Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1885

De TDIRECTEÜR van het Postkantoor Gouda brengt ter kennisse van het pobliek dat de uren der Reeds io den voormiddag werd hjj te midden van syn talrijken familiekring verrast door een onrerivaoht bezoek van dr C E van Koetsveld uit s Hage die hem met eene plechtige toespraak een sierlijk album overhandigde Dat album bevat ruim 60 bladen met handteekeningen en bijsohriften ven bijna alle nog in leven zijnde auteurs die gedurende 50 jaren werken by den heer S E van Nooten uitgaven Eene opdracht van dr Van Koetsveld die als oudste sohrijver het initiatief roor dit huldeblijk nam is daaraaa toegevoegd Namens b jna 160 boekhandelaren erd den jubilaris daarenboven feu prachtig geschenk aangeboden bestaande in eene marmeren pendule met bronzen beeld en twee coupes Eene keurige Igst der namen van de gevers werd daarbij overhandigd door den heer A C Krusemao van Haarlem die aan het hoofd van eene deputatie van acht vakgenooten op harteIgke en welsprekende wyze bet woord voerde Aan vele andere bewgzeo van belangstelling ontbrak het verder natnurlgk niet Op het verzoek van Jeanne Lorette om haar straftqd in de gevangenis te s Hage Ie mogen ondergaan is thans mede afwgzend besiéhikt De Buimrouw vestigt met ingenomenheid de aandacht op het feit dat in de Amsterdamsche Kiesrereeniging Orondtcet de wenschelykbeid van het kiesrecht der rouw met slechts éene stem meerderheid werd ontkend Het verwondert haar niet dat zoo velen een bevestigend antwoord op de vraag gaven In den tegenwoordigen stand van het vraagstuk ran t kiesrecht wordt het moeilijk de vrouwen nog langer uit te sluiten Bg een beperkt stemrecht gaat dat nog maar wanneer men dat recht zelfs wil uilbreiden tot handwerkslieden dan kan de uitsluiting van vrouwen die intellectneel veel hooger staan toch raoeieiyk worden volgehouden Vooral zij die het intellect tot grondslag der kiesbevoegdheid willen maken met andere voorden die het zoogenaamde capaciteitenstelsel voorstaan moeten er toe komen het kiesreoht ook aan de vrouw te verleenen Dit is een onverbiddelgke eisoh der logica Het intellect of de capaciteit kent geen geslacht Of het zyn zetel heeft in het hoofd van een man of in dat eener vrouw het is en bigft dezelfde zaak Doch in Orondwet zeide het lid dat het kiesreoht der vrouw voorstond Naluurlijk niet de gehuwde vrouw want die heeft geen eigen staat Dat draagt de goedkeuring der Huüvrmtc geeuszini weg en zy hoopt daarover nog een artikel Ie schryven Voorloopig zegt zy reeds jrRaadpleegt men het openbaar belang dan moet men erkennen dat de medewerking der gehuwde vrouw tot het bestel van s lands zaken minstens even gewensoht zon zyn als de medewerking der ongehuwde vronw De vrouw immers gaat door het hnwelyk niet in intelleotueele en moreele eigenschappen achteruit Integendeel het huwelijk heeft voor vrouw en man een opvoedend kirakter Se Botterdamsche Werk commissie is na een breed onderzoek tot de volgende conclusién omtrent het bestaan van werkgebrek gekomen lo Er is by den handel en de scheepvaart en in aanverwante bedrijven dit jaar iets minder werk geweest dan in t vorige de toestand die in het vorige jaar zonder voorbehoud zeer bevredigend kon genoemd worden is dit thans niet meer zondei daarom ongunstig te zijn de vooruitzichten zijn tamelyk goed io In de nyverheids vakken die gerekend kunnen worden aan den handel verwant te zyn was over t algemeen meer neiging tot achteruitgang dan tot vooruitgang te bespeuren en ook in de toekomst is er weinig hoop op groote verbetering 3o De ongunstige toestand die in het vorige jaar van de ijzer industie van het machine en scheepsbouwvak viel te vermelden waarbij wij voornamelyk het oog hadden op de fabriek te Fy noord bestaat thans wat deze inrichting betreft niet meer eo is door een beteren staat van zaken vervangen 4o in de bouwrakken was ffitelyk minder werk zonder dat daarom het aantal werkende arbeiders belangryk verminderde £ r is geen reden om te verwachten dat in dezen toestand spoedig rerbete ring komen zal In t algemeen zyn de klachten niet evenredig aan den werkelyken toestand die in bynaalle bedrijven overdreven ongunstig wordt voorgesteld Het totaal aanbod van werklieden ia grooter dan in vorige jaren maar bekwame werklieden zouder werk zyn zeldzaam De loonen bleven in alle bedryven vry wel onveranderd Het wetsontwerp tot wyziging van Hoofdstuk X der Qrondwet thans bij de Tweede Kamer ingekomen ia van den navolgenden inhood § 1 Er bestaat grond om bet volgend voorstel van verandering in het Xe Hoofdstuk der Grondwet van het Koninkryk der Nederlanden in overweging te nemen j 2 De tweede en derde zinsneden van art 194 der Grondwet warden verrangen door de volgende bepalingen De inrichting ran het openbaar onderwys wordt door de wet geregeld De openbare scholen zijn toegankelyk roor leerlingen zander onderscheid ran godsdienstige gezindheid lila o roor elke gemeente wordt lager onderwys gegeren roldoende aan de behoefte der bevolking Het wordt roor zooveel daarin niet op andere wyze wordt roorzien van orerheidswege verstrekt in openbare scholen aldaar wordt het aan onvermogenden kosteloos gegeven Aan de Memorie van Toelichting ontleenen wy het volgende De Kegeering is tot haar voorstel gekomen na aandachtige kennisneming van het verslag over de algemeene beschouwingen betrekkelijk de Grondwetsontwerpen en ran de daarbij gcroegde collectieve nota s En nu ook van de tegenovergestelde zyde verscheiden leden zich bereid verklaarden tot een wijziging van art 194 mede te werken om aan den siryd op het gebied Van het onderwijs een einde te zien gemaakt acht de fiegeeriiig zich verplicht met deze ernstige wenschen van een groot deel der Volksrertegenwoordiging rekening te houden en wil zy dus niet nalaten voor zoover dit zander inbreuk op hare beginselen met betrekking tot zulk een gewichtig volksbelang geschieden kan te beproeven om een verbeterde redactie tot stand te brengen Aan de lot haar gerichte uitnoodiging om een voorsiel Ie doen besloot zy gevolg te geven en haterzyds het mogelyke te doen wat strekken kan om de ondernomen Grondwetsherziening tot stand te brengen Zy gaal by het voorstel tot wyziging van art 194 uit van twee jtellingen lo dat de grondwet nooit een parlijwet mag zyn maar alleen zooveel mogelyk waarborgen moet stellen dat geen minderheid door maatregelen der meerderheid hetzy opzettelyk betzij ondoordacht worde verdrukt i 2o dat evenals enkele andere onderwerpen ook hier de Grondwet niet in te vele bijzonderheden moet afdalen die den gewonen wetgever zouden belemmeren Zij acht naar deze beginselen alleen cen verandering in de liceede en derde alinea ran art 194 noodig Behond ran het onsohadelyke en welgemeenderoorschrift van de eerite alinea die de Begeeringalleen den plicht oplegt bet van overheidswegegegeven onderwys niet te verwnarloozen schyntraadzaam Over de vierde ilinea vryheid van het byzonder onderwys onder hat noodig voorbehoud waarborgende zyn geen bezwaren ran beteekenis gerezen die niet door den gewonen wetgever zouden kunnen worden overwogen Ook de vij de alinea jaarlyksch verslag kan ongewijzigd worden behouden Blyven over de tweede en derde alinea Dat de wetgever ieders godsdienstige begrippen behoort te eerbiedigen 2e al spreekt ran zelf in verband mei de artt 164 165 en 166 der tegenwoordige Grondwet Van daar dat reeds tydens de Grondwetsherziening in 1848 en later eeh andere beteekenis aan de bedoelde woorden is gehecht nl dat het onderwys op openbare acbolen moet worden gegeven met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen Aldus opgevat leidde deze grondwettige bepaling tot zeer uiteeuloopende gevolgtrekkingen die geen van allen aannemelyk zijn Het schynt dus nuttig zegt de Begeering deze clausule te doen wegvallen In plaats daarvan stelt de Begeering roor in het grondwetsartikel als nieuwen volzin te voegen iDe openbare êcholen tyn toegankelijk votr leerlingen zonder onderscheid van godtdienttige gezindheid Geen inwoner van het vrije Nederland moet worden geweerd als hij aan een der door de overheid bekostigde scholen kennis wil opdoen behoudens natuurlijk de rercischten ran leeftijd betaling voor vermogenden en voorbereidende studiën waar dit voorgeschreven ia Het raag noch aan een gemeentebestuur noch aan eenige andere autoriteit vrystaan een openbare school bijv uitsluitend roor Katholieken te openen omdat voor de belyders ran andere godsdiensten door byzonder onderwys in de behoefte roorzien is Van de openbare school mag niemand om zijne godsdienstige gezindheid worden geweierd Het woord toegankelyk schijnt teVens voldoende uit te drukken wat ran de openbare scholen rerwacht mag worden Zijn zy toegankelyk voor die leerlingen van iedere godsdienstige gezindheid dan volgt daaruit ook dat het onderwijs er roor hen genietbaar zij dat is dat zij althans wat het openbaar lager en middelbaar onderwys betreft de scholen niet behoeven te onlloopen wegens krenking van hun godsdienstige gevoelens Niet de godsdienstige gevoelens ran allen die op de school zonden kunnen komen behoeven te w en ontzien dbob de schoolgaande leerlingen en hun ouders hebben recht te vorderen dat de onderwijzer over godsdienstige zaken niet krenkend voor hun gevoelens zal spreken tot zijn jengdige loehoordeis die hy weet dat tot een ander kerkgenootschap behooren of in het algemeen voor het godsdienstig gevoel kwetsende woorden zal bezigen Wat betreft het openbaar hooger onderwys mag evenmin iemand geweerd worden wegens zyn godsdienstige meeningen j maar bij de volstrekte perrryheid roor zooveel het wetenschappelijk gebied reikt die de hoogleeraren der Byks universiteiten bezitten moet ieder weten welke lessen van zyn gading zyn In De Oida van November komt een opstel roor ran den heer Farncombe Sanders orer Ormdwetahertiening en Kiearecht Daarin geeft dat lid der staatscommissie voor de Grondwetsherziening een uitvoerige critieJCvaa het rapport der Liberale Unie en andere stelsels die huurwaarde als maatstaf van kiesrecht aannamen Hij toont verder in t breede aan dat in Engeland het kiesrecht slechts in zeer geringe mate op de huurwaarde is gegrond en dan nog op een overal gelijke huurwaarde Hij zet uiteen dat het aannemen ran een maximum en een minimum het bezwaar ran een onderzoek der plaatnelijke getteldkeid laat bestaan wat niet het geval is als men zyn stelsel rolgt on den vollen aanslag of dat van den heer Van Houten om eiken aanslag In de personeele belasting tot grondslag te stellen Ook het denkbeeld ran den gezeten werkman keurt hij af als in nevelen gehuld n allen gevalle is reeds by de eerste behandeling der Grondwet het aannemen van een stelsel noodig dat den kiezers duidelyk maakt hoe meu in het rervolg de vertegenwoordiging wil samenstellen en e n roorloopig kiesreglement zoodat dr vaststelling der kieswet niet wordt overgelaten aan de bestaande Kamers Het regel ran drieën stelsel der Begeering keurt schr af maar het mist allhans de onbegrensde willekeur die hy uit het roorstel van het comilé der Liberale Unie bij het vaststellen van huurwaarde tusschen twee cyfers vreest Hy houdt rast aan het toekennen van kiesrecht aan hen die belasting betalen De tegenwerping dat de personeele belasting wel eens kan ophouden r belastiog te blyven beantwoordt hy met de opmerking dat dit nog niet roor de hand ligt en dat het Bijk dan toch wel de grondslagen zal blijren regelen Hij spreekt ten slotte de vrees uit dat de grondwetsherziening een verkeerden loop zal nemen Het komt niet aan op het uitpluizen ran een honderdtal artikeltjes als gold het een registraliewet maar hier komt alles neer op het voorloopig kieireglement dat de Begeeriog met zoo kennelijke rerademing op zyde heeft geschoren Op deze wyze wekt men weinig belangstelling bij de natie en het roorloopig rerslag bewyst het ook geen breede opvatting by de Kamer Op deze wyze loopt men gevaar na veel gehaspi l en onder de meest verrassende wendingen ten slotte toch niets tot stand te brengen dan een ingewikkeld knutselwerk in plaats rau een eenroudig en slerig gebouw dat geen rukwind teduchten heeft In de Vragen dei Tijdê behandelt prof Van Geer te Leiden hetzelfde onderwerp de kenmerken der kiesbevoegdheid naar de jongste voorstellen Ook deze schrgver besirydt de huurwaarde diegeen kenmerk kan zyn ran geschiktheid roor hetkiesrecht evenmin els de woning ran een schaaldier geschikt is om de bewoners der schelpen inte deelen en te rangschikken Groot zyn de bezwaren aan de plaatsing der huurwaarde verbonden Het kiesrecht moet worden verbonden aan den persoon niet aan de wading anders zal men voortaan huizen verhuren niet enkel met gasaanicg en waterleiding maar ook met stemrecht Het stelsel vande Regeering en van het Comité der liberale l nie keurt schr daarom af Hy toont rerder aan door evenals in zyn vorige opstellen Leiden als grondslag te nemeii dat volgens het stelsel van het Unie comilé er nog 32 000 kiezers minder zullen komen dan het regeeringsplan zou opleveren Het Capaciteitenstelsel dat de meerderheid van het Comité heeft verworpen is moeielijk uitvoerbaar Haar de gezeten erkman zal volgeus het huurwaarde stelsel van het Comité by de cijfers 50 160 of ƒ 200 der gezeten werkman op verre na niet bereiken De groote fout meent prof r Q aan alle stelsels die de kiesberoegpheid aan een kenmerk rerbinden is dat zij van het middelpunt uitgaan om de lyn van afscheiding in de maatschappelijke kringen te trekken zy kan slechte worden vastgesteld wanne er men omgekeerd te werk gaat door alleen hun buiten te sluiten aan wie het recht op goede gronden moet worden ontzegd Ten slotte handelt schr over het ont e pLoh man tot census verlaging Hy toont uitvoerig aan dat iiOf de gegevens die de heer Lohman heeft gebruikt zich geen formule laat bouwen die den werkelijken toestand moet wedergeven hare uitkomsten zijn niet veel beter dan een willekeurige aanslag Bovendien veranderen die belaslingcyfers elk jaar zoodat men telkens den census zou moeten reranderen Ook keurt schr het af dat de heer L de buitengewone opcenten ter zyde laat die in de uitkomsten zijner formule rerwarring stiohten Intussohen moet rolgens hem erkend worden dat de oensusLohman reel beter is dan de bestalinde en ook daar zy zioh geheel voegt aan de bepalingen der Grondwet beter dan die v n eenige reeds vroeger voorgestelde tabel Onafhankelijk van de Grondwelsherziening zou met deze wet een werkelyke verbetering in den bestaanden toestand worden bereikt De hoogleeraar geeft eindelyk een lijslje van het getal Meien dat volgeus zijne berekening uit de verschillende voorstellen lej verwachten is Het is aldus Kiesstelsel Vermoed getal Kiezers Tegenwoordige Census 128 600 Voorstel Lohman 160 000 Algemeene Census van ƒ 20 180 000 VoorstelComité Lib Unie 220 000 OntwerpGrondwet 252 000 Voorstel Porncombe Sanders 310 000 ld Van Houten overgang BOÜ OOO Beperkt Alg Stemrecht 800 000 Onder beperkt Algemeen Stemrecht rerstaat de schr het stelsel dat kiesrecht verleent aan allen die voor zich eii hun gezin in het dagelijksch onderhond voorzien met uitsluiting van geheel onwelenden bedeelden en veroordeelden Buiteniandscti Overzicht Steeds geen nienws uit het Oosten de conferentie sohijnt nog niet geopend maar het zou wel kunnen zijn dat er straks een telegram kwam waarin werd bericht dat dit eindelijk had plaats gehad Uit de vertraging in deze zaak blijkt intusschi n duidelijk dat de Mogendhiden t inderdaa l niet eens zyn Alleen de officieuse bladen gaan dan ook voort mei Jden toestand als steeds even vredelievend te schilderen terwijl zy die hun gezond verstand gebruiken een steeds schaarscher wordend artikel moeten erkennen lat het op het Balkan schiereiland een warwinkel is waarvan niemand kan zeggen wat er uit groeien zal Met het oog op de eerste byeenkomst der Kamers welke weldra zal plaats hebben gaat de heer Lockroy voort met zijn pogingen om een eendrachtige republikeinsohe meerderheid tot stand te brengen Of dit zal gelukken is nog e en onzeker als de houding welke de regeering zal aannemen Naar bei Journal dei DSatimeeM zullen de ministers terstond na de opening hnn omslag indienen De heer Brisson wordt dan zonder verdere verklaringen der Kamer af Ie wachten door den president met de samenstelling van een nieuw ministerie belast daar de uitslag der verkiezingen van 4 n 18 October hel het meest overeenkomt m de staatkunde van den tegenwoordigen ef rslen minister Het nieuwe ministerie zal dan een Verklaring opmaken en aan de beslissing def Kamer onderwerpen Uen eiude zoo een votum van goedkeuring uit te lokJceii voor de staatkunde welke de regeering dent te volgenr De nieuwe prins regent van Brnnswijk heeft gisteren zyn intocht gehouden in de hoofdstad nadat hij aan het eerste grensstation Helmstedl was verwelkomd door den regentschap raad in wiens naam graaf Gorg Wrisberg een korte aanspraak hield Te Urnnswyk werd hy uit naam des lauds door deir voorzitter van den Landdag Vou Vrlthcim begroef De stad was feestelijk versierd en er heerschie veel geestdrift De Diiilsohe Bijksdag zal wederom eeu aantal stukken over koloniale onderwerpen ontvangen o a een Wit Boek dat uitsluitend over deCaralina i uaeslie handelt en vele tot dasrer niet bekende stukken bevallen zal wellicht zal daarover in den Byksdag discuiiie gevoerd worden De Porie heeft aan de mogendheden een afschrift gezonden van de ovrreenkomsl welke tutschen Turkije en Engeland belreffinde Egypte is gesloten maar de beloofde Turksohe commissaris is nog niet benoemd De liberale Engelschc bladen die zt er weinig waarde hrcbten aan de overeenkomst zi u hierin een bewys dat de sultan volgens de gewone Turksche laktiek de zaak op de lange baan wil schuiven De conservatieve Standard daarentegen blijft nog steeds vol goede verwachtingen Oit gezaghebbende bron verneemt het blad uit Koustantinopel dat het den heer Wollf werkelyk is gelukt bet wantrouwen des sultans jrgens Engeland zoo goed als geheel te overwinnen Dat de Tnrksche commissaris nog niet is benoemd wordt er bijgevoegd komt alleen omdat het een betrekking geldt van het hoogste gewicht waarvoor de g schikte persoon mat de meeste nauwkeurigheid moet worden uitgekozen Nadere berichten uil Rangoon bevestigen dat de Birmasche Begeeriiig tijd zoekt Ie winnen Mocht het antwoord van koning Thebau op het Engelsohe ultimatum niet ongunstig luiden ook dan nog zal een troepenmacht van 1000 mau onder kolonel Sladen van gewapende stoomboolen vergezeld uit Engelsoh Birma naar Mandalay gezonden worden Genoemde kolonel zou dan een versterkte stelling innemen een audiëntie bij den Koning vragen en hem onder andere voorwaarden de slechting der grensforten de vermindering van het leger tot op 5000 man en het afzetten der tegen Engeland gezinde Ministers roorsohryven Reeds voor eenigen tyd meldden wij op gezag van Ie Tempa dat de Belgische regecriug voornemens was weer een aantal gemeentescholen te doen verdwynen De Moniteur Beige deelt nu het koninkigk besluit mede By dit besluit worden 53 gemeenten vrijgesteld ran de verplichting om hare eenige school voor lager onderwys te onderhouden In het rapport dat dit besluit voorafgaat wordt gemeld dat reeds vroefter aaii 167 gemeenten dezelfde ohtheflig was verleend De nn getroffen scholen telden 430 leerlingen Den 4en November treedt in Denemarken de voorloopige wet in werking volgens welke de bepalingen tegen het verstoren der openbare orde en het opruien tot oproer aanmerkelijk worden verscherpt Ambtenaren dte deze wet overtreden znllen tevens gestraft worden met verlies hunner betrekking gepensioneerden met verlies van hun pensioen MARKTBERICHTEN Gouda 5 November 1885 Tarwe over het geheel flauw ofschoon de beste kwaliteit niet minder te koopen is Zeeuwsche tarwe ƒ 7 75 a ƒ 8 30 Goede en polder ƒ 7 10 a ƒ 7 60 Afwykende ƒ 7 en dasrbeneden Bogge flauw 4 90 a ƒ 5 50 Gerst vas ƒ 5 30 a ƒ 6 20 Chevolier tol ƒ 6 60 HaVer ƒ 3 80 ƒ 4 30 Maïs ƒ 5 25 a 6 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 90 partijen Kaas handel rlug Eerste kwaliteit ƒ 26 k f 28 tweede kwaliteit ƒ 23 a ƒ 25 Noordhollandsohe ƒ 27 a ƒ 30 Zware hooger in prijs De veemarkt roet goeden aanvoer de handel in alle soorten Iraag vette varkens 21 k 23 et varkens voor Londen 18 ik 19 et magere varkens en biggen traag schapen mede traag te verknopen Goeboter 1 35 1 50 Weiboler 1 10 a 1 20 Uargrerlijiie Stand GEBIRBN l Nor CorDelis ornlrn T Spruit en E vsd Rhijii 2 Willem ooiler B Bcftfer en f Vi ser JoliAiincB ouden J SchelTeren J K Grotnewefj 3 Barthololueiia oiiJt rs C irnn Wans eO T C BloklüBtl Cornells ouders J Melkert en P üeutro Helena Marjearetha ouJers T N M KrAmrr eo A M vandeo Herg Adnanus l elrus ouders C de Zwart en P Zandijk Beroardns LudeHtjk ouders J Kapteio en J an Veen OVKHI BUKN 2 No P Oierkamp 12 3 fi de Maan 9 m A i van Eijk 3 w E J J Herlaar i ra 4 M Slrenit 2 j GKHimU 4 Nov H Hondijk en A He m M J Verouden en W van Hofwegtn T H Mclii eo H Blommers O H Borst en C Wijnhof 5 L van Eyk en M Brouwer ADVERTENTIEN Getrouwd CORNELIS GORTER Dz CORNELIA JOHANNA MATHILDA TEEUWEN die nok namens wederzijdsche familiën hnnnen dank betuigen roor de vele blijken van belangstelling by hnn Hawelijk ouderronden ff I 5 Nov 1885 ♦ Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Zaater en Behuwdzuster Mejuffrouw MARIA JOHANNA KLIJWEG op den leeftijd van bg na 61 jaar Uit aller naam K J KLIJWEG 31 October 1885 Vohtrekt eenige kennitgeving Heden overleed na een langdurig lijden mijn geliefde Echtgenoote FRANCISCA WILHELMINA SCHOUTEN in den ouderdom van 39 jaren A SCHUILENBÜRG Rotterdam 2 November 1885 Voor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van hunne 40 JARIGE ECHTVEREBNIGING ondervonden oetuigen ondergeteekenden hunnen harteljjken dank G LANGERAAR J LANGERAARGouda October 1885 Kortknoevbr De ondergeleekenden betuigen door deze hunnen hartelijken dank aan Mevrouw de Wed KOCK voor de milde giften bij gelegenheid van ons Huweiyk genoten G H BORST Q BORSTWijnhof Gouda 4 Nov 1885 aan het Kantoor voor de correspondentie naar AMSTERDAM zijn vastgesteld als volgt 6 30 s m 8 20 s m 10 40 s m 12 10 s av 2 25 s av 4 15 s av 7 15 s av 8 45 s av 10 10 s av De Directeur SIMONS Gouda 3 November 85 Gez HAAS bevelen zich beleefd aan tot het maken van COSTUMES en MAIVTELS alsmede Dames enKinderlioedeu Tegen 15 NOVEMBER of iets later biedt zich aan eene flinke fatsoenlijke Meid Huishoudster voor een Bnrgergezin of voor Hotel Bnffet of Kamerwerk voor Gouda of omstreken van uitstekende getuigen voorzien Franco brieven letters A M bij den Boekh J v BOMMEL te t Hoge P ËLSHOUT te Zevenhuizen Hoofd Agent van de EERSTE NEDERLANDSCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken ge vestigd te e Gravenhage verlangt in de gemeenten Waddinzveen en ïloordieclit iemand om als AGENT der Maatschappij aldaar op te treden Aanbesteding Op MAANDAG den 16 NOVEMBER 1885 des namiddags om 12 uren zal door den Majoor toezienden chef over het nachtleger in het openbaar worden AANBESTEED Het wasscben der Wollen en Linnen voorwerpen van bet nachtleger in bet giamizoen te Oouda gedurende het tijdvak van IJanuari tot en met 31 December 1800 zes en tachtig De inschrijving geschiedt bij gesloten briefjes op gezegeld papier en moeten door de inschrgvers en hunne borgen worden geteekend en kunnen vóór of uiterlijk des middags ten 12 ure van den dag der Aanbesteding op het bureau van den Garnizoens Commandant worden bezorgd alwaar de voorwaarden ter inzage liggen alle dagen van 12 tot 2 uren De toeziende Chef voornoemd P J STRAATMAN Geen grijs Haar meer I e nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haarbinnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prijs 8S cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J H C flüINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 HET SUCCES VAN DEN DAQ i een doos met 5 flaconn besten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 de r Zie Etalage I