy nemen dit voor het gemak onzer lezers over Een artikel in den geest van het advies der Unie zou aldus luiden Het onderwys is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering I De inrichting van het openbaar onderwys wordt met eerbiediging van de godsdienstige j begrippen der ouders en voogden van de kinderen door de wet geregeld De openbare onderwijzer heeil recht tot uiting zyner meeI ningen L ch moet alles vermyden wat ge lootshaat en verachting van andersdenkenden kan aankweeken Er wordt in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwys gegeven Daar waar door het byzonder ouderwys zonder subsidie van overheidswege in de behoeften wyze wordt voorzien onthondt de overheid zich van het direct verschaffen van onderwys De regeering zorgt dat voor onvermogenden gelegenheid besta tot het kosteloos ontvangen van eenvoudig lager onderwys i Wy laten de beide laatste alinea s der tegenwoordige lezing weg omdat er geèu verandering bedoeld wordt Zeer uiteenloopend zyn derhalve de besluiten der Eiesvereenigingen over deze zaak Het is dan ook uiterst moeilyk zelfs voor hen die het meest verzoenend gezind zjjn om eeu stap tot den vrede te doen nn nog zoo weinig bekend ia van hetgeen de clericalen eigenlyk wenschen Wy voor ons kunnen ons met de denkbeelden van dit advies in zake de onderwijsqnaestie wel vereenigen zij zyn geheel in overeenstemming met hetgeen wy vroeger schreven Maar wy begrypen de aarzeling van velen onzer vrienden die hoezeer gezind mede te werken tot tempering van den stryd nog te veel liefde koesteren voor ons openbaar onderwys om door te groote concesEuën aan de tegenparty de belangen daarvan te schaden Voorshaads schynt het meest gewenscht zich duidelyk te doen kennen als voorstanders van goed onderwys van overheidswege dns in den geest van het bestaande en zich niet nit te laten over de wyzigingen in bet belang der tegenparty aan te brengen vMnlat van die zyde zelve een voorstel uitgaat dat duidelijk aangeeft wat men eigenlyk verlangt Het nieuwe voorstel der regeering dat nog slechts een paar dagen publiek domein geworden is zal ons wellicht aanleiding geven om op deze quaestie terug te komen Vooreerst wordt zy toch niet van de agenda al evoerd BINNENLAND GOUDA 6 November 1886 De heer J H vsd der Voort leeraar aso de riiks hoogere bnrgenehool slbier it benoemd lot Lid der Comminie in 1885 belaal met het afnemen in de Eogelsehe laai voor de in November en December deiet jaan t handen examena voor het middelbaar ooderwija In de rilling vag Dioulag der BallerdamMhe Arr Bechtbank werd veroordeeld J B pgpenmaker Ie Qonda bekl van den agenl van politie v Baaien op 16 Sepl geslagen te hebben lot 16 dagen gev eeni Vervolgeoi stood terecht J L hniivr van J v W araaohvroniv Ie ïonda bekl van renohillende goederen welke haar door liaren raeetter Sohrave Ueekir Ie Qonda waren toevertroawd Ie hebben oaivreemd Eiiah i maanden gev eeni Over 8 dagen niltpraak Aan de add ttadenteG der Utreeblaoks boogetcbool is eene cironlaire geunden ooderlaekeDd door een grool aantal peraonen over hel geheela land venpreld die aan genoemde hoogeaohool hunne Aoademiiobe opleiding genolen Daarin wordt voorgeateld door de aanbieding van een huldeblijk van bigveoden aard hg gelegenheid van hel 260jarig beataan niting Ie geven aan de gevoelens die lij ateedt voor de hoogeaohool hebben gekoesterd Men wil de feestgare looveel nogelgk een algemeen karakter doen dragen Op grond dal er in t landt kaa aoml jdteen aantal millioeoen ongebrniki en renteloot liggen heeft de Minitter van finanoien aan de Tweede Kamer rooigetleld die sommen prodnotief Ie maken door hel ter leen verttrekkeu van gelden tegen lakelgke lekerbeid nitgeionderd koopmanswaren en roerende goederen alaook verhandelbare fondaen Tol 1 April 1889 verwacht de regeering van dat middel eene versterking van inkomiten met enkele tonnen gonda